Движение 'Воини на Тангра'
Държавно устройство на възстановения


Йордан_13 6.3.2009, 18:56
След като ще се възстановява Българския Саракт, идва времето и за малко повече конкретика, относно държавното му устройство в миналото, за да имаме реална представа, какво трябва да направим за в бъдеще и как да го направим,за да бъде функциониращо.

Представям ви извлечения и редактиран вариант на раздела "Държавно устройство" на Възстановения Български Саракт на Балканите от книгата на Бешевлиев "Първобългарите". Премахнати са ненужни пасажи с научни разсъждения, където може сравненията с тюркските, алтайски и славянски народи, а където не може са постаени в кавички, за да се знае за тяхната неуместност и неудачност.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО


ВЛАДЕТЕЛ

Начело на българската държава е стоял владетел, който е произхождал от определен род. Това е засвидетелствано както от Именника, така и от старобългарския писател ЙОАН ЕКЗАРХ, КОЙТО пише: „И у българите князете стават според техния род."38 Ако управляващият род по една или друга причина изчезне, новият владетел се избирал измежду членовете на друг боилски род39.
Владетелят е бил смятан за поставен от върховния бог Тенгри40. В Орхонските старотюркски надписи Билге е „станалият чрез небето (Tangrida) каган" или „поставеният ог небето (Tangri jaratmi's) каган"41. Чингис е бил също кан чрез вечното небе (mongka tangri-yin kiitchun-dor)42. Шенг-цунг, владетелят на тюрките хитан, започва едно писмо от 1024 г. до Махмуд Кара-Хан, емир на Хоросан, така: „Господарят на небето ни отстъпи царската власт над лицето на тази широка земя и ни даде в притежание области, заети от многобройни племена..."43 Същата представа са имали без съмнение и първобългарите.
В първобългарските надписи българският владетел носи домашната титла   - Канас Сюбиги (Субоги) – “От Бога Владетел”.
Ако се приеме за първично японският превод на думата Субоги – “Субару”, може да се приеме и израза “ От Плеядите Владетел”.


ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ

Старобългарският писател ЙОАН ЕКЗАРХ съобщава за престо-лонаследието у българите следното: „И у българите князете стават според техния род; синът на мястото на бащата, братът на мястото на брата. И у хазарите чуваме, че е също така."69 Следователно наследник на българския владетел е могъл да бъде не само неговият син, но и неговият брат, т.е. у българите е важал т.нар. сеньорат, т.е. престолонасле-дието е вървяло по старшинство на семейните членове. Този принцип не е чужд и на други тюркски народи70. Престолонаследие по старшинство на братята представя навярно Дукум, наследникът на Крум, и може би Дицевг, вторият наследник. Според ТЕОФАН71 И един първобългарски надпис (№ 47) братът на Крум, който трябва да се отъждестви с Дукум, е имал висш команден пост, съобразно с обичаите на тюркските народи и е бил навярно очакваният престолонаследник72. Умор, наследникът на Сабин, изглежда да е бил също негов брат.
При наследяването на трона от сина на кана не се е спазвал винаги строго принципът на първородство. Наследникът на Омуртаг е бил неговият най-малък син Маламир. Наследникът на княз Борис станал Симеон, третият му син. Най-старият син след кратко управление бил свален от баща си, понеже искал да се откаже от християнството.
Симеон бил наследен от Петър, син на неговата втора жена, сестра на могъщия сановник Георги Сурсувул. Първородният син Михаил от първата жена на Симеон, който носел християнското име на дядо си Борис и по право е трябвало да заеме трона, е бил отстранен, като е бил насила покалугерен74. Такива случаи са добре известни и от сред-ноазиатските народи75.
Ако канът не е имал пряк престолонаследник, властта получавал неговият братов син. Такъв е бил случаят с Персиан, наследника на Маламир. Ако в семейството на кана не е имало член от мъжки род, наследник на трона е могъл да стане, както изглежда, неговият зет. Обаче за това е било навярно нужно съгласието на боилите. Такъв е случаят със Сабин, наследника на Кормесий76.
Престолонаследникът е носел титла αα ;77. Първата част на тази титла αα е според J. J. MIKKOLA монголската дума aqanar7* която означава 'по-старият брат', 'домакинът'. У огузите престолонаследникът се наричал yanal tekin7<). Втората част  е известната тюркска титла tegin или tigin - 'принц', която се среща и в старотюркските Орхонски надписи80.
Вторият син на кана е имал титлата α α, на която първата част представя съсловната титла боил, а втората - известната иначе тюркска благородническа титла таркан.

КАПХАН ИЛИ СЪВЛАДЕТЕЛ

Почти у всички тюркски народи се среща държавната институция на втори владетел покрай първия или на съвладетел, т.нар. двойно канство или Doppelkonigtum, т.е. държавният глава е имал заместник, който е ръководел всички държавни работи и е бил главнокомандващ на войските. Двойните владетели са засвидетелствани за азиатските народи хуни, авари, западните тюрки, уйгури, огу-зи, каракиргизи, монголи, маджари, в държаната на караханидите, както и в други неазиатски народи83. Особено много и подробни са сведенията за тази институция у хазарите, поради което тя е най-добре позната у този народ84. До около IX в. включително великият каган е бил същинският господар в държавата на хазарите. Той е бил потомък и наследник на тюркските ябгу-кагани от VI-VIII в. Дотогава великият каган е бил главнокомандващ на хазарската войска и лично е водел войските на поход. Още преди IX в. от време на време се е случвало великият каган да предоставя на най-важния пълководец главното командване. През време на арабо-хазарските войни (710-740 г.) е имало случаи, когато великият каган не е нападал арабите, докато не дойдат помощните войски на тархана (т.е. на съвладетеля). Когато натовареният с главното командване най-
висш пълководец се е завръщал от похода като победител, славата се е падала нему, а не на изпратилия го велик каган. Такива случаи са затвърдявали положението на пълководеца през VIII в. Така пълко-водецът, особено ако е бил способен, ставал постепенно по-могъщ в държавата от владетеля, комуто е служел. Така напр. в държавата на франките през VIII в. пълководците (maior domus) изтикали Ме-ровингските крале от трона. По-късно, в IX в., халифите Абасиди станали кукли в ръцете на великите емири и се превърнали във върховни религиозни началници, които имали само правото на инвес-титура и да поставят името си върху всички монети. Същинската административна власт преминала върху провъзгласяваните от тях султани. Още по-късно, в XII в., селджукските султани имали само номинално върховната власт, а същинската власт им е била отнета от пълководците, наречени Атабег (maior domus). Подобно развитие се забелязва и в държавата на хазарите. То започнало с арабо-хазар-ските войни през първата половина на VIII в. и достигнало връхната си точка между 800 и 840 г. В 833 г. били проводени пратеници в Цариград, както съобщава КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ86, ОТ кагана и от бега, т.е. вече от двамата владетели. Великият каган, продължава КРИМСКИЙ, виждайки, че цялостната държавна власт щяла да се изплъзне от ръцете му и че щели да му оставят само почетното положение на религиозен глава, а истинската власт да премине в ръцете на генералисимуса, ако вече не е била преминала в началото на IX в., се заел да спре това развитие на нещата. То се изразило в междуособна война, отзвук от която представя известието на КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ за хазарите87. Според това известие у хазарите станало някакво отделяне по отношение на тяхната власт и когато избухнала междуособна война, първата тяхна власт взела надмощие и едни от тях били избити, а други избягали." КРИМСКИЙ смята, че борбата се е водела между кагана и бега и че последният победил88. По-нататък КРИМСКИЙ приема, че генералисимусът е бил чист хазар, а не тюрк и че е принадлежал към хазарските таркани. Той е носел освен титлата Tarhan или Tarhdn на Haqan'a още Bag (княз) или Bag на Haqan'a
За да стане още по-ясно положението на двойните владетели у хазарите, следват в превод някои арабски сведения за тях, всички от X в. ИБН ФАДЛАН90: „ТОЙ се нарича велик хакан. Неговия заместник наричат хакан-бех. Той е този, който предвожда войската, управлява, ръководи държавните работи, подрежда, подсилва и води войни... Пълна власт за развързване и свързване, за наказание и ръководство на държавата се намира у неговия заместник хакан-беха." ИБН ХАУ-КАЛ91: „Хаканът на хазарите е по-голям от царя на хазарите, понеже този се назначава и се провъзгласява за цар от хакана." ИСТАХРИ92: „Той (= хаканът) не се занимава нито със заповеди, нито със забрани. Нему се оказва само почит." МАСУДИ93: „Истината е, че в Хаза-рия има хакан, за когото е обичайно да бъде във властта на друг цар и в неговия дом. Хаканът живее във вътрешността на замък, той не може нито да язди навън, нито да се показва на благородниците или на простия народ, нито да излиза от жилището, където живее с жена си, нито да заповядва, нито да забранява, нито да ръководи държавните работи. Все пак върховната власт над хазарите не е сигурна за

от оскъдица или друго нещастие споходи тяхната страна или война с някой друг народ или друго бедствие, простият народ и благородниците изтичват при царя нахазарите, като казват: Ние изтеглихме зле от този хакан и от неговото царуване и предвидихме злини от него, убий го или ни го предай да го убием. Понякога той им го предава и те го убиват. Понякога той се заема с това. Но понякога той се смиля-ва над него и го защищава като невинен в престъпление или прегрешение. Това е сега обичаят на хазарите."103 Нещо подобно загатва за българите ПАТРИАРХ НИКИФОР104: „Българите, понеже били отхранени във варварски обичаи, често лесно влизали в раздор за техните владетели и се разделяли много пъти на две партии, когато виждали, че те се противопоставят на техните желания." Следователно Кор-месий постъпил съгласно обичая и е изпълнил желанието на българите, като е унищожил управляващия кански род като виновен за поражението, при което е присвоил или е получил и канската власт. Следи от двойните владетели у българите са се запазили и в Именника.

След упоритото и кръвопролитно сражение при Анхиало в 763 г., в което българите били отново победени и което водел съвладетелят Телец, българският кан Савин, който бил зет на Кормесий и принадлежал към неговия род Вокил, поискал да сключи мир с Констан-
тин V. Това обаче не се понравило на българите, понеже предвиждали, че това ще означава поробване на българите от византийците110. Сабин, който очаквал съгласно обичая да бъде убит като злокобен кан, побързал да избяга при византийския император111. За наследник на канския престол той оставил Умар112, който принадлежал също към новия управляващ род Вокил и бил може би негов брат. По същото време, според ТЕОФАН113, българите поставили за владетел някой си Паган. След две години, в 765 г., обаче българите свалили и може би убили Умар, а Паган, за да избегне тази участ, се опитал да избяга през Варна при византийския император, но бил убит от прислужниците си114. Причината за това е била може би сключеният от Паган115 лош мир. Следователно Умар и Паган са управлявали заедно в продължение на две години. Изхождайки от текста на ТЕОФАН, досега се приемаше погрешно, че Паган е лично име. Обаче при внимателно четене на гръцкия текст на НИКИФОР се вижда, че това е всъщност титла, а не лично име. Въпросният текст гласи: а    ,   , т.е. „Друг един техен архонт (първенец), когото те наричат кампаган". Както от ТЕОФАН, така и от НИКИФОР се вижда, че кам-паганът, а не Умар е командвал българската войска и че пак той, а не Умар е водил преговори за мир и го е сключил. Всичко това навежда на мисълта, че кампаганът е бил съвладетел, поради което нито името му, нито титлата се явяват в Именника на официалните канове, а само това на Умар. След този кан за кратко време се явява двойката Токт и Баян, двама братя, от които единият е бил капхан117.
И тъй според НИКИФОР съвладетелят или вторият владетел се наричал кампаган, който по-сетне се явява в “славянизираната форма” копхан..
Първобългарските надписи и други писмени извори показват, че главнокомандващият или най-висшият пълководец на българската войска през VIII-XI в. е бил боил капханът или накратко капханът. Длъжността капхан се среща най-напред в надпис от времето на Крум. Той се наричал Иратаис и бил главнокомандващ на лявото крило на българската войска, съсредоточена в Южна България. Според друг надпис от времето на кан Персиан капханът Исбул командвал войската, която била изпратена да действа в Егейската област. От други два надписа се вижда, че капханът не е бил само пълководец. Единият съобщава, че капхан Исбул построил водоскок, който подарил на кан Маламир. В края на същия надпис се пожелава на кан Маламир заедно с капхан Исбул да живее сто години. Вече това пожелание за дългоденствие показва тясната връзка между кана и капхана. Още по-добре личи това във втория надпис, в който изрично се казва, че капхан Исбул управлявал заедно с кан Маламир, воювал с гърците и водел преговори с жителите на Пловдив. Приведените надписи показват, че капхан Исбул е бил съвладетел, главнокомандващ, строител на обществени постройки и водел важни държавни разговори, т.е. той имал почти същите функции, както хазарският втори владетел. Изглежда, че във времето на Крум дейността на капхана е била ограничена до главнокомандващ на войските в източния сектор на фронта, а командването на цялата войска е лежало в ръцете на Крум, който е водел лично военните
действия срещу Византия. Може би тогава да е възникнала титлата ,   т.е. „кан господар на войската". По този начин опасността от преврати от страна на капхана е била премахната. След Омуртаг обаче, изглежда, предишните функции на капхана са били възстановени. След Борис и Симеон капханът е станал отново само висш пълководец. В 921 г. цар Симеон изпратил войски под командата на капхан, чието име е неизвестно, срещу Цариград119. През 1040 г. Петър Делян, синът на цар Гаврил-Радомир, изпратил своя капхан, чието име е пак неизвестно, срещу Дирахион (= Дурацо)120. Скили-ЦАШ съобщава, че капхан Дометиан бил ,, т.е. съдружник или съучастник (в управлението) на цар Гаврил-Радомир. След неговото пленяване станал капхан брат му Теодор122.
Капханът е принадлежал към съсловието на боилите, както показва пълната му титла   и съобщението на НИКИФОР, че кампаганът е бил един от архонтите (=боилите). Дали той е произхождал от определен род, е вероятно, но несигурно. За Георги Вой-тех, вожда на въстанието в 1072 г., се казва, че бил от рода на капха-ните. Титлата капхан се среща до XI в.


ИЧИРГУ БОИЛ


Втори по значение боил в българската държава е бил т.нар. ичиргу боил. Тази служебна титла се явява в първобългарските надписи под формите:    в № 14,  ()   в № 47,   в № 53 и уръгоу БЪ1Ш в № 69. Тя се среща малко или много изопачена и в следните четири писмени извори: 1. В спи-
съка на българските пратеници на VIII вселенски събор в Цариград в 869-870: Stasis zerco boilas124, 2. В приписката на евангелието от Cividale : Zergo bula St(as)is125, 3. В адреса на едно писмо на папа Йоан VIII от 879: Petro cerbulae126 и 4. Може би в името127    =    
Е DVORNIK128 и J. NEMETH129, позовавайки се на въпроса на византийския логотет към българските пратеници: „Как са и останалите вътрешни и външни боили ?"130, приеха въз основа на значението ичиргу, че с ичиргу боил се означават вътрешните боили. Тълкуването на   =icirgu boilas като “вътрешен боил” е семантично безспорно вярно131, но не и по същина. Свързването на тази служебна титла със споменатите „вътрешни боили" е очевидно погрешно. Определителният гръцки член пред,  ,който винаги придружава този израз, както и приведените по-горе случаи от други писмени паметници и особено изразите в надгробния надпис на чръгубиля Мостич (№71) показват ясно, че ичиргу боил е бил една точно определена служба, която е изпълнявал определен боил, т.е. ичиргу боил е било длъжностно или служебно название, както капханът. Ичиргу боил е бил, както показва самото
название, вътрешен, intimus на кана, т.е. негов най-близък съветник и доверено лице. Според надпис № 47 във времето на Крум той е бил главнокомандващ на дясното крило на съсредоточените в Южна България войски и е бил във военно отношение малко по-долен от капхана. По-късно при Персиан той се явява подчинен на капхана, както показва надпис № 14. Във времето на Борис ичиргу боилът е оглавявал разни дипломатически мисии и е играл навярно ролята на министър на външните работи.
Титлата ичиргу боил не е отбелязана у други тюркски народи. Обаче самата длъжност на ичиргу боила под друго име е съществувала, както изглежда, и у други тюркски народи. ИБН ФАДЛАН132 разказва, че у хазарите на втория владетел Hagan Bh бил подчинен Kndr Hagan, а на този - друг висш сановник, наречен Cawsigir. A. ZEKI VALIDI TOGAN В коментара133 си към това място обръща внимание върху Караханидите, у които според Qutadgu Bilig държавата се управлявала от Yabgu, подир който идвал поред Cavli Bek, Kiil-Erkin и Cagri Век. Първият, т.е. владетелят, застъпвал справедливостта, неговият пръв заместник - държавната власт, вторият заместник -ума, а третият -умереността. Тази наречена от ТОГАН система тройка се среща и у други народи134. У първобългарите тя е била представена от Кана Сюбиги, Капхана, и Ичургу Боила.. Последният е отговарял вероятно на хазарския Kndr Haqan или Cawsigir и на караханидския Kiil-Erkin или Cagri Bek. Титлата на последния напомня на icirgii boilas. Според A. VON GABAIN (ВЖ. тук бел. 131) службата icraki е съответствала може би на Maior domus. Онигисий, най-приближеният на Атила (PRISC, EL, с. 14326_2 ), е бил по положение навярно ичиргу боил в хунския двор.


БОИЛ КОЛОБЪР

Служебната титла или службата боил колобър се среща в съчетанията:     в № 14 и   , в № 69 и веднъж без боил   в № 65. Както гръцкият определи-
телен член, така и “тюркският словоред” показват, че става дума пак за едно строго определено лице, което е принадлежало към съсловието на боилите, а по служба е било колобър. Според В. VON ARNIM135 тази дума е получила формата кълоукръ в старобългарски. W. То-MASCHEK136 я сближи с осм.-турското qolaghuz и севернотюркски-те диалектни форми qolabur, qolobur 'пътеводител, водач'. Сродно с колобър е аварското , което ТЕОФИЛАКТ СИМОКАТА137 обяснява с  'магьосник' или , 'жрец', а Фотий138 нарича    , т.е. „буколабр магьосникът". Г. Н. ПОТАНИН139 съобщава, че думата колобър се срещала под формата хулабир в Тан-гутско-тибетската област и означавала 'лица, които живеели при храмове'. Те се занимавали да поставят три стълба, облечени с горна дреха, за отблъсване на градушките.
В надпис №14 боил колобърът се споменава заедно с ичиргу боила и войските, които получил капхан Исбул за похода в Беломорската област. Докато участието на капхана и ичиргу боила в похода е ясно, то това на боил колобъра остава неясно, понеже от никой от досега известните първобългарски надписи не личи той да е бил военно лице. Но ако се вземе предвид дейността на бооколобра като магьосник у аварите, също и тази на т.нар. хулабири, то участието на първобългарския колобър във военните походи трябва да се свърже с магическите деяния пред сражения у първобългарите, за които се съобщава в Отговорите на папа Николай I (вж. за това в следващата глава).


СЪВЕТ НА БОИЛИТЕ

В Чудесата на Се. Димитър Солунски се разказва, че българският вожд Кубер имал при себе си първенци, т.е. боили, които били
негови съветници140. Техните решения се държали в тайна, за което се задължавали с клетва141. Между членовете на съвета първо място заемал някой си Мавър, който бил навярно intimus на Кубер. Броят на членовете не се съобщава. Според ТЕОФАН решенията на българския кан Телерюг били издавани на византийския император от неговите приближени142. А един житиен извор предава, че ослепелият български кан Дицевг бил удушен от приближените си143. Такива приближени е имало и около хунските владетели Улдис144 и Атила. ПРИСК145 нарича приближените на последния , 'отбрани', т.е. знатни, които са отговаряли на приближените, първенците или бо-илите у първобългарите. Те са образували съвета на първенците или боилите при кана.
Повече сведения за боилския съвет има от времето след приемането на християнството. Българските пратеници на VIII вселенски събор в Цариград в 869-870 г. се наричат в един извор146: gloriosissi-mi iudices Michahelis sublimissimi principis Bulgariae, т.е. „преславни съдници на Михаил, превъзходния княз на България". Едно писмо на папа Йоан VIII от 879 г.147 е отправено до: Optimatibus et consi-liariis... Michaelis regis Bulgarorum, т.е. „До благородниците и съветниците на... Михаил, царя на българите". В приветствените въпроси за здравето на владетелското семейство и на висшите сановници, които византийският логотет е отправял към българските пратеници в Цариград, се споменават „шестте велики боляри" веднага след семейството на владетеля148. Същото място заемат византийските
висши сановници - двамата магистри, проконсулите и патрициите, в съответния въпрос на българските пратеници за здравето на императорското семейство и патриарха149. Според това шестимата велики боляри150 са били най-висшите сановници в българската държава, между които на първо място са били капханът и ичиргу боилът. Те са били съветници (consiliarii) и приближени на кана и са образували навярно боилския съвет151.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

През пролетта на 1206 г. Чингис хан свикал първенците на всички племена, които образували неговата обширна степна империя, на голямо народно събрание. На това народно събрание, което на монголски се наричало qurultai или quriltai, той бил провъзгласен за хан на всички монголи152. Курултаят играл важна роля и по-късно у монголите153. Подобно народно събрание съществувало и у печене-гите, което СКИЛИЦА154 нарича . Това название е, както посочи Д. МОРАВЧИК155, грецизираната латинска дума conventus или conventum 'събрание'. Със същата дума  ТЕОФАН156 нарича народното събрание на българите, което отхвърлило мирните предложения на кан Сабин. Народното събрание не е било постоянно държавно тяло, но е било свиквано за решаване на особено важни държавни работи. То е решавало въпроса за мирни преговори, избирало е или е сваляло владетелите, както у други тюркски народи. Как се е наричало народното събрание у българите, е неизвестно. ТЕОФАН И НИКИФОР157, когато разказват за събитията в България през 763—765 г., съобщават, че българите били избили стария управляващ род, че те поставили за владетели Телец, Сабин и Токт, че те убили Телец и Токт, че те избрали един от първенците си за кампаган и най-сетне, че пак те се събрали на конвент158. Едва ли може да има съмнение в това, че под „българи" тук се разбира тъкмо народното събрание, а не целият български народ.
Когато Борис приел християнството и го обявил за официална религия, българите въстанали единодушно с голямо ожесточение срещу него, като твърдели, че той не им дал добър закон, и искали да го убият и да си поставят друг княз. Но Борис се опълчил срещу въстаналите, надвил ги от най-големите до незначителните и ги изловил. Всичките им първенци, и то висшите, били убити с меч, а средните, т.е. нисшите, не претърпели никакво зло159. Тук под висши и нисши се разбира, боилите и багаините. Горното събитие се потвърждава от Скили-ЦА-КЕДРИН161 И реймския архиепископ ХИНКМАР162. Според първия „първенците на народа и обикновените люде... въстанали срещу княза и искали да го погубят". Във втория извор се разказва: „недоволните от покръстването негови (на Бориса) първенци разбунтували народа срещу него, за да го убият. И тъй, колкото били в десетте комитата, се събрали около двореца му... Князът наказал със смърт петдесет и двама от първенците, които най-много подстрекавали народа срещу него, а на останалия народ позволил да си отидат невре-дими."
От приведените текстове, които се отнасят до едно и също, т.е. до народното събрание у българите, се вижда, че то се е състояло главно от боили, багаини и отчасти от обикновен народ, може би войници.

От само себе си се разбира, че едни от боилите са били тези, които са имали служба или са живеели в столицата, а други - онези, които са били на служба или са живеели извън нея. Последното ясно личи от думите на ХИНКМАР за първенците от десетте комитата. Това може да се заключи и от поздравителната формула на византийския логотет, в която след въпроса за здравето на владетелското семейство и това на шестте велики боили, на трето място идва въпросът за здравето на „вътрешните и външните боили"163. В съответната поздравителна формула на българските пратеници на последния въпрос отговаря този за здравето на целия византийски сенат, на който членовете са наброявали около 2000 души. Успоредицата в двата поздравителни въпроса показва, че българското народно събрание, което е съответствало на византийския сенат, се е състояло от вътрешните и външните боили.

Йордан_13 6.3.2009, 18:59
Съжалявам, но гръцките названия в текста, станаха на маймуни.

anti666 6.3.2009, 19:28
"В Орхонските старотюркски надписи Билге е http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/27/Orkhon_tablet_8th_century.jpg
Орхонcката азбука е любима тема на турчаците като Емир, който пише в сайта на Атака. Там май дори беше посветил отделна тема за нея. Малко за този куниг. Според пантуркизма, орхонcките руни са предтеча на турската азбука. Това е крайъгълен камък за великотурските им изхвърляния.
Само че хронологически и геогрaфски нещата им куцат жестоко. Първо тази табличка е датирана от 8 век и е открита в северна Монголия. На няколкохиляди километра от старата родина на турците - днешен Тюркистан между Аралско и Каспийско море. Негови аналози като Ситoвския надпис съществуват и по древнобългарските светилища, които пък са с хилядолетия по-стари. Селджукските тюрки, от които произхождат се появяват в един много по-късен етап от историята.
Самият орхунски надпис, както сами виждате по символиката е древнобългарски. Учените са единодушни, че произхода му е от арамейската азбука. От народа на Света Богородица и Йосиф. Как е попаднала тази писменост в далечна Монголия е повече от ясно. Като се има предвид кой народ в началото на хилядолетието е живял по тези земи там, преди да започне Завръщането си на запад. Към прародината си.

Йордан_13 6.3.2009, 19:42
То да е само това. Колко редакция падна на тоя текст. Много е трудно да редактираш тюркист. Всяка втора дума му е алтайски, тюрски и тук там - славянски. Българите се смята от тия учени като функция на тези азиатски групи. Истински кошмар! Затова оставих Орхонския надпис, щото и аз не го смятам за тюркска азбука, нито за "древнотюркска".
Важното беше да се отсее всичко това и да се покаже в общи линии, какво е било старото ни държавно устройство. Остава да се направят аналогии с републиканското, за да се види каква е разликата и какво трябва да се промени, за да може републиката да си отиде.

anti666 6.3.2009, 20:39
Бешевлиев е писал малко повече по този http://www.promacedonia.org/vb/vb_5.html

Става дума за хамбарлийската колона, открита мисля от чешкия евреин Карел Шкорпил, изследовател на Саракта, полуразрушена в един селски двор в с. Малoмирово.
Интересна е концепцията за троичното начало в управлението на държавата. Канът, от лявата му страна Кап-канът (неговият заместник), а от дясната му - Ичургу боилът. И капканът и ичургубоилът са били членове на боилския Съвет и неговите наместници. За древните българи, лявата страна (до сърцето) е била по-важна от дясната и затова капканът е бил втория след канът. Нещо като вицепрезидент сега. Той е и бил главнокомандващ армията, докато ролята на ичургу-боилът (главния боил) е била аналогична на сегашния министър председател. Любопитно е, че в администрацията на САЩ, която е създадена от масони има подобно управление. Президент, вицепрезидент, а ако бъдат убити и двамата, властта се поема от държавния секретар (който е аналогичен на министъра на външните работи).
Още един интересен факт е, че Кан Крум избира за свой наместник трак. Капкан Иратаис e от древнобългарския предпотопен град Ранули. Точно там, където сега е Лъвската глава и тракийското светилище Беглек-таш. Това означава, че Иратаис е изпълнявал и колобърски функции и е бил най-близкия му човек, т.е. двамата - Кана със заместника си са били и колобъри. По някой сведения, той е убит от ромеите в коварна засада при обсадата на Константинопол, когато се опиутват да убият и Кана. За отмъщение разяреният кан Крум после опустошава цяла източна Тракия.

anti666 6.3.2009, 22:19
Тези неща са дадени неслучайно. Бъдещото управление на Саракта ще използва понятна за българите терминология. Разбираемо е, че в началото Канът ще бъде Цар или Президент. Наречете го както искате. Ако е президент, то той ще е пожизнен, както е в Казахстан. Помощникът му Кап-кана, както е и с Иратаис ще е избран от Кана и одобрен разбира се от колобърския Съвет. Този помощник ще съвмeстява и функцията командващ въоръжените сили и ще е офицер както беше при живково време. Под негов контрол ще са армията и вътрешни войски. Полицията ще е предадена на общинско управление и ще е съвсем малобройна. Необходимост от голяма няма да има, след като всеки българин с право на гласуване в съборите ще притежава оръжие и ще има право да извършва граждански арести. А и законите ще са такива, че както при Кан Крум към престъпниците няма да има особена толерантност, така че полицаите няма да са много заети.
Ичургу-боилът пък (или премиерът) ще съвместява функцията на външен министър. Така няма да се изпада в ситуациите на сегашните правителства, при които външните ни министри (като Паси) правят изявления без да са съгласувани с държавата.
Ако погледнем внимателно, ще видим, че моделът на държавно управление си е работил чудесно в българските Държави през хилядолетията. Естествено е, че термините ще са съобразени със съвремието, но по същество не е нужно да се открива нещо ново.

Йордан_13 10.3.2009, 12:30
Интересна е концепцията за троичното начало в управлението на държавата. Канът, от лявата му страна Кап-канът (неговият заместник), а от дясната му - Ичургу боилът. И капканът и ичургубоилът са били членове на боилския Съвет и неговите наместници.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Тя е свеждане на космични принципи в планетен план. Защото изграждането на Саракта, започва отгоре-надолу, а не както републиките, отдолу-нагоре и се вижда, какво недоразумение са. И Новият Йерусалим слиза от Небето. А Небето е и в човека, не само над него.
Ето го космичният принцип
"Когато Единият стане Двама, Троичният се проявява и Тримата са Единни".

Виждаме колко точно държавната структура на Българския Саракт, свежда и материализира ритъмът на Духа,а на Вселенското Начало.

"Единният става Двама". Затова имаме "двойното владетелство" в нашия Саракт, което в републиката се изражда в президент и вицепрезидент, които имат ограничени пълномощия, защото конструкцията й е отдолу-нагоре, тежеста й е към земята, а не към Небето.
Съвсем естествено е и на този принцип да е конструирана и християнската троица: "Отец е неродим, Сина е роден, Светия Дух изхожда", но Сина е единосъщен с Отца. Това е "двойното владетелство" - Y. Тук то е съхранено."Троичният се проявява и Тримата са единни".Тук се създава институцията на Ичургу боила, която съвсем спокойно можем да причислим към ипостасата на Светия Дух. И така се получава IYI.

Йордан_13 10.3.2009, 12:40
И ако продължим, ще стигнем до Съвета на Боилите, които тука, някои хора не приеха,а други нарекоха този Съвет "сиви кардинали". Това, че не разбирате, определени неща и не са ви ясни, не ги оспорвайте с овчето си невежество. Защото ето:


"Трима падат в Четири. Лъченосното естествос е оседморява; Седем са вътре и Седем отвън".

"Трима падат в Четири" - така, се създава Съвета на Боилите, който е седемчленен. Образува се Слънчевото тяло с неговите Лъчи, т.е. позната ни Седемлъчица. Само тогава заработва Държавата, защото започва излъчването на Светлината и началото на това, което наричаме Ред - "Ордос". Това е Българската Орда.
Интересното е, че на всеки лъч от седмолъчицата е отразено "двойното владетелство" или "двойната плът". Върху всеки лъч има два знака.

Йордан_13 10.3.2009, 13:33
User posted image

Двойното владетелство в праисторическа находка

И Слънчевото тяло на Съвета на Боилите
User posted image

anti666 13.3.2009, 18:22
За думата Саракт е имало доста изследвания. В тях дори е участвал приятеля на Зиези - убития при атентатa проф. Рашо Рашев. Те масово цитират този хамбaрлиски надпис, където е спомената думата Саракт "carakton". В този случай тя е използвана като заместител на думата Орда. Българската войска. Обаче тя има много по-голям смисъл.
В изследванията най-точно, без обаче да разбира същинското значение е налучкал значението и Стефан Младенов. Той казва че това е тюркска дума (разбирай древнобългарска), която значела буквално "стълб на ограда", оттам като цяло ограда или ограда на държава.
Точно стълба (или по-точно стълпа) е името на Седмостълпци - Плеядите. Виждате как погледнато през призмата на тенгрианството всичко си идва на своето място. В случая и ограда е по-точно кръгова ограда (вижте на Елтимир "Кръговете"). Или медното Гумно. Но той, Саракта освен своето хоризонтално изражение има и своята вертикала. Стълпа на гумното, който се издига нагоре, към Небето. Така една-единствена дума дава пълнaта си сила. На мощната българска държава като структура тук, на средния свят (хоризонталата) и държавата на Духа (вертикалата). Поднебесното царство, което някога е представлявала България.

Berg 10.4.2009, 21:17
Отново скъпите ни политици, ама наистина много скъпо ни струват, умуват по какви правила и процедури ще се явяват на кастинга или интервюто,ако повече ви харесва, за работа, а работодателят естествено сме ние. Странно защо никой не ни пита за нашето мнение кое е справедливо, кое –не и изобщо…
Представете си, че имате фирма и управителят е мързелувал, крал, и вие искате да го смените, но същият има право да измисли правилата по които да кандидатства отново за управител.Да сте чували за конфликт на интереси?Ситуацията е абсурдна.
В конституцията пише , че властта произтича от народа, а не от партийните върхушки.
Въпреки това партиите се ползват със скандални привилегии и гражданинът, който иска да участва непартийно в политиката , е дискриминиран.Презумпцията е, че партиите са много важни за демокрацията. Всъщност е важно правото на сдружаване.
Сдружаването , обаче, не трябва да води до неравенство пред закона и дискриминация.
Гражданските права не са групови, но това е една друга тема също много скандална.
Та какъв е шансът да бъдете избрани за народен представител, или дори за общински съветник, ако сте независим кандидат. Колко гласа ви трябват на вас и колко на партийната мутра оглавила листата. Със сигурност ви трябват повече, ако избирателната система е пропорционална. Това е дискриминация.
Освен това пътя до вписването ви списъка с кандидати е различен.
Това просто не е демокрация. От друга страна , мажоритарната избирателна система също е недемократична, защото големи групи хора могат да се окажат непредставени.
При нея се получава диктатура на мнозинството, което всъщност може да е малцинство. Има ли, обаче справедлива избирателна система, която да наложим с един референдум, както според мен си му е редът. Може би няма , но аз ще се опитам да предложа нещо, а който има мнение, предложения, забележки да коментира.
1. И партийните и независимите кандидати да се издигат от инициативни комитети и да събират подписи. За партиите това ще се окаже един предварителен избор.
2. Полагането на подпис да става на специални места, като се осигури нужната техника, така че резултатите да се качват мигновено в интернет и да се гарантира подписите да не се дублират.
3. В изборите да участват първите сто кандидата събрали най-много подкрепа.
4. Класиралите се за изборите кандидати да получат безлихвен кредит в размер пропорционален но събраната подкрепа, като съдлъжници са инициативният комитет.Ако кандидатът не бъде избран парите да се връщат.
5. Изборната бюлетина да представлява лист с формат А4 със сто номерирани квадратчета.Проверих и е възможно да се впиши номера на кандидата и партийната принадлежност , ако има такова.В самата стаичка за гласуване, кандидатите трябва да имат снимка с номера , имената и кой ги издига.
6. Подредбата в бюлетината да става според резултатите на кандидата от подписката.
7. Страната да бъде разделена на около трийсетина избирателни район.
8. Избирателите да гласуват за двама кандидати, а от всеки избирателен район да влизат директно в парламента първите трима за по-малките и по четирима за големите райони, като общият брой е 100.
9. Всеки глас даден за партиен кандидат се брои и за глас даден за съответната партия.Гласовете за независими кандидати се броят сякаш те са от една партия.
10 Следващите 100 места се разпределят между партиите и независимите пропорционално без бариера.
11 Местата се заемат от кандидатите некласирани мажоритарно, като те се подреждат в партийна листа според абсолютният брой получени гласове.
Независимите също се класират в такава листа.
12 Десет места в парламента са за обществени организации провели същата година демократични избори, класирани по броя на гласувалите.
13. 20 места се заемат от партията или коалицията, която има най- много народни представители.
!4 Втората по резултат получава 10.
!5 Всяка партия и коалиция е задължена да регистрира 30 партийни кандидатури от централното ръководство, които са длъжни да участват в изборите, носят гласове на партията, но влизат в парламента само по горният параграф и съответно заемат местата си според резултата, който имат. Ако в даден район са между първите трима, просто не се класират, влиза следващият.
16Партиите и коалициите регистрират най малко 4 кандидата в избирателен район или нищо, ако не успеят да съберат нужните подписи.

Хайде мислете сега каква е тази избирателна система и какви са и недостатъците и предимствата.
Ако събереш 1% от подписите си в листата. Значи една партия или коалиция трябва да събере 4% по един за всеки кандидат.Отпада нуждата партийките да се дискриминират по разни критерии, което е нарушаване правото на сдружаване записано в конституцията.
smil3dbd4e398ff7b.gif Действайте, но нищо такова не може да се случи. Защо трябва да се отхвърля човешкият опит натрупан до днес и да се връщаме към недоказали своята ефективност начини на управление. Това древно общество си е било родово- мафиотско и където този дух проникне трева не никне.
Налудничева утопия.

Йордан_13 10.4.2009, 21:52
Действайте, но нищо такова не може да се случи. Защо трябва да се отхвърля човешкият опит натрупан до днес и да се връщаме към недоказали своята ефективност начини на управление. Това древно общество си е било родово- мафиотско и където този дух проникне трева не никне.
Налудничева утопия.
=================================================================
Аз като гледам, твоето е по-скоро една налудничава утопия. Древното общество - родово-мафиотско smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif Ланкоо, още от сега си плачеш за БАН. Че по-мафиотско от днешното има ли бре?
Нали точно това е недъга му, че е родово-мафиотско, че е шуробаднашко! И след папането на политическите партии, трева не никне! В Саракта, политическите партии, ще бъдат забранени, а правото на сдружаване, ще придобие друг смисъл. Сдружаването ще бъде за полза роду, а не за полза его.

Йордан_13 10.4.2009, 22:04
В конституцията пише , че властта произтича от народа, а не от партийните върхушки.
=============================================================
Тази Конституция, ще бъде променена. Интересно е, каква власт може да делегира, една сива маса, съставено от индивиди всеки с различно мнение и предпочитания общество, наречено за удобство "народ". Каква власт може да се генерира отдолу? Това е утопия. Отдолу се генерира безвластие, което облича във власт една шепа хора, събрани по правото им на сдружаване, под шапката на груповия и личен интерес. А безвластието не може да управлява, то дори не може и да администрира като хората. Това се видя. Формулата на републиката ще бъде сменена и това требе да ти е ясно още от сега.

И ЧЕНГЕ не ми излизай с разни точки от Конституцията, за нарушаване на конституционно ред, щото ви ебавам реда, пладнешки, еврейски.

anti666 11.4.2009, 19:22
"Защо трябва да се отхвърля човешкият опит натрупан до днес и да се връщаме към недоказали своята ефективност начини на управление. Това древно общество си е било родово- мафиотско и където този дух проникне трева не никне.
Налудничева утопия. "

Този дълъг пасквил не съм сигурен дали ще има някой да ти го прочете целия тук. Май си сбъркал мястото, трябва да го пуснеш във атакисткия форум. Там още вярват в този прогнил републикански модел. Може и да хване декиш smil3dbd4e5e7563a.gif
Аз само да те питам, ако си на операционната маса и видиш как санитарката ще ти прави операция, щото другите санитари гласували за нея - няма ли да рипнеш оттам? Аз лично не съм съгласен някакъв малоумен мангал или дърта ханъма в шалвари дето и викат юч, юч да решава бъдещето ми и на децата ми. Ще кажеш - ми гласувай и ти. И да гласувам, ние сме по-малко от тея, а и както е казал другаря Сталин, не е важно кой гласува, важно е кой брои гласовете...
Аз за твое сведение, аз с очите съм видял държавен модел без партии (макар и да е далеч от това, което искаме ние) и народа му просперира. И не защото имат много природни ресурси, а защото не се краде. Немат си горките партиики, да гушат докато са на власт. Тъй че не си за тук, човече. Сбъркал си адреса.

Eлтимир 13.4.2009, 12:03
Съществува една свещена формула, позната по цял свят под различни форми. Да я наречем "Легендата за Седемте". Но единствено при Българите тази формула била въплътена в държавното устройство. За Боилския съвет от 101 боили знаем. Но колцина от нас знаят за великия Съвет, съставен от шестимата Велики боили плюс Кана. Не исках да пиша по този въпрос преди да намеря потвърждение, вече намерих. Може и да го извадя на бял свят, ако се наложи. Сега искам да кажа само едно:
Да, всички народи имат полезен опит, да не го отричаме. Само че кой опит може да се сравни със Свещеното Небесно Знание?

--------------------

anti666 13.4.2009, 17:57
"За Боилския съвет от 101 боили знаем. Но колцина от нас знаят за великия Съвет, съставен от шестимата Велики боили плюс Кана"

Напротив, точно за външните боили не знаехме. Днес по случайност, именно за това си мислих. Колко са били те? За вътрешния, велик Съвет се знаеше, че са 6 плюс кана. 7-те лъча на Розетата. Тук влизат ичургу боила и капкана. Където само Кана и наместника му, Кап-кана са несменяеми. Останалите се избират от външните боили след Велик събор по вишегласие с одобрението на Кана . Тъкмо навреме написано!

anti666 13.4.2009, 18:16
7 човека във вътрешния боилски Съвет. Кана плюс 6-има боили. Толкова! Това ще бъде цялата държавна власт. Съвсем малко хора, без раздутата администрация както е сега. Президент, вицепрезидент/МВР/МО министър, премиер/външен министър и още четирима човека, заемащи останалите министерски постове. Останалите 96 боила ще са народни представители, изразяващи волята на българите. Най-достойните от тях. Ето ви и демокрацията. Пряката!
А тези 7 човека ще могат да се събират около кръгла маса в малка сводообразна сграда, в чиито център ще се намира медното гумно и вечния огън. Няма да има излишни щатове, излишна помпозност. Всички останали административни позиции ще са щатни, длъжностни с много сериозни конкурси за тях.

Eлтимир 13.4.2009, 19:36
"Където само Кана и наместника му, Кап-кана са несменяеми."
Само това не е вярно. Всеки човек е сменяем. Единствената разлика е, че съществуват рангове и при екзекуциите. Този обичай по-късно бил пренесен и в Западна Европа, където някои категории благородници не могат да бъдат бесени, а единствено посичнани с меч. При нас нарушилият Закона Кан бива удушаван. Друга особеност е, че при невъзможност Кана да изпълнява пълноценно своите задължения, например при малолетие, Кавканът поема цялата власт и получава по-големи права от самия Кан. Сега бушмените /или как им казваха на онези задокеански осамници/ се опитват да ни подражават като си имат вицепрезидент. Само че техният вицепрезидент не е нищо повече от шут, който се разхожда насам-натам и разказва вицове. Едва ли някой може да сравни такъв вицепрезидент с могъщия Кавкан Сурсувул, например.

--------------------

anti666 13.4.2009, 19:56
Така е, не се изразих точно - имах предвид несменяеми като неизборни длъжности. А за злоупотреба или несправяне с отговорностите си първо Кана е бил подканян любезно да напусне. При отказ вече се е правело това свещенодействие. Така са били на път външните боили с колобърския съвет да направят спрямо Борис-Михаил.
Някой ще каже, ако Саракта е била толкова ефикасна форма на управление, защо тогава е допуснато това предателство, а не са сработили защитните механизми. По този въпрос наистина трябва да се помисли, за да не се повтаря в бъдеще макар засега въобще да не е на дневен план.

Eлтимир 13.4.2009, 20:06
Може би е виновен Аеций, който е научил Атила, че може да съществува такова нещо като Преторианска гвардия, предана само и единствено на Императора. А може би Магнаурската школа, кой знае. Във всеки случай е чуждо влияние, поне така ми се струва, ако не се лъжа. Макар че едва ли се лъжа.

--------------------

anti666 13.4.2009, 20:41
Не се лъжеш. Така казват и летописците, които подчертават, че българите се разбунили срещу своя владетел, когото обявили за родоотстъпник, а той повикал византийската армия на помощ. С две думи, тази "преторианска гвардия" си била ромейска. Българската войска е била пратена в 9-та глуха (Великоморавия, днешна Чехия). Нещо подобно се случва и сега, когато всички възлови точки в службите (днешните преторианци) са лекичко заети от небългари.
По интересното е защо не са сработили другите линии на отбрана - боилския велик съвет и колобърския съвет. Не им е било за първи път да свалят кан - напр. Телериг.

Eлтимир 13.4.2009, 20:48
Отбранителните линии са сработили, но са били разбити. Нека си спомним изтребените до крак 52 боилски рода. Избити до последното пеленаче. И оттогава насам Българският елит бива подлаган непрекъснато на изтребление. Поне според мен това е най-страшното нещастие за нашия народ. И странно как никой не го забелязва. А Иванчо от вицовете даже го нарече "битов проблем". Всъщност може би е прав. Проблемът може би наистина е битов, защото благодарение на този проблем все ни бият.

--------------------

anti666 17.4.2009, 12:22
Този проблем в бъдещия Саракт може да се избегне много елементарно. Ако "преторианската гвардия", за която спомена е подчинена на колобърския Съвет, а не на Кана. Всъщност най-добрия вариант е самия Кан да е кан-колобър, но не винаги се получава така. Другият вариант (или допълнение към първия) е Кап-канът, наместника му да е колобър и член на Съвета. Тогава автоматично въоръжените сили ще са подчинени на най-висшата йерархия в Саракта. Така е било и някога като при Кан Крум, където капкан Иратаис също е бил колобър. Няма сведения обаче Борис да е запазил тази институция. Без нея като главнокомандващ е засилил цялата армия в девета глуха по западните граници на Саракта, оставайки само с подчинения му вътрешен съвет, личната гвардия и ромейските си съветници. Затова и външните боили с колобърския Съвет не са имали шанс. Онзи бързо е привикал на помощ византийската армия, което си е било дефакто държавна измяна.
Тази грешка не бива да се повтаря, защото йерархията на властите в Саракта трябва да е отгоре надолу - теокрация, монархия и демокрация. Всичко останало е нарушение на божествения ред.

Eлтимир 20.4.2009, 14:47
Държавата е само средство, нацията е цел. А пък нацията е съставена от отделни хора. Никой, когото не го е грижа за отделните Българи не може да бъде предан и на Българския Саракт. Най-важно от всичко е спиране на геноцида. Оттам трябва да се тръгне. Защото нас ни изтребват с укскорени темпове, а какъв Саракт може да бъде създаден, ако не са отстанали Българи?

--------------------

anti666 21.4.2009, 15:05
Така е. Държавата е средство за да запази нацията жизнена. Само че националната. А тук нашата държава се управлява от чужденци, които имат за цел да ликвидират българската нация. Духовно и физически. Това го казва и Хайтов в книгата си http://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=3798, която "случайно" е иззета от пазара.
Съвсем логично е, че веднъж докопал властта тези не-хора ще изпълняват методично целта си. Геноцид. И да очакваме, че с преговори или някакви избори те ще се откажат от нея е наивно. Троя вече е под техен контрол. Дори и сега Миков предлага да се увеличат данъците на българите за да плащат на палачите си. Точно за този круиоз пише и великия Хайтов. Както вълка няма да се прочуства от блеенето на овцете в кошарата, така и тия. Единственият начин е да дойдат овчарските кучета. Ние тук им казваме по друг начин. Тоест, да спрем геноцида, трябва да си върнем държавата на българите. Обратното няма как да се получи, да спре първо геноцида. Той е следствие, а причината е именно загубата на държавата. А това може да стане само със смяната на самата система, която създава този омагьосан кръг. Докато това не го проумеят най-будната и активна част от българите, най-активната част, няма да се получи. Тези които имат решителността да го направят. И пак опираме дотук. Всичко останало може да се нареди, но както и по-горе е написано, Саракт без българи няма как да бъде създаден. Няма да има за кого, самата идея се обезсмисля.
Ако се попитаме дали има такива хора в България, аз бих казал - има. Огледайте се около вас и ще ги видите. Може да са 1 на 100, но ги има. Проблемът е, че не са организирани и по-точно, нямат необходимата мотивация за промяна. Щото едно е да пишем по форуми, да си говорим на маса "Ей, трябва да се направи нещо, така не може!". Друго е действително да имат решителността и ресурсите да го направят. А за да се организират тези хора, трябва да знаят какво искат. Че точно Българския Саракт е единствения възможен изход. Колко сме ние? Една шепа хора без никакви ресурси. Къде са останалите българи? Няколко хиляди неорганизирани нихилисти, повечето смачкани до степен да мислят предимно за физическото си оцеляване. Една по-организирана група около БНС с неясни цели и още по-неясен спонсор. Една партия Атака, които пък си вярват в жизнеността на републиканския модел. Скинове, неонацита, футболни ултраси, които пък не виждат по-далеч от това да пребият някой заблуден мангал.
Както е казал народа - една птичка пролет не прави. За да стане Орда - трябва обединяваща Идея и структура, която да ги стикова. Това, което даваме тук е твърдосмилаема храна, но друго не можем да предложим. Ситото е много финно, но друго нямаме. Всъщност, всичко се свежда до това. Човешкия фактор, матряла както казва бъдещия премиер на режима. Пропагандата е днешното оръжие, в което жертва е човешкия дух. Затова и книгата на Хайтов я е хванала липсата, затова и използват какви ли не способи да сложат под контрол този сайт.

Eлтимир 21.4.2009, 20:38
Не знам докога ще съм, май не ми остава много. Затова искам да дам една от последните мои загадки. Става дума за металните маски. Всички древни са ги имали. И в Египет, и в Мезоамерика, и в Елада. И ние сме ги имали. Но съществува мъничка разлика. Останалите народи са слагали маските само върху мъртви, още Неандерталците са ги поставяли върху своите мъртви. Единствено Българите са слагали маски върху живи Воини, влизащи в бой. Маските трябва да се върнат. Съжалявам, че трябва да го изпиша, но изглежда това е последната ни надежда. Скоро ще бъдат разкрити тайни и ще разберете, че моите "бълнувания" са истина. Само че дано дотогава не стане прекалено късно. Трябва вие да го направите. Съветът нищо не може да направи без вас. Само живите хора с маски могат да победят Злото. Всъщност един американец, Рей Бредбъри го е предсказал. Сетих се за него, след като научих някои подробности. Там и тук - маски, метални маски върху лицата на живи Воини. Маски върху лицата на изпълняващите Обряда. Повече поне засега не мога да ви кажа, трябва вие да се досетите.

--------------------

Bile 11.10.2009, 12:24
QUOTE (Jordan_13 @ Mar 6 2009, 06:56 PM)

Ако се приеме за първично японският превод на думата Субоги – “Субару”, може да се приеме и израза “ От Плеядите Владетел”.Попаднах на информация за превода на думата "Subaru". Буквално преведено от японски, субару означава "обединявам" или "обединявай се".
Имайки предвид, че японците не са от незнаещите народи, някак си името "Subaru" и емблемата на марката, която изобразява "Плеяди", предполагам съвсем не са случайно подбрани.

--------------------
?? ????? ????? ??? ?????

18j 16.5.2011, 16:45
По темата за конкретните управленски структури, които трябва да движат един бъдещ Български Саракт не мога да се изкажа компетентно, а бих желал. Лично мисля, че в наложената ни ситуация в момента трябва отърсването от чуждото влияние и негативните натрупвания в политиката и манталитета на хората да се проведе отдолу-нагоре. По този начин ще се проявят и разни активни хора знаещи и можещи, които утре да участват в управлението. Но в крайна сметка мисля че наистина в един момент висшите властови структури трябва да се наложат от горе - тоест да се освободят хората (дето знаят само примерно как да движат ралото в земята) - от отговорността да избират висши държавни кадри, защото тях е лесно да ги манипулираш. По този начин се елиминира и възможността чрез манипулация да се измести ядрото на държавата. Също така мисля че трябва задължително да има духовна власт и тя да диктува на светската - или като излъчва пряко участници в нея или чрез различни управленски лостове (както е модерно да се казва). Разбира се идеалния вариант е лично върховния "управленец" да е представител на духовната власт, но това не може винаги да се гарантира. (не може ли?!)

Всъщност тук възникват изключително важни въпроси:
1. как да се убедят хората да зарежат демокрацията "си" в полза на 7-12 или 100 човека наложени "от небето"?
2. как да се убедят хората че някакъв персонаж е с "владетелска кръв" и той трябва да е пожизнен президент-премиер?
3. как да се убедят хората че трябва да има духовна власт и тя да диктува на светската?
4. какво представлява "владетелска кръв" и защо е трябва такъв човек да управлява а не например някой много учен или някой много духовен?

За другото - че депутатите трябва да са около 100 човека, че правителството трябва да се състои от малко на брой но отдадени на родината души - мисля че ще се постигне съгласие. Как да се подберат тези 100 човека парламент също се води в момента дебат в обществото. Но горните 4 въпроса - трябва да имат теоретична подплата и да се работи по информирането на широката общественост, ако се иска скоро да се постигат резултати в желана посока. И тук възниква и 5-я въпрос - по-комплексен:

5. Ако 7 човека си разпределят министерствата, които динамиката на съвременния живот е наложила като: МВР, МВнР, Образование, Култура, Социално и Здравеопазване (бих сложил в едно), Война, Финанси, Икономика, Жизнена Среда (така дебилски-лицемерно наречено регионално развитие), (забравих ли нещо) - те лесно ще се групират (понеже понастоящем, за да се създава хаос са разделени), но какви ще са хората и по-специално компетенциите им, за да водят по две направления от обществения, икономически и социален живот и то пожизнено? Не се ли предвижда възможността да се появи по-компетентен и да е по-добре за държавата той да застане на мястото на предишния? По каква система ще се подбират нови хора за министри? Как ще се обучават, при условие, че трябва да са със смесени компетенции (например министъра на икономиката да разбира и от финанси и от социални дейности)?
По принцип по европа - държавите си имат специални школи за обучаване на висшите държавни кадри - и тези кадри могат да застават на различни министерски постове понеже са компетентни първо да работят с администрация и после са компетентни в различни сектори от държавното управление. Може би да се помисли за подобен модел - въпреки че ние нямаме такава школа (благодарим на "родолюбците" ни политици). Но може да се помисли за административните структури които привеждат решенията на министрите - и те министрите да са запознати до съвършенство с тази административна структура, а самите си решения да вземат на базата на различни експертни анализи и доклади. Оттам нататък трябва да се предвиди структура към държавното управление където да работят експерти - верни на държавния глава, на духовната власт или на целия министерски съвет - за да не се рискува експертните анализи да са всъщност предателски (както в момента "експертите" на отворено общество).

Само изказвам какви размисли ми предизвика темата. И като имам предвид колко е сложен съвременния живот и в каква комплексна и всъщност враждебна международна среда живеем мисля че трябват солидно подготвени хора. За успешното упражняване на всяка държавна длъжност е необходим ценз и практика, а какво остава за смесените длъжности както в мин. съвет на Саракта.
И моля да ме извините, че не ползвам древната българска терминология на длъжностите. За мен няма значение как ще се казват един ден - стига да са българи и да следват Националния Интерес (целите и задачите на Саракта).

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 20.5.2011, 13:00
QUOTE (18j @ 16.5.2011, 16:45 )
По темата за конкретните управленски структури, които трябва да движат един бъдещ Български Саракт не мога да се изкажа компетентно, а бих желал. Лично мисля, че в наложената ни ситуация в момента трябва отърсването от чуждото влияние и негативните натрупвания в политиката и манталитета на хората да се проведе отдолу-нагоре. По този начин ще се проявят и разни активни хора знаещи и можещи, които утре да участват в управлението. Но в крайна сметка мисля че наистина в един момент висшите властови структури трябва да се наложат от горе - тоест да се освободят хората (дето знаят само примерно как да движат ралото в земята) - от отговорността да избират висши държавни кадри, защото тях е лесно да ги манипулираш. По този начин се елиминира и възможността чрез манипулация да се измести ядрото на държавата. Също така мисля че трябва задължително да има духовна власт и тя да диктува на светската - или като излъчва пряко участници в нея или чрез различни управленски лостове (както е модерно да се казва). Разбира се идеалния вариант е лично върховния "управленец" да е представител на духовната власт, но това не може винаги да се гарантира. (не може ли?!)

Всъщност тук възникват изключително важни въпроси:
1. как да се убедят хората да зарежат демокрацията "си" в полза на 7-12 или 100 човека наложени "от небето"?
2. как да се убедят хората че някакъв персонаж е с "владетелска кръв" и той трябва да е пожизнен президент-премиер?
3. как да се убедят хората че трябва да има духовна власт и тя да диктува на светската?
4. какво представлява "владетелска кръв" и защо е трябва такъв човек да управлява а не например някой много учен или някой много духовен?

За другото - че депутатите трябва да са около 100 човека, че правителството трябва да се състои от малко на брой но отдадени на родината души - мисля че ще се постигне съгласие. Как да се подберат тези 100 човека парламент също се води в момента дебат в обществото. Но горните 4 въпроса - трябва да имат теоретична подплата и да се работи по информирането на широката общественост, ако се иска скоро да се постигат резултати в желана посока. И тук възниква и 5-я въпрос - по-комплексен:

5. Ако 7 човека си разпределят министерствата, които динамиката на съвременния живот е наложила като: МВР, МВнР, Образование, Култура, Социално и Здравеопазване (бих сложил в едно), Война, Финанси, Икономика, Жизнена Среда (така дебилски-лицемерно наречено регионално развитие), (забравих ли нещо) - те лесно ще се групират (понеже понастоящем, за да се създава хаос са разделени), но какви ще са хората и по-специално компетенциите им, за да водят по две направления от обществения, икономически и социален живот и то пожизнено? Не се ли предвижда възможността да се появи по-компетентен и да е по-добре за държавата той да застане на мястото на предишния? По каква система ще се подбират нови хора за министри? Как ще се обучават, при условие, че трябва да са със смесени компетенции (например министъра на икономиката да разбира и от финанси и от социални дейности)?
По принцип по европа - държавите си имат специални школи за обучаване на висшите държавни кадри - и тези кадри могат да застават на различни министерски постове понеже са компетентни първо да работят с администрация и после са компетентни в различни сектори от държавното управление. Може би да се помисли за подобен модел - въпреки че ние нямаме такава школа (благодарим на "родолюбците" ни политици). Но може да се помисли за административните структури които привеждат решенията на министрите - и те министрите да са запознати до съвършенство с тази административна структура, а самите си решения да вземат на базата на различни експертни анализи и доклади. Оттам нататък трябва да се предвиди структура към държавното управление където да работят експерти - верни на държавния глава, на духовната власт или на целия министерски съвет - за да не се рискува експертните анализи да са всъщност предателски (както в момента "експертите" на отворено общество).

Само изказвам какви размисли ми предизвика темата. И като имам предвид колко е сложен съвременния живот и в каква комплексна и всъщност враждебна международна среда живеем мисля че трябват солидно подготвени хора. За успешното упражняване на всяка държавна длъжност е необходим ценз и практика, а какво остава за смесените длъжности както в мин. съвет на Саракта.
И моля да ме извините, че не ползвам древната българска терминология на длъжностите. За мен няма значение как ще се казват един ден - стига да са българи и да следват Националния Интерес (целите и задачите на Саракта).

И аз съм на мнение, че духовната власт трябва да има глас и да взема отношение по държавните дела. В момента се вижда, че модела на цезаро-папизма куца, особено в България, тъй като духовната институция, представена от БПЦ в момента е абсолютно нефелна по отношение държавните дела, при все че те пряко засягат миряните й, като ги ликвидират физически. Тя не взема никакво отношение - само осветява знамена, ръси със светена вода и отслужва литургии. Като резултат, виждаме как настоящия премиер му лопа ченето всеки ден, а от него се бълват слова, които са меко казано обидни към българската народност. За изграждането на Саракта ни е нужна динамична духовна институция, понеже Бог не е само отвън, но и вътре в човека. В такъв смисъл, държавните дела, колкото и човешки да са, имат отношение към Божия свят. Значи трябва да се коригира това положение. Иначе сегашното е истинско безумие - духовната институция си гледа своите дела, държавата своите и резултата е кръгла нула. Не се намесват едни в други, но и не се допълват едни други. Въведоха някакво европейско безумие, като така наречения "омбудсман", а то се видя как ни "мбуци" и "гуци" - никва файда от него за българската народност. Динамичната духовна институция допълва и коригира управленските решения, т.е. говорим за едно равнопоставено начало. Защото "онова, което е горе, не е като онова, което е долу" се получават днешните държавни управления, които са истинска хекатомба за управляваните от тях човеци.
Динамичната духовна институция, не би позволила със своето присъствие в управлението на държавата социални, икономически и политически издавателства и би коригирала решения, които са в ущърб на бъдещето на страната. Щото сега управляващите си правят каквото искат - с една дума безогледна гола сеч над тези, които управляват. От тази гледна точка, духовното лице, представител на динамичната духовна институция, ще влезе като съ-владетел, на местото на сегашния вицепрезидент, една "клати-курна" длъжност, от която нищо не зависи, и само дава интервюта, а в миналото не е било така.

А по отношение министерствата, хората ще са толкова, колкото министерстваса необходими и се избират по управленски качества, а не по назначение, че аман. И не по други критерии.
Затова, ще се създава тепърва школа за обучаване на висши държавни кадри. Неслучайно дадох пример със Старо село, край Щутград, където са обучавани точно ръководните кадри за самия град, т.е. когато имаме такава Школа по управление на Българския Саракт (не по демокрация), отпада въпроса за предаността и верността към идеята за Саракта, а остава само въпроса за управленските качества - бива ли го или не го бива. Ако не го бива, се сменя. Ако пък мишкува и играе подривна роля към управлението на Саракта, се сменя и отива да чука камъни.Така, че на нас точно това трябва тепърва да изградим - Школа за управление на Българския Саракт. В тази школа няма да се влиза никак лесно и няма да има ходатайства. Един първоначален строг изпит, и който отпадне, отива да копа царевица, не както сега - стават студенти, за да не копат царевица. Дори мисля, че ще издигнем "копането на царевица" в култ, за да не се разглежда както днес, като долна и нископлатена работа, че аман. Местото в обществото всеки го определя спрямо даденостите си и от това за какво е дошъл на тая земя. Така ще се формира българския политически елит - чист по родословие (ще се гледат приемни документи в тая посока) и чист като отговорност и съзнание към своя народ.

18j 20.5.2011, 15:57
Произвеждането на храна за населението е свята дейност. Онези които опорочиха професията земеделец, които избиваха цели стада с все малките и неродените със сигурност ще потънат в зловещи мъки, когато дойде момента. Виновните за пустеещите плодородни Български земи без съмнение ще отнесат възмездие каквото заслужават убийците. Щом се срине режима, който в момента се тресе необратимо - със сигурност земеделието трябва да се превърне в основна дейност в България, защото какво друго освен Природни богатства и Природа има на територията на България? Тук не е земя на която да се развива тежка индустрия и зловонна промишленост. Земята на България страда от зловонието което бълват заводите и комбинатите. Толкоз.

В момента в университетите се преподава специалност Публична Администрация. В някои университети програмите са добре скроени, въпреки че пипалата на "републиката" са се спуснали и там - не - те са ги проектирали. Но определени предмети могат да се взаимстват при обучението на "управленските кадри" на Саракта. И може би дори ще се учудим, че точно преподавателите на тези предмети които е удачно да се пренесат в управленското обучение на Саракта - точно тези преподаватели са най-недолюбвани от сегашния "режим". Смятат ги за нещо като "необходимо зло".

Друго което си мислех:
Ако застават двама до Кана (Президент - Цар) - те не би ли следвало да са сегашните Премиер и Председател на Парламента? Длъжността Вицепрезидент е толкова бутафорна, че няма място в една прагматична държава на Духа. Какво прави Вицепрезидента - чака да умре или да бъде свален от власт Президента, за да встъпи в неговата длъжност! От чисто морална гледна точка не я виждам тази длъжност. Ако Кана в Саракта умре или изгуби способността си да управлява - това е един своеобразен катаклизъм - трябва да се предвидят механизми да не се парира работата на Саракта и бързо да се избира нов "Наместник на Небето", а не да има човек който професионално чака да се случи катаклизъм.
И така: Кан, Премиер и Председател на Събранието на Народните Представители. За Кана е ясно той трябва да е "Наместник на Небето", Върховен Съдник, Последна Инстанция, който Общува с Небето и прилага Неговата Воля, да има законодателна инициатива, да утвърждава законите, да диктува външната политика, върховен главнокомандващ на войските. За другите две длъжности трябва да се разпределят хармонично другите функции които се изпълняват днес от Министър-председател, Вицепремиери, някои министри, председателя на парламента. Също така всеки един от тях трябва да бъде натоварен с отговорност за защитата и развитието на определена територия от държавата.

Що се отнася до Народното Събрание (101) - понеже в България не се очаква скоро да се възстановят Болярските фамилии - трябва да се мисли за нова система за номиниране на Народните Представители - така че да представляват реално всички интереси в обществото. И тук не бива да е водещ териториалния принцип. В момента имаме 28 области. Ако това разделение се запази - излишно е да има повече от двама представители за област. Това са 56 представителя. Остават 45 поста, които трябва да се запълнят на професионален, съсловен или друг принцип.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

anti666 28.5.2011, 21:52
Духовната власт е тази, която ще казва какво трябва да бъде направено според волята на Небето. Изпълнителната власт е тази, която ще реши как това трябва да бъде направено.
QUOTE
1. как да се убедят хората да зарежат демокрацията "си" в полза на 7-12 или 100 човека наложени "от небето"?
2. как да се убедят хората че някакъв персонаж е с "владетелска кръв" и той трябва да е пожизнен президент-премиер?
3. как да се убедят хората че трябва да има духовна власт и тя да диктува на светската?
4. какво представлява "владетелска кръв" и защо е трябва такъв човек да управлява а не например някой много учен или някой много духовен?

1. Не е задължително да бъдат убеждавани. В новото време ще си дойде по съвсем естествен път. Никой не е убеждаван, че Ванга е наложена "от небето", нито пък някой от стотиците чакащи е искал да види тапия, подпечатана от БПЦ. Достатъчно е да го видиш какво прави и какво ти говори за да ти е ясно, дали е самозванец или не. Боилският съвет пък ще е наложен от хората имащи право да гласуват. Истинската реална демокрация, изявена в народните събори.
2. Отново няма нужда да бъдат убеждавани. Ако този владетел не изпълнява волята на Небето - следва да се откаже. Отново духовната власт ще е тази, която ще реши. Ако откаже да се откаже - следват едни древни ритуали. Още повече, че хората, които имат правото да гласуват ще са достатъчно добре въоръжени. Пример - Швейцария
3. Отново няма нужда да се убеждават хората. В годините на Отключеното Небе, те сами ще знаят това. Пак във връзка с горното
4. "Владетелската кръв" е свързана с Орендата. Ученият ще бъде съветник КАК да бъде направено. Тоест свързано с тактическите въпроси. Стратегията на Саракта ще се изработва на духовно ниво. И задължително под открито небе, високо в планината. Не е задължително Слънцеград да е и светската столица на Саракта. Може да е най-скромно и незабележимо светилище.

Йордан_13 22.6.2011, 23:30
QUOTE (18j @ 20.5.2011, 15:57 )
Произвеждането на храна за населението е свята дейност. Онези които опорочиха професията земеделец, които избиваха цели стада с все малките и неродените със сигурност ще потънат в зловещи мъки, когато дойде момента. Виновните за пустеещите плодородни Български земи без съмнение ще отнесат възмездие каквото заслужават убийците. Щом се срине режима, който в момента се тресе необратимо - със сигурност земеделието трябва да се превърне в основна дейност в България, защото какво друго освен Природни богатства и Природа има на територията на България? Тук не е земя на която да се развива тежка индустрия и зловонна промишленост. Земята на България страда от зловонието което бълват заводите и комбинатите. Толкоз.

В момента в университетите се преподава специалност Публична Администрация. В някои университети програмите са добре скроени, въпреки че пипалата на "републиката" са се спуснали и там - не - те са ги проектирали. Но определени предмети могат да се взаимстват при обучението на "управленските кадри" на Саракта. И може би дори ще се учудим, че точно преподавателите на тези предмети които е удачно да се пренесат в управленското обучение на Саракта - точно тези преподаватели са най-недолюбвани от сегашния "режим". Смятат ги за нещо като "необходимо зло".

Друго което си мислех:
Ако застават двама до Кана (Президент - Цар) - те не би ли следвало да са сегашните Премиер и Председател на Парламента? Длъжността Вицепрезидент е толкова бутафорна, че няма място в една прагматична държава на Духа. Какво прави Вицепрезидента - чака да умре или да бъде свален от власт Президента, за да встъпи в неговата длъжност! От чисто морална гледна точка не я виждам тази длъжност. Ако Кана в Саракта умре или изгуби способността си да управлява - това е един своеобразен катаклизъм - трябва да се предвидят механизми да не се парира работата на Саракта и бързо да се избира нов "Наместник на Небето", а не да има човек който професионално чака да се случи катаклизъм.
И така: Кан, Премиер и Председател на Събранието на Народните Представители. За Кана е ясно той трябва да е "Наместник на Небето", Върховен Съдник, Последна Инстанция, който Общува с Небето и прилага Неговата Воля, да има законодателна инициатива, да утвърждава законите, да диктува външната политика, върховен главнокомандващ на войските. За другите две длъжности трябва да се разпределят хармонично другите функции които се изпълняват днес от Министър-председател, Вицепремиери, някои министри, председателя на парламента. Също така всеки един от тях трябва да бъде натоварен с отговорност за защитата и развитието на определена територия от държавата.

Що се отнася до Народното Събрание (101) - понеже в България не се очаква скоро да се възстановят Болярските фамилии - трябва да се мисли за нова система за номиниране на Народните Представители - така че да представляват реално всички интереси в обществото. И тук не бива да е водещ териториалния принцип. В момента имаме 28 области. Ако това разделение се запази - излишно е да има повече от двама представители за област. Това са 56 представителя. Остават 45 поста, които трябва да се запълнят на професионален, съсловен или друг принцип.

За целта виж каква е била ролята на Кана и Кавхана в Българската държава. Кавхана определено е много важен. Сега за Парлама-менто ще оставим възможността да бъдат издигани и избирани пряко народните представители. Дали ще са 56 или повече, това ще се реши за в бъдеще. Всяко съсловие трябва да бъде представено, да има глас, за да не създава вакуум и дистанциране на цели маси от населението от управлението. Като издигането и избирането, няма да е на паричен принцип, дали кандидатът е достатъчно богат, за да стане народен представител, както е сега, а дали може да носи отговорност.
За "Публична администрация", не съм запознат, но ако отговарят на условията, необходими за изграждане и развитие на Саракта, ще останат.

antijew 6.9.2011, 10:22
Интересен гост при Ифандиев!
Пускам линк към предаването, защото в по-голямата си част то засяга темата за Българския Саракт.

http://www.youtube.com/watch?v=FuvEQinyIk8

--------------------
www.xnetbg.com/ne.swf

Георги-НЗ 6.9.2011, 22:52
И едно интересно интервю на Кубрат Томов:

QUOTE

Кубрат Томов: Егоизмът доведе кризата, тя може да скапе организма на цивилизацията

Интервю на Хенриета ГЕОРГИЕВА, 11 Юли 2010; 11:20 Видяна 1595 пъти, 0 коментара

Кубрат Томов e роден през 1938 г., зодия Лъв, завършил с отличие МЕИ, сега Техническияуниверситет. Енциклопедист,  изобретател, научен работник, лектор, консултант по разнообразните проблеми на живота и познанието, безпартиен преди и след промените. Член на БАД (Българско астронавтическо дружество), основател на БДП (Българско дружество по психотроника), на ПУНК (Първи университет за нова култура), на ДНК (Движение за нова култура). Автор на десетки книги и монографии, стотици статии, изнасял хиляди лекции. Водещ на тв предаването “На прага на нова епоха”, на лектория в Пловдив, курсове по мислене и творчество.
Някои от основните му трудове са “Резонансно-изоморфният принцип”, 1972; “Психотрониката - история, проблеми, перспективи”, 1992; “Резомално-изоморфният принцип”, 1992, (според рецензентите - написана на нивото на Айнщайн), “Новата култура - 21 век”, 1993; “Знанието - основа на свободата и щастието”,1996; “Черното досие на цивилизацията”, 1997 г., “Философия на абсолютното, вселената и човека”, 2010.

- Каква картина на бъдещето чертаете в новата си книга?

- Във всеки момент, който наричаме сега, в бъдещето се очертават различни варианти. За всеки от тях работят определен набор фактори, сили, интереси за и против. В този смисъл можем да говорим само за различни възможности на някои от вариантите.
Първата възможност: ако вървим по досегашния път ­ на безумен егоизъм, незадълбочено мислене, бездуховност, в близките години, присъединявам се към изводите на световни интелектуалци, е възможна социална катастрофа, изразяваща се в мизерия, революции, кръв, преврати. Просто разкапва се организмът на цивилизацията като цяло и на отделните държави в нея. По прогнозите на същите интелектуалци при разгръщането на тази криза, което е въпрос на няколко години само, ще загинат стотици милиони хора, ще има огромни страдания и разрушения. Натрупани са огромни количества оръжие, много злоба, егоизъм, печалбарство. Така че този вариант е високо вероятен.
Вторият вариант, който е в дъното на вероятностите, но който е истинският вариант за изход, е да се намерят сред хората личности, които да обяснят на човечеството причината за тоталната криза. Хората да поумнеят, да променят мислене, ценности и поведение и да не допуснат този ужасен сценарий по първия вариант.
Хората трябва да разберат, че главната причина за кризата е погрешната йерархия в ценностната система. Оттук да се създаде Харта на човешките ценности с правилна йерархия на ценностите, да се създаде и Харта на човешките задължения като задължителен баланс на правата. Тези две харти да се приемат в ООН и оттам да влязат в националните конституции, медиите, образованието. Човечеството да разбере от какво е болно и да започне да се лекува.
Тези две харти и проект за световна конституция аз вече съм създал. Изпратил съм ги на 50 посолства на чужди държави, на представителството на ООН, разпространявам ги в интернет. Това е мисията на България - да даде диагнозата, да даде лечението в лицето на двете харти и качествено нова конституция. И, ако може, практически да тръгнем по този път. Ето го трудния път за спасение и за създаване на разумна държава. Сега държавите по света са безумни.

- Вярвате ли, че разумът ще надделее?

- Думата “вярвам” не е уместна. Аз съм обективен учен изследовател. Научният анализ, на който съм подложил цивилизацията в нейното минало, настояще и варианти на бъдещето показва, че има такъв шанс, но той е много малък. За да стане голям, е нужно бързо да се намерят хора, които да разберат, че спасението е само в наши ръце, че никой друг от космоса и от Земята няма да ни спаси. Трябва да се започне с просвещение на цивилизацията като първа стъпка. И втората стъпка - хората да бъдат доведени до необходимостта да поемат лична отговорност. И третата стъпка е самоорганизация, за да се издигнат свестни хора във властта. Шансът е малък.

- Дебнат ли ни катаклизми извън духовното?

- Извън човешката сфера има възможност на Земята наистина да се разрази катастрофа - тектонична, вулканична, потопна. Има основания да се допуска, че след години, не много, е възможно земната ос наистина да промени наклона си, което ще доведе до земетресения, вулкани, потъвания и изплувания на суши и стотици милиони жертви.

- Можем ли да избегнем това по някакъв начин?

- Това вероятно би могло да бъде избягнато, ако човечеството се опомни, престане да слуша егоизма и безумието и тръгне към разумна политика и държава. Казвам това, защото застъпвам тезата, че Земята е жив организъм, както всяка системна цялост. И всички процеси, за които говорихме - цунами, земетресения, вулкани, са защитна реакция на планетата срещу плесента, която я трови. Ясно е коя е тая плесен. И ако плесента се изчисти, и Земята може да се успокои.

- Кой всъщност управлява земята според вас?

- Земята като цяло се управлява от локалния бог на нашата вселена. Всяка вселена си има свое висше същество, шеф, водач, а на върха на всички е Абсолюта, Абсолютния бог. Той създава вселени, създава галактики, планети и звезди, програмира в общи линии накъде да се движат. Програмирал е смисъла на съществуването на вселените, които създава, и ги управлява в едър план. Като оставя много място за свободна воля, за свободен избор на същества и разуми.
В моите книги отговарям и на въпроса, какъв е смисълът на битието и за самия бог. Ние сме неговото средство за изпълнение на неговия смисъл на битието.
В последната ми книга “Философия на абсолютното, вселената и човека” разглеждам качествата на бога, Абсолюта. От анализа ми става ясно, че стимулът, поради който бог създава вселени след вселени, е себепознание. Това е първото обяснение за това, защо му е на него битието. Второто обяснение: себепознанието му е възможно само чрез творческата дейност по създаването на вселени, все по-сложни, все по-дълбоки, за да се проявява все по-дълбоката му природа. И третото обяснение на смисъла на битието е, че познанието му с помощта на творчеството той изживява като екстаз. Бог е в перманентен екстаз. Смисълът на битието е в себепознание чрез творчество, равно на екстаз. Това е смисълът на живота на човека и на всичко във вселената. Така че ние сме негови средства за себепознание чрез творчество и екстаз. Ако резюмирате човешкия живот, ще видите, че той се подчинява на същото. Е, по-глупаво, но на същото.

- Можем ли да очакваме от извънземните, които са около нас, помощ? Те наши врагове, приятели или учители са?”

- Космосът е пълен с цивилизации, животът е нормално явление във вселената. Цивилизациите са на различни нива на развитие, по отношение на морала има добри и лоши. Наблюдавани сме от безброй цивилизации, но добрите от тях, които могат да ни помогнат, съблюдават космическия закон за свободния избор. Човечеството е тръгнало по свой избор накриво, ако се събуди и разбере, че върви по крив път и се обърне с молба към добрите извънземни цивилизации, те са тук, веднага ще дойдат и ще ни помогнат да направим завоя, да се просветлим, да тръгнем по правия път.
Правени са опити по света на няколко места за медитация, да се съберат по 6-7 хил. души на едно място и да медитират върху доброто, върху любовта, върху нуждата от помощ от извънземните.  След това криминалистите установяват, че в района, където е правена медитацията, престъпността рязко и забележимо намалява.

- Дали в момента се правят опасни експерименти в света?

- Правят се. Вече са създадени нови видове оръжие, страхотно смъртоносни, пред които термоядрените са слаба работа. При тези опити много хора са били подложени на опасно въздействие и са загинали. Опитите продължават. Психотронните оръжия вече са съвсем елементарни. И не разбират, че когато тези оръжия се разгърнат за употреба, злото в екстремните си прояви е и самоубийствено. Ще убие милиарди, ще убие и себе си! Но силните на деня не го разбират, за съжаление.

- Споделяте ли становището, че известни учени и политици са платили с живота си за това, че са искали да кажат на хората истината за извънземните?

- Да, убивани са хора, които биха издали тези ужасни тайни на мафията, която управлява света.

- Наистина ли има подземни музеи и съкровища, заровени дълбоко в недрата на България?

- Да не забравяме, че цивилизацията на Земята е отпреди десетки, десетки хиляди години и в началото на нейното създаване сред нея са били извънземните създатели на живота и човека. И те са давали на тази единна цивилизация своите космически знания и своите невероятни технологии. После нещата са се размили и тези развити същества са ни оставили да се лутаме по собствения път. Но под земите на много държави и особено на България, особено под планината Витоша, има подземни музеи, съкровища.
Имам от наши екстрасенси информации за огромни богатства под Витоша и в крайбрежните зони на България. Извънземните обаче не дават тези съкровища да бъдат разкрити, защото ще ги разграбят. В момента, в който се издигне морален елит, всичко ще изплува и ускорено ще тръгнем нагоре.

- Вие да не сте пратеник със специална мисия?

- Мисията ми е просвещение - хората да разберат безумията, лъжите и фалшификациите, с които са напълнени главите им от мафията, която няма нужда от умни и просветени хора. Мисията ми е хората да видят истината и да се събуди личната им отговорност за тяхната съдба и за съдбата на България и света.

- Изкуствено предизвикана ли е сегашната криза?

- Кризата е абсолютно целенасочено предизвикана, разбира се. Обяснението: при новите технологии управляващите света - начело с Великите  държави, нямат нужда от хора. Тия 6-7 милиарда души са им ненужни. Достатъчно е да останат 800 000 - 1 милиард души, това е т.нар. теза за Златния милиард, от толкова души има нужда Земята, за да съществува и да служи на силните на деня. Останалите да си заминават. И различните пандемии - птичи, свински грип и прочие са част от същия план.
Нека не пропускаме, че годишно само от глад на Земята умират над 50-60 милиона души, от които 15 млн. деца! Като добавим жертвите на убийства и болести, картината е жестока! В света през 2009 г. са похарчени за въоръжаване 1.53 трилиона долара, от които 661 милиарда в САЩ, 100 млрд. в Китай, 64 млрд. във Франция, по данни на Stochholm International Peace Research Institute, SIPRI.

- Какво я чака нашата България? Оптимист ли сте за нея?

- Българите и евреите са първите племена, създадени от извънземните в началото на съществуването на живот на Земята. Затова са с най-висок коефициент на интелигентност. Българите сме с малко по-висок, евреите ни превъзхождат със своята системност и организация.
Проблемът е да събудим българите. Това е мисията на България - да даде диагнозата, лечението в лицето на двете харти и на проекта за световна конституция, и да тръгнем нагоре. Това е нашият шанс.

- Ще се справи ли Бойко Борисов с трудната задача?

- Една година беше достатъчна, за да се види има ли Борисов качествено нов подход, адекватен на истинската диагноза и заболяване на цивилизацията. Отговорът е - няма. Написах му писмо, в което казвах: От вашите речи следва, че искате да направите качествен завой за бъдещето на българите и България. Личи обаче, че не знаете условието, обстоятелствата, целите. Имам ги, искам да ви ги дам. Получавам писмени благодарности с думите: Когато стане нужда, ще ви потърсим.


--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!

Йордан_13 12.9.2011, 11:19
Ако разчитаме на тия двамката за Саракт, че станем за смех на калпак. Гледам, че и Ифандата доста е изпростял.
Тия двамката, говорят, квото се хареса на публиката и най-паче, да изпъкнат техните егота.
Каквото трябва ние тук, сме го казали и ясно посочили. Другото е тинтири-минтири.

antijew 12.9.2011, 11:57
Никой не казва да разчитаме на тях. smil4334a43204b20.gif

Важното е, че казват доста неща, които се пишат тук, та белким уврат повече кратуни за в бъдеще...


--------------------
www.xnetbg.com/ne.swf

Йордан_13 30.4.2015, 20:21
Предложение на поп Какалайча? Няма лошо. Нека го споменават, още повече, че тази линия на Синода е свързана с датата 2 май, на която Тиквата ще получи ордена "Покръстител". Възстановяването на Българският Саракт не е свързано с реабилитацията на линията на Сакскобургота на българският трон. Българският Цар е посочен от Небето (не от земната институция на християнството) и бъдещето на държавата е свързано със старата Вяра - Тенгрианството, тъй като това е Вярата материализирана (въплътена) в Държава. Това не означава, че ще бъде забранено християнството, нямаме намерение да следваме актовете на Барыс Михаил (второто име - византийско) и на Угор Лачин (тенгрианин), довели до съсипването на Българският Саракт под Дунава.
Така, че няма абсолютно никакъв смисъл да се опитвате да блокирате пътят на посоченият от Небето за Български Цар, чист българин с регенерацията на царска линия от небългарски, чисто еврейски характер. Така или иначе, вие виждате какво става с държавата, когато я управляват чужденци. Древната ни вяра, възвръща чисто българският царски характер, докато християнството може да си позволи за Цар чуждоземец или негов потомък. Тенгрианството не може. То е Българоцентрично и държавата му е Българоцентрична.

Св. Синод обяви официално Симеон за "цар на българите"
http://offnews.bg/…/%D0%A1%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D…

Йордан_13 8.9.2016, 19:15
Българският Саракт е Бъдещето на Българската държавност и спасението на Българският народ като такъв. Республиката е катастрофален опит на земното начало, да се създаде нещо по-добро като обществено-социални отношения, но това без Небето не може да стане. Затова, республиката, още в началните стартови години, автоматично се е върнала към Сарактовото начало и си е потърсила "цар" в лицето на един или друг сталинистки велможа, на един, от който, именно по старият древнобългарски обичай, след смъртта му, му се е построил Май Юл (небесен дом) или по днешному Мавзолей. Седесарията злостно оплю това и дори като бомбаджиите взривили "света Неделя" взриви Май Юла (т. нар. хероон). Бакърджиев, гледай да умреш, преди да дойде Саракта, защото ти там няма да бъдеш съден, затова, че си взривил Мавзолеят на Димитров, а защото си посегнал срещу Древната Традиция и си разрушил един неин съвременен паметник. Та, г-да електорат, республиката възприе основните компоненти на Саракта и след един велможа си издигаше за "цар" друг велможа. Сега, макар и демокрация, республиканското начало не бе сменено и въпреки това, пак си издигнахте "цар" баш бакан Бойко Борисов. Ясна е тенденцията и е ясно едно, България без Цар не може. Електората отдолу, може да се самообладава и да си играе на величие, но същността на Държавата винаги опира до Царя. Това сега, особено ясно се вижда, защото самата фигура е неспособна да поеме и понесе енергитичността на този важен пост. Затова в Българският Саракт, според Древната Традиция, Канът не е избираема, нито назначаема длъжност. Дори великият за евреите, цар Давид (който по произход не е евреин, а моавец по майка), е посочен за цар от техният Бог. Това е Бъдещето. Небето не може да бъде изолирано от процесите на Земята. http://www.dnes.bg/politika/2016/09/08/zagriavka-za-utreshniia-9-h-republika-ili-globalizaciia.314866

Йордан_13 8.9.2016, 22:02
"Днес Пловдив е град за живеене, а София е столица за правене на бизнес", смята историкът.
=========================================================

Това е пълна глупост. Пловдив днес е най-ужасният град за живеене в България и няма нищо общо с Пловдив преди 90-сетте години, когато беше град, който наистина ставаше за живеене. Пловдив губи от това, че не е столица на България, но не губи само самият Пловдив, губи цяла България! Но като говорим за столица, нека не разбираме, това, което днес е София - всичкият добитък да се сбере на едно място и да мучи неистово; като казваме "столица" разбираме административно-културен център, който дава енергия и идеи за развитието на страната. Неслучайно, единственият чисто български акт в най-новата ни история - Съединението бе осъществен именно в Пловдив. В София, той въобще нямаше да се състои. Мисленето на този историк е страшно невежо, една констатация на реалностите в България, без да дава перспектива за Бъдещето. Една истинска столица, културно-административен център на България, не съсредоточава целият бизнес в самата себе си, а го разпределя според спецификите по цялата територия на страната; в един организъм, кръвта не се съсредоточава само в сърцето, а тече по вените из целият организъм!

Прочети още на: http://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/09/06/pecheli-ili-gubi-plovdiv-kato-otstypva-na-sofiia-pravoto-da-e-stolica.314664

Петър. 9.9.2016, 17:44
QUOTE (Йордан_13 @ 8.9.2016, 22:15 )
Българският Саракт е Бъдещето на Българската държавност и спасението на Българският народ като такъв. Республиката е катастрофален опит на земното начало, да се създаде нещо по-добро като обществено-социални отношения, но това без Небето не може да стане. Затова, республиката, още в началните стартови години, автоматично се е върнала към Сарактовото начало и си е потърсила "цар" в лицето на един или друг сталинистки велможа, на един, от който, именно по старият древнобългарски обичай, след смъртта му, му се е построил Май Юл (небесен дом) или по днешному Мавзолей. Седесарията злостно оплю това и дори като бомбаджиите взривили "света Неделя" взриви Май Юла (т. нар. хероон). Бакърджиев, гледай да умреш, преди да дойде Саракта, защото ти там няма да бъдеш съден, затова, че си взривил Мавзолеят на Димитров, а защото си посегнал срещу Древната Традиция и си разрушил един неин съвременен паметник. Та, г-да електорат, республиката възприе основните компоненти на Саракта и след един велможа си издигаше за "цар" друг велможа. Сега, макар и демокрация, республиканското начало не бе сменено и въпреки това, пак си издигнахте "цар" баш бакан Бойко Борисов. Ясна е тенденцията и е ясно едно, България без Цар не може. Електората отдолу, може да се самообладава и да си играе на величие, но същността на Държавата винаги опира до Царя. Това сега, особено ясно се вижда, защото самата фигура е неспособна да поеме и понесе енергитичността на този важен пост. Затова в Българският Саракт, според Древната Традиция, Канът не е избираема, нито назначаема длъжност. Дори великият за евреите, цар Давид (който по произход не е евреин, а моавец по майка), е посочен за цар от техният Бог. Това е Бъдещето. Небето не може да бъде изолирано от процесите на Земята. http://www.dnes.bg/politika/2016/09/08/zagriavka-za-utreshniia-9-h-republika-ili-globalizaciia.314866

Скоро щях да напиша точно това.И още по-точно това, че повечето българи не искат Цар, но, ако се замислят те сега в този момент имат Цар.Просто е такъв, който ще ги изтрие от лицето на Средния Свят.И това е Бойко Борисов.Ако той не успее нечовеците, които имат властта ще си назначат друг и този другия ще довърши това, което предшественика му не е успял.И това се прави от много години.
Затова искам да кажа на сънародниците ми : Не вървете срещу Небесните Закони.Лошо няма да видите от тях.Ще видите Свободата на човешкия дух.Божествена справедливост.Сега се питате как ще разбете, че нещо е "Божествена справедливост".Божествената справедливост е тази, която запазва Саракта.Която прави това, което ще съхрани българския народ.Българският Божествен народен ген.Понеже, за да има Саракт трябва да има българи, а за да има българи националния ген трябва да се запази чист.Затова Българският Саракт се обяви против всякакви пришълци независимо какви.Който пипне българска жена ще бъде заличен
България трябва да се върне към корените си.Без тях Дървото умира!Корените на България са Тенгрианството и Българският Саракт.А, за да има Саракт, Българския Цар трябва да е на върха.Той, а не избраниците на нечовеците, които искат да изтрият от лицето на земята българския народ като Бойко Борисов и всички преди него!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

anti666 11.9.2016, 1:30
Само за илюстрация, колко ГИ е страх от Саракта. Каква информационна завеса и ресурси се хвърля срещу това.

В Уикипедията беше изтрита информацията за Саракта. Било, цитирам от "непотвърдени" източници.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82

От някой си сладур, чието НПО смуче пари по въпроса за "ромската интеграция" Разбира се, той е само изпълнителя, други му поставят нарежданията.

Йордан_13 3.12.2017, 16:22
Много правилно си разбрал. Борисов е със Сакскобургота Кохари, защото се явява цар Бойко, продължител на тази традиция. Договорено е и въпросът с имотите ще бъде решен. Республиканските избори до този момент възпроизвеждат именно монархическият модел на управление, макар и селски. Защо го правят? За да не се върне древнобългарският монархически модел. Тук е борбата сега. Затова те ще върнат този, дето е от Третото българско царство, в опитите да не позволят връщането на Българският Саракт. Това значи смърт за евреите и масоните. А в случая с европейският монархически модел, ще си имаме един добре контролиран цар и държавна форма на управление, удовлетворяваща електората и ултрарадикалните християнски ядра.

Анонимен
преди 57 минути
Едно изречение особено ме смути - това за абсолютната монархия. Симеончо Сакс-Кобург-
Готски е бил монарх, но не абсолютен. Такъв ри ще е следващият монарх на България! На прероденият Бърдоква? Свинарят, който се изживява като цар?
Абе има нещо гнило тук, ама ще го разберем!

https://www.dnes.bg/politika/2017/12/03/zashto-simeon-sakskoburggotski-beshe-v-delegaciiata-v-riiad.361139#comment-newest

Анонимен
преди 9 минути
Не смятам, че от "висене" в интернет непременно се затъ-пява.
При хората подобно на компютрите-каквото влиза, това и излиза.
Да, няма спор, че коронованите глави имат великолепно образование, но то ги учи как да управляват като владетели.
Много се извинявам, но аз предпочитам да живея в република.
Може би роялистите харесват идеята да са нечии поданици, на мен ми харесва да нямам владетел.
Освен всичко всяка дори формална реставрация на монархията е белег за регрес на обществената формация.
=============================================================

Принципно масоните представят республиканската форма на управление като напредничава, а монархическата като регрес, но това въобще не е така. Просто республиката ги удовлетворява като средство за осъществяване на техните цели. Владетелят не е за да угнетява, а да изразява, владетелят не е за да ограничава, а да освобождава, владетелят като външен израз не е нищо повече от Владетелят живеещ в свободната личност.Kamikadze 3.12.2017, 19:25
QUOTE (Йордан_13 @ 3.12.2017, 18:22 )

Анонимен
...
На прероденият Бърдоква? Свинарят, който се изживява като цар?

...

За това,че слагате това отпадъчно племе евреите под общ знаменател с владетелите на тази планета БЪЛГАРИТЕ,сте за обесване.


"...Може би роялистите харесват идеята да са нечии поданици, на мен ми харесва да нямам владетел...."

Като нещете един владетел,етнически българин,висш АЗ изпратен лично от ТАНГРА,получавате 300 еврейски фамилии и то само в България + няколко чифутски извън България и над 1.6 милиона цигани.
Порядъчно сте иззомбени,че сте свободни и властта е във вас.Това е имагинерно обаче.
Същите тия.... напредначавите... рипубликанци,ДЕМОНкрати,либерасти и тем подобни утрепки са приготвили в България да докарат 17-18 МИЛИОНА ЦИГАНИ.
Напредничево бе...
Плащате милиарди за трици,а брашното го изхвърляте през прозореца.
Добри сте по математика smil3dbd4e5e7563a.gif

"Нашествието на кипите"
http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=11589&fullsize=1
И това са само видимите!

Йордан_13 17.1.2018, 23:43

Няма съвършен обществен строй, защото идеологиите, човека и обществените взаимоотношения се развиват. Но българинът, трябва да търси онзи обществен строй и онази идеология, които ще го съхранят и развият във времето като народ и държавност. Определено чуждите идеологии и обществените строеве, възникнали на тяхна основа, не са оптимално възможното за съхранението и развитието на нашият народ и държавност. Затова, Българинът трябва да се върне към своята собствена древна Българска държавност и система, като при необходимост я интепретира, според историческата епоха, за да може тя, ефикасно да му служи. И така, докато се върне до положението, той да прави Историята, а не да я следва. Слава на Тангра!

https://www.dnes.bg/obrazovanie/2018/01/17/komunizym-v-chas-koi-shte-pishe-uchebnicite.365292

Йордан_13 20.2.2018, 15:03
Той даде за пример периода от 1935 до 1943 година, когато държавата се е управлявала от професорски правителства, назначавани от цар Борис, и когато България прави най-големия скок в своето развитие.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/…/boianskiiat-klub-pita-parlamentarna…


Хехе, Божко, винаги съм знаел, че, професурата ти е следствие, на плагиатство. Сега това, още по-долнопробно си личи. Българският Саракт, не е повторение на Третото българско царство. Той е нещо различно. В неговата пресечна точка миналото се осмисля с настоящето, за да провиди бъдещето. Това е Процес. Българският Саракт е Процес, а не едноактно механично събитие. Хоп и готово, живеем в Рая... Не може механично да бъдат пренасяни модели от миналото, защото могат да бъдат крайно неработещи, дори вредни. Въпроса е, кой модел от миналото, може да ни послужи пълноценно и да бъде работещ в настоящето и то така, че да генерира бъдеще. Неслучайно има един символ Триквестера и и формулата "Тривени Сангам" .


Това, което реално може да се направи в обозримо бъдеще е да се даде малко повече власт на президента, в опцията да може да разпуска Парламата и в малко по-други обстоятелства, като например, когато управлението на правителството застрашава националната сигурност; като под национална сигурност трябва да се разбират бедността(икономиката), здравеопазването, енергетиката, все важни отрасли, чиито показатели влошат ли се и започнат ли да геноцидират населението, правителството трябва да се разпуска, ако само не се сети за това. Но понеже то, никога не се сеща, да си отиде само, трябва някой да го подкара.

Вторият, по-мек вариант на разширение на президентският пълномощия е "ветото" по законите създавани от Парламента. Ветото да не може да бъде отхвърляно от управляващото мнозинство, а то да бъде задължено да си преработи закона. Така, ще бъдат стопирани мераците на разни олигархчета, олигархични групички и кръгове, да си провеждат икономическите и политическите интереси, върху гърба на българите.

Йордан_13 8.6.2018, 18:34
Идеята "Борисов" като инженерен политически проект, не е само да бъдат "разгромени комунетата", но и да бъде спрян, на едно държавно ниво, идването на Българският Саракт. Затова на Борисов е възложено да въведе автократичен стил на управление, наподобяващ монархическото управление, където в древната ни конструкция, винаги е имало владетел и съвладел - кан и капкан. Но идеята е за втори път да бъде атакувано, профанизирано и бламирано в съзнанието на електората, идеята за Царството, което разбира се, е само едната страна на идеята за Саракта. Първият път беше, когато Сакскобургота го направиха мин. председател на България, от последният цар на Третото българско царство, направиха републикански управител, при, което и съвсем естествено, той се провали. Борисов също бе част от НДСВ. Няма как идеята за Саракта да съществува в республиканската форма на управление


Нинова към Борисов: Не идвате в НС, няма такова чудо по света!
От 7 юли миналата година премиерът не е идвал в парламента

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2018/06/08/ninova-kym-borisov-ne-idvate-v-ns-niama-takova-chudo-po-sveta.378775

Йордан_13 19.2.2019, 11:48
За Сталин и Сталинизма, може да се говори много, но в статията е най-важен този, момент, който откроява именно монархическото начало в Русия, което не умира, независимо, през коя политическа идеология е прекарано. Така е, Сталин е вид цар, подобно нашият Бойко, който също е цар, трониран чрез избори. Когато търсим корените на монархическото начало в Русия, винаги трябва да се обръщаме към България. Именно върху труповете на Българските държави и владения (бейлици) в този район е създадена Руската държавност и реално Русия е България, но под друга форма. Затова, каквото ид а се прави там, винаги ще се стига до Монархията, както и в България, каквото и да се прави тука, винаги пак ще се стига до Монархията. Тодор Живков също бе цар, един от дълго управлявалите царе в нашата история;))) На това се дължи Централизма в управлението и на Русия и на Дунавска България. Защото Централизма е именно в основата на управлението на древната Българска държавност, но кой Централизъм, не и абсолютният, а одухотвореният. Защото първият, преминава в диктатура и тирания, а вторият, създава хилядолетна държавност. Та, затова днес, в Русия, Путин е цар;))) Това са царе. Днес ги наричат мин-председатели, но те са си царе. Да не говоря за института на съвладетелството, "кан-капаган" който примерно в Русия е изразен в ротацията на двойката Путин-Медведев.

https://iskamdaznam.com/paradoksat-na-stalin/?fbclid=IwAR3Claaj9qfjXNZtRHbn7sHAbYSf0mzBsc845KIY5bc3hccGMZXiWihWB6Q

Духотвореният Централизъм е свързан с тайната на "Орендата", на Шактито на Тангра, на Брахман, ако се изразя източно. Проблемът не е само в това, кой може да я получи, за да стане Кан, проблемите след това са още няколко: как ще я носи и как ще я приложи. Именно във вторите два пункта, са честите провали на човешките царе и затова идва институцията на сакралното цареубийство - канът да бъде удушен, при провал, именно в последните две - носенето и приложението. Орендата е Свобода, носи се като Свобода и се дава като Свобода. Само, тогава, Централизмът, не е абсолютизъм. Затова не разбирам, напъните на определени хора, да бъдат цареsmil4334ad8a149e0.gif Българският Цар е един изключително тежък Институт!

Йордан_13 29.1.2020, 23:25

Конституция на Българският Саракт


Чл.1. Цялата Държавна Власт принадлежи на Тангра и произтича от Него. Тя се волеизявава чрез Българският Кан, предава се на Народа като Свобода и Истина и се осъществява от него непосредствено и чрез органите в тази Конституция.


"Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция".
Първом то няма народ има население. Затова е куха фраза. Затова и държавната власт не произтича от него.


Слави не се отказва: Учредява партията си на 16 февруари
"Няма такава държава" става " Има такъв народ"

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/29/slavi-ne-se-otkazva-uchrediava-partiiata-si-na-16-fevruari.437463#comment-newest

Йордан_13 4.2.2020, 15:03
Възможността Президентът да разпуска Правителството при определени ситуации като некадърно управление водещо до икономическа, демографска, политическа криза, заплаха за нац. сигурност, загуба на национален суверенитет уверено ни води към Българският Саракт. Тук навлизаме вече в Правомощията на Кана Субиги. Разбира се, това е в идеалният вариант, в реалният - жестока ще е политическата битка да станеш Кана Субиги. А представяте ли си Бойко Тиквата - Кана Субиги? Той, не че сега не е, де.
Иначе, това сваляне на доверието от кабинета е по-скоро да се подтикне електората към протести. Правомощията на Президента, едва ли го позволяват, освен на думи. Единственият шанс на Радев да махне Бойко, реален шанс, когато всичко зависеше от него бе 26 март 2016 г.!

"Според него кабинетът на Борисов и неговото управление водят до разпад на държавността и ни лишава от бъдеще като нация."

Нещо, за което предупреждавах, още преди и на 26 март 2016 г., и за което сега Радев има вина, защото тогава ГЕРБ да не спечели зависеше само от него. Ако бе помел "Информационно обслужване", ГЕРБ нямаше да спечелят, това е сигурно, а "Патриотарите" и до сега щеха да вият като гладни кучета! smil4341944e6b0c8.gif


От днес: Радев официално сне доверието си от кабинета на Борисов
Правителството не работело в интерес на хората

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2020/02/04/ot-dnes-radev-oficialno-sne-doverieto-si-ot-kabineta-na-borisov.438026,1


Йордан_13 27.8.2020, 15:38
Двукамарният парламент, не е панацея, но все пак е развитие от гледна точка на възгледите на СДС-то, което иска да направи България - Западsmil3dbd4e5e7563a.gif Инак, той не е гаранция за Стабилност, а само идея и възможност. Затова, приемам: двукамарен, но с едно условие - президентът да се избира пряко от народа! Защо? Защото това е позицията на бъдещият Кана Субиги и като такъв, той трябва да изразява и несистемните алтернативи. Докато Горната камара, може да изразява Системните Алтернативи, Долната - Статуквото, то Кана Субиги или президентът при республиката, трябва да изразява Бъдещето! Моделът трябва да е троичен, за да е успешен, а не двоичен, господа демократи smil4334ad8a149e0.gif

СДС предлага: Двукамерен парламент, който да избира президента
От партията подкрепят намаляване на броя на депутатите

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/08/27/sds-predlaga-dvukameren-parlament-koito-da-izbira-prezidenta.461105#comment-newest

Колкото до вицепрезидента, това не е толкова незначима длъжностsmil4334ad8a149e0.gif В моделът на древнобългарската държавност, това е капаганът или капканът, т.е. съвладетелят. Той е нещо като "Другото Аз" на Кана Субиги (неговото Огледало). Не бива да се премахва. Има разлика между председателят на Горната Камара и вицепрезидентът. Това, че сега е изпразнена от съдържание тази длъжност, не значи, че е излишна!

Анациклоза https://bg.wikipedia.org/wiki/Анациклоза

Кана Субиги/Президентът е най-важната длъжност. Това е длъжността и отговорността на Пратеникът на Бъдещето! Това, което седесарите няма как да знаят е това, че Бъдещето, поради Цикличността на Времето има своите Пратеници. Затова е много важна личността, която ще бъде пратена! Той е носител на "орендата", т.е. на онази енергия, която в настоящето формира бъдещето, изгребвайки най-важните и доброкачествени потенции на миналото. Затова, при неправилно носене и приложение на "орендата" , владетелят може да стане тиранин. Тогава се е прилагало, т. нар. "цареубийство". Затова тук е ролята на капагана/капкана - именно да сътрудничи на Кана Субиги в правилното носене и приложение на "орендата". Слагам я в кавички, защото някои хора имат претенции, че ползваме сиукски термини, без да познават самите себе си като древност smil4334ad1724132.gif

Йордан_13 27.8.2020, 20:26
Това с Преамбюлът дори аз не съм съгласен, при все, че е написан от Валери Нисим Меворахsmil4334ad8a149e0.gif Ние трябва да запазим Присъствие на Духът в титаничният сблъсък на двете еврейски крила в Българияsmil3dbd4e5e7563a.gif и да не позволяваме Жестокостта на този сблъсък да довежда до вреди за нас, само трябва да ни носи ползи! Личи се, че народняшките евреи кожодери (ГЕРБ) не са най-интелектуалната част от световното еврейство, даже никак! О, Дани Бой.... smil4341944e6b0c8.gif

https://segabg.com/hot/category-culture/golemiyat-valeri-petrov-i-negoviyat-preambyul-iztrit-danail-kirilov

Йордан_13 31.8.2020, 13:16
Тук Дончев за първи път е прав. И за първи път, СДС-то предложи нещо смислено в своето мизерно съществуване - двукамарен парламент, но пък допусна другата грешка - президентът да не се избира от народа. Печелившата формула е: двукамарен парламент - Горна камара- мажоритарно изразяваща Системните Алтернативи, Долна камара - пропорционално изразяваща Статуквото и Президентът/Вицепрезидент - от народа изразяващ и Несистемните Алтернативи. Дончев, това не е стихsmil4334ad8a149e0.gif Дори твойта философия, не еsmil4334ad8a149e0.gif Макар, че това с двукамарата е копие от западняците и опит да се коригира грешката на нашите възрожденциsmil4334ad8a149e0.gif, но да кажем, че на този етап, носи някакво омиротворение и перспективи.

Томислав Дончев: Смяна на караула не би отговорила напълно на исканията на хората
От партийна гледна точка оставането на кабинета носи само щети, смята той

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2020/08/31/tomislav-donchev-smiana-na-karaula-ne-bi-otgovorila-napylno-na-iskaniiata-na-horata.461421#comment-newest

А, да, Дончев и понеже ме предизвикваш, считай ВНС за свиканоsmil4341944e6b0c8.gif Така, да конкретизирам някои неща... Горната камара-избраните мажоритарно депутати да могат да се отзовават след атестация, да се разширят правомощията на Президента: той да има право на Законодателни Предложения, които да се одобряват или не от двукамарният Парламент, да подписва указът за назначаване на правителството като да има право на Особено Мнение при това подписване, да разпуска НС при точно определени обстоятелства, пряко свързани с националната сигурност, например.

Йордан_13 5.9.2020, 11:14
А ти, какъв беше? Център-нападал на Бойко smil4334ad8a149e0.gif Помним като ти подръпваше публично ушето, но ти май си забравил това унижение или си го сметнал като благословия? Радев бе добре избран, от гледна точка на това, че ти няма да се повториш. И ти не се повтори! Но, Радев бе избран от гледна точка на това, че може да доведе до промени в идеята и понятието президент, каквито битуваха до твое време! Това се случи и той успя да изсмуче "Харизмата" от цар Бойко и да я препрати на тези, които имат уши да чуят като идея за Свобода чрез, която самите те да се освободят. Това винаги е бил Кана Субиги и това е Диханието на Годината Угер Шегор, Годината на Кана Субиги! Велик е Българският Календар, Велик е лабъти! Затова Кана Субиги обладава "Харизмата", т.е. цялата Властsmil4334ad8a149e0.gif , но тя не е негова, не е негова! Тя принадлежи на Българският Народ и задължението на Кана е да я препредаде като идея за Свобода и Развитие! Радев не се подлъга да я задържи при себе си, браво на него, излезе и каза "Мутри вън!" - препредаде я smil4341944e6b0c8.gif

Плевнелиев: Най-голямата заплаха е, ако популистът Радев вземе цялата власт
"Подкрепям искането на гражданите за върховенство на правото и демокрацията в България", казва още той

https://www.vesti.bg/bulgaria/plevneliev-naj-goliamata-zaplaha-e-ako-populistyt-radev-vzeme-cialata-vlast-6114471

Кана Субиги Раудеб, бащата на кана субиги Терес затова е Велик, защото излезе тогава и каза: "Стига плячкаджийство, плячката ни превръща в кряшци и лабъти" и даде личен пример изгаряйки плагащият му се дял!

Йордан_13 11.9.2020, 11:45


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Emblem_of_North_Korea.svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Coat_of_arms_of_Bulgaria_%281971-1990%29.svg

Аз поне, не съм го забравил и веднага севернокорейският герб, много ми напомни гербът на НРБ. Стилистиката е една и съща, свободата е само в определени детайли, но определено гербовете и на двете държави имат един и същ идеологически източник. Нашият е малко по-символен, корейският е доста по-практичен, западен, буквален. Все пак бих си позволил малко тълкуване, понеже за мен, звездата горе, независимо дали с пет, шест или седем лъча е тенгрианска заемка, връщаща ме мислено 3000 г. пр.хр. (Тиен-Йи, Небесното Единство), но основната идея е, че земното плодородие и човешкият и държавен просперитет се ритмира от една небесна сила. Въпросът е, че с пет лъча звездата не дава друга ритмика, освен материалната, понеже петолъчката е символ на човекът-микрокосмос.
И сега, една лека закачка, ако горе вместо петолъчката сложим седмолъчката ще получим всички това, за което мечтаем в личен, семеен и български план smil4334ad8a149e0.gif
Затова материалният Саракт, т. нар. НРБ, не бе дълговечен и хармоничен и умря, именно защото имаше енергийно звездата само с 5 лъча; затова и червеният цвят е преобладаващ, този, който носи цялата гама на материалната вибрационност, макар, че в древнобългарското Тенгриянство, той е и цветът на алпът Мар - Слънцето, Тарханът на алпите, но вече в неговата планетарност като Хоризонт (Ра на Хоризонта, както е в Египет).

Йордан_13 12.9.2020, 11:06
Държава не се управлява на принципа на Яслата, а на принципа на служенето на Бъдещето. Огромна е разликата между Принципите на Българската Държавност и самите вас! Затова сте прави, гражданската война е неизбежна!;))) Как да седнем на една маса, при такива колосални различия за Бъдещето на държавата и Народа? Как? Вие искате да градите Бъдещето на тази Държава на Принципът на Имането, а такива като мен, на Принципът на Бъденето! А, вие ми посочете пресечната точка, която да ни даде основание да сме на една маса. Не трябваше да допускате това, което се случи в Ситово, тази Година, не трябваше! Идеята за Яслата, това е схващането за човекът като политическо животно! Човекът политическо животно ли е?;))) Не е!


Рашидов предупреди обаче: "Когато си на власт, има и много подмазвачи. Борисов е трети мандат, когато го съветват много други хора. Аз съм уморен от предатели. Сега и Борисов - първите, които бяха на яслата, ще го предадат."


ГЕРБ се опасяват от гражданска война, ако кабинетът подаде оставка
https://news.bg/politics/gerb-se-opasyavat-ot-grazhdanska-voyna-ako-kabinetat-podade-ostavka.html

Йордан_13 2.2.2021, 0:03
Идеята за контролът, никога не е била, много добра, защото винаги се е израждала в деспотизъм, впоследствие и откровена тирания. Три неща трябват: наблюдение, корекции, хармония. Държавата трябва да коригира, така, че да хармонизира, затова е нужно всички сфери да бъдат наблюдавани и овреме държавата да коригира процеси и явления, чиито тенденции биха разрушили добруването и просперитетът й в настоящето и в бъдещето.

Етатизмът (на френски: étatisme, от ètat – държава) е разбирането, че държавата трябва да контролира (в някаква степен) икономиката или социалната политика, или и двете.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

Йордан_13 16.3.2021, 14:15
M. K.:
Каква е траекторията на свободният полет? На къде ни води Пътят? Какъв е генезисът на българският роб? Има ли Свобода в Сценария?

Ш.Д.:
Пътят - към самостоятелна и независима Българска Държава, защото такава нямаме, много отдавна, генезисът - елинизма и юдаизма, те трябва да бъдат отхвърлени категорично като доктрини, първом на институционално държавно ниво, в което властват още ромейските традиции (елинизъм) влезли с християнството и да бъдат заменени с древнобългарските държавни традиции, след това тези доктрини да бъдат отхвърлени на образователното ниво, за да могат да бъдат изчистени като съзнание личностно и обществено и бъдат върнати коренните български такива, т.е. с една дума казано, България излиза от "цивилизованият свят", където ни напъхаха разни "възрожденци", които си беха слуги на елинизмът и юдаизмът. Енергията да бъдеш свободен ни е дадена, но не е желана;))) Свободата е Сценарият! Но, Българската Свобода, не онази, която иска да ни натрапи Изтокът и Западът!

Йордан_13 16.3.2021, 14:31
M. K.: Какво можем да направим ние с теб и останалите няколко човека, които гледаме в тази посока?
·
Ш.Д.: Първото и много необходимо е работата върху съзнанието на масите илис една дума просветление и пропаганда - просветлението е за личностите, които не са загубени, все още, пропагандата - за масата, за да изчистим тинята затиснала съзнанието, второто е практическата, теренна работа, организиране на будните в ядра, които да извършват социална, обществена и политическа дейност.

Йордан_13 16.3.2021, 15:50
M. K.: Как да работим върху себе си? Какво точно трябва да развиваме?

Ш.Д.: Идеята за непритежанието в материалният свят, защото тя оковава духовното развитие на личността и целенасочва животът й в посока на трупане на материални богатства и власт над себеподобните и социумът като цяло. Това ще доведе и до осмисляне на ролята на Капиталът, който трябва да бъде създаван единствено и само в услуга на духовното развитие и съответните негови материални изрази и паметници, а не, както сега - натрупването му с цел власт над останалите и над светът, което превръща човешкият социум в една животинска джунгла.

Йордан_13 28.9.2021, 11:01
Да я прокоментираме още веднъж. Освен, че Годината Бури-Барс идва, явно в нея ще е заложена енергетика свързана с възстановяването или по-скоро изграждането на Българският Саракт. Българският Саракт не е само възвръщане на тенгриянското държавно устройство в Дунавска България. То може и да не се случи, а Дунавска България да изчезне, поради редица фактори - доминацията на илюминато-масоните в държавното управление, скотостта и имбецилността на обитаващото я днес, население, което се стреми само към висок стандарт на живот или оцелява под границата на минимумът за оцеляване, вроденото му от кряшизмът чуждопоклоничество; Българският Саракт е възстановяването на духовно-културното общуване между българите в различните географски точки на планетата. Това общение ще доведе до очертаване границите на Българският Саракт, планетарно, а не просто в границите на една Българска държава. Вероятно ще започне възстановяването на другите или създаването на нови Български държави.

Откриха рисунка на барс от Волжка България в Русокастро
https://news.bg/curious/otkriha-risunka-na-bars-ot-volzhka-balgariya-v-rusokastro.html


Радев, Узунов и Копринков са г-н Никой! Неслучайно казах, на назначеният от Узунов, кметски наместник на едно село, че е г-жа Никоя заедно с нейните подръжници. А простите селски пръчки, понеже им са прости главите, взеха да ме пунтират, че аз съм бил г-н Никой;))) Да, аз съм г-н Никой, защото само така мога да бъда преданоотдаден на Тангра! Ако съм г-н Някой, няма да може Тангра да живее в мен. Западняшката култура има във фундаментът си лозунгът " Аз искам да бъда Някой", а българската: "Аз искам да бъда Никой"! Не се пофащайте по западният култ за личността! Личността е преходна! Сега много добре го виждате това! Издигате си фолк кумири, които "пук" умират. Следвали сте една Илюзия! Тангра не е Илюзия, макар, че един Пламен Пасков, един Серафимов, казват, че Той бил Илюзия. Но, самият факт, че една Преходност като мен ви свидетелства за Него е повече от доказателство за вашият объркан ум.
В тоя ред на мисли, енергетиката, която Тангра даде е за трансформация на Българската Държавност като негова Собственост е от республика към Саракт и това не може да бъде спряно. Тази трансформация ще стане със или без нас, с или без мен;))) Тук това много добре се разбира от илюминатите и техните масонски ложи и те искат да "яхнат вълната" и чрез нея да преминат през Порталът на Бъдещето. Така са оцелявали до днес, но Бъдещето не им принадлежи, Портата е затворена за тях и добрият урок, който ще получат е осъзнаването на своята преходност! Слава на Тангра, Деца на Тъмнината! Поклонете се пред Небето ;))))

Сянката на президента поглъща партиите и парламента
На Радев не му трябва президентска република. Той вече я има
https://www.segabg.com/category-observer/syankata-na-prezidenta-poglushta-partiite-i-parlamenta


Йордан_13 7.4.2022, 14:33
Тенгриянин
преди 1 секунда
Възстановяването на БА, поне в нейната мощ от 1912 г. е първостепенна задача на Българският Саракт. България ще има я има, само когато има силна и независима БА! разбира се, за това трябва подходящият тип население със съответният дух и самосъзнание. Със сегашните русофили и русофоби не става. Всички те, не са Българи!

Гърдев: Положението на българската армия е трагично
"Имахме най-силната армия на Балканите - 2300 танка, 180 самолета"

Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2022/04/07/gyrdev-polojenieto-na-bylgarskata-armiia-e-tragichno.526052?fbclid=IwAR3xQJJMhY8rdcFU6tBTGkcyAif1btmhX8816Oo2zfXWKNT-TgHk_ogV8kg#comment-newest

Йордан_13 4.12.2023, 12:49
ВСИЧКИ ВЪВ ВЛАСТТА КРАДАТ ОТ БЮДЖEТА, дори опозицията / първа част на интервюто с Николай Марков

https://www.youtube.com/watch?v=S12WRDLn34g

Хахахахахахха, има интелектуални кръгове, които работят за Българският Саракт;))) Аз не съм интелектуалец;))) Никога нe съм бил;))) Кай ся, г-н полковник Марков, вие за Българският Саракт ли сте или за представителната демокрация в днешният й вид? ;))) Тя, няма да изчезне при Саракта, просто ще се трансформира. Саракта не е един човек, той е Срещата на Небето със Земята. Готви се завръщането на "Царя", хахахаххаха, искренно ме забавляват подобни фрази, а колко много съм говорил по темата. Вижте сега, дори сред тези олигархични кръгове са наясно със собствената си несъстоятелност и че България е достигнала критичната точка на невъзврат, т.е. те или правят тази трансформация или умират и изчезват завинаги. И това не е прищявка на смъртният Йордан Стайков;))) това е Волята на Тангра, защото България е негова Собственост;))) Защо? Защото, българина по определение е Тенгри на Земята, но феноменален Тенгри ;))) не, ноумена Тенгри - Тенгри сам по себе си. Тенгри на планетата се проявява чрез нас, Българите, но ние сме феномена, проявата, която подлежи на времеви трансформации и точно в тази феноменалност е и нашата вечност като народ. Възможността да Го изразим. Възможността да Го изразим , това е Българският Саракт. Иначе, не сме нужни;))

anti666 4.12.2023, 16:23
Да си го кажем направо - всичките ОЛИГАРХИЧНИ кръгове в България са и членове на масонски ложи. Тоест, служители на Бафомет, Йехова, Великия архитект - наречете го както искате, ние си го знаем като алпа на Тъмата Яга Алабастъй.
Оттам всички приказки, че тия кръгове работят за Българския Саракт, са алабала. Те работят, за да опазят статуквото. Те са наясно, че републиката в този си вид няма бъдеще, защото това е волята на Небето. Но с разни промени в конституцията, създаване на президентска република (с контролиран от тях президент) - това не е Саракта. Това е едно менте, какъвто е и техния демон. Лукав - да! Силен над обикновените човеци - да. Оковал съзнанието на хората - да. Но не е по силен от Небето. Тук имаме борба за оцеляване, в която тънко се подменят нашите идеи в някои критични точки. Така както имаме масонска ложа ТаНакРа. Съвпадението на имената не е случайно.
Става дума за смяна на управлението с президент, който има правата на Путин и евентуално да го короноват. С "Царя" не успяха, защото той си беше най-обикновен комарджия и макар да заблудиха много българи, ментето лъсна много бързо. Защото това НЕ е волята на Тангра.

anti666 4.12.2023, 16:32
Ние сме го казали много ясно. Още Елтимир го е казал. Ванга го е предсказала.

Волята на Небето е Български Саракт - да си вземе това, което е негово още от праисторията. Пише си го много ясно в Сказанията, макар да са за някои митология или фалшификат.

Тук дори тук в тази тема сме го описали също много ясно какво е Българския Саракт. Какъв ще е Българският Цар. Ако това не се случи, и не се случи до края на този 12-годишен цикъл - да си го кажем на английски - Дистръкшън. Но фючър. Но да не се радват и ротшилиите (дома на Натан) - изчезне ли България, тук ще е изгорена земя. Няма Еврия, няма Турция. Няма да има и Евросъюз. Дали ще има някъде на друго място България, нас лично няма да ни интересува.