Движение 'Воини на Тангра'
Българският и първият Кивот на Завета


Йордан_13 10.8.2007, 2:49
(Посвещава се на светлата памет на Цаньо Антонов)


В една от залите на палацо Венеция в Рим намерих изложен Сандъка от Тера-чина с надпис, че е от IX—X в. И нито дума какъв е... Преди 7 години той обитаваше един прашясал килер на музея в това старо здание от типа на средновековните дворци с вътрешен квадратен двор. Достъпът до сандъка бе труден, а правенето на снимки — невъзможно. Когато със служителя от музея сеньор Фараони обърнахме този неголям сандък към прозореца, аз дръпнах избледнялата стара завеса. Светлината разкри невиждана сага в дърво! От резбата по малките пана, не по-големи от възрожденска икона, струеше живот и движение на старинни митове и страховити сцени. И всичко бе така монументално, че веднага помисляш за Мадарския конник!
Но как да си обясним присъствието на този сандък в Италия, в катедралата на Терачина, откъдето носи и името си?
Нека си припомним един много важен момент от нашата среднове- ковна история от времето на княз~ Борис I, когато от Плиска до Рим тръгват три български прате-ничества, а две идват от страна на римската църква (866, 867, 868 г.).
Тези събития, точно отбелязани в аналите на западните хронисти, не са случайни. Води се голяма и неприкрита борба за надмощие между папския Рим и византийската църква за привличането на българите.Един гениален владетел и прозорлив дипломат води тази борба, за да спечели изгода за своята държава с независима българска църква.
В хрониките е записано, че той „Изпратил много дарове за светите места, а за свети Петър князът на българите изпратил между другите дарове и оръжието, с което бил въоръжен, когато в името Христово възтържествувал над своите противници". Към тези дарове проявил интерес и император Лудвиг II (844—875 г.) и някои от тях папата му препратил...
Когато на 3 октомври 866 г. българските пратеници били тържествено приети от папа Николай Първи, невям те внесли в Латеран-ския дворец и един сандък с резба, съхранил част от царствените дарове. Българите били вече християни, но в резбата на този сандък нямало нищо от новата вяра. Изкуството на българите било все още езическо, както и съзнанието на неговите майстори! Виждали се онези езически грифони, които красяли разкошните коланни накити на българските знатни люде, оставили своите имена и своя владетел и семейството му-върху Чивидалското евангелие. А те били с високо самочувствие, идвали от страна с древна култура и сила, която се мери с франките и Византия! А резбата върху сандъка звучала като словата върху прабългарските каменни надписи. Именника на старите български ханове... Епос, който няма равен на себе си по замисъл, красота и изпълнение! Резба в тъмно смолисто дърво, запазено, непроядено вече десет века, като патината на завъртените от черна мура слънца по таваните в тежките банскалий-ски къщи. Сандъкът от Терачина
носи премного белези на ранното средновековно българско изкуство. Той е предтеча на българските резбарски школи от Възраждането. Прабългарите трябва да са дошли с изкуството на дървоваянето, така както са знаели да ваят в скалите каменни релефи. В Крумовия дворец е имало високи дървени чардаци и там неминуемо са се виели клонки от резба. В Манасиевата хроника ювиги хан Крум е седнал върху красиво дървено столче с кръшно извити страни, точно каквито майсторите от тревненските колиби са оставяли в жеравнен-ските домове като дар за стопанина.
Сандъкът от Терачина има дължина 1 метър и 6 сантиметра и е висок 67 см с капака (който не е оригинален). Украсен е от трите страни с резба, която има дълбочина от 5—8 мм. Върху предната, фасада има два надлъжни фриза с по пет пана, а отстрани паната са по четири. Големината на паната е 24 см заедно с арките. Майсторът е оградил всяка сцена в арковидна рамка. По този начин сандъкът е оформен както декоративно, така и конструктивно. Но какви са тези арки, които по-късно, в църковната възрожденска резба, ще се превърнат в люнети над главните икони по иконостаса? Те са във висша степен артистично стилизирани корони на иглолистни и широколистни дървета. Страните на сандъка имат1 рамка от двоен фриз с резба. Когато при първата си среща със сандъка от Терачина (за изумление на сеньор Фараони) се проснах на ^ земята, за да правя скици и да го съзерцавам и измервам, първо ме поразиха „петичките" — фриз, който краси пастирската резба от школата на тревненските майстори и без който тя е немислима. С „петички" е обиколено иконостасчето, долапчето край камината в хашевото на балканската къща още от необгледното време на Ранното възраждане. В богат фриз надлъж минава още и редичка от по едно цяло и разполо-вено мешово перо — това е дъбовият лист на тревненските майстори, символ на дълголетие и безсмъртие. Тази двойна рамка е позната от каменния релеф, намерен в ранното укрепление на велики Преслав; в центъра на мермер-ната плоча е разположен орел като древен хералдичен образ с извита встрани глава и мощно разперени криле. Под него има палмета и настъпено животно. Този орел присъствува навсякъде в сандъка от Терачина! Той е изписан в центъра на паното в предната фасада на мястото на ключалката. От двете му страни се разгъват по две сцени, които звучат като логическа картина, свързана с една идея. Орелът от централното пано е настъпил победена змия. Той има малка коронка. Двама конници с копия и дълга коса (както в Мадарския конник) ще убият с копието лъва-неприятел. Забележително е, че срещу тези две победни сцени има два срещуположни огледални образа. Момент на жертвоприношение. Двама жреци с конски тела и издължени лица като по прабългарските амулети поднасят в жертвоприношение на Тангра младо конче и теле. В тези сцени звучи каменният надпис от колоната в Мадара: „Направих жертвоприношение на Тангра." А Теофилакт Симоката съобщава, че тюрките принасяли в жертва коне и рогат добитък...
По телата на героите и конете минават удари със замба, както пс фигуралните композиции на дебър ските майстори. Двоен удар със замба минава и покрай страничния надлъжен фриз с„петички"и дъбовия цял и разполовен лист — познат похват на тревненските майстори. Ъглите на сандъка са оформени с чувство за декоративност. С „петички" тревненските майстори правят не само фризове и рамки, но шарят пилета, както и орелът в центъра на сандъка е с нашарени с „петички" криле.
Двата тържествени образа в горния фриз на фасадната страна са герои от една епоха. "В долния основен фриз херризираните владетели са от друго време. Те носят други облекла/'Къси дрехи като съшити от кожа. Припомняме си думите на източния хронист Ибрахим ибн Якуб от X век: „Българите носеха къси дрехи с дълги пояси." В такава къса разперена дреха е облечен героят, изписан върху паница сграфито, намерена в Шуменската крепост. Тя се датира около X в. С такава дреха — къса, на ромбоидни парчета, е облечен и жрецът, нарисуван върху керемида, от Мадара. В долния фриз на фасадната стоана съшо има жрец и той много прилича по дългото лице и тривър-хата си шапка (или може би рогца) на жреца от известната Шуменска плочка. В паната на долния основен фриз навсякъде присъствува орелът. В дясното крайно пано той е а тържествена поза, подобен на
древна хералдика. Под него ловец с къса дреха ще порази със стрелата си животното-неприятел, тъй както горе орелът е победил превитата на две змия.
В археологическата наука се сочи, че присъствието на образа на орела е традиция, донесена от старата родина на прабългарите. Оттам вероятно е донесен целият богат свят на митични герои и животни, фантастичните представи за борбата на добрите и злите сили, дадени символично в образи на животни. Както през Възраждането майсторите създават свят от символи с цветя. Над кръшно извития горен праг на възрожденската къща майсторът слага по една ружичка. На Сандъка от Терачина по арките има нарези от стилизирани иглолистни дървета. Арки има и в Преславската керамика. Върху предните абсиди на несебърските църкви, които също са от това ранно средновековие# съществуват арки. Те са очертани с лъчи от тънки тухли така както са очертани арките в паната върху сандъка.
И каква е тази сила, която запазва своя образ върху каменния релеф от Преслав, абсидата на несебърската църква от X в. „Свети Иван Неосветени", от рисунките по каменните блокове от стените на Плиска, от кърчага, намерен в Плиска с прабългарския знак до него, от златната кана на Наги Сент Миклош, от чието тяло се раждат мъжът и жената като от някакво Праначало. Кой е този орел? Не е ли същият, надвесен над жреца с тривърхата шапка? Чий образ е той? Навярно символ, приет в изкуството на прабългарите, изразяващ всевиждащото око, за което се говори в надписа на хан Пре-сиян: „Но бог вижда." Това е орелът—символ на Тангра. Той неизменно е разположен в центъра по изображенията на сандъка. Във всички случаи образът на орела е така настоятелно подчертан, че не може да не внушава мисълта за едно Начало, което ражда люде и помага на тръгналите в бой.
Идеята за превъзмогване на злите сили води ръката на майстора. Ловецът от долния фриз на лицевата фасада вдига стрела срещу животно с дълга муцуна и остри зъби. Над тази напрегната сцена блясват крилете на грифон. Грифонът е голям и красив. Тялото му заема цялата горна част на паното. В другите две сцени от същия ред на долния фриз на сандъка орелът е изобразен над жреца-владетел с лъва и потеглилия в бой древен владетел. Той е с обърнати към небето ръце, с адорантен жест на свитите лакти. Над двамата херои — в сцената на шествуващия владетел и хероя с неприятеля в образа на лъва — орелът е изобразен в съвсем декоративно направена стилизация, във висша степен артистична. Но докато неговото присъствие над жреца с тривърхата шапка или рогца е по-опростено, протегнатата шия и спуснатото крило над владетеля, потеглил тържествено, означава цяла една сентенция.
Когато погледнем отстрани резбата от сандъка, ще усетим необикновената й красота и въздействие, симетрия и ритъм. Лицата на хероите добиват светлосенки, крилете на грифона са прорязани от светлина, лъвът изскача от тъмния фон на дървото, змията извива със студен блясък шията си. Фигурите наедряват, арките над тях се разгъват като намножени ветрила, телата на конете имат лъскав косъм. Конниците започват да се движат, резбата израства, става голяма, въздействуваща. Най-красиво е разпереното нагоре крило на гри-фона, най-мощни са крилете на орела. Митични и действителни същества се борят, за да бранят светлината...
Борбата с низшата сила — змията, е изразена в сложен разказ: винаги, където има борба, участвува и змията. Тя е от лявата страна на жреца от плочката в Шумен. Както е отляво срещу жреца от сандъка. Змията е и в новия мит за Адам и Ева — в централното пано от долния фриз на фасадата. Тук тя е изправена като дърво с леко наклонена глава към Ева, като че й шепне изкусителните думи. А този образ на жена така прилича на жената от златната кана на старобългарското златно съкровище от Наги Сент Миклош! Тъкмо централното пано с изобразените Адам и Ева и змията н навежда на мисълта, че сандъкът е от времето непосредствено след покръстването на българите. В украсата на двете страни на сандъка отново е подчертана закриля-щата светла сила на орела и грифо-на. Един рогач се бори със змия, тя се мъчи да го захапе за устата. А орелът е спуснал крило над доброто животно и е сврял човка в рогата му, като че му вдъхва сила. Животното, познато от предната фасада (вол или теле), е в тежка борба със змия. От усилие да я победи то е коленичило. Над него голобрад херой с конско тяло е настъпил двуглава змия. Единият преден крак на коня е вдигнат като при Мадарския конник. Същият триумфиращ победен ход, държането на човека върху него с леко обърнатата си глава сочи превъзходство и победа.
Забележително е, че и кучето (както в мадарския релеф) участвува в сцените върху паната на сандъка от Терачина. И то така, както е върху скалата — с изплезен език.
В лявата горна страна на сандъка, която се състои от четири по-големи от предната фасада пана, също са разположени двете светли сили — прекрасният грифон и красивият орел. Грифонът е победил лъва-неприятел. Не звучи ли тази картина с думите от каменния надпис, разказващ за хан Крум и за победата му при Адрианопол: „Като грифон се спусна над врага. .."
Единствен херой сред този свят на символи е брадатият владетел, който се бори с възправения срещу него лъв-неприятел. Лъвът е обтегнал задните си крака срещу вдигнатата дясна ръка на владетеля. Лявата с разперени пръсти е опряна в гърдите на лъва. И двамата изглеждат еднакво красиви. Лъвът е вдигнал нагоре опашка, преобразена в палмета, а главата му е точно като главата на Старозагорското лъвче,, обърната анфас. Такава е тя и в предната фасада. И в двете сцени между хероя и лъва има изобразена по една, розета — „порната с четири ряза", както казват възрож денските майстори. И двата лъва имат опашка палмета. А палме-тата и полупалметата са присъщи на нашето ранно средновековно изкуство. Това се вижда по каменните релефи на Плиска и Преслав; съществуват в златарското изкуство и ще ги видим и във фиалата от Шуменското плато. В нашата възрожденска резба палметата е върховен елемент на украса и красота.
А съществуват ли орелът и змията? Разбира се! Орли има върху олтарната стена, понесла надвесения горен пояс над лозницата. Скулпти-рани над вратите орли са украсявали вратите на църквите. А змията, превърнала се в змей — злото начало се губи — потъва в изобилния свят от цветя и клонки. Позната е и змията, захапала лъвчето за устата, във владиковия трон на Фичевата църква „Свети Никола" — Велико Търново. Там тя e символ на духовното гръцкo робство, а змеят — на поли тическото иго.
В жеравненските къщи по свода над менсофата майсторите скулптират от дърво по две протегнати змии и до тях — по едно пойно пиле, сякаш за да възпре с радостта си злото и ненавистта. И между тях една топка като ябъл-ката-земя. Също както рисунката от Плиска — орелът, змията и кръгът, разделен на четири (четирите посоки на света). Розети, като розетите от паната на сандъка.
Колкото за грифона, явил се само веднъж върху вратите на Хре-льовата кула, той вероятно се е превърнал в тревненската резба на качулато пиле, което пее своите пролетни песни с вдигнато нагоре красиво крило. Майсторът на Долната църква в Трявна го е изобразил красиво, също като майстора на Сандъка от Терачина. А между тях има цели десет века... Но идеята е същата: изкуство, което събужда мисъл, свързана с една идея! И напомня за надписа върху дълго-вечния камък: „... и нека роденият по-късно... си спомня за оногова, който го е направил..."

БЕЛ. РЕД.: Редакцията ще даде място и на други мнения и становища по повдигнатите проблеми.

САНДЪКЪТ ОТ ТЕРАЧИНА е една от загадките на нашето ранно средновековно изкуство. Някои наши учени, и по-точно доц. Васил Гюзелев в книгата си „Княз Борис Първи", допускат, че той е бил част от комплекта с дарове от княза до паната. Авторката на статията, като приема тази версия, прави опит за паралел на дърворезбата но сандъка с каменната пластика на прабългарите, както и с родната ни резба от епохата на Възраждането. Този метод е допустим в изкуствознанието, особено в случаи, когато други свидетелства липсват. Така е постъпил проф. Н. Мавродинов в своята книга „Старобългарското изкуство". В оскъдното наследство за творчеството и майсторството на нашите предци .Сандъкът от Терачина би заел едно от първите места, непосредствено след Мадарския конник, Съкровището от.Наги Сент Миклош и пр. Читателите ще имат възможност освен чрез текста сами да си направят изводи и от паралелите на изобразителния материал, така изобилно поднесен в този брой. Рубриката „Драга редакция" е на тяхно разположение.

Сканирани изображения от списание "Отечество" 1983 г.

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/thumbnails.php?album=426

Йордан_13 10.8.2007, 3:40
Братя Българи, представям ви Българският и Първият Кивот на Завета, който човечеството познава. След дълго търсене в мрежата на качествени негови фотоси, в които ясно да се виждат сцените по-него, вече се бях отчаял, че ще намеря такива. Но явно Тангра е видял търсенето ми и един хубав ден, Провидението Му, ми донесе в ръцете един брой на списание "Отечество" от 1983 г, където в пространни страници и с големи фотоси беше публикуван, вероятно за първи път Кивота Български, това Божие чудо. Сканирах статията, както и снимките, но понеже някои излязоха 100 мб, ги пообработих, за да мога да ги кача в галерията, за да им се радвате и вие.

Разбира се, статията е юдо-комунистическа, в нея Кивотът е наречен "Сандъкът от Терачина", но няма защо да им се сърдим, защото за евреите, които управляват комунистите, не може да има друг Кивот, освен техния smil4334ad8a149e0.gif
Въпреки това в статията, има някои интересни анализи и съпоставки, особено акцента върху трирогия колобър, който чифутчето Хофарт оприличи "дявол", за да си оправдае зороастристката ираноидна теория smil4334ad8a149e0.gif

Въпреки всичко, радвайте се, Българи, днес едно друго племе, ще се спука от яд!


PARADOX 10.8.2007, 11:24
Идва ми да коленича пред монитора на Компа...

meshter_at 12.8.2007, 23:39
Браво,Данчо-това е велико...

Дари 4.9.2007, 13:10
QUOTE
„Изпратил много дарове за светите места, а за свети Петър князът на българите изпратил между другите дарове и оръжието, с което бил въоръжен, когато в името Христово възтържествувал над своите противници".

Сандъка от Терачина/както го наричат/ сам по себе си е величествен, но това, което се е намирало вътре в него е било от изключителна важност за Българите. Сандъка заедно със съдържанието му са били символ на Българската държавност, защото именно това са били главните атрибути и символи на Върховния Български Колобър. Княз Борис не случайно го е пренесъл в дар на Папата, с това той е засвидетелствал християнската си смиреност, а и това е бил начина да докаже, че старата "езическа" религия е вече минало.
Всички беди за нас Българите тръгват от там...след насилственото налагане на християнството, след отстраняването на колобърите, след избиването на 52-та боилски рода и проливането на невинната кръв/кръвна карма/ на техните жени и деца по заповед на княз Борис I. Заради това предателство, над нас тегне проклятието на невинните деца на Тангра, които не се отрекоха от Него.

Vokil_77 5.9.2007, 14:09
Нещо не схванах... Какво означава "...и оръжието, с което бил въоръжен"? - Когато един воин си предава оръжието, това не означава ли КАПИТУЛАЦИЯ? ПРЕДАВАМ СЕ? Не знам... А и при положение, че сме приели християнството от Византия, защо царя си "предава" оръжието на Папата?

gеorgi_nz 5.9.2007, 14:54
Борката точно това и е направил - предал е царството си на папата. Освен оръжието е предал Кивота с атрибутите на колобрите, тоест предал в и духовноста на българите. От това по голямо предателство не знам да има.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Дари 5.9.2007, 15:56
QUOTE (Vokil_77 @ Sep 5 2007, 02:09 PM)
Нещо не схванах... Какво означава "...и оръжието, с което бил въоръжен"? - Когато един воин си предава оръжието, това не означава ли КАПИТУЛАЦИЯ? ПРЕДАВАМ СЕ? Не знам... А и при положение, че сме приели християнството от Византия, защо царя си "предава" оръжието на Папата?

Борис се покръства предавайки Бога си,рода си, народа си , но той знае, че това няма да му се размине просто ей така и има Хора, които ще се позоват на закона Торе и ще си плати за предателството. Той обаче има зад гърба си договорки с византия и с помоща на нейните войски „потушава”/как само го потушава/ бунта на 52-та болярски рода. За да си откупи опрощение за предателството и убийствата, които са му тежали на съвеста, той прави този дар на папата и както знаем Борис е канонизиран за светец, тоест „греховете му са опростени”.

QUOTE
"...и оръжието, с което бил въоръжен"-КАПИТУЛАЦИЯ? ПРЕДАВАМ СЕ?


Той не се предава,а им се покланя и подчинява с този жест засвидетелства благодарноста си, защото в онзи момент, когато се е изправил срещу своите боляри той е бил подкрепен от ромеите/тогава въпроса е бил Неговия живот или живота на Болярите /, но там са били и свещениците, които са питали всеки един преди да бъде убит, дали се отказва от досегашната си вяра/много християнско:"Вярата или живота?"/. Ако не са били ромеите да му помогнат, Борис щеше да е удушен както се е постъпвало с предателите заемащи такъв висок ранг в държавата.

Затова в този случай този жест не е символ на „КАПИТУЛАЦИЯ? ПРЕДАВАМ СЕ?”, а на благодарност за спасяването на неговия живот и опрощението на неговите грехове.

a4o1 5.9.2007, 21:30
Пичове, вие сте изперкали тотално, къв кивот, къв Борис, кви пет лева, кивота е бил един, и е скрит от пророк Йеремия. Този кивот вашия е смешен.

ime 5.9.2007, 21:43
Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

Севар 6.9.2007, 2:13
Защо наричате сандъка с еврейската дума кивот?

PARADOX 6.9.2007, 6:53
QUOTE (a4o1 @ Sep 5 2007, 09:30 PM)
Пичове, вие сте изперкали тотално, къв кивот, къв Борис, кви пет лева, кивота е бил един, и е скрит от пророк Йеремия. Този кивот вашия е смешен.

Бегай да цункаш задника на патриарх Максим и не се връщай никога....

Vokil_77 6.9.2007, 11:31
Приятели - ето един текст който намерих в нета свързан с кивота! Обърнете внимание на последното изречение и си кажете мнението. Пълния текст е на адрес :

http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/poetyt.htm

... Единството между ключ, който същевременно е фигура на шаман певец, и разключваното от него ковчеже с дърворезбованите осемнадесет пана, представящи "свещената история" на българската владетелска институция, задължава разчитането им като едно цяло. Една от не толкова очевидните, но все пак засега единствена възможност е да бъдат обединени чраз взаимоотношението субект (певец-ключ) и обект ("песните"-пана). Към такъв прочит ни води наблюдението, че в шаманските традиции "пътникът" е сам певец на своите странствания, т.е. Омир същевременно е и Одисей, за което имаме подкрепа във факта, че певецът от бронзовата статуетка-ключ е един от двамата герои на изобразения текст на Сандъка от Терачина. Това ще рече, че само когато ключът е в ключалката на ковчежето, тяхното двуединство функционира пълноценно и освен предназначението си да осигури достъп до ритуалните атрибути, съхранявани вътре, той е разключвал ("изпявал") изобразителния текст отвън.

След покръстването в качеството на трофеи атрибутите на Върховния Шаман и езическите знаци на властта на Владетеля, включително и меча, били изпратени в Рим заедно с ковчежето и били поделени между папа Николай и крал Людовик. Статуетката-ключ нарочно била задържана - без нея тяхната магическа сила оставала "заключена". Унищожаването й чрез претопяване или строшаване ще да се е смятало за акт с непредвидими последици за довчерашните шаманисти и тя била "изоставена" (нейната съдба споделила след 893 г. и самата столица Плиска) или по-точно съзнателно заровена ("погребана") на мястото, което по право й принадлежало. Това предположение е наложено от невъзможността да обясним оцеляването й като следствие от делничната й загуба, захвърлянето или изоставянето й при някакъв битов или исторически катаклизъм и то тъкмо в пространството, обхващащо Двореца и Храма. Защото, ако наистина става дума за статуетка-ключ към Сандъка от Терачина (или негово подобие), такава немара или случайност би била квалифицирана като светотатство от съвременниците на притежателя й. За общество, което се самоописва чрез закодираните в осемнадесетте пана правила за реда във Вселената и за ритъма на Времето, загубата на ключа, с помощта на който те се декодират и изпяват при необходимост, не би могла да се тълкува другояче освен като отказ свише да бъде допуснато до познанието. И по-кратко - отказ от бъдеще. Затова отнасяйки именно като трофеи атрибутите на Владетеля, на Върховния Шаман и самото ковчеже с дърворезбованата митология, новопокръстените българи "отказали" да предадат ключа към нейната тайна.[B]

Eлтимир 6.9.2007, 11:38
Далеч не всичко е било в ръцете на Борис - Михаил. Мнозина измежду колобърите предпочели да умрат, но да не издадат своите тайни. Затова и до днес нашите врагове не могат да намерят ключ към Тенгрианството. Но тази древна и вечноа Вяра отново ще владее над света, както е било преди хилядолетия. Юдеите го знат, християните го знаят, юдеите го знаят. Оттам идва и омразата към нас, Българите като носители на Тайната.

--------------------

Vokil_77 6.9.2007, 11:51
QUOTE (Елтимир @ Sep 6 2007, 11:38 AM)
Далеч не всичко е било в ръцете на Борис - Михаил. Мнозина измежду колобърите предпочели да умрат, но да не издадат своите тайни. Затова и до днес нашите врагове не могат да намерят ключ към Тенгрианството. Но тази древна и вечноа Вяра отново ще владее над света, както е било преди хилядолетия. Юдеите го знат, християните го знаят, юдеите го знаят. Оттам идва и омразата към нас, Българите като носители на Тайната.

въпроса ми е свързан с това, че в този текст се твърди, че "българите" отказали да предадат тайните си. Има ли идея къде е този ключ, дали ако ключа се открие и се събере с кивота, няма да се случи нещо... ? Не се опитвам да защитавам Борис, но ако беше такъв предател, защо не е предал и ключа, който явно прави кивота активен?

Запознат 6.9.2007, 11:56
Защото не бил у него. Ако беше, щеше да го предаде.

Vokil_77 6.9.2007, 12:30
QUOTE (Запознат @ Sep 6 2007, 11:56 AM)
Защото не бил у него. Ако беше, щеше да го предаде.

А в кого е бил? де да знам... ама не мога да вдяга...
Уж Борис дава дупе на Византия, пък не подарява саднъка на Фотий а на папата? От къв зор? трябва да има някаква друга схема... и много искам да разбера каква, защото много живо ме интересува въпроса за Борис.

И ще уночня защо - Кръстен съм Борис и сега от вас разбирам, че съм кръстен на предател! Сега какво да правя? да се прекръствам?

Eлтимир 6.9.2007, 12:32
QUOTE (Vokil_77 @ Sep 6 2007, 11:51 AM)
QUOTE (Елтимир @ Sep 6 2007, 11:38 AM)
Далеч не всичко е било в ръцете на Борис - Михаил. Мнозина измежду колобърите предпочели да умрат, но да не издадат своите тайни. Затова и до днес нашите врагове не могат да намерят ключ към Тенгрианството. Но тази древна и вечноа Вяра отново ще владее над света, както е било преди хилядолетия. Юдеите го знат, християните го знаят, юдеите го знаят. Оттам идва и омразата към нас, Българите като носители на Тайната.

въпроса ми е свързан с това, че в този текст се твърди, че "българите" отказали да предадат тайните си. Има ли идея къде е този ключ, дали ако ключа се открие и се събере с кивота, няма да се случи нещо... ? Не се опитвам да защитавам Борис, но ако беше такъв предател, защо не е предал и ключа, който явно прави кивота активен?

Ключът, и не само той, а и много други реликви не се намирали в ръцете на предателя Борис. Запазени са, обаче. Един от големите колобъри е бил човекът, когото познаваме под името Св. Иван Рилски. Спроред това, което се знае, трябва да минат 1200 години от произнасянето на Проклятието, за да влезе Съветът в пълната си власт. Засега той може да се намесва само индиректно, с помощта на посредници. Все пак много пъти, когато положението на Българите е изглеждало безнадеждно, Съветът се е намесвал по свой начин и нещата са тръгвали в благоприятна насока. Много искам да вярвам, че и сега е така.

--------------------

anti666 6.9.2007, 12:38
QUOTE (a4o1 @ Sep 5 2007, 09:30 PM)
Пичове, вие сте изперкали тотално, къв кивот, къв Борис, кви пет лева, кивота е бил един, и е скрит от пророк Йеремия. Този кивот вашия е смешен.

Кивотът не е скрит от Йеремия и не бързай да квалифицираш че са пълни глупости. Този еврейски пророк е бил висш левин, предполагам знаеш какво значи това. (оттам и наследниците от този род носят фамилията Леви и нямат право да я променят). Ако те, Левините знаеха къде е, досега да е вече в Синдериона, а не да го търсят в България. Той им трябва за новия храм на Соломон при влизането на носителя на Шекина (светия дух на мадам Яхве, спред Кабалата)или както е известен в християнството Антихриста. Ако те го знаеха къде е, определено Йеремия или който левин там го е скрил щеше да предаде мястото на наследника си и при Втория храм на Соломон да е в храма. Да, ама не е там. Малко повече по темата преди.

http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?act=ST&f=2&t=1097
За българския Кивот, който по-късно египтяните копират (преди да им го измъкне Моше), аз продължавам да твърдя, че това, което е в Терачина е дубликат. Борис не е имало начин да знае че е такъв, защото е бил идентичен. Както знаете, той не е имал колобърски дарби и за един обикновен човек двата изглеждат еднакви. Единствено колобър или посветен може да рабере разликата. Затова и е изоставен от папа Николай, а не е прибран във Ватикана. Папата е имал проблем, на него му е трябвал оригиниалния Кивот, за да използва силата му, а не копие. От друга страна не може просто да унищожи копието, защото то символизира разбиването на Медното гумно на Българския Саракт от Борис и като такъв има символична стойност. Затова и го оставя в катедралата в Таричина. Къде е оригиналния Български Кивот? Ами просто е пази на сигурно място и като дойде времето, когато да се възстанови Саракта той ще си дойде на мястото, където трябва да бъде - при Медното гумно, в централния кръг на Саракта. Така че Борис ако е можел щеше да даде оригинала, заедно с ключа. Но не е могъл.
В допълнение бих казал, че силата му е свързана с Орендата или като приемник на такава. Евреите са я наричали Манна. Отделно в Ковчега е била и Книгата на Завета, както и горната част от влaшката тояга на Главния колобър, все неща, които не са от този свят. Смятате ли, че някой така ще ги предаде на един самозабравил се диктатор или на който и да е.

PARADOX 6.9.2007, 13:40
Няколко поста на Йордан по други теми ме наведаха на една мисъл...!!!
А дали природните катаклизми от последните 2-3 години са случайни..?!! Удрат райони с преобладаващо не-Българско население, после задължително следват кризи в правителствата, които от своя страна увеличават неконтролираното народно недоволство.... Дали оригинала на Българския кивот никога не е спирал да работи...?!!!!

anti666 6.9.2007, 15:26
Името ти си е добро и няма смисъл да го сменяш. Всъщност Борис си сменя неговото на Михаил, защото го смята за езическо. А на въпроса защо не ренегата Борис не дава Ковчежето на Фотий, а на папата, отговорът е очевиден. Ромеите във високомерието си не са имали хабер с какво точно си имат работа. Те са смятали българите за варвари и не са могли да си обяснят как така едни езичници са ставали все по-мощни за сметка на единствената свръхдържава по това време Византия. Ватикана обаче е бил достатъчно в час да знае какво става. Причината е, че в негови владения се намират много от тайните книги и артефакти, плячкосани от Римската империя по време на могъществото си, особено от Юдея. Те много добре знаят за тангрианството и ролята му като основоположник на истинското православно християнство. Можете да си представите какво би се случило на властта им, ако между тях и юдовизантийските фанариоти(по това време не е имало и разрив между двете църкви) се развие неконтролируемо от тях православие, базирано на изначалните тангриански принципи (какъвто е бил и началния колобърски план). И всичко това в рамките на един мощен Саракт, притежаващ могъщи знания и артефакти . Ужас!! Затова главното условие към Борис-Михаил е било "Искаме Кивота и всички сакрални предмети на колобърите. А те да бъдат убити!". След като установява подмяната Папата започва да се отнася с пълно пренебрежение към новопокръстения си васал Борис. Това го кара отново да се обърне към ромеите и тъкмо навреме, защото те му спасяват животеца от безкръвно удушване, заедно с трона след навременната намеса на армията им в негова помощ. Българската войска е държана далеч в Моравия в безсмислена кампания по негова заповед, а възстаналите Българи не са имали необходимия ресурс да се преодолеят мощния съюзник, който Борис спешно извиква.
http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?showtopic=1198
и едно отклонение от темата. Ватикана дори сега е достатъчно в час какво става и внимателно следи дори този сайт. Малко хора знаят, че Ватикана си има академия на науките - една наглед невзрачна сграда в Папската градина, където обаче веднъж годишно се събират...почти всички Нобелови лауреати, които между другото са членове на тази академия. Между висши служители на Ватикана има и български свещенници, които пазят нисък профил, но не случайно са там. Наскоро имаше конфликт между пловдивската мутра-митрополит Николай и Ватикана във връзка с небезизвестния архонт Бинев. Ватикана набързо му затвори устата с предупреждението че ще изнесат данни за нашите митрополити за връзките им начело с варненския Кирил (негласния заместник на полковник Максим) с масонски организации.

ime 6.9.2007, 22:29
QUOTE (seralunga @ Sep 6 2007, 10:23 PM)
Пичове оляхте се бе, само триете неудобни постове

хитър петре, кажи ми кой не трие неудобните постове? Някой даже не ги публикуват. И още нещо. като не ти харесва, не влизай тук. Ходи да пишеш във в. сега. там нас ни трият постовете, но съм 100% сигурен, че твойте ги постват без никакъв проблем.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

JulesW 6.9.2007, 23:28
Не се напъвай да разбереш нашия "вълшебен" свят , seralunga. Като му дойде времето и Саракта ни се възстанови и вкара свещените си закони в сила - ще имаш възможност да го видиш и пипнеш. Нали това искат вашите промити комунистически мозъчета - око да види ръка да пипне. Дали този нов за теб , "вълшебен" свят " , ще ти хареса зависи от деянията ти. Там ще има свобода и всекиму своето ...

Fanagoria 6.9.2007, 23:29
QUOTE (seralunga @ Sep 6 2007, 09:40 PM)
Я пусни един линк да видя какъв е този в. сега.

Ти май страдаш от синдрома на тези, дето пишат без да четат. Ами почети малко преди да врещиш - на хората тук им е писнало да се занимават с такива като тебе. Не "с различното мнение" и "неудобните постове", а с безсмислената и откровено тъпа агресивност.

--------------------
?????? ??????????????????.
?? ?????? ????????????????.

Fanagoria 6.9.2007, 23:49
Ами аз в твоите постове (включително изтритите) не видях академичност и спокоен тон, а само квалификации. Така и не разбрах какво противопоставяш като аргументи??

--------------------
?????? ??????????????????.
?? ?????? ????????????????.

JulesW 7.9.2007, 0:37
Не.

Fanagoria 7.9.2007, 0:55
QUOTE (seralunga @ Sep 6 2007, 11:11 PM)
QUOTE (Fanagoria @ Sep 6 2007, 11:49 PM)
Ами аз в твоите постове (включително изтритите) не видях академичност и спокоен тон, а само квалификации. Така и не разбрах какво противопоставяш като аргументи??

Ами аргумент първи:

На всички историци е известно че хан тенгри е тюркско божество, а единственото доказателство че пра-българите са го почитали, е един погрешно прочетен надпис от мадарския конник. От там нататък, всичко са си ваши фантазмагории.

Ко ши ка'иш на това пич? Не е ли така?

На всеки средноинтелигентен човек е известно, че историята (дето уж е известна на всички историци) не е ЕДИНСТВЕН източник на информация. И пак опираме до четенето... Та мислещите хора четат критично. И продължават да търсят.
Немислещите от своя страна предпочитат да се задоволят с това, което "на всички историци е известно". На тях определено се разчита най-много, защото те и не роптаят срещу заколението си.

Сам разбираш (ако можеш), че изборът да мислиш, търсиш, знаеш или НЕ е личен. Безкритичното отношение към популярната "истина" обаче говори и за липса на самокритичност, така че с какво по-точно смяташ да държиш страна в предложената от теб "дискусия"? Тая помия сме я чели и ние - не виждам с какво ще ни изненадаш, камоли да ни "заковеш по местата", както явно се каниш.

Развийш пич? (туй сигурно ще го схванеш по-добре) - на грешен адрес си просто.

--------------------
?????? ??????????????????.
?? ?????? ????????????????.

Запознат 7.9.2007, 7:13
Не се занимавайте с такива плъхове-провокатори! Те са пратени тук не за да знаят, а за да ни отвличат вниманието и да ни бавят. За възпирането им аз имам грижата.

Fanagoria 7.9.2007, 10:24
Запознат, ти излезе прав.

Луд умора няма...

--------------------
?????? ??????????????????.
?? ?????? ????????????????.

Севар 7.9.2007, 11:34
Изтрих по-горните му храчки. Г-н мазния чифут, я кажи като много знаеш, къде се дяна царската корона на цар Иван Шишман и ще продължим.

Севар 7.9.2007, 12:26
Ти се смееш, ама отвътре те изяжда злоба. Ама смей се, то поне простотията си е още законна.

JulesW 7.9.2007, 15:03
Айде сега синко , кажи ни какво точно е езичество , защото за мен е малко непонятно как го свързваш с тангрианството. И освен това всичко в този свят става заради парички така ли ? Ами че те тези дето воюват и се опитват да ни унищожат имат толкова пари и материални богатства , че още 100 живота няма да им стигнат да ги изхарчат. Защо тогава ламтят за Българската земя и Българската история ? Какво ги интересуват нашите тайни щом всичко опира до пари ?!

Редакция : Запознат , като почнеш да триеш изтрий и моите постове , благодаря ти.
А ако някой наистина се интересува , а не е по поръчка тука - има си секция материали и предишни теми в които са разисквани същите въпроси.
Бъдете живи и здрави!

Запознат 7.9.2007, 15:50
А бе тоя плъх не е никакъв християнин. Не му се връзвайте на провокациите. Той ако беше християнин, щеше да си гледа християнските работи, а не да идва тука и да ни дразни. Като че ли БПЦ е цъфнала, та вързала, та нас идва да оправя.

п.п. Не му отговаряйте. Като изтрия неговите, вашите постове остават висящи после.

Eлтимир 7.9.2007, 20:12
Предпоследният пазител на Книгата на Завета, когото познавах беше един скромен ловешки свещеник. Православен свещеник, който не можел да служи на погребения, защото плачел заедно с близките на починалия. Какво знаете вие и как можете да коментирате? Да, аз знам нещо, но вие ме прогонихте. Не казвайте вече, че вие сте от нас, и че ние сме от вас. Нека се изпълни предсказаното.

--------------------

monforte 7.9.2007, 20:16
QUOTE (JulesW @ Sep 7 2007, 03:03 PM)
Айде сега синко , кажи ни какво точно е езичество , защото за мен е малко непонятно как го свързваш с тангрианството. И освен това всичко в този свят става заради парички така ли ? Ами че те тези дето воюват и се опитват да ни унищожат имат толкова пари и материални богатства , че още 100 живота няма да им стигнат да ги изхарчат. Защо тогава ламтят за Българската земя и Българската история ? Какво ги интересуват нашите тайни щом всичко опира до пари ?!

Редакция : Запознат , като почнеш да триеш изтрий и моите постове , благодаря ти.
А ако някой наистина се интересува , а не е по поръчка тука - има си секция материали и предишни теми в които са разисквани същите въпроси.
Бъдете живи и здрави!

ЙулесВ, тенгрианството не е ли езичество? Вие претендирате че не е, (и то вашето наистина не е) Истинското тенгриянство при тюрките си е било един пантеизъм, на тотемично ниво. Е сега това вашето не знам как може да се окачестви, ама не е точно религия. По скоро кой каквото си иска това си добавя към кашата. Естествено много от нещата подсъзнателно сте ги вмъкнали от християнството и йудейството, Това че уж сте монотеисти примерно. Някакъв кивот сега изкарахте, после и може и един месия да си спретнете, ама това няма никаква връзка с оригиналното тюркско тенгриянство. И не мислете че си имате религия, а по скоро имате системка за избиване на душевните комплекси. Извинявайте за грубия тон пичове, ама на мен не ми пука за заблудите ви. Правите се на вълци, а сте си овце.

Eлтимир 7.9.2007, 20:31
Невежи глупако, по-добре се запитай дали вашето така наречено "християнство" не е Тенгрианство.

--------------------

monforte 7.9.2007, 20:52
QUOTE (Елтимир @ Sep 7 2007, 08:31 PM)
Невежи глупако, по-добре се запитай дали вашето така наречено "християнство" не е Тенгрианство.

Елтимире, християнството никога не е било тенгриянство, ти го знаеш мн. добре. Аз също. Пичовете тук обаче не са много на ясно.
На курса не те ли научиха че лъжата и милион пъти повторена си остава лъжа а не истина? Предполагам че са ти спестили това. Нищо, аз сега ти казвам. Тангра никога не е бил никакъв български бог, и няма никога ни да бъде.

Eлтимир 7.9.2007, 21:30
Да, прав си, monforte, Тангра, Греещият Ден никога не може да бъда български Бог, защото Тангра е Истината и Съвръшенството. Какво остана днес от България? А от Българите?

--------------------

Севар 7.9.2007, 21:36
7.sharatim.co.il, това не е обществен форум, а форум на Движението и никой не е длъжен да си губи времето да ти обяснява елементарни неща.

monforte 7.9.2007, 21:43
QUOTE (Севар @ Sep 7 2007, 09:36 PM)
7.sharatim.co.il, това не е обществен форум, а форум на Движението и никой не е длъжен да си губи времето да ти обяснява елементарни неща.

И какво сега? Чифут ли съм че влизам чрез израелско прокси? То просто е най-удобно бе пичове. (и доста е бързо честно казано)

А пък и голем кеф става като си представя как си правите изводи за чифутски конспирации.

ime 7.9.2007, 21:46
monforte - наистина си невеж глупак. даже не само че си глупак, ами си и идиот. Елтимир е изписал хиляди постове със информация в тях. А ти кво си писал? 8 поста от сорта: "християнството не било тенгиянство", Елтимир го знаел, ти си го знаел, тенгиянството било езичество, някви тюрки, някъв "бог хан Тангра"??? хем бог, хем хан??? Така и баба може. monforte - ти си идиот, това и Елтимир го знае и ти го знаеш и аз го зная. И то много добре го знаем всичките. Хайде сега докажи че лъжа. Ако не можеш да докажеш че не си идиот, значи СИ идиот. Може да ползваш нещо от християнството, мюсюлманството, юдаизма за да докажеш че не си идиот. В противен случай може да се смениш ника на "ИДИОТ И НЕВЕЖ ГЛУПАК".

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

monforte 7.9.2007, 21:59
QUOTE (ime @ Sep 7 2007, 09:46 PM)
... А ти кво си писал? 8 поста от сорта: "християнството не било тенгиянство"...

И какво? Тенгиянство ли е?

Eлтимир 7.9.2007, 22:08
Супер, копелета! Значи честваме Рождество Христово през декември за родения през март Христос. Много съм тъп, изглежда, но я ми го обяснете, хрстияни? Също ми обяснете защо празникът се нарича Коледа? А? И защо се принася в жертва прасе, което според юдеите е животно-табу? Май наистина съм мгого тъп, ама нещо не мога да схвана.

--------------------

Eлтимир 7.9.2007, 22:14
Само забележка. Приятелска. Според Талмуда, Юдейското Свещено Писание, да хапнеш от свинско месо е по-голямо престъпление, отколкото да убиеш милион не-юдеи. Е??!?! Аз не съм юдеин и не го приемам. А вие? Ако вие не мислите, че нашата цена е една милионна от цената на едно прасе, значи вие сте антисемити и расисти. Хайде да ви видим, копелета, шибани, които защитавате еврейските расссссссссисти!

--------------------

ime 7.9.2007, 22:30
monforte - докажи ми че не си идиот. кво пишеш простотии? всеки може да ръси измислици, не само ти.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

ime 7.9.2007, 22:36
тази думичка "езичество", дето я използваш толкоз много, поне знаеш ли от къде идва и какво значи? Или само повтаряш като папагал?
п.п. и стига си се правил на много отворен. като те баннат - тва е. кво само си правиш нови акаунти и ръсиш простотии. ти не идваш тук нито да спориш, нито да доказваш твоето мнение, нито да го изказваш. ти идваш тук само да се заяждаш. що за животно си бе? от дума не разбираш ли? не си желан тука и тва е. то магарето като го нахокаш ще разбере, а на теб не ти увира кухата кратуна.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

Eлтимир 7.9.2007, 22:39
narzole, ти си ги държал, дръж си ги и се радвай. Ташак, бе, бато! Халал да са ти, все тях си дръж!

--------------------

ime 7.9.2007, 22:49
QUOTE (narzole @ Sep 7 2007, 10:41 PM)
И да, тенгриянството си е езичество. (поне оригиналната му тюркско-монголска форма)

е ти друго не знаеш, тенгрианството било езичество, тюрки, а сега и монголите намеси. а бе ние таз чифутска пропаганда много добре я знаем. кое било първо? кокошката или яйцето? тва действа само на промити мозъчета като теб. И другата ти тактика. хващаш се за едно изречение от поста. Виж сега следващия ми пост. Да ти покажа нагледно това което ти се опитваш да скроиш.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

ime 7.9.2007, 22:54
QUOTE (narzole @ Sep 7 2007, 10:31 PM)
Значи Христос наистина е роден през март месец.

Разбира се че е така. Защо тогава празнуваме Рождество Христово през декември?

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

ime 7.9.2007, 23:19
QUOTE (narzole @ Sep 7 2007, 11:05 PM)
Ние не празнуваме датата, а Рождеството Христово вместо рождеството на слънцето дето се е празнувало на този ден.

Значи искаш да кажеш че, на рождество Христово, ние всъщност не празнуваме рождество Христово?
п.п. Значи първо казваш че Тенгианството било взето от юдаизма и християнството. Но кой от кой е взаимствал? Също така признаваш че ние Българите първо сме били Тенгриани (езичници според теб), а после сме "приели" християнството. Следователно Тенгрианството е било първо, после идва християнството. Значи християните са взаимствали от Тенгрианите. Значи ако Тенгрианството е било езичничество, то и християнството също е езичничество.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

ime 7.9.2007, 23:34
QUOTE (narzole @ Sep 7 2007, 11:28 PM)
Ние на Рождество Христово празнуваме точно Рождество Христово, независимо дали това ще е през август, април или декември. Пак ще ти кажа, ние не празнуваме датата, а Рождеството.

Значи аз днес мога да празнувам рождество Христово. И утре пак, и в други ден. И така всеки ден.
п.п. Я ми кажи, ти за християнин ли се имаш?

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

ime 8.9.2007, 0:02
Кво стана? Къде изчезна "християнина"? Да не би да отиде да празнува рождество Христово? Явно е дошъл попа. Да не е дошъл за опелото на някой, че погребение и рождество Христово на едно... малко нанагорнище ще им дойде на селяците.

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

JulesW 8.9.2007, 12:19
Разговора излезна от темата за Кивота. Предлагам ти да си отвориш нова тема в подфорум "Сметище" и там да проповядваш християнския си фундаментализъм и невежество. А когато някой от модераторите има време може да разчисти тука твоите глупости и нашите отговори към тях понеже тотално оср* темата на Йордан.

narzole 8.9.2007, 15:55
Пич, като триеш моите писаници, трий и техните щотот така изглежда като че ли си говорят с въздуха.

Ще те Пич-ам аз тебе ей сега! Вирус мръсен!

Leshnik 8.9.2007, 19:59
Значи големи педераси сте с тия банове и триенета дееба. И Запознат и Севар, направо педераси та дрънкат. Що така бе пичове, нещо не ви се нрави че ви влизам у форумчето ли бе, аман вече от комплексари. Ами ето влизам и какво? И ако не искате да ви оспамявам темата, тогава не трийте и не ме банвайте, а ще разискваме нещата в друга отделна тема. Ама вие сте педераси направо и само триете и банове слагате. Баси пичовете сте.

Та така как вървят нещата около кивота?

gеorgi_nz 8.9.2007, 22:31
Как вървят ли? Май скоро ще те натикаме в кивот и заковем.

Лешник нагризан, я си събирай катериците и се омитай преди да са те банирали завинаги.
Щом заявяваш че си от другата страна - чий го търсиш тука бре?

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

PARADOX 9.9.2007, 2:31
QUOTE (Leshnik @ Sep 8 2007, 07:59 PM)
Значи големи педераси сте с тия банове и триенета дееба. И Запознат и Севар, направо педераси та дрънкат. Що така бе пичове, нещо не ви се нрави че ви влизам у форумчето ли бе, аман вече от комплексари. Ами ето влизам и какво? И ако не искате да ви оспамявам темата, тогава не трийте и не ме банвайте, а ще разискваме нещата в друга отделна тема. Ама вие сте педераси направо и само триете и банове слагате. Баси пичовете сте.

Та така как вървят нещата около кивота?

Питаш как вървят нещата с кивота..?!!
ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОПЕЯ МАЛКО..?!!
ДАЛИ ЩЕ ТИ ПОНЕСЕ, ГНИДО...?!!!

Vokil_77 9.9.2007, 18:45
QUOTE (PARADOX @ Sep 9 2007, 02:31 AM)
QUOTE (Leshnik @ Sep 8 2007, 07:59 PM)
Значи големи педераси сте с тия банове  и триенета дееба. И Запознат и Севар, направо педераси та дрънкат. Що така бе пичове, нещо не ви се нрави че ви влизам у форумчето ли бе, аман вече от комплексари. Ами ето влизам и какво? И ако не искате да ви оспамявам темата, тогава не трийте и не ме банвайте, а ще разискваме нещата в друга отделна тема. Ама вие сте педераси направо и само триете и банове слагате. Баси пичовете сте.

Та така как  вървят нещата около кивота?

Питаш как вървят нещата с кивота..?!!
ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОПЕЯ МАЛКО..?!!
ДАЛИ ЩЕ ТИ ПОНЕСЕ, ГНИДО...?!!!

Paradox, не се пали на кучетата дето лаят. Умрелият от невежество, много често не осъзнава, че е мъртъв. Не виждам смисъл да обръщаме внимание на тези сексуално малтретирани като деца хорица, които плюят и обиждат, имам чувството просто за да са в ролята на агресори. Предлагам им вместо да се пънат да псуват в този форум, да си вземат едно кремче от тоалетката на бабите си, с които убеден съм все още съжителстват и да си направят по една ножка, докато наблюдават играещите деца на отсрещната детска площадка... или ако са на село, както предполагам... - да посетят козата, тя определено е на тяхното интелектуално ниво!

Eлтимир 10.9.2007, 22:58
Ще ви разкажа една приказка. Преди време една свиня предизвикала един човек да я нарече глупак. И заради думичката "глупак" свинята дала човека под съд. Ей, да не се познае някой, говоря ей така, по принцип. Та сега си мисля тоя Hereford да не повтаря номера на свинята. И пак по съвет на същия Чакал, който навремето посъветва свинята да даде човека под съд. Впрочем сещам се за едно пияно ченге, което изпуснало приказка, че някакъв пожар, при който едва не загинали двама души също бил организиран от Чакала. Не че е особено важно, ама за всеки случаи някои заинтересовани да го знаят.

--------------------

gеorgi_nz 11.9.2007, 8:37
Елтимире, аз нещо се обърквам с този чакал кой е всъщност. Някъде вместо чакал казват чакар. Дали е едно и също или е правописна грешка.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Йордан_13 13.9.2007, 11:11
QUOTE (monforte @ Sep 7 2007, 08:52 PM)
QUOTE (Елтимир @ Sep 7 2007, 08:31 PM)
Невежи глупако, по-добре се запитай дали вашето така наречено "християнство" не  е Тенгрианство.

Елтимире, християнството никога не е било тенгриянство, ти го знаеш мн. добре. Аз също. Пичовете тук обаче не са много на ясно.
На курса не те ли научиха че лъжата и милион пъти повторена си остава лъжа а не истина? Предполагам че са ти спестили това. Нищо, аз сега ти казвам. Тангра никога не е бил никакъв български бог, и няма никога ни да бъде.

То не е било Тенгрианство, но в ядрото си, в същността си, носи всичко онова, което Тенгрианството е оставило в изначалната зора на човечеството. Всичко. Ти не знаеш тази изначална Зора, не си влизал в нейното сияние и не можеш да говориш какво носи християнството и какво не.
Християнството в същността си като Идея и като проповед на Христос носи 101% Тенгриански тайни. Разбира се, на евреите е проповядвано това, което могат да понесат и разберат, с което разбира се, е ощетено останалото човечество.
Днес, ние просто му връщаме - дължимото, връщаме му това, с което са го ощетили заради евреите.
На Българина не му е трябвало да се учи на Любов, защото тя е негово вътрешно естествено състояние. Българина е най-висшия израз на Свободата, затова Мъдростта е само едни доспехи за него, а Истината - средство за освобождаване от робство на човешката душа.


Йордан_13 13.9.2007, 11:18
QUOTE (monforte @ Sep 7 2007, 08:16 PM)
QUOTE (JulesW @ Sep 7 2007, 03:03 PM)
Айде сега синко , кажи ни какво точно е езичество , защото за мен е малко непонятно как го свързваш с тангрианството. И освен това всичко в този свят става заради парички така ли ? Ами че те тези дето воюват и се опитват да ни унищожат имат толкова пари и материални богатства , че още 100 живота няма да им стигнат да ги изхарчат. Защо тогава ламтят за Българската земя и Българската история ? Какво ги интересуват нашите тайни щом всичко опира до пари ?!

Редакция : Запознат , като почнеш да триеш изтрий и моите постове , благодаря ти.
А ако някой наистина се интересува , а не е по поръчка тука - има си секция материали и предишни теми в които са разисквани същите въпроси.
Бъдете живи и здрави!

ЙулесВ, тенгрианството не е ли езичество? Вие претендирате че не е, (и то вашето наистина не е) Истинското тенгриянство при тюрките си е било един пантеизъм, на тотемично ниво. Е сега това вашето не знам как може да се окачестви, ама не е точно религия. По скоро кой каквото си иска това си добавя към кашата. Естествено много от нещата подсъзнателно сте ги вмъкнали от християнството и йудейството, Това че уж сте монотеисти примерно. Някакъв кивот сега изкарахте, после и може и един месия да си спретнете, ама това няма никаква връзка с оригиналното тюркско тенгриянство. И не мислете че си имате религия, а по скоро имате системка за избиване на душевните комплекси. Извинявайте за грубия тон пичове, ама на мен не ми пука за заблудите ви. Правите се на вълци, а сте си овце.

Така е, тюрките възприемат Тенгрианството като Пантеизъм, който много бързо дори се превръща в обикновена митология при тях, тъй като те присъствието на Бог в Света, разгръщат в отделни Сили, (т.е. микронизират го), които Сили в последствие се персонализират и стават богове и богини. Това не е оригиналното, древно Тенгрианство. Това е начин на възприемане на Тенгрианството от една отделна етнична общност.
Дори северноамериканските индианци, го възприемат доста по- чисто, защото те правят разлика между Уакан Танка - Великата Тайна, която винаги си остава Велика Тайна и Великия Дух, като нейно Лице, което сътворява, създава, изгражда, благославя, закриля и т.н.

Не пиши глупости, защото аз засега съм слязъл от Планината и не знаеш какво нося от нея. smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif smil4334ad8a149e0.gif

ime 16.9.2007, 16:20
за тоя дето пишеше тука за коледа и за християнството, дето все го банват. Ако вземеш че протечеш това гледай филмчето Zeitgeist. Може да си го свалиш от тук. Нямя субтитри на Български, но и без тях ще разбереш че християнството, както и много други религии идват от едно място. Има и още много друго инфо. Всеки трябва да го гледа тоя филм. http://zamunda.net/details.php?id=99337

--------------------
"????????? ?? ?? ?????? — ???? ?????????"

Мещера 18.1.2008, 10:16
http://www.protobulgarians.com/Kniga%20za%20gerbovete/I.2.Vladetelski%20simvoli%20v%20srednovekovna.htm

Тука има малко за сандъка.Като цяло е интересен материал.

anti666 16.10.2009, 17:32
QUOTE
Братя Българи, представям ви Българският и Първият Кивот на Завета, който човечеството познава. След дълго търсене в мрежата на качествени негови фотоси, в които ясно да се виждат сцените по-него, вече се бях отчаял, че ще намеря такива. Но явно Тангра е видял търсенето ми и един хубав ден, Провидението Му, ми донесе в ръцете един брой на списание "Отечество" от 1983 г, където в пространни страници и с големи фотоси беше публикуван, вероятно за първи път Кивота Български, това Божие чудо. Сканирах статията, както и снимките, но понеже някои излязоха 100 мб, ги пообработих, за да мога да ги кача в галерията, за да им се радвате и вие.


Много интересно къде изчезнаха снимкките, които Йордан качи в Галерията преди 2 години с откриването на тази тема. Щото аз не мога да ги намеря. http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=5321, която откривам там е качена от Елтимир и с доста по-ниско качество. http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/thumbnails.php?album=210&page=1, новите мисля че са различни.
Можеш ли да качиш и тези от списание "Отечество" отново. Явно на някой много са му пречели да ги махне. Аз викам по този повод да забодем статията на Цаньо Антонов , заедно с подбрани извадки от Анчо Калоянов и снимките в Материали. smil3dbd4e5e7563a.gif

Йордан_13 16.10.2009, 19:29
QUOTE (anti666 @ Oct 16 2009, 05:32 PM)
QUOTE
Братя Българи, представям ви Българският и Първият Кивот на Завета, който човечеството познава. След дълго търсене в мрежата на качествени негови фотоси, в които ясно да се виждат сцените по-него, вече се бях отчаял, че ще намеря такива. Но явно Тангра е видял търсенето ми и един хубав ден, Провидението Му, ми донесе в ръцете един брой на списание "Отечество" от 1983 г, където в пространни страници и с големи фотоси беше публикуван, вероятно за първи път Кивота Български, това Божие чудо. Сканирах статията, както и снимките, но понеже някои излязоха 100 мб, ги пообработих, за да мога да ги кача в галерията, за да им се радвате и вие.


Много интересно къде изчезнаха снимкките, които Йордан качи в Галерията преди 2 години с откриването на тази тема. Щото аз не мога да ги намеря. http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=5321, която откривам там е качена от Елтимир и с доста по-ниско качество. http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/thumbnails.php?album=210&page=1, новите мисля че са различни.
Можеш ли да качиш и тези от списание "Отечество" отново. Явно на някой много са му пречели да ги махне. Аз викам по този повод да забодем статията на Цаньо Антонов , заедно с подбрани извадки от Анчо Калоянов и снимките в Материали. smil3dbd4e5e7563a.gif

Тези са си от списание "Отечество", то други няма. Просто реших да им повиша малко качеството с Фотошопа, доколкото мога, махнах, някои петна, получени при сканирането, ей такива работи и като цяло станаха много по-добри от предишните. Предния албум, мисля, че го изтрих аз, по погрешка, поне така беше, доколкото си спомням. Но ти си намерил темата, къде е, а пък аз все я търсих и все не можах да я видя, а тя била в "Актуално". За да не се загуби, ще я преместя в "Тенгрианство и Саракт".

Йордан_13 16.10.2009, 19:34
Аз викам по този повод да забодем статията на Цаньо Антонов , заедно с подбрани извадки от Анчо Калоянов и снимките в Материали.
-----------------------------------------------------------------------------------
Идеята не е лоша, трябва, обаче нещата да се компилират в една студия.

Йордан_13 16.10.2009, 21:36
Българският и първият ковчег на Завета. Така съм нарекъл заглавието на тази тема, защото в световната история битува мнението, че само един народ, титулувал себе си "богобоизбран" има Ковчег на Завета и Господ само него е удостоил с тази чест да го води. Никой не си е задал въпроса, след напускането на Балканския полуостров, какво е водило Българите през континентите на света, като се има впредвид, че "скиталчеството" на Българите е далеч по-трудно и далеч по-обширно, от това на юдеите, които трябва да бъдат заведени от точка А към точка Б, при това с един 40 годишен период на въртене като стадо изоглави овци в пустинята.
За разлика от юдейския ковчег на Завета, в който са съхранени каменните скрижали на десетте им божии заповеди, златна стомна с манна, с която са хранени в прехода им през пустинята и аароновия свещенически жезъл, в нашия, не се знае какво е имало. Но се вижда едно: разликата между двата е очеизвадна. Защото в юдейския се пазят скрижалите на тяхното нравствено-етично възпитание като народ. Това са десетте им божи заповеди и нека не се чудим, че когато те се създават, те не са предназначени за цялото човечество, те са предназначени за тях и всички са под формата на запрещение, което говори за духовното равнище на този народ, което, за съжаление днес, чрез глобализма се превърна и в равнище за цялото човечество.
В това отношение нашият е съвсем различен. Той говори сам за себе си, още преди да си отворил капака му - целият е увенчан със сцени, в които са кодирани взаимовплетени като две змии историята на духовно-нравствената еволюция на нашия народ и човечеството. Историята на тази еволюция е кодирана в съответните сцени, обособени и разделени условно на епохи чрез съответните арки. Това нещо няма да видим в юдейския, защото той няма тази функция, той има функцията духовно да образова и нравствено да възпита юдеите. Затова съм склонен да допусна, че така нареченият "Сандък от Терачина" е първият Ковчег на Завета, който човечеството познава, поради универсалността на идеите, които сам по себе си носи, поради това, че е въплъщение на една Вяра, която е изначалния човешки монотеизъм - Тенгрианството.
Този Ковчег вероятно е водил Българите по всички точки на земното кълбо, т.е. той ни е водил през душата на човечеството и това е било кодирано вероятно във всяка една от неговите сцени.
Разбира се, този Ковчег има своите прототипи, преди тръгването ни оттук, но за тях ще говорим после.

anti666 16.10.2009, 21:56
Снимките са обработени много добре. Отпечатах ги с хубав принтер и се виждат идеално. На тях се забелязват и доста подробности. Като това, че Брадатият, който се бори с барса е с чембас. Ножът е леко изкривен, което дава основание да смятам, че е влашки нож (влъха ножа). Грифонът също си има точното име - барадж.
В началото на годината бях в Терачина и специално се отбих в църквата, където през 9 век е бил завлечен Кивота. Няма и след от него, а и в началото на темата е записано, че последно е мярнат, захвърлен в някаква сграда на пл. Виктория в Рим. Подочу се, че вече е преместен в секретния архив на Ватикана, откакто отркито се заговори отново за старата Вяра и Саракта сред българите. С две думи, както Седмолъчицата - потънал е в дън земя и за съжаление тези снимки, публикувани от сп. Отечество си остават най-добрите с които разполагаме. Точно както и с публикуваните снимки на Розетата. Излишно е да споменавам, че тези два атрибута са със сакрално значение за Българското Гумно. Когато си възстановим Саракта, копие или не, ще си изискаме Кивота от Ватикана. Все пак им е предаден след държавна измяна и си принадлежи на България. И без това йезуитите нямат особена полза от него там, дори да използват българи. Още папа Николай се е убедил в това, иначе нямаше да го зафичи в Терачина.

anti666 20.10.2009, 10:53
QUOTE
Защото в юдейския се пазят скрижалите на тяхното нравствено-етично възпитание като народ. Това са десетте им божи заповеди и нека не се чудим, че когато те се създават, те не са предназначени за цялото човечество, те са предназначени за тях и всички са под формата на запрещение


Няма как да ги пазят, защото Моше като слязъл от планината със плочките и видял какви са ги надробили племето му, ги е треснал в земята та ги е потрошил. Най-много да са съхранени парчетата им. А и самия техен кивот още Йехоаким преди вавилонците да сринат първия храм на Соломон го предава обратно на фараона. Оттогава е в неизвестност като нашия. И те си ги имат подобни проблеми, че без него зидарите не могат да построят третия храм и да вкарат Антихриста там.

Йордан_13 22.10.2009, 15:25
И без това йезуитите нямат особена полза от него там, дори да използват българи. Още папа Николай се е убедил в това, иначе нямаше да го зафичи в Терачина.
----------------------------------------------------------------------------------

Не, те имат полза, затова никога няма да ни го върнат, дори да е копие. Папската интитуция, взема, тя никога не дава. Просто така, ще ни държи в зависимост, за да ходим на поклонение в Рим, както сега ходят делегациите ни за 24 май. Това една много тънка политика, политиката, която изкуствено поддържа Ватикана, като някакъв духовен център.

Сакар 26.11.2010, 20:56
Както често става, Господ помага на търсещите и най-сетне вече можем да се поздравим с първите качествени снимки на всичките сцени от Сандъка от Терачина.

Снимките са разделени на три групи- от фронталната, дясната и лявата страни на Сандъка (явно отзад дърворезби няма). Публикувани са в книгата на Никола Мавродинов “Le trèsor protobulgare de Nagyszentmiklòs”. Acta Hungarica 29. Budapest, 1943. Неслучайно авторът свързва Терачина със знаменитото старобългарско съкровище от Наг сент Миклош- няколко от митологичните фигури (лъвовете с човешка глава, грифоните, рогатият мъж и др.) и сцени са напълно идентични. Нещо повече, фигури и сцени от Терачина могат да бъдат видени и по 'тракийските' съкровища. Особено характерен е 'тракийският' конник (без никакво съмнение Крали Марко от народното творчество), убиващ змей на една и лъв на друга сцена. А какво да кажем за сцените в 'зверинен' стил с орли и хищници, нападащи други животни, така характерни за българското древно изкуство, наричано от историците тракийско или скитско в зависимост от мястото, където са намирани артефактите? По сцените се виждат и Жар-птици, а конникът със седло, орнаментирано с мотива 'вървилник' ни препраща директно към праисторията и показва изключителната устойчивост и консерватизъм на българската култура през хилядолетията.

Сакар 26.11.2010, 20:58
Фронталната страна на Сандъка:

User posted image

User posted image

Останалите снимки публикувам като линкове, за да може да се разглеждат с максимални детайли, без да се разтяга прекомерно форума:

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9368&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9369&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9362&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9370&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9371&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9372&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9373&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9374&fullsize=1

Сакар 27.11.2010, 20:55
Дясната страна:

User posted image

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/albums/userpics/IMG_8169.JPG

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9379&album=285&pos=0

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9377&album=285&pos=2

Сакар 27.11.2010, 21:11
Лявата страна:

User posted image

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9384&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9385&fullsize=1

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=9386&fullsize=1

Сакар 28.11.2010, 3:40
Всеки истински българин може да намери в Сандъка по нещо за себе си...

Заедно в тази тема можем да споделяме усещанията и анализите си, породени от допира с единствения по рода си шедьовър. Както и много други парадоксални и противоречиви явления в историята ни, обаче, не можем да гледаме на Борисовия дар за папата само с жадните очи на увлечения в духовно и естетическо търсене българин. Не бива да забравяме, че това неповторимо произведение на световното изкуство символично събира между четирите си стени както ярки митологични образи и чисто българско световъзприятие, залегнали в съзнанието ни от най-ранна възраст, така и мрачното начало на вече хилядо-летния упадък на българската държава, лишена от едно от духовните основания за съществуването си- тази на пазител на Небесната Вяра.

Така, едновременно концентрирайки в себе си и трагедията на една фатална за десетки поколения българи капитулация, и неподправеното величие на българската цивилизация, Сандъкът непременно държи в своите пазви и съвети за нас, днешните българи, пред които стои тежката задача да осигурим самото ѝ оцеляване занапред.

Терачина идва 1200 години след създаването си, за да ни напомни с пулсиращата динамика на сцените си, че борбата е вечна и откажем ли се от нея, капитулираме ли отново, ще бъдем безжалостно повалени от връхлитащия отгоре ни Звяр.

stonetales 13.5.2011, 16:50
Скъпи Вокил, нима мислиш, че ключът е материя?:)

Garvan 5.1.2014, 23:54
Музеят Палацо Венеция са добавили сандъка в страницата си.

http://museopalazzovenezia.beniculturali.it/index.php?it/144/cassa-di-terracina=

Скоро ще добавя и превода от италиански.

Попаднах и на тая книга по темата.

http://www.helikon.bg/books/118/-%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_158677.html

Моля, споделете мнение, ако сте я прочели, дали си заслужава.

anti666 6.1.2014, 12:09
Ако има някой от нашите в Италия, много моля да намери време и да отиде до този музей. Адреса е даден, намира се в Рим;
http://museopalazzovenezia.beniculturali.it/index.php?en/1/home
Цената на билета е 5 евро и ако Българският Кивот е там - нека да каже. Държавата НЯМА да го направи, защото няма българска държава. Разберете го! Българската държава - това за момента е движение "Воини на Тангра". Ако e позволено, нека направи и снимки.
Това което българоубиецът Борис-Михаил е дал на папата е било копие, няма как колобърите да допуснат един изменник да предаде най-свещената регалия на Гумното на омразната римска империя. Но дори и копие - то е направено по оригинала, като сакралната дърворезба по него е уникална.

Един ден, при възстановяването на българската държава, всички артефакти оплячкосани от римската империя ще бъдат изискани и върнати в Саракта. Ще имаме достатъчно механизми да ги настъпим яко, за да ни ги предадат без много суетня.

anti666 6.1.2014, 12:18
В сайта, който ни даде Garvan са посочени инвентарния номер на Кивота - 1480, както и размерите на ковчежето: 60x106x66 см.
Жабарите дори не са написали откъде е оплячкосан. Датировката също умишлено е подменена, X-XI век. Тоест изкарват го ристиенски артефакт, щото на джабарски нещо пише там за Адам и Ева.

Още Николай Хайтов казва, че във Ватикана всичко откраднато от България е с особен червен печат. Но сами виждате колко нагло си присвояват българската история. Ако човек не знае, ще мисли, че артефакта е италиански от гр. Терачина, в който преди години го търсих безуспешно.

anti666 6.1.2014, 12:34
Garvan, за посочената книга - не сме я чели и няма да я прочетем. То е некакво криминале, но само като видиш заглавието, може да се досетиш какъв е автора и накъде бие. Да не говорим че с фамилии, завършващи на -ски винаги трябва да си имаш едно наум.
"Кивотът на папа Никита". smil3dbd4e5e7563a.gif Още оттам почва манипулацията. Но виждате как италианците си го присвояват. Това, че папата го е откраднал с измама от България, не го прави техен, нито пък християнски. И никога няма да бъде.
В него са се съхранявали регалиите на Саракта още преди рождението на Христа. Тези регалии са дадени на българите от Българският БОГ. Чието прозвище е Тангра.

18j 7.1.2014, 16:02
QUOTE (anti666 @ 6.1.2014, 14:34 )
Garvan, за посочената книга - не сме я чели и няма да я прочетем. То е некакво криминале, но само като видиш заглавието, може да се досетиш какъв е автора и накъде бие. Да не говорим че с фамилии, завършващи на -ски винаги трябва да си имаш едно наум.

Като знаем че актрисата Буковска си е чифут не виждам защо друг Буковски би бил българин. Те много обичат да се кръщават на български видове дървета и да слагат накрая -ски: орешарски, черешарска...
някъде през 18ти век се е взело решение - една част от хазарските разклонения на чифутите да се интегрират напълно с народите - пълно приемане на националните религии, пълно спазване на местните традиции и обичаи, спрели са да се обрязват.. Това са най-коварните агенти на Синедриона - изкусни манипулатори тия са до такава степен измамници - представи си щом родителите им са решили да измамят и собствения си и приемния им произход - това е много усложнено положение. На практика тези хора не знаят къде се намират и няма надежда да се ориентират. Точно такива са много удобни за публицистиката и отговорните държавни постове. Такива дори не е необходимо да бъдат напътствани и инструктирани от отговорни агенти. Само ги поставяш на длъжност и помиарщината като тяхна първа природа започва да вали безпирно и обилно.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Garvan 7.1.2014, 16:46
За пореден път се убеждавам, че сте прави. Христо Буковски се оказва втори баща на Йоана Буковска. Интересното, на което попаднах е, че 15г. е работил в сп. "Отечество", отдел "История". Може да проверите, дали е бил в екипа на списанието, когато е излязла статията.

Намерих също така и още едно писание от него-

http://www.scribd.com/doc/56784738/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0

където пише, че богомилите съживили Христос във Франция, което си е чиста проба Дан Браун. И с това приключвам отклонението от темата.

18j 7.1.2014, 17:18
И аз искам да приключа отклонението по темата с това: на пръв поглед такива писания може да изглеждат патриотични и да славят българщината, но обикновено вътре в тях се съдържат фини манипулации, които са предназначени да изравнят юдейската гмеж заедно с великите постижения на другите народи и култури - в случая българската. По същество юдейските изцепки са рушителни за всеки народ и държавност, но такива произведения са предназначени да прикрият с манипулации това унищожение.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Garvan 11.1.2014, 12:36
Ето и превода за сандъка:

Раклата от Террачина
Изработка от Кампано, Лацио
Раклата, наречена „от Террачина” X-XI век; орехово дърво;60х106х66; Инвентарен номер: 1480
Произход: Замъкът Сант’Анджело (1920), бивша Катедрала в Террачина
Намирането (1889) на тази ракла във вътрешността на Катедралата в Террачина ни предостави една от най-древните ракли, достигнали до наши дни, датираща между Х и ХI век. Темата за вечния сблъсък между Доброто и Злото лежи в основата на включените сцени вътре в арките, които украсяват паната, като със същия смисъл е пресъздаден и Първородният грях на Адам и Ева, разположен ниско в центъра. Толкова много са влиянията, на които попадаме в раклата – били те западни или ориенталски, предназначена да съхранява документи или църковни одежди. Раклата, за съжаление, е изгубила своя оригинален капак и трите ключалки, заменени съответно от четириъгълни отвори.

anti666 13.1.2014, 10:48
QUOTE
Произход: Замъкът Сант Анджело (1920), бивша катедрала в Терачина

Мда, както и очаквахме - фалшифицират произхода на Кивота, че е италиански. Няма и дума откъде се появил там. А най-ме кефи, че предназначението на раклата била да съхранява расото на падрето.

Забележете как отсъства каквато и да е реакция на "българската" държава за тази фалшификация на официална институция в Италия. Както сме казвали и преди - спрямо Тенгрианството е наложена информационна завеса. Още от времето на комунизма. Забрана да се говори, споменава името му, дори и за артефакти, свързани с него.

Йордан_13 8.10.2015, 21:51
Mястото на Кивота бе уточнено от участник в Движението, снимките са оттам

http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/thumbnails.php?album=426

anti666 15.10.2015, 11:21
Поздравления на този човек, който ги е направил. Това е работа на българските историци, но по добре известни причини, те се правят, че кивота с регалиите от Саракта не съществува. Е, има го и дори това да е копието му, то е изработено спрямо оригинала и носи своя духовен заряд и историческа стойност.
Къде се намира понастоящем? Явно не е в Терачина, защото преди няколко години аз лично съм го търсил там.

Йордан_13 9.1.2018, 22:23
Ето и скандинавският вариант на нашият "Сандък"


https://i.pinimg.com/474x/d7/40/d1/d740d1332dcac5f18250318ca5df7762--masculine-art-viking-s.jpghttp://www.arild-hauge.com/eanglor.htm