Движение 'Воини на Тангра'
НЕБЕСНАТА ВЯРА - ТЕНГРИАНСТВОТО


Йордан_13 12.1.2008, 16:49
Публикувам тези Скрижали за всички, които работят с рационалния ум, имат необходимост от доказателства и цитати от исторически източници и мнения на хабилитирани капацитети, като се обръщам към тях: "Време е, братя, събудете се!"

-------------------------------------------------------------------------------


(ИЗ "БЪЛГАРСКОТО ВЕЗМО И ИЗТОКЪТ", ТАЧО ТАНЕВ, СОФИЯ 1941)


213. Ние, засега, ще ги смятаме за една религиозна система. Тази система пред
ставлява обожаването на цЪлата природа, чиято главна тежесть пада върху астрономиче
ските явления, които действително сж поразявали човешкия духъ. Отъ обожаването на
природата произтича и безкрайното разнообразие на обожествяванигЬ предмети — нещо,
което обърква всички желатели да го изучаватъ.
214. Ние ще наричаме тази религиозна система
Небесната вяpa,
защото чрезъ това име, мисля, че най-ясно се изказва нейното съдържание. Сосюръ, който сжщо е билъ дошелъ до убеждението за сжществуването на една велика религиозна далекоизточна система, я нарича „Физико-астрономическата религия*4, което е правилно, но изключва широкия поетиченъ размахъ, притежаванъ отъ нея и отпечатанъ въ словото й, долитащо до насъ отъ всички векове, благоговейно превъзнасящо вечно синьото Небе.
215. Нейните прояви въ Китай, особено когато се отнасятъ до звездните явле
ния, обикновено се наричатъ „китайска астрология" и се смъсватъ съ онова, което на
Западъ е известно като астрология. Западната гръко-халдейска астрология има за цель
възъ основа на съединенията на небесните тела да разгадава бждещата еждба на чо
века, народа или дори на известно предприятие. За цельта е необходимо да се състави
съответния хороскопъ, за да се вдигне завесата отъ едно неизбежно бждеще, което
представлява въ сжщность фаталната сждба, отъ която няма пжть за отстжпление, нито
за бягство.
216. Съвсемъ иначе стои въпросътъ съ ^китайската астрология", Сосюръ ето какво
пише за нея на с 121, Ж:
нКитайската астрология има за цель, щото различните земеделски и политически занимания и начинания да се управляватъ (въ хармония — Б. М.) отъ небето презъ различните сезони".
Следователно, ние тука имаме коренно различна представа за ролята, притежавана отъ небесните светила и влиянието, което те упражняватъ върху човека и земята. Тукъ не става въпросъ да се определя една неизбежна сждба, но да се потърси и установи редътъ, хармонията, па най-сетне и прочутата китайска симетрия между Небето и Земята. Нещата могатъ да се редятъ и противно на небесните норми, но тогава въ края на краищата ще произлезатъ големи неуредици въ различните полета на природните прояви. Я така сжщо и неуредиците при движението на небесните тела се обясняватъ чрезъ неспазване отъ страна на хората на небесните норми.
217. Ето какъ, по начало, тази така наречена „астрология" добива смисъла „какъ
требва да бжде", а не „какъ неминуемо ще бжде". Небето требва да бжде образецъ
за земята, за държавата, за семейството, за човека. Човекътъ требва да бжде въ хар
мония съ останалите хора, съ тези, що сж надъ него, съ прадедите си, съ бждните по
коления, съ планините и вишните небеса. Следователно, китайската астрология не е
наука за откриване на бждещето, а указание за правилния редъ въ вселената, въ държа
вата и въ душата на човека. А това значи, че тя е религия, тя е учение, черпещо своите
основни начала отъ законите на природата, отъ законите на небето, отъ това, което на
ричаме астрономия и което сме навикнали да сметаме винаги като астрология, щомъ го
видимъ нанесено върху платното на миналото.
218. Тази свобода отъ едно безизходно приеждено бждеще, отъ една неизбежна
еждба ние четемъ на всека стжпка въ проявите на далекоизточната астрономия. Д тази
астрономия не е нищо друго освенъ светая светихъ на Небесната BЪpa. Ще приведа
тукъ въ свободно предаване началото на единия отъ орхонските надписи, датирани отъ
VII в. сл. Хр. по произходъ — старотюркски :
„О, тъй синьо Небе! Не сжществува нищо не обгърнато отъ тебе и нищо не -закриляно отъ тебъ. Тогава, когато небето и човекътъ еж въ хармония помежду „си, тогава Вселената става една велика целость, въ която всека разлика пада

„и изчезва. Но щомъ настъпи въ гЬхъ двуначалието, щомъ се появи въ техния духъ и сжщина янгътъ и йинътъ — горното и долното, положителното и „отрицателното, пълното и праздното, горещото и студеното, мжжественото и „женственото, откритото и покритото, питомното и дивото, смелото и плахото, „светлината и тъмнината — тогава човечеството се поделя на множество дър-„жави съ техните владетели и старейшини. Владетелите и старейшините еж „въ сжщносгь наследствената последица на янга и йина*. (Вижъ АТ с9).
219. Ето основата на Небесната вера —тази основа, която позволява безчислени
възможности на съотношения, на влияния, на изключване единия единственъ правове-
ренъ и догматиченъ пжть, водещъ къмъ една единствена предопределена еждба. Ето най-
сетне и истинското верую, което пренесено върху нивата на Християнството и разните
му секти ще даде и началото на Богомилството съ неговото небесно и земно двуначалие,
и копнежа му къмъ заличаването на разликите между хората, копнежа му за приобща
ване къмъ Небето.
220. Въ различие отъ всички религии създадени на Западъ, Небесната в-bpa не
олицетворява обожествяваните сили, не ги въплъщава непременно въ образите на човекъ
или животно. Силите биватъ изразявани чрезъ символи, отговарящи на действителните
имъ прояви въ природата. Въ тази вера човекътъ често бива превръщанъ въ животно,
въ растение, въ дърво (може би далеченъ отгласъ отъ тази вера да представлява и кла-
сическиятъ митъ за Аполонъ и Дафна), въ камъкъ, въ земя, облакъ или звезда, което
преображение отговаря на обратното на олицетворението въ Египетъ, Индия и Гърция.
За него не сжществува специална дума въ европейските езици. Обаче, то е широко
разпространено по света подъ една или друга форма и дори играе изключително важна
роля въ Индиите съ религиозните теории за превъплътяването, прераждането и въ уче
нието за нирваана.
221. Плодътъ на това особенно схващане за възможностите • на преображението
е изключителната любовь къмъ природата, — тази природа, която така блестяще отежт-
ствува отъ западните религии. На Западъ природата е само единъ декоръ за човека, въ
най-добрия случай. На Изтокъ тя е душата на човека, И затова западниятъ човекъ е скеп-
тикъ и търси да забрави себе си въ своите занимания и умопостроения, докато източ-
ниятъ човекъ е човекъ на целостния духъ, на верата, на здравия реаленъ усетъ къмъ
действителностьта и на великата поезия на вселената, къмъ която той ежечасно се
приобщава.
222. Естествено, Небесната вера има своя първоизточникъ. Това е „вечно си
ньото Небе", и затова никакъ не е чудно, че най-основните й начала еж астрономически
и космологични. Требва само да се съжалява, че преждевременната смърть на Сосюръ,
този проникновенъ изследователь на далекоизточната астрономия, ни отнима временно
възможностьта да научимъ нещо повече относно тази религия. Но бждещето е предъ
насъ, и азъ вервамъ, че съ мощнрто средство, което ни предлага методътъ на Образо-
ведството, както и съ изучаването на тъй наречения Шаманизъмъ въ Азия, на Бъл
гарските народни вервания и на ония въ Източна Европа ще може да се проникне на
дълбоко въ отдавна забравените й тайни, които иматъ едно вечно значение, понеже
представляватъ мждростьта, набирана презъ великите векове на човешкото пробуждане.
223. Въ Небесната вЪpa, такава каквато ни я предаватъ извънредно оскждните
исторически материали въ България, върховното Божество, лишено отъ каквато и да е
персонификация или олицетворение, представлява едно единство, наричано „Тангра".
Това име е широко разпространено върху азиятския материкъ и съ разпространението си сигурно свидетелствува и разпространението на самата Небесна вЪpa презъ едни крайно отдалечени времена.
224. Интересното е, че названието „Богъ" въ древните сумерийци е било
„Денгиръ", Този фактъ е отдавна известенъ и е начало на множество предположения.
Забележителното въ случая е, че названието по една или друга причина се явява въ
най-старата исторически известна намъ епоха, защото именно сумерийците, първоначал
ните обитатели на Междуречието, еж и едни отъ най-старите исторически известни оби
татели на света. Те нематъ семитски произходъ, както по-късните завоеватели на стра
ната асирийците и вавилоняните. Те еж и сложили основите на прочутата халдейска

астрономия, създали еж клинообразното писмо и еж живели презъ четвъртото и третото хилядилЪтие преди Христа.
225, На около 120 клм. северно отъ столицата на Тибетъ — Лхаса, се намира
едно отъ най-голЪмитЪ тибетски езера — Тенгри-норъ, чието име значи „Богово езеро".
Присжтствието на тева име тамъ сжщо така доказва и едно южно, по-ново разпростра
нение на Небесната в+зра. И ако на Изтокъ формата „Тенгри" се доста често ср-Ьща,
ние съ право можемъ да се запитаме, дали тя не се крие подъ китайското име Тиенъ йи.
226, Това име стои близу до формата „Тенгри", особено като си спомнимъ, че въ
днешния китайски езикъ липсва звукътъ „р", и че „йй замества „ги въ нЪкои случаи. За
всЬки случай, тукъ иматъ думата напълно езиковедитЬ и rfc еж, които могатъ да дока-
жатъ една възможна общность между двет-fc думи. Мисъльта, обаче, която ме наведе да
си представя подобна връзка за възможна, нЪма никакви езиковедски основания, а на
пълно астрономически, именно тъй като името Тиенъ йи*, означаващо небесно един
ство (точка 34)t е име въ сжщность на полярната звезда, и то на онази звезда, която
е била полярна презъ 27-я вЪкъ преди Христа, както Сосюръ ни уверява на с523, Ж.
Първата половина на името на древнитЬ китайски полярни звезди представлява думата Т'иенъ = Небе, подъ която дума Конфуций разбира върховния Богъ, при все че навсЬкжде се превежда съ „Небето"'. Не трЪбва да се забравя при това, както моятъ другарь Иванъ Гължбовъ ми съобщава, че въ много отъ индоевропейскигЬ езици названието за Богъ е образувано отъ коренъ съ първоначално значение „день", „светлина", „свЪтло небе44. Освенъ тази близость по значение, изненадваща е и близостьта по фонетиченъ обликъ.
227, Древниятъ Китай е ималъ две полярни звезди. Едната се е казвала Рай йи
(точка 34), и Сосюръ отнася полярностьта й къмъ 23-я вЪкъ преди Христа. А другата е
гореспоменатата, която била полярна около 4 века по-рано, а именно къмъ 2667 год.
пр. Хр., както посочва на с172, Ж. И двете звезди сж едва видими, и затова тЪхниятъ
изборъ:
„свидетелствува, съ каква точнЪсть сж работили китайцитЬ, избирайки една „малка и почти невидима звезда като Тиенъ йи, наместо твърде близката и „красива α Draconis" (Ж с525).
228. Ние достатъчно много говорихме до тукъ за полярната звезда и нейната
роля въ далекоизточната астрономия, както и въ ц-Ьлия сборъ на далекоизточния ми-
рогледъ, за да ни стане отведнажъ ясно, че нейното изключително положение действи
телно й отрежда най-върховното место въ тЬхъ. Полярната звезда е върховното божество,
тя е върховниятъ императоръ, великото единство, символътъ на небесната и земната хармония,
отправна точка на езърхестествената цялость на вселената. И затова нищо чудно нЪма
да има, ако именно тая звезда излЪзне и върховниятъ непостижимъ Богъ на Хунобълга-
ригЬ, още повече че Българската образность я изтъква на вскка крачка въ срЪдеца на
безчисленитЪ осмолжчни звезди (точка 56), елбетици, свастики, комки (за тЪхъ става дума
понатагъкъ въ моя трудъ), двуглавци и други образи, разпъстрящи тъй красиво тъканигЬ
и другигЬ предмети на Българския селянинъ.
229. Въ Небесната вЪра най-важниятъ символъ и най-свещениятъ знакъ представ
лява елбетицата и двуглавецътъ. Затова ние обръщаме такова голямо внимание на всички
подробности, свързани съ преображенията на тия знаци. Въ последващото изложение тe
биватъ основно разглеждани и откриватъ извънредно интересни развития. И колкото по-
ясно и по-точно се разчетатъ тЬхнитъ подробности, толкова повече ще се увеличатъ зна
нията ни за самата религия, която символизиратъ.
230. Елбетицата или двуглавецътъ, символизирайки небето и земята, — т. е. все
лената съ цЪлия й развой и разностранни прояви, представляватъ въ сжщность една отво
рена книга съ величествени размери. ТЪзи образи не еж никакви орнаменти съ строго
установено формално съдържание, както е наприм^ръ еврейската звезда, къмъ която нищо
не може да се прибави, нито отнеме въ строежа й. Напротивъ, тЬзи образи търпятъ все
нови и нови преображения. Така тe придобиватъ и безбройно много разнообразни ва
риации на значенията си, подчинени всички само на една основна и неизменна идея —
идеята за необхватностьта на вселената и за чудния съгласуванъ редъ, сжществуващъ въ нея.
231» Всички китайски огледала не еж нищо друго освенъ ма-


гични образи на елбетицата и въ редки случаи и на двуглавеца. Всека Българска дреха е обсипана съ безбройни магични образи на елбетици или двуглавци, и всеки Хунобългарски воинъ е носилъ т&хния свещенъ знакъ върху главата си, подъ калпака, въ формата на едно малко платнено кепе, което виждаме на главата на Ендже-кьойския баба, както е
показано гледано отгоре на об. 58.
v. 1 -
232. Свастиката, представлявайки неразделна часть отъ елбетицата
и бидейки свързана почти винаги съ петорния й дeлежъ, означава неспир-
ното течение на великата река на времето въ простора на вселената, а,
осмолжчната звезда и осморниятъ дЪлежъ, които наблюдаваме въ почти всека добре развита елбетица, символизиратъ Небето и неговите особени съотношения, които требва да бж-датъ примеръ за отношенията между хората.
233. Нравствениятъ законъ на Небесната въpa ще прочетемъ въ безбройните
нравствени представи, които ще намъримъ въ „суеверията" на вжтрешноазиатските народи,
въ Русия и въ България, Впрочемъ, само въ България те представляватъ такава го
ляма съвъкупность на разнообразни в+зрвания и обичаи, че въ сжщность сж наричани
съ името „Народната вера". „Народната въра*' въ България е по-силна отъ Църквата и
официалното Християнство, и затова последното е требвало да й направи множество кон
цесии. А тази „Народна въpa", чието име е напълно несполучливо» понеже е неопреде
лено, сама по себе си не е нищо друго освенъ Небесната въpa на нашите прадеди, до
несена отъ Изтока. Колкото и нагледъ това твърдение да изглежда чудно, то е истинско.
234. Небесната въра е тази, която отличава всичко Българско отъ онова на оста
налите западни народи и която сближава Българското съ други народи, отдалечени и по
пространство, и по време, и по еждба отъ днешния Българинъ. Небесната вЪра, проник
нала въ най тънките гънчици на ежедневния битъ» е тази грижовна майка, която е бдъла
неотлжчно върху сждбата на нашия народъ презъ най-големите му изпитания. Небесната
Bъpa е билъ оня непресъхваемъ и животворенъ източникъ, който презъ вековете го е
обливалъ съ своите живителни струи и му е придавалъ необикновени сили,
235. Небесната Bъpa е победоносно жива въ България въ лицето не само на тъй
наречената „Народна вЪра", но сжщо и въ душата на всеки Българинъ. Яко се взремъ
внимателно въ това, което понастоящемъ става въ нашето Отечество, ще видимъ дори въ
такива нагледъ съвсемъ странични факти, като напримеръ масовото планинарство взимащо
напоследъкъ действително огромни размери, а въ миналото нЬкои прояви на гурбетчии-
ството, пъкъ дори и на хайдутлъка, да представляватъ въ сжщность всенародно изявяване
на любовьта къмъ природата —- едно отъ най-сжщественигк начала на Небесната въpa.
236. Отъ това, което мога да си представя за тая официално забравена религия,
заключавамъ, че тя е представлявала една извънредно цялостна и стройна религиозна
система, чиито свещени книги еж били прекрасните орнаменти на Изтока. Тя е била
една религия на свободната съвесть и това твърдение не е празно. Достатъчно е да си
спомнимъ само отношението, което както Хуните на Изтокъ, така и Хунобългарите на
Западъ сж имали къмъ военно-пленницигв, които сж пожелавали да заживеятъ „на сво
бода" между тЪхъ. Достатъчно е да си припомнимъ и единствените по рода си диплома
тически преговори за възприемането на Християнството отъ страна на Българите. До
статъчно е най-сетне да си припомнимъ и особената търпимость къмъ разнообразните ре
лигии, които всички вжтрешноазиатски народи еж проявявали презъ всички времена, за
да не остане у насъ съмнение, колко дълбоко се свръзва свободолюбието съ целия ми-
рогледъ на Небесната вЪра.
237. Небесната въра е била и религия на светлата действителность. Тя е
очаквала отъ този, а не въ отвждния светь най-хубавото. Колко често, като слушаме на
шите народни песни, виждаме предъ очите си прекрасните картини на пролетното про
буждане, колко често въ благопожеланията се натъкваме на единъ светъ, изпълненъ съ
доволство, щастие, благоденствие и обилна плоловитость. Нека си припомнимъ само за
мигъ споменатото вече отъ насъ благопожелание въ точка 203, дето се прави магия
за благоденствието не само на кжщата и хората въ нея, но сжщо така и за тези, които
нематъ, както и за целия народъ. И отъ този случай, както отъ много други, ние виж
даме, какъ Небесната вЪра е поставяла всенародното благо въ света на действителностьта

като върховна цель.
238. Небесната вЪра е била религия и на великото чудо на света, на живота и на безпределностьта на природата. Тя е поставяла по-горе отъ човека земята, камъните, ручеите и облаците, а по-горе отъ тЬхъ звездите, вечно синьото небе и неговата полярна звезда. Затова човЪкъ се е стремъмпъ къмъ тъхъ, вярвайки въ вечните преображения на природата. Тя е била неговата винаги жадувана, винаги търсена и винаги наново намирана безсмъртна душа.
239* Небесната въ*ра е религията на безначалието на света. Въпреки различните митове, които могатъ да й бждатъ приписвани, и които, отъ своя страна, да описватъ светосъздаването, нейната сжщина и нейниятъ духъ сж чужди на ограничаването на вселената въ едно начало и въ единъ край. Докато другаде блЪнътъ по безсмъртието се е излЪлъ въ каменни паметници или видения за отвждземнитЬ блаженства, изповедниците на Небесната вЪра сж виждали безсмъртието въ самата природа, въ самата действителность.
240* И тъкмо въ тази действителность сж потърсили да намерятъ безсмъртието — а не извънъ нея —въ безсмъртието на рода. Небесната вЪра е религията на семейството, върaта въ безсмъртието на рода, въ-рата въ неговите бждни поколения, редицата прояви на която четемъ по страниците на забележителната книга на г. Сжсжловъ — Пжтя на България. Но ние не требва да отиваме да се ровимъ по книги — достатъчно е да по-гледнемъ действителностьта около насъ, за да видимъ, какъвъ огроменъ товаръ отъ мисловните особености на Българина, на неговите въжделения, житейски стремежи, обществени отношения, обема родътъ и всичко свързано съ него.
241. Каква е възрастьта на'тази Небесна вЪра, понастоящемъ само Богъ знае.
Но виждайки нейните астрономически прояви още въ най-дълбока древность въ Азия,
отиващи до третото хилядилетие преди Христа, можемъ да предполагаме една нейна още
по-голема давность. А ако хвърлимъ погледъ върху днесъ сжществуващите широко раз
пространени религии, ще видимъ, че почти всички иматъ малко или повече особености
общи съ нея.
242. Така напримеръ „Будизмътъ", който географически позволява известенъ
допиръ съ нея, както и по-старото сродно нему учение за Йогата, предлага доста много
общи точки. Не само въ общото на Индиите учение за преображенията и преражда-
нията, но сжщо така въ такива конкретни неща, като първите стжпки на новородения
Буда, представляващи отъ себе си въ сжщность чиста елбетица въ форма на кръстъ съ
по седемь стжпки — лотуси на всеко рамо = 28 стжпки, т. е. колкото сиеута и нак-
шаатри имаме ориентирани къмъ четирите световни посоки; или пъкъ въ „четирите
стжпала на пжтя", въ „осморния пжть", или въ „дванадесеточленната формула на първо
причините" и т. н., ние намираме удивителни успоредици въ това отношение.
243* Въ самото Християнство, кждето по едни по косвени пжтища е могло да достигне влиянието на Небесната въра, намираме особено въ обредностьта и легендите сжщо така доста общи неща съ нея. Така напримеръ, легендата за четирите евангелски звера, особеното значение, което се придава на кръстния символъ, който не е нищо друго освенъ една опростена елбетица, въ молебените, ръсенето съ вода, въ представите за Небесното Царство, въ Апокалипсиса и пр.
244. За далекоизточните религии, като Китайската държавна религия и ученията
на Конфуций, на Лао це, Шинтоизма и пр., не ще и дума, че те въ сжщность
представляватъ повече или по-малко различни редакции, правени презъ различни времена
отъ различни народи на самата Небесна вЪра. А освенъ техъ редица още други религии,
като напримеръ Манихейството, намерили по-широко или по-кЬсно разпространение въ
Азия, сжщо така иматъ общи съ Небесната вЪра черти.
245, Тази древна религия е давала на множество други да сучатъ отъ нейните
гърди. Бждещето ще разкрие, какъ и кога е ставало това. За насъ е важното да знаемъ,
че тя е имала и своята единна и целостна система, величествена въ своята всеобемность
и отличителна съ своите начала, чужди въ повечето случаи на западните религии. Само
подобна религия, само подобно верую, може да роди оня незаличимъ отъ нищо полъхъ
на безкрайна ширь и мощь, който неспирно се излжчва отъ всичко, що е дело на
изповедниците й.

246. Нито християнското примирение, грижливо насаждано въ България столетия наредъ, нито систематическото унищожение на всичко, което можеше да буди спомена за България и за нейната BЪpa, ycnяxa да направятъ отъ нашия народъ единъ робъкъ, хрисимъ и кротъкъ народъ Седемстотинъ години и повече тежко и нечувано робство, налагано съ огънь и мечъ, съ отрова и коварство, не можаха да му наложатъ хомота на овчедушието, СедемстотингодишнигЬ роби доказаха, че свободолюбието имъ не е по-малко отъ това на ония, които отъ седемстотинъ години се радватъ на непрекжсната свобода.
247» И ако нЬкой се запита, какъ е възможно това, отговорътъ може да бжде намеренъ само въ духа и сърдцето на нашия народъ. Отъ съзнанието на нашия народъ бидоха заличени скрижалите и молитвитЬ на Небесната вЬра, но живата вЪра въ нея никога не секна. Безчислени обреди, обичаи, вярвания, суеверия, родови отношения, обществени отношения, сказания, приказки, пЬсни, разбирания, ежедневниятъ трудъ и за-наятията, изобщо всичко съ всички начини изказваше и изказва непрестанно своята пре-даность къмъ нея, къмъ мждритЬ начала, предадени намъ отъ нея и къмъ задълженията, които тя ни налага.
И тази Небесна вЪра, донесена отъ светлината на Далечния Изтокь*, оплЬди народнитЪ недра и извърши най-чудното Възраждане, което нЬвга е ставало.

-------------------------------------------------------------------------
*Да се разбира към днешна дата като Балканският полуостров

Йордан_13 12.1.2008, 16:52
Извинявам се, на всички за грешките, където съм видял, съм ги поправил, но скенера толкова може да сканира старата българска граматика; извинявам се, и ако това нещо е публикувано вече от Елтимир. Мисля, че имаше подобно нещо из материалите, но все пак, към днешна дата, нека го видим и в този вариант.

JulesW 12.1.2008, 21:32
Редактирах първите 10 точки. Само правописно имам предвид. Да са по-лесни за четене. Сега ще ги сложа тук, а утре вдруги ден най-късно ще редактирам останалото. Благодаря за статията Йордане.


(ИЗ "БЪЛГАРСКОТО ВЕЗМО И ИЗТОКЪТ", ТАЧО ТАНЕВ, СОФИЯ 1941)


213. Ние засега ще ги смятаме за една религиозна система.Тази система представлява обожаването на цялата природа, чиято главна тежест пада върху астрономическите явления, които действително са поразявали човешкия дух. От обожаването на природата произтича и безкрайното разнообразие на обожествяваните предмети – нещо което обърква всички желаещи да го изучават.
214. Ние ще наричаме тази религиозна система Небесната вяра, защото чрез това име, мисля, че най-ясно се изказва нейното съдържание. Сосюр , който също е стигнал до убеждението за съществуването на една велика религиозна далекоизточна система, я нарича “Физико-Астрономическата религия” , което е правилно, но изключва широкия поетичен размах, притежаван от нея и отпечатан в словото й, долитащо до нас от всички векове, благоговейно превъзнасящо вечно синьото Небе.
215. Нейните прояви в Китай, особено когато се отнася до звездните явления, обикновено се наричат “китайска астрология” и се смесват с онова, което на Запад е известно като астрология. Западната гръко-халдейска астрология има за цел въз основа на съединенията на небесните тела да разгадава бъдещата съдба на човека, народа или дори на известно предприятие. За целта е необходимо да се състави съответният хороскоп, за да се вдигне завесата от едно неизбежно бъдеще, което представлява всъщност фаталната съдба, от която няма път за отстъпление, нито за бягство.
216. Съвсем иначе стои въпросът с “китайската астрология” , Сосюръ ето какво
пише за нея на с 121, Ж:
китайската астрология има за цел, щото различните земеделски и политически начинания да се управляват (в хармония – Б.М.) от небето през различните сезони”.
Следователно, ние тук имаме коренно различна представа за ролята, притежавана от небесните светила и влиянието, което те упражняват върху човека и земята. Тук не става въпрос да се определя една неизбежна съдба, но да се потърси и установи реда, хармонията, па най-сетне и прочутата китайска симетрия между Небето и Земята. Нещата могат да се редят и противно на небесните норми, но тогава в края на краищата ще произлезнат големи неуредици в различните полета на природните прояви. А така също и неуредиците при движението на небесните тела се обясняват чрез неспазване от страна на хората на небесните норми.
217. Ето как, по начало, тази така наречена “астрология” добива смисъл “как трябва да бъде” , а не “как неминуемо ще бъде”. Небето трябва да бъде образец за земята, за държавата, за семейството, за човека. Човекът трябва да бъде в хармония с останалите хора, с тези, що са над него, с прадедите си, с бъдните поколения, с планините и вишните небеса. Следователно, китайската астрология не е наука за откриване на бъдещето, а указание за правилния ред във вселената, в държавата и в душата на човека. А това значи , че тя е религия, тя е учение, черпещо своите основни начала от законите на природата, от законите на небето, от това, което наричаме астрономия и сме навикнали винаги да го смятаме като астрология, щом го видим нанесено върху платното на миналото.
218. Тази свобода от едно безизходно приеждено (предвидено ?) бъдеще, от една неизбежна съдба ние четем на всяка стъпка в проявите на далекоизточната астрономия. Тази астрономия не е нищо друго освен светая светих на Небесната Вяра. Ще приведа тук в свободно предаване началото на единия от орхонските надписи, датирани от VIIв. сл.Хр. по произход старотюркски :
“О, тъй синьо Небе! Не съществува нищо необгърнато от тебе и нищо незакриляно от теб. Тогава, когато небето и човекът са в хармония помежду си, тогава Вселената става велика цялост, в която всяка разлика пада и изчезва. Но щом настъпи в гЬхъ двуначалието, щом се появи в техния дух и същина Ян и Ин – горното и долното, положителното и отрицателното, пълното и празното, горещото и студеното,мъжественото и женственото, откритото и покритото, питомното и дивото, смелото и плахото, светлината и тъмнината – тогава човечеството се поделя на множество държави с техните владетели и старейшини. Владетелите и старейшините са всъщност наследствена последица на Ян и Ин.”
219. Ето основата на Небесната вера —тази основа, която позволява безчислени
възможности на съотношения, на влияния, на изключване единия единствен правоверен и догматичен път, водещ към една единствена предопределена съдба. Ето най-
сетне и истинското верую, което пренесено върху нивата на Християнството и разните
му секти ще даде и началото на Богомилството с неговото небесно и земно двуначалие,
и копнежа му към заличаването на разликите между хората, копнежа му за приобща
ване към Небето.
220. В различие на всичко останали религии създадени на Запад, Небесната вяра не олицетворява обожествяваните сили, не ги въплъщава непременно в образите на човек или животно. Силите биват изразявани чрез символи, отговарящи на действителните им прояви в природата. В тази вяря човекът често бива превръщан в животно, в растение, в дърво (може далечен отглас от тази вяра да представлява и класическия мит за Аполон и Дафне), в камък, в земя, облак или звезда, което преображение отговаря на обратното на олицетворението в Египет, Индия и Гърция. За него не съществува специална дума в европейските езици. Обаче, то е широко разпространено по света под една или друга форма и дори играе изключително важна роля в Индиите с религиозните теории за превъплътяването, прераждането и в учението за нирваана.
221. Плодът на това особено схващане за възможностите на преображението е изключителна любов към природата, - тази природа, която така блестящо (осезаемо) отсъства от западните религии. На Запад природата е само един декор за човека, в най-добрия случай. На Изток тя е душата на човека, и затова западният човек е скептик и търси да забрави себе си в своите занимания и умопостроения, докато източният човек е човек на целостния дух, на вярата, на здравия реален усет към действителността и на великата поезия на вселената, към която той ежечасно се приобщава.
222. Естествено , Небесната Вяра има своя първоизточник. Това е “вечно синьото Небе”, и затова никак не е чудно, че най-основните и начала са астрономически и космологични. Трябва само да се съжалява, че преждевременната смърт на Сосюр, този проникновен изследовател на далекоизточната астрономия, ни отнема временно възможността да научим нещо повече относно тази религия. Но бъдещето е пред нас, и аз вярвам, че с мощното средство, което ни предлага методът на Образоведството, както и с изучаването на тъй наречения Шаманизъм в Азия, на Българските народни вярвания и на ония в Източна Европа ще може да се проникне на дълбоко в отдавна забравените й тайни, които имат едно вечно значение, понеже представляват мъдростта, набирана през великите векове на човешкото пробуждане.Dimitar_II 13.1.2008, 20:42
Тази книга има ли я в електронен вариант ?

Йордан_13 13.1.2008, 23:45
QUOTE (Dimitar_II @ Jan 13 2008, 07:42 PM)
Тази книга има ли я в електронен вариант ?

Не съм я срещал. Сканирах само част от нея. Ако е сканирам някога въобще цялата, ще бъде в jpg формат, т.е. страниците и ще бъдат като картинки, поради стария граматичен модел, преди 45 г. Лично аз, този модел, го предпочитам, пред днешния.

JulesW 15.1.2008, 10:42
223. В Небесната вяра, такава каквато ни я предават извънредно оскъдните исторически материали в България, върховното Божество, лишено от каквато и да е персонификация или олицетворение, представлява едно единство наричано “Тангра”. Това име е широко разпространено върху азиятския материкъ (може би “майчина земя”) и с разпространението си със сигурност свидетелства за разпространението на самата Небесна Вяра през едни крайно отдалечени времена.
224. Интересно е, че названието “Бог” при древните сумерийци (шумери) е било “Денгир”. Този факт е отдавна известен и е начало на множество предположения. Забележителното в случая е, че названието по една или друга причина се явява в исторически най-старата известна нам епоха, защото именно сумерийците, първоначалните обитатели на Междуречието, са и едни от най-старите исторически известни обитатели на света. Те нямат семитски произход, както по-късните завоеватели на страната асирийците и вавилоняните. Те са и положили основите на прочутата халдейска астрономия, създали са клинообразното писмо и са живели през четвъртото и третото хилядолетие преди Христа.
225. На около 120 км. северно от столицата на Тибет – Лхаса, се намира едно от най-големите тибетски езера – Тенгри-нор, чието име значи “Богово Езеро”(Божие Езеро).Присъствието на това име там също така доказва и едно южно, по-ново разпространение на Небесната Вяра. И ако на изток формата “Тенгри” се среща доста често, ние с право можем да се запитаме, дали тя не се крие под китайското име Тиен Ий.
226. Това име стои близо до формата “Тенгри”, особено като си спомним, че в днешния китайски език липсва звукът “Р”, и че “йи” замества “ги” в някои случаи. За всеки случай, тук имат думата напълно езиковедите и те са, които могат да докажат една възможна общност (връзка) между двете думи. Мисълта, обаче, която ме наведе да си представя подобна връзка за възможна, няма никакви езиковедски (езикови) основания, а напълно астрономически, именно тъй като Тиен Йи, означаващо “Небесно Единство” е име всъщност на полярната звезда, и то на онази звезда, която е била полярна през 27и век пр.Хр. както Сосюр ни уверява на с523.
Първата половина на името на древните китайско полярни звезди представлява думата Тиен = Небе, под която дума Конфуций разбира върховния Бог, при все че навсякъде се превежда с “Небето”. Не трябва да се забравя при това, както моят другат Иван Гълъбов ми съобщава, че в много от индоевропейските езици названието за Бог е образувано от корен с първоначално значение “ден”,”светлина”,”светло небе”. Освен тази близост по значение, изненадваща е и близостта по фонетичен облик.
227. Древният Китай е имал две полярни звезди. Едната се е казвала Рай Йи, и Сосюр отнася полярността и към 23 век пр.Хр. А другата е гореспоменатата, която била полярна 4 века по рано, а именно към 2667г. пр.Хр., както посочва на с172. И двете звезди са едва видими, и затова техният избор свидетелства, с каква точност са работили китайците, избирайки една “малка и почти невидима звезда като Тиен Йи, наместо твърде близката и красива α Draconis (алфа Драконис)”.
228. Ние достатъчно много говорихме дотук за полярната звезда и нейната роля в далекоизточната астрономия, както и в целия сбор на далекоизточния мироглед, за да ни стане отведнъж ясно, че нейното изключително положение действително й отрежда нах-върховното място в тях. Полярната звезда е върховното божество, тя е върховният император, великото единство, символът на небесната и земната хармония, отправна точка на свръхестествената цялост на вселената. И затова нищо чудно няма да има, ако именно тая звезда излезе и върховният непостижим Бог на Хунобългарите, още повече че Българската образност я изтъква на всяка крачка в срЪдеца (средата може би) на безчислените осмолъчни звезди, елбетици, свастики, комки ( за тях става дума по нататък в моя труд), двуглавци и други образи, разпъстрящи тъй красиво тъканите и другите предмети на Българския селянин.
229. В Небесната Вяра най-важният символ и най-свещеният знак представляват елбетицата и двуглавецът. Затова ние обръщаме такова голямо внимание на всички подробности, свързани с преображенията на тия знаци. В последващото изложение те биват основно разглеждани и откриват извънредно интересни развития. И колкото по-ясно и по-точно се разчетат техните подробности, толкова повече ще се увеличат знанията ни за самата религия, която символизират.
230. Елбетицата или двуглавецът, символизирайки небето и земята – т.е. вселената с целия й развой и разностранни прояви, представляват всъщност една отворена книга с величествени размери. Тези образи не са никакви орнаменти със строго установено формално съдържание, както е например еврейската звезда, към която нищо не може да се прибави, нито отнеме в строежа й. Напротив, тези образи търпят все нови и нови преображения. Така те придобиват и безбройно много разнообразни вариации на значенията си, подчинени всички само на една основна и неизменна идея – идеята за всеобхватността на вселената и за чудния съгласуван ред, съществуващ в нея.
231. Всички китайски огледала не са нищо друго освен магични образи на елбетицата и в редки случаи на двуглавеца. Всяка Българска дреха е обсипана с безброй магични образи на елбетици или двуглавци, и всеки Хунобългарски войн е носил техния свещен знак върху главата си, под калпака, във формата на едно малко платнено кепе, което виждаме на главата на Ендже-кьойския баба, както е показано гледано отгоре на об.58.
232. Свастиката, представлявайки неразделна част от елбетицата и бидейки свързана почти винаги с петорния й дележ, означава неспирното течение на великата река на времето в простора на вселената, а осмолъчната звезда и осморният дележ, които наблюдаваме в почти всяка добре развита елбетица, символизират Небето и неговите особени съотношения, които трябва да бъдат пример за отношенията между хората.
233. Нравствения закон на Небесната Вяра ще прочетем в безбройните нравствени представи, които ще намерим в суеверията на вътрешноазиатските народи, в Русия и в България. Впрочем, само в България те представляват такава голяма съвкупност на разнообразни вярвания и обичаи, че всъщност са наричани с името “Народната Вяра”. “Народната Вяра” в България е по-силна от Църквата и официалното Християнство, и затова последното е трябвало да й направи множество концесии. А тази “Народна Вяра”, чието име е напълно несполучливо понеже е неопределено, сама по себе си не е нищо друго освен Небесната Вяра на нашите прадеди, донесена от Изтока. Колкото и наглед това твърдение да изглежда чудно, то е истинско.
234. Небесната Вяра е тази, която отличава всичко Българско от онова на останалите западни народи и която сближава Българското с други народи, отдалечени и по пространство, и по време, и по съдба от днешния Българин. Небесната Вяра, проникнала в най-тънките гънчици на ежедневния бит е тази грижовна майка, която е бдяла неотлъчно върху съдбата на нашия народ през най-големите му изпитания. Небесната Вяра е била оня непресъхваем и животворен източник, който през вековете го е обливал със своите живителни струи и му е придавал необикновени сили.
235. Небесната Вяра е победоносно жива в България в лицето не само на тъй наречената “Народна Вяра”, но също и в душата на всеки Българин. Ако се взрем внимателно в това, което понастоящем става в нашето Отечество, ще видим дори в такива наглед съвсем странични факти, като например масовото планинарство взимащо напоследък действително огромни размери, а в миналото някои прояви на гурбетчийството, пък дори и на хайдутлъка, да представляват всъщност всенародно изявяване на любовта към природата – едно от най-съществените начала на Небесната Вяра.
236. От това, което мога да си представя за тая официално забравена религия, заключавам, че тя е представлявала една извънредно цялостна и стройна религиозна система, чиито свещени книги са били прекрасните орнаменти на Изтока. Тя е била една религия на свободната съвест и това твърдение не е празно. Достатъчно е да си спомним само отношението, което както Хуните на Изток, така и Хунобългарите на Запад са имали към военопленниците, които са пожелавали да заживеят “на свобода” между тях. Достатъчно е да си припомним и единствените по рода си дипломатически преговори за възприемането на Християнството от страна на Българите. Достатъчно е най-сетне да си припомним и особената търпимост към разнообразните религии, които всички наши вътрешноазиатски народи са проявявали през всички времена, за да не остане у нас съмнение, колко дълбоко се свързва свободолюбието с целия мироглед на Небесната Вяра.
237. Небесната Вяра е била и религия на светлата действителност. Тя е очаквала от този, а не от отвъдния свят най-хубавото. Колко често, като слушаме нашите народни песни, виждаме пред очите си прекрасните картини на пролетното пробуждане, колко често в благопожеланията се натъкваме на един свят, изпълнен с доволство, щастие, благоденствие и обилна плодовитост. Нека си припомним само за миг споменатото вече от нас благопожелание в точка 203, дето се прави магия за благоденствие не само на къщата и хората в нея, но също така и за тези, които нямат, както и за целия народ. И от този случай, както и от много други, ние виждаме, как Небесната Вяра е поставяла всенародното благо в света на действителността като върховна цел.

anti666 15.1.2008, 21:36
Този уникален текст, който Йордан е пуснал, предлагам да бъде качен в раздел материали от админите. Най-добре да е преработката на JulesW, за да бъде разбираем за всеки. Това е само извадка от пълния текст, както виждате - цитира се точка за 203 например, но и това е предостатъчно.

Благодаря на всички, които направиха така, че да ги четем сега тези Скрижали. Колко ли още такива има?

JulesW 16.1.2008, 0:55
238. Небесната Вяра е била и религия на великото чудо на света, на живота и на безпределността на природата. Тя е поставяла по-горе от човека земята, камъните, ручеите и облаците, а по-горе от тях звездите, вечно синьото небе и неговата полярна звезда. Затова човек се е стремял към тях, вярвайки във вечните преображения на природата. Тя е била неговата винаги жадувана, винаги търсена и винаги наново намирана безсмъртна душа.
239. Небесната Вяра е религията на безначалието на света. Въпреки различните митове, които могат да й бъдат приписвани, и които от своя страна, да описват светосъздаването, нейната същина и нейният дух са чужди на ограничаването на вселената в едно начало и един край. Докато другаде блянът по безсмъртието се е излял в каменни паметници или видения за отвъдземните блаженства, изповедниците на Небесната Вяра са виждали безсмъртието в самата природа, в самата действителност.
240. И тъкмо в тази действителност са потърсили да намерят безсмъртието – а не извън нея – в безсмъртието на рода. Небесната Вяра е религията на семейството, вярата в безсмъртието на рода, вярата в неговите бъдни поколения, редицата прояви за която четем по страниците на забележителната книга на г. Сжсжловъ (Съсълов) – Пътя на България. Но ние не трябва да отиваме да се ровим по книги – достатъчно е да погледнем действителността около нас, за да видим, какъв огромен товар от мисловните особености на Българина, на неговите въжделения, житейски стремежи, обществени отношения обема родът и всичко свързано с него.
241. Каква е възрастта на тази Небесна Вяра понастоящем само Бог знае. Но виждайки нейните прояви още в най-дълбока древност в Азия, отиващи до третото хилядолетие преди Христа можем да предполагаме една нейна още по-голяма давност. А ако хвърлим поглед върху днес съществуващите широкоразпространени религии ще видим, че почти всички имат малко или повече особености общи с нея.
242. Така например “Будизмът”, който географски позволява известен допир с нея, както и по-старото сродно нему учение за Йогата, предлага доста много общи точки. Не само в общото на Индиите учение за преображенията и преражданията, но също така в такива конкретни неща, като първите стъпки на новородения Буда, представляващи всъщност чиста елбетица във форма на кръст с по седем стъпки – лотуси на всяко рамо = 28 стъпки , тоест колкото сиеута и накшаатри имаме ориентирани към четирите световни посоки ; или пък в “четирите стъпала на пътя”, в “осморния път”, или в “дванадесеточленната форма на първопричините” и т.н., ние намираме удивителни успоредици (прилики) в това отношение.
243. В самото Християнство, където по едни по-косвени пътища е могло да достигне влиянието на Небесната Вяра, намираме особено в обредността и легендите също така доста общи неща с нея. Така например, легендата за четирите евангелски звяра, особеното значение, което се придава на кръстния символ, който не е нищо друго освен една опростена елбетица, в молебените, ръсенето с вода, в представите за Небесното Царство, в Апокалипсиса и пр.
244. За далекоизточните религии, като Китайската държавна религия и ученията на Конфуций, на Лао Дзъ, Шинтоизма и пр., не ще и дума, че те всъщност представляват повече или по-малко различн редакции, правени през различни времена от различни народи на самата Небесна Вяра. А освен тях редица още други религии, като например Манихейството, намерили по-широко или по-късно разпространение в Азия също така имат общи с Небесната Вяра черти.
245. Тази древна религия е давала на множество други да сучат от нейните гърди. Бъдещето ще разкрие кога и как е ставало това. За нас е важното да знаем, че тя е имала и своята единна и цялостна система, величествена в своята всеобемност и отличителна със своите начала, чужди в повечето случаи на западните религии. Само подобна религия, само подобно верую, може да роди оня незаличим от нищо полъх на безкрайна шир и мощ, който неспирно се излъчва от всичко, що е дело на изповедниците й.
246. Нито християнското примирение, грижливо насаждано в България столетия наред, нито систематическото унищожение на всичко, което можеше да буди спомена за България и за нейната Вяра, успяха да направят от нашия народ един робски, хрисим и кротък народ. Седемстотин години и повече тежко, нечувано робство, налагано с огън и меч, с отрова и коварство, не можаха да му наложат хомота на овчедушието. Седемстотингодишните роби доказаха, че свободолюбието им не е по-малко от това на ония, които седемстотин години се радват на непрекъсната свобода.
247. И ако някой се запита, как е възможно това, отговорът може да бъде намерен само в духа и сърцето на нашия народ. От съзнанието на нашия народ бидоха заличени скрижалите и молитвите на Небесната Вяра, но живата вяра в нея никога не секна. Безчислени обреди, обичаи, вярвания, суеверия, родови отношения, обществени отношения, сказания, приказки, песни, разбирания, ежедневният труд и занятията, изобщо всичко с всички начини изказваше и изказва непрестанно своята преданост към нея, към мъдрите начала, предадени нам от нея и към задълженията, които тя ни налага.
И тази Небесна Вяра, донесена от светлината на Далечния Изток*, оплоди народните недра и извърши най-чудното Възраждане, която нявга е ставало.

-------------------------------------------------------------------------
*Да се разбира към днешна дата като Балканският полуостров

gеorgi_nz 16.1.2008, 1:02
QUOTE (Jordan_13 @ Jan 13 2008, 10:45 PM)
Сканирах само част от нея. Ако е сканирам някога въобще цялата, ще бъде в jpg формат, т.е. страниците и ще бъдат като картинки, поради стария граматичен модел, преди 45 г. Лично аз, този модел, го предпочитам, пред днешния.

Ако я сканираш цялата някога - все ще се намери някой друг с мерак и наличен Файнрейдър да я обработи в Уордовски формат. smil4334abded4493.gif
Или поне най малко в Djvu да я обърне. Та да може да бъде размножавана и разспостранявана.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Йордан_13 16.1.2008, 3:40
QUOTE (georgi_nz @ Jan 16 2008, 12:02 AM)
QUOTE (Jordan_13 @ Jan 13 2008, 10:45 PM)
Сканирах само част от нея. Ако е сканирам някога въобще цялата, ще бъде в jpg формат, т.е. страниците и ще бъдат като картинки, поради стария граматичен модел, преди 45 г. Лично аз, този модел, го предпочитам, пред днешния.

Ако я сканираш цялата някога - все ще се намери някой друг с мерак и наличен Файнрейдър да я обработи в Уордовски формат. smil4334abded4493.gif
Или поне най малко в Djvu да я обърне. Та да може да бъде размножавана и разспостранявана.

Това не е проблем да я сканирам, цялата. Ще отнеме около час работа. Дори Файнрийдър 8.0 да използвам все тая, няма да разкодира старата граматика, трябва да й се вкара на тая програмка в библиотеката този език, стига да го има изработен, за да може да чете старата граматика.
Затова ще ги набутам в jpg формат, пък, ако има ентусиасти, които после дума по дума, ред по ред да се мъчат да го редактират като текст, добре дошло.

anti666 16.1.2008, 16:49
Сканирай и пускай. Не смятам, че я има в материалите. Макар че може да има проблем да се качи като jpg файл. Това трябва да се оправи от админите, засега си остава така. Но ако го имаш на файлове - ентусиасти ще се намерят. Убедихме се, че с общи усилия можем да направим много. А това са безценни текстове. За мен този човек Тачо Танев не е бил обикновен учен, а и народен Будител. Прези 41а не е имало интернет да я има цялата тази информация. Точно тогава Химлер и Анехербе е ровил именно около това езеро на Бога Тенгри-нор в Тибет, едва ли са го обявявали публично.

Йордан_13 16.1.2008, 17:28
QUOTE (anti666 @ Jan 16 2008, 03:49 PM)
Сканирай и пускай. Не смятам, че я има в материалите. Макар че може да има проблем да се качи като jpg файл. Това трябва да се оправи от админите, засега си остава така. Но ако го имаш на файлове - ентусиасти ще се намерят. Убедихме се, че с общи усилия можем да направим много. А това са безценни текстове. За мен този човек Тачо Танев не е бил обикновен учен, а и народен Будител. Прези 41а не е имало интернет да я има цялата тази информация. Точно тогава Химлер и Анехербе е ровил именно около това езеро на Бога Тенгри-нор в Тибет, едва ли са го обявявали публично.

Готова е. Току що и обърнах спатиите. Ще ви я пусна на мейлите, но малко по-късно. Оттам нататък Георги както намери за добре да я качи.

gеorgi_nz 16.1.2008, 17:49
QUOTE (Jordan_13 @ Jan 16 2008, 04:28 PM)
Оттам нататък Георги както намери за добре да я качи.

Не знам само формАта на файла дали ще позволи това, тъй като материалите са в текстов вид. А снимките са в Галерията. Пък тук става дума за предполагам стотици снимки. И не забравяйте, че още не съм с опит - големи права при малко опит знаем какво може да последва. smil4334a5d10da0d.gif Преди имаше проблем с мястото на хоста, не че сега сме се свили - обема който заема сайта е като за корпоративен потребител - гони 10Гб . Дано Запознат внесе яснота по този въпрос.

Като я получа на мейла, ще опитам да я прехвърля във формат djvu. За четене на сканирани неща си мисля че е най удачното. Па и става после всеки да си я изпечата. Поне аз предпочитам да я чета на старата азбука.
За в началото книгата може да бъде качена другаде и всеки да си я дърпа. А после и тука да се появи в материали.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Йордан_13 17.1.2008, 0:22
Ето това е книжката 200 мб, 64 страници. Можеш да я изтеглиш оттук, Георги

http://tranz.it/load.php?id=xXxBcUSKpMj2EcBZ44615

Йордан_13 17.1.2008, 0:26
QUOTE (anti666 @ Jan 16 2008, 03:49 PM)
Сканирай и пускай. Не смятам, че я има в материалите. Макар че може да има проблем да се качи като jpg файл. Това трябва да се оправи от админите, засега си остава така. Но ако го имаш на файлове - ентусиасти ще се намерят. Убедихме се, че с общи усилия можем да направим много. А това са безценни текстове. За мен този човек Тачо Танев не е бил обикновен учен, а и народен Будител. Прези 41а не е имало интернет да я има цялата тази информация. Точно тогава Химлер и Анехербе е ровил именно около това езеро на Бога Тенгри-нор в Тибет, едва ли са го обявявали публично.

Единствения недостатък на книгата е, че визира произхода на Небесната вяра, от Далечния Изток и някои други дребни неща. Иначе като цяло, в тази си част за Небесната вяра, тя наистина има силата да буди. В началото и към средата материалът на книгата е тежък за човек, който за първи път ще чете такива неща.

PARADOX 17.1.2008, 0:50
Препоръчвам подобни матеряли да се качват като електронни документи (необходимия софтуер е Adobe Acrobat)..! Изключително удобно е! Файловете стават малки като обем и освен текст могат да включват снмки, таблици, графики и прочее...

Пресиян 19.1.2008, 14:16
Може да не му е тук мястото, но.... Българите сме единственият народ с буква "ъ". Тя е уникална. Защо комунистите след 1944 променят парилата за писане и изхвърлят тази буква? В тази тема е цитиран материал с "ъ"-та в края и се замислих.

--------------------
"?????? ???? ???????, ?? ???????? ???? - ??? ????? ?? ???? ?? ? ???????"

gеorgi_nz 19.1.2008, 20:08
Въпросната буква е наистина уникална и с особен заряд и смисъл.
А комунистите са едни такива заблудени зли зомбита. И като се знае кой стои зад комунизма, като създател на идеологията и като изпълнител и финансист на идеите - не е чудно що е махната и от кой е махната буквата.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Dimitar_II 29.1.2008, 4:26
Видях, че Йордан е сложил сканирани снимки от книгата.
Поиграх си за малко и разделих снимките в отделни страници и ги сложих в един pdf. За съжаление тъйкато файла съдържа само снимки, стана много голям 5МБ.
Все пак ако някой иска може да го дръпне. Само дето не е цялата, аз намерих само 9 сканирани картинки (18 страници) и тях ги врътнах по аматиорски.
http://tranz.it/load.php?id=034tY3UmgoFnTbbt49844

gеorgi_nz 8.2.2008, 18:07
Аз си изтеглих целия файл от 200 Мб и го направих във формат Djvu. Излезе 6.5 мегабайта целия. Сносно е качеството и става за принтиране. Програмата за разглеждане е DjVu® Solo .
Трябва да видим къде да кача файла за да си го теглите.
А за напред ще си разпределим страниците и с ФайнРейдъра трябва да го направим в текстов формат. Но тогава пък няма да ги има ония Ъ Е и Я.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

iss 9.2.2008, 9:49
QUOTE (Dimitar_II @ Jan 29 2008, 03:26 AM)
Видях, че Йордан е сложил сканирани снимки от книгата.
Поиграх си за малко и разделих снимките в отделни страници и ги сложих в един pdf. За съжаление тъйкато файла съдържа само снимки, стана много голям 5МБ.
Все пак ако някой иска може да го дръпне. Само дето не е цялата, аз намерих само 9 сканирани картинки (18 страници) и тях ги врътнах по аматиорски.
http://tranz.it/load.php?id=034tY3UmgoFnTbbt49844

Как да видя снимките?
Ето какво ми излиза:
QUOTE
Статус: файлът е изтрит

Име на файла: Nebesnataviara.pdf


--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

Запознат 9.2.2008, 11:43
И при мен е така: "ФАЙЛЪТ НЕ Е НАМЕРЕН".
Жалко. smil3dbd4d99c6eaa.gif

iss 9.2.2008, 12:26
QUOTE (Запознат @ Feb 9 2008, 10:43 AM)
И при мен е така: "ФАЙЛЪТ НЕ Е НАМЕРЕН".
Жалко. smil3dbd4d99c6eaa.gif

Прочети под това:ФАЙЛЪТ НЕ Е НАМЕРЕН
-условия


--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

JulesW 9.2.2008, 12:51
QUOTE (iss @ Feb 9 2008, 11:26 AM)
QUOTE (Запознат @ Feb 9 2008, 10:43 AM)
И при мен е така: "ФАЙЛЪТ НЕ Е НАМЕРЕН".
Жалко. smil3dbd4d99c6eaa.gif

Прочети под това:ФАЙЛЪТ НЕ Е НАМЕРЕН
-условия

Не е заради условията iss , според мен е свален защото са минали 120 часа от както е качен. Ето за го качих на ново :
http://tranz.it/load.php?id=DukScmQsz6tDtMd655145 за всички , които не са могли да го изтеглят предния път от линка на Димитър.

Мещера 9.2.2008, 12:53
На мен ми даде,че файлът е изтрит.

gеorgi_nz 9.2.2008, 15:47
Качих в Транзит файла за "Везмото" които можете да отворите с
DjVu Solo, програмка за сканирани неща. Линка за изтегляне е този:
http://tranz.it/load.php?id=5n0dn6DNgyHdgQCN55203
След няколко дена сайта автоматично изтрива файла. Такива са условията.

Ако нямата програмката, качих и нея тук:
http://tranz.it/load.php?id=GhbFete1Cib84Hgc55207

Също условието на Транзит е"
QUOTE
Линковете ще бъдат активни 120 часа.

Така, че действайте.

Е, после пак мога да ги кача.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

gеorgi_nz 9.2.2008, 23:18
Файла за Везмото трябва да го качим в материали. Въпрос на време.

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!
?????? ?? georgi_nz

Azerath 11.2.2008, 21:22
Уникален текст!

--------------------
“???????? ??????? ? ??????? ? ??????? ????? ?? ?????????.” (???????? ????). ???????, 6774 IYI "??????? ?? ??????? ??????????? ?? ??????????? ?? ??????? ???????? ?????? ????????." (????? ??????) 1941

iss 13.2.2008, 15:19
Ако мислиш за 1 година напред - посей ориз,
ако мислиш за 10 години напред - засади дърво,
ако мислиш за 100 години напред - образовай населението.

smil4334ad1724132.gif
...и тук има доста интересни неща за четене:
http://kamen4o.polyplast-4.com/books/

--------------------
????-???? ?? ?? ??????? ? ???-??? ?? ?? ????????!

anti666 1.3.2012, 22:38
Откъс от интервюто на Тачо Танев, автор на фундаменталния труд от 1940г
http://www.voininatangra.org/modules/xfsection/article.php?articleid=372

В интервюто от 30.08.1996 той коригира собствените си схващания за произхода на Небесната вяра.
QUOTE
Изложението беше отпечатано и с благодар­ност видях, че и сега се отпечатва във вашето списание. Обаче аз самият имам едно голямо възражение срещу него сега, близо 60 години след написването му. След като научих още мно­го работи, разбрах, че истината е точно обрат­ната. Китайците са научили от хунобългарите „своя" 28-звезден кръговрат, а не обратното, как­то съм го писал в „Елбетицата". Сега би тряб­вало да я поправя много основно в друга посока и в сърцето на тази посока ще стоят българите, а не китайците. Те са били само едни доста съ­вестни, извънредно трудолюбиви и крайно мно­гобройни и в ония времена хора, които за късо време - може би за около три века - са възпри­ели принципите на хунобългарската астроно­мия, но след това им се е видяла мъчна и са се отказали от нея. Запазили са само 28-те хюта (съзвездия) в своята астрология, така както ние сега сме запазили 12-те халдеогръцки съзвездия на зодиите. Китайците са ги съхранили най-грижливо в астрономическите си съчинения и главно в астрологическите. Китайските астрологически съчинения и до ден днешен упражня­ват извънредно голямо влияние както и двана­десетте зодии в Европа. Някой друг път би било интересно да се разкаже накъсо докъде всъщ­ност са стигнали в астрономията хунобългари­те. Ще добавя, че китайците са възприели от хунобългарите не само астрономическите знания за небесните съзвездия, за небесните дворци и явления, а също така извънредно много други неща. Като почнем от съвсем обикновения на­шенски шопски сгъваем стол, който шопите ед­но време продаваха през 20-те години на Женс­кия пазар; извънредно много музикални инст­рументи, легла, дрехи, военна музика. Хунобъл­гарите са били музикално много чувствителни, защото тяхната астрономия стои във връзка с тяхната музика, която е напълно жива и до ден днешен в нашата народна песен. Според астро­номията на хунобългарите нашата народна му­зика още тогава е построена върху неравноделните тактове, които в Европа могат да се срещ­нат само в Уверн и в Южна Италия под влияни­ето на преселени богомили или хунобългари. А на Изток неравноделните тактове ги има как­то покрай Азовско море и в Кавказ, така и в Узбекистан, а така също и в Китай - навсякъде има остатъци от хунобългарската неравноделна ас­трономическа музика. Другите европейски на­роди, да не говорим за славяните въобще, са аб­солютно неспособни да пеят, свирят и танцуват тази музика. Много мъчно те могат да я възпри­емат. Тези влияния на хунобългарите върху Ки­ тай са наистина, подчертавам, големи. Без дру­го и самата китайска култура е нещо много го­лямо, но наистина в древността тя е била силно повлияна от хунобългарите. Това изглежда съвършено еретично за съвременния интелиген­тен човек, да не говорим за самите китайци, ко­ито ще писнат като индианистите, ако го чуят.

http://tengrianstvo.blogspot.com/2008/10/blog-post_833.html

18j 2.3.2012, 19:33
!!! Бях я пропуснал тази тема, а тя е фантастична. Ами този труд на Тачо Танев е невероятно постижение те сигурно треперят да не би да излезе в публичност и да се тиражира - както самата книжка така и интервюто което е цитирано. За да успеят толкова години да го държат в тайна - не са положени малко усилия.

А сравненията между скалните форми и фигурите от мала азия, което се провежда в момента е именно липсващото звено между този труд, който е напълно научно обоснован и това че всъщност тамошната култура е с Балкански произход! Жалко че всичките линкове от темата са с изтекла годност. Бих се радвал да го прочета това и то на оригиналния правопис. Междувпрочем - напоследък си мисля именно за оригиналния правопис, че с тази реформа е потушен до голяма степен огъня и могъществото на Българската Реч. Нищо, гледам че масово, дори във фейсбук се наблюдава стремеж към връщане на тези отменени звуци и то дори сред хора които привидно нямат нищо общо с национализма, тенгрианството и т.н. Спонтанно и напук на всички опити СтароБългарското идва на мода и изглежда по-"куул" от Леди Гарга и Рахана. Гърчете се гадини - времето настъпва!

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Георги-НЗ 28.5.2012, 11:29
Понеже не намерих по-подходяща тема , затова тук поствам един материал - двадесетина страници от книгата на Тензин Уангал Римпоче "Тибетско лечение с енергия и светлина". Помощ при разпознаването на текста в електронен вид оказа Канатица, за което му благодаря.
Препоръчвам книгата да си я имате на хартия или поне я разгледайте в някоя книжарница - и други неща има в нея.

Ако модераторите преценят или пък намерят по-подходящо място нека преместят текста.

Онова , което е описано е същноста на тибетската религия Бон - особено близка до тенгрианството с познаването на изначалната същност на Битието.

Този текст описва как се взаимодейства с невидимия свят, какви същества го обитават и как да се общува с тях за наше и тяхно добро.

За мене си аз намерих отговор как се е служело на древните ни светилища ( някой от които и днес са действащи) и по какъв начин колобъра взаимодейства с невидимия свят за да получи нужното или да даде очакваното.

Почнах да си разяснявам за дълбокия смисъл на българските обичаи, останали ВЪПРЕКИ ХРИСТИЯНСТВОТО и практикувани и днес. И колко важно за самите нас българите да се продължи и занапред с извършването им по същия начин, по който са правени и преди хиляди години.

Освен това се сетих за някой избледнели обичаи, правени днес без никаква връзка и взаимодействие с невидимия свят, правени механично и безсмислено от първоначалната идея. И съответно без никаква полза от тях.

Така си мисля, че връщането към изначалието - би могло да ни даде възможност да се създават нови ритуали за взаимодействие с финния свят с цел помощ за нас Българите в тези особено трудни времена. Разбира се, че това не е работа на кой да е, а на призваните за това.

И най накрая да кажа, че във финния свят има и особенно зли същества с огромни сили. И коя религия непрекъснато е в гореща връзка с тях - няма да споменавам( само загатвам за еврейските ритуални жертвопринушения) . smil4334ad8a149e0.gif Също така и разните видове и подвидове масони и масончета също се посвещават в служба на демони, като относно техните ритуали има добра информация в тази тема на Атнижу:
http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?act=ST&f=6&t=2397
или Arrivals(Пристигането или Пристигащите) Една продукция на Noreagaaa and Achernar.

И ето текста:

QUOTE


ДУХОВЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Много култури, живеещи в близост със земята, развиват усет за духовното измерение на природните елементи. Те осъзнават, че елементите не са просто груба материя, а също и средата, в която пребивават божества и по-висши и по-нисши духове. Всеки от елементите е обитаван от живи същества. На равнището на учението, което аз наричам шаманизъм, се приема, че силите, които ни въздействат, са по-скоро извън нас, отколкото в телата и умовете ни. Съгласно шаманизма природните сили са живи. Реките, дърветата, скалите, планините, водопадите, огньовете, планетите, небето, долините, пещерите и всичко останало е обитавано от духове. Тези духове се отнасят към петте външни елемента по начина, по който нашият външен опит се отнася към телата ни. Независимо каква е нашата философия, обикновено ние се изживяваме като пребиваващи „вътре в" телата си. По подобен начин и езерата, дърветата и скалите представляват тела, обитавани от духове. В шаманизма тези единици не се разглеждат като ментални проекции на съмнителна реалност. Те се приемат като самостойни и самоуправляващи се. Онези нефизически същества, с които имаме допир, могат да бъдат безразлични към нас, а могат и да ни пречат или да ни помагат.
Когато купим къща или парцел земя, ние усещаме някакво задоволство от това, че имотът вече е наш. На това място обаче вече живеят множество същества, които не са взели участие в нашата покупка на имот. В него има огромно количество същества с нефизическа природа, които са невидими за нашите физически очи, а също и много видими материални същества като насекоми, птици и животни по дърветата или в почвата на нашия имот. В известен смисъл те също притежават този имот. Те ще се борят с други представители на своите видове, за да запазят собственото си пространство и да отстоят границите на териториите си, също както и ние правим. Ние обаче пристигаме и разравяме леговищата им, отсичаме дърветата, където са свили гнезда, изкореняваме растенията, които те използват за храна и унищожаваме яйцата и малките им. Как бихте реагирали вие, ако някакъв друг вид същество внезапно окупира дома ви, премести или счупи цялото ви имущество или погребе дома ви под бетон? Ние причиняваме такива вреди на други същества, видими за нас, а освен това причиняваме подобна вреда и на невидими за нас същества.
Когато строим нов дом, в зависимост от това как се отнасяме към земята и обитаващите я същества, ние ще бъдем възпрепятствани от духовете на това място или пък ще получим тяхната подкрепа. Те могат да ни навредят като ни причинят болести, като създадат затруднения в работата и личните ни отношения, като разстройват ума ни и затрудняват духовните ни занимания, а също и като разстройват енергията ни и ни правят уморени, потиснати, раздразнени или объркани. От друга страна, те могат да увеличат жизнеността ни, да ни защитават от вредни нематериални енергии около нас и да ги премахват, да ни помагат да концентрираме ума си върху духовните практики, да ни помогнат да се излекуваме, както и да развият хармонични отношения с нас.
В тибетския език има дума за елемента Земя - „са-дак". Тя означава „дух на земята", въпреки че буквалният превод гласи „повелител на земята". Когато практикуващите шаманизма тибетци използват земята - за да отглеждат селскостопански растения, да построят къща или да прокарат път - те искат позволение за това от духовете на Земята.
Също както земята е пълна с живи същества - материални и нематериални, — така е и с пространството. Както и при земята, тези същества не са там само за да ги използваме, както ни се иска. Пространството е основен аспект на съществуването, а освен това е и естествена жизнена среда на много различни видове същества, които живеят в него също като нас. Тибетците вярват, че в пространството само в ъгъла на една стая живеят хиляди същества, за които ние сме в пълно неведение.
Ние споделяме всички елементи с много други същества. Някои от тях живеят дори в огъня и в междузвездното пространство. Нашата дейност оказва влияние на тези различни от нас същества, а те пък влияят на нас.
Тибетците говорят за „осем типа същества": срин-по, мапо, де, ракша, цен, гялпо, дю и лу. За съществата от всеки тип се знае, че притежават определени черти, нрав и отношения с човешките същества. Например лу са подземни духове, свързани с елемента Вода. Те могат да бъдат много интелигентни и да си взаимодействат интензивно с човешкия свят. В религията Бон се приема, че лу често са виновни за болестите и други неприятности в човешкия живот. Вярва се също така, че Дзогчен и други учения са били дадени на хората посредством света на лу и че тези учения мога да бъдат получени от лу.
Духовете, свързани със скалите, се наричат цен. Обикновено ги представят като червени хора, яздещи червени коне, понякога носещи и червени знамена. В скалисти местности често има дупки, тунели, връзки между едно място и някое друго. В Тибет вярват, че това са пътища за цен и че те не бива да бъдат запушвани от сграда или път. Така е, понеже духовете могат да си отмъстят на онзи, който препречва пътя им, като му причинят болка в областта на сърцето, а понякога предизвикат и смъртта му от инфаркт.
Гялпо са вид духове, били някога хора, разполагащи с власт, които след смъртта си са се преродили като духове. Гялпо означава „цар". Понякога те приемат познати за нас форми на хора или животни, а понякога ни се явяват под напълно непознат вид. Те се намират най-вече в замъци, където са били убити царе и членове на царското семейство. В Европа чух много истории за духове, обикновено на хора, умрели от насилствена смърт. От тибетска гледна точка тези духове са гялпо.
Тези духове могат да бъдат усмирени от силни последователи на духовната практика, които са чувствителни към невеществения свят и са запознати със съответните практики. Веднъж покорени, гялпо могат да бъдат заставени от практикуващия да променят принадлежността си, да приемат неговата религия. Той може също и да изтръгне от тях обещание да защитават определено учение или религиозна група.
Съществуват духове в дърветата и зелените полета както и в области със силна енергия, като например средата на широки равни територии. Съществуват духове на местата, където два и повече пътя се срещат. Има духове на пространството - те не са един от осемте типа - наречени намтхел, смятани за много космати. В северен Тибет, откъдето е родом моята майка, има много от тези духове и хората, обитаващи тези земи, се стараят да ги умилостивят. Често духовете стават закрилници на селища и на отделни хора и това са връзки, които траят през целия живот на хората. Тези духове често се явяват в сънищата на своите подопечни с послания за тях.
Тъй като духовете могат да бъдат както добронамерени, така и злонамерени в отношенията си с хората, проява на мъдрост е да се внимава с дейности, осъществяващи контакт между практикуващия и някой дух. Напоследък е популярно да се предприемат пътувания във въображението и да се търсят духове-закрилници, могъщи помощници-животни и други такива. Макар обикновено това да е от полза или поне да не носи вреда на човек, в действителност има и такива създания, с които рядко някой би желал да влезе в контакт. Не всички духове са същества, с които човек би желал да се свърже. Струва ми се, че малко се мисли за това, кои са тези същества и тези действия могат да се окажат опасни. Изглежда, хората са много по-загрижени при избора си на бизнес-партньор или на съквартирант, отколкото когато избират нематериално същество за свой водач или покровител.
В тибетската традиция ние осъществяваме контакт с определени божества и духове, които вече са познати на тази традиция. В повечето от лечебните практики ние се свързваме със същества, които са били опитомени и са се съгласили да ни служат като охрана, закрилници, водачи и помощници за лечение. В ритуалните текстове обикновено присъства кратко обяснение за момента, в който определени същества са били включени в религиозната практика. Те са били диви духове, опитомени в миналото от някой учител, чието име присъства в обяснението. След като били укротени, те се съгласили да помагат по определен начин и били обвързани от обети. В замяна на това практикуващият сьответната религия им обещавал да им поднася дарове - най-често ритуални жертвени дарове или литургии. В текстовете се конкретизират необходимите действия. Тези ритуали се предават в наследство от учителя на неговия ученик или от родител на дете. Заемайки се с тези практики, ние навлизаме в установена връзка с духовете, а не установяваме нова такава. Освен това има етапи в развитието на тази връзка, които са обяснени в ученията, съпътстващи практиката.
Знам, че за много хора е трудно да мислят за духовете по начина, по който ги описвам тук. В тибетските текстове има описани много духове, свързани с определени места в Тибет. Не съм сигурен дали би било от голяма полза да търсим контакт с тези духове, ако живеем в Ню Йорк или Токио. Когато живеем в западните градове, вместо да мислим за духовете, обитаващи планински проходи или пещери, може да ни е по-лесно да мислим, че духовете пътуват по улиците, причинявайки гняв и раздразнение у шофьорите. Когато шофираме агресивно, добре ще е да дишаме дълбоко и да се отпуснем. В противен случай може да се окажем свързани с демоните на уличното движение! При всички случаи ще ни е от полза да развием чувствителност за съществата, обитаващи елементите и да искаме позволение и съгласие от тях, преди да променяме жизнената им среда. След като сме направили промените, би трябвало да благодарим на онези от тях, които са били засегнати от тях. Ние сме просто един биологичен вид, заобиколен от безброй други живи същества от най-различни видове и те всички искат да бъдат щастливи и да не страдат.
Развиването на тази чувствителност и състрадание е част от нашето израстване и крачка към осъзнаването, че планетата е жива и свещена, че елементите не са просто ресурси, а основни аспекти на живата вселена. Да живеем в хармония с природата не е просто въпрос на оцеляването ни. Знаем колко много биологични видове са застрашени от изчезване заради прогреса на съвременния свят. Освен тях има и много други, за които ние не знаем нищо, но на които също причиняваме вреда. Не всички от тях са беззащитни, но със сигурност нито едно от тях не заслужава да бъде унищожено от ръцете ни.
Представете си, че същество от някакво друго измерение се среща с нас и вижда само плътта ни. Представете си, че това същество не осъзнава, че ние сме живи, че притежаваме разум и въображение, че животът ни е нашата нематериална страна, а плътта ни е веществената ни страна. Вместо всичко това то вижда само плътта, само месата ни. По подобен начин ние гледаме на елементите и виждаме само неживи физически процеси, пропускаме свещената и живата страна на елементите, не забелязваме духовете, които живеят в тях и са част от тях. Щом тялото ни се разболее, ние страдаме и с нематериалното си съзнание, а не просто с плътта си. По същия начин грубите елементи са важни за съществата, пребиваващи в тях. За тези същества разрушаването или разпадът на природната среда е като болест в тялото и те страдат и на нематериално ниво също както и ние.
Лесно е да се пренебрегват невидимите духове, но такова поведение е разрушително. Когато игнорираме тези същества, възникват отрицателни провокации от страна на духовете. Появяват се болести, за които ние смятаме, че идват от духовете, чието спокойствие е било нарушено. Наричаме тези болести „болести на времето''. На Запад същите болести вероятно се приемат за резултати от действието на фактори от неблагоприятна жизнена среда - замърсяване, химикали и други такива.
Някои от нематериалните същества знаят за нас, други - не. Някои са вредни за нас, други са полезни. Те могат да бъдат наши съюзници или врагове в зависимост от това, каква връзка ще установим с тях.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯ С НЕМАТЕРИАЛНИ СЪЩЕСТВА

Изпълнението на ритуалните практики не прилича на посещението при лекар и вземането на хапче. Лечението е нещо, което можем да направим сами за себе си. Необходимо ни е да се научим да се предпазваме от болести и неприятности. Един от начините за това е с помощта на жертвоприношения, които усмиряват духовете, а освен това развиват у нас щедрост и съчувствие. В следващите практики ние ритуално каним четири типа гости да ни посетят. С всеки от тези видове гости имаме различен тип отношения.

Посетители от първи ранг

Това са изцяло просветлените същества, будите и бодхисаттвите и просветлените учители. Тук се включват божествата-покровители (идам), изцяло осъществилите се богини (кхандро) и всички създания, освободени от невежеството и осъществили петте мъдрости. Върху тези посетители ние не осъществяваме контрол, не им казваме какво да правят, а ги молим за благословията им.
При медитативните практики посетителите от първи ранг винаги са поканени. Те са съществата, пред които лягаме по очи в поклон и към които се обръщаме за закрила. При лечение ни трябва енергия и затова е важно да се свържем с правилния източник на тази енергия и да имаме подходящи отношения с този източник. Най-добър източник на енергия е посетител от първи ранг.

Посетители от втори ранг

Посетителите от втори ранг са най-общо не изцяло просветлени, но въпреки това могъщи същества. Това са същества от сферата на боговете, същества от свитата на главни божества, стражи и закрилници на дхарма. Посетителите от втори ранг може да включват могъщи създания от всички сфери на съществуването. В западната традиция за могъщи създания се смятат ангелите, срещата с които често е заплашителна. Ангелите биха могли да се приемат като посетители от втори ранг. Тук също така биха могли да се включат и духовете, свързвани с планетите. На Запад не мислим за планетите като за живи същества, но те са такива. Луната представлява живо същество, каквито са и Слънцето и другите планети.
Много лечебни практики се осъществяват с помощта на посетителите от втори ранг и ние се отнасяме към тях с уважение и преданост.

Посетители от трети ранг

Посетителите от трети ранг са всички онези същества, с които ние сме кармично обвързани и съществата от осемте типа, описани от мен по-горе. Това означава всеки, с когото сме били обвързани и с когото все още сме в кармична връзка - приятели и врагове от настоящия ни живот и от всички предишни наши живот. Не е необходимо онова, което ни събира, да е нещо отрицателно, може да е нещо, което просто трябва да бъде доведено до край. Независимо от случая, тъй като тази практика има за цел лечение, най-важно е при нужда от лечение да поканим съществата, с които сме обвързани. Кармичен дълг означава кармична обвързаност. Така например в света на бизнеса двама души може да имат проблеми с общуването помежду си, но обстоятелствата да не им позволяват да прекъснат отношенията си. Има и хора, които изглеждат така, сякаш им е писано да ни създават затруднения или пък такива, които ни дразнят безпричинно. Такива ситуации показват наличието на кармичен дълг.
Много от пречките и затрудненията, на които се натъкваме в живота си, са свързани с намесата на кармичните посетители. Също както може да имаме проблеми в съжителството ни с някой съсед или колега, с когото сме в лоши отношения, така може да бъде и с нематериалните същества. Когато има проблем, не бива да мислим, че вината за него е в останалите, независимо дали това са хора или духове. По-добре е да осъзнаем, че има нещо, което трябва да бъде свършено, нещо, което ние трябва да направим. Духовете, също като нас, биха предпочели да не бъдат въвличани в неприятности.
Ритуалната практика е начин да сложим край на неприятностите. Така можем да изплатим дълговете си. Това е основното в шаманистките практики. Можем да нормализираме тези отношения чрез церемонии, дарове, изгаряне на ястия или поднасяне в дар на дим, както е описано по-долу.

Посетители от четвърти ранг

Това са посетители на състраданието. Те са по-слаби от нас същества, които могат да имат полза от нашата помощ. В шаманистката традиция на Бон е важно развиването на състрадание като основа за практикуване.
За нас няма да бъда полезна мотивация да практикуваме шаманизъм, основана на желанието за някакво духовно приключение или за превръщането ни в изключителни личности. Струва ми се, че много от съвременните шаманистки традиции не включват истински степени на израстване. Изглежда, че нещата, приемани за важни, са въображаемите пътешествия, напускането на тялото и преживяването на въображаеми събития. Ако обаче това е всичко, може би no-полезно за практикуващите би било да имат истински вътретелесни преживявания.
Ако мотивацията е в това да се помогне на други, да се лекува и да се облекчава страданието, то намерението се основава на състрадание и в такъв случай шаманистките практики със сигурност търпят развитие и довеждат по естествен начин до по-висшите практики.
Колкото по-доволни са духовете, свързани с нас, толкова по-щастлив е и нашият живот. Това важи за всяко равнище на нашия опит. Когато съществата около нас са щастливи - съседи, съпрузи, приятели, деца, хората с които работим, — това прави щастливи и нас. Когато човек, с когото сме обвързани, е нещастен, той или тя често търси щастие от нас. Често обаче ние не знаем какво можем да му дадем и понякога не можем или не желаем да му дадем. Тогава се изправяме пред проблем.
По същия начин съществата в духовните сфери могат да искат или да се нуждаят от нещо от нас, а ние да не знаем как да им го дадем. Не осъзнаваме, че можем да дадем нещо нематериално. На Запад се цени материалното. По-трудно е да оцениш дарове, които са невеществени, макар да знаем колко важни са те. Огромна стойност имат любовта, доверието, уважението, достойнството и приятелството, дарени ни от околните. Те се повече от онова, което може да се купи с пари. Духовете са невеществени и могат да бъдат удовлетворени с невеществени дарове. Най-добрата основа за такива дарове е състраданието.

ПОДНАСЯНЕ НА ЖЕРТВЕНИ ДАРОВЕ
Във всички традиции на тибетската духовна практика редовно се поднасят жертвени дарове на духовете. Жертвоприношението мандала - част от основните практики в религията Бон, както и в четирите направления на тибетския будизъм - е приношение към посетителите от първи и от втори ранг. Ритуалът чхьо е принасяне на дарове за посетителите от всичките четири ранга и в частност - за кармичните посетители. Посвещаваното на натрупаните заслуги, което следва всяко занимание, също е дар към всички и най-вече към посетителите от трите по-нисши ранга, които все още пребивават в самсара. Като дарове поднасяме ястията и питиетата, които приготвяме за самите нас. На висшестоящите спрямо нас същества поднасяме онова, което за нас е красиво. На онези, които могат да се възползват от него, предлагаме онова, което е в излишък за нас. Всичко може да бъде поднесено като дар. Единствените ограничения са онези, които ние сами наложим. Значителен брой ритуални жертвоприношения са описани в текстовете от „колесниците на причините“.
Някои от ритуалите за принасяне на жертвени дарове са много сложни и изискват много дни предварителна подготовка. Даровете могат да включват всички видове храни, торма (фигури, направени от изсушено и оцветено ечемичено тесто), алкохол, специално подготвени текстове, скъпоценности, дълги молитви, повторения на мантри и много други неща. Даровете могат също да бъдат направени от храната, останала на трапезата ни или пък да бъдат поднесени изцяло в нашето въображение. Макар най-често да поднасяме даровете си просто с помощта на визуализацията, добре е също така да се поднасят и материални дарове. Това спомага за фокусирането на ритуала и му придава задълбоченост и сила.
Посредством някои практики като например връщането на душата ние намираме загубеното или лекуваме нараненото и поднасянето на жертвени дарове е част от тези практики. Би трябвало обаче редовно да поднасяме жертвени дарове дори когато всичко е наред. Може да правим това, за да поддържаме хармонията в отношенията ни с невеществените същества така, че да не ги провокираме да причиняват проблеми, да отправим към тях молбите си да отстранят вече съществуващите пречки. Може да поднасяме жертвените си дарове, за да се възползват духовете от тях, а ние да потърсим подкрепата им по различни светски и духовни проблеми; за да почетем задълженията си към закрилниците и пазителите и към тантристките божества, както и за да развиваме щедрост в нас самите.
Без да навлизам в детайли относно практиките на жертвоприношенията, съм подбрал сведения за някои от начините, по които поднасяме нашите редовни жертвени дарове.
Един вид жертвоприношение се нарича чхангбу - торма с отпечатъци от пръсти. Този вид жертвоприношение може да се прави от наше име или от името на някой друг. Фигурката се изготвя от ечемично брашно и вода, макар че е възможно да се използва и друго брашно вместо ечемиченото. Приготвя се тесто, не толкова рядко, че да лепне, но достатъчно меко, че да се оформя. Придава му се формата на дебело руло и се стиска в ръка така, сякаш се стиска тубичка с някакво вещество в нея. Преди това на ръката се сипва малко мазнина, за да не залепне тестото. Мъжете използват дясната си ръка, а жените - лявата. Върху тестото се получава отпечатък от ръката, в който личат ръбовете и издутините от местата, където ръката го е мачкала - мрежата от линии по дланта и следите от разположените един до друг пръсти. Ние съотнасяме отпечатъците от петте пръста с петте елемента, а линиите, оставени в тестото от ставите на пръстите, съотнасяме с веществените дарове.
Щом тестото е готово, допираме го до всяка част от тялото, която има нужда от лечение. Допирът до тялото насочва вниманието към докоснатото място. Прана следва насочването на вниманието, понеже умът и прана се движат винаги заедно. Насочвайки вниманието си към една отделна част от тялото, ние увеличаваме чувствителността на това място. Можем да усетим това като докоснем произволно място от тялото си и концентрираме вниманието си върху него. Когато правим това с чхангбу, с помощта на въображението си ние пренасяме болестта, травмата или неприятностите в тестото. Би трябвало да почувстваме облекчение в съответната част от тялото си. След това можем да преместим тормата на друго място от тялото си, където е нужно лечение. Щом свършим, ние разполагаме с веществен символ на болестта си, който енергийно е свързан с нас. Този символ се принася в дар на посетителите от трети и четвърти ранг - съществата, които може би са причинили и поддържали болестта. Предназначението на този ритуал е не само да премахнем влиянието на духа върху тялото, но също и да предложим на духа нещо, създадено с помощта на ритуала. Даряваното притежава някои от енергийните свойства на болестта, но вече е в изчистена форма, която ще нахрани и удовлетвори духа. Щом духът приеме жертвения дар, той напуска човека, когото е измъчвал с болестта.
След приключване на ритуала жертвеният дар се изнася навън и се хвърля в посока, противоположна на знака, свързан с рождената година на болния, тъй като се приема, че това е посоката, от която най-вероятно произлиза отрицателната сила, предизвикала болестта. (Ако не знаете знака си, направете справка с таблицата в края на тази книга.) По традиция след такъв ритуал търсим сън, означаващ успех, като например сън, в който насекоми, животни, някаква течност или други същества или вредни вещества излизат от тялото.
Можем също така да приготвим и триъгълна торма, която да поднесем в дар на пазителите и закрилниците. Триъгълната форма на тестото символизира огъня. Тестото се оцветява в червено и се поднася на разгневени същества като Дордже Пхурба или Йеше Уалмо. Кръглите торма се оцветяват в бяло или жълто и се поднасят на миролюбиви божества като Шенла Одкар, Чамма или Тара. В енергийно отношение ние поднасяме ритуално различни свойства, за да активираме различни качества на различни същества.
По-сложни жертвоприношения се правят при многото „изкупителни" ритуали, описани в каноничните текстове. Откуп се предлага когато изглежда, че някой е сериозно обсебен от дух или когато изпитва силни болки. Да, в случая се има предвид буквално „откуп" - когато някой е държан насила, даваме откуп в замяна на свободата му. Ние обаче не можем да използваме пари, както се прави с похитители. Вместо това предлагаме в дар на нематериалните същества онова, което ще им бъде от полза - жертвени дарове, които ще ги нахранят.
Откупът е символично изображение на човек, направено от тесто, подобно на описаната по-горе торма. Около тази фигура се поставят най-различни дарове: хляб, сирене, захар, сол, ястия с разнообразен вкус, малко пари като символ на благосъстояние и някои дрехи на болния. Болният може също така да напише на лист хартия какво иска да отстрани от себе си, какво не желае да задържи и това също е жертвен дар. Фигурата може да бъде малка или голяма. Когато Шарджа Римпоче, един от най-прочутите Бон-учители от близкото минало, бил много болен, учениците му направили негова фигура в естествен ръст от тесто и я принесли в дар на духовете. Всъщност обаче не размерът на даровете прави ефективна символиката, а интензивността на действията.
Веднъж майка ми беше болна много дълго време. Водехме я при много лекари, но подобрение на състоянието й нямаше. Онова, което изглежда й помогна сериозно, беше голям откуп, който принесохме като жертвен дар от нейно име. Направихме фигура на майка ми от тесто, облякохме я в нейните дрехи и я предложихме на духовете като откуп. Приготвихме храна като за дълго пътуване и я поднесохме на духовете, които бяха похитили здравето й. С фигурата поднесохме дори името на майка ми. Преди откупа майка ми се казваше Долма, а след това тя стана нов човек на име Йеше Лхамо. Майка ми се беше идентифицирала с болния човек, а откупът й позволи вместо това да се идентифицира с излекувания човек. Когато се идентифицираме с болестите и страданията си, става трудно да се излекуваме, тъй като лечението означава отказ от нашата самоличност. Ако успеем да променим самоличността си, можем да загърбим болестта или страданието. Духът също е обвързан с определена идентичност и ако изоставим тази идентичност, изоставяме и духа заедно с нея.
Принасянето на жертвени дарове може да бъде съвсем просто. Когато Лопон Тензин Намдак Римпоче дойде за пръв път в САЩ, аз го заведох в голям супермаркет. Той остана удивен от количеството храни в магазина. Каза, че това било подходящо място да се правят жертвени дарове: можело докато човек ходи между щандовете със стоки да предлага дарове на посетителите от четирите ранга. Няма нужда дори да купуваме каквото и да било. При всички видове приношения трябва да използваме съзнанието и енергията си, за да направим даровете истински. Същинското приношение се прави на въображаемо равнище. Поднасянето на материални дарове е ритуалът, който подпомага същинското енергийно приношение.
Има много духове, които биха желали да вземат участие и да получат нещичко от даровете, но са твърде слаби или се страхуват да дойдат освен ако ние не ги поканим. Ако го сторим, те са в състояние да се появят.
Преди да започнете да се храните с някое ястие, поднесете го в дар на посетителите от първи и втори ранг. В края на храненето просто позволете на посетителите от трети и четвърти ранг да вземат каквото е останало от яденето ви. Нищо няма да изчезне от чиниите, но на енергийно равнище нещо бива дадено, а нещо бива прието като дар. Когато запалваме огън, можем да принесем в дар дима, който с помощта на въображението ни може да се превърне във всичко, от което духът има нужда според нас.
Можем да изгорим малко количество от специално приготвена храна, така че димът от нея да бъде жертвен дар за духовете и за мъртвите. Когато почине наш близък, правим димни жертвоприношения в продължение на 49 дни, колкото според Тибетците е времето, необходимо за придвижване през всички междинни нива по пътя към прераждането.
Поднасяйте жертвени дарове на посетителите от всичките четири ранга. Не забравяйте кармичните посетители — съществата, с които сте обвързани по някакъв начин и към които е възможно да имате някакъв дълг. Поканете ги - те така или иначе ще присъстват в живота ви. Разтворете сърцето си и ги поканете да дойдат и да приемат предложените от вас дарове. Ако след това се успокоите, можете да видите образи, свързани с тези посетители. Понякога тези образи се явяват в сънищата ни. Може да се появи ако не образ, то някакво чувство. Във всеки случай, какво или кой е това, което се появява? Някои от фигурите в сънищата ви дават нещо, но те не са онези, за които мислим. Те са онези, които изглежда искат нещо от вас, те молят за нещо или изискват нещо от вас. Така че вие им поднесете онова, което пожелаят. Изгорете малко храна. Когато димът се издигне, представете си, че той се превръща в онова, което духът е пожелал. Това е достатъчно. Поднасянето на жертвени дарове развива способността за щедрост, чувствителност и състрадание у нас.
Когато се премествате на ново място, обърнете внимание на сънищата и преживяванията си. Имате нови съседи - духове, - също както имате и нови физически съседи, така че и в двата случая е добре да установите с тях добросъседски отношения. Направете жертвени дарове на духовете на новото място. Ако възнамерявате да строите или да промените мястото по някакъв начин, помолете за тяхното разрешение и им поднесете жертвените си дарове. Може да се наложи да помолите духовете да напуснат мястото, където ще строите. Бъдете внимателни, но ако те не желаят да си тръгнат, може да се наложи да бъдете и гневни.
Полезно е, когато изпълнявате голям ритуал като например „откуп", да го определите за вечерта преди новолунието. Хората са малко по-уязвими нощем, когато енергията отслабва, така че е разумно да работите с негативните сили именно тогава.
Жертвени дарове трябва да се поднасят при специални поводи, като например когато някой е болен или умира. Освен това те могат да се поднасят и редовно, веднъж месечно, ако желаете. Поднасянето на храна, напитки и ритуалът мандала могат да се правят ежедневно. Когато йогините се оттеглят в планините, възможно е да потърсят подкрепа от местните духове и тогава те поднасят жертвен дар от изгорена храна всеки ден.
Дори на Запад, където хората са по-склонни, да приписват проблемите си на психологически или биологични процеси, отколкото да ги свързват с духове, могат да се правят жертвени дарове. За човек, който психологизира всички проблеми, поднасянето на жертвени дарове също ще бъде психологизирано и ще му бъде полезно.
Когато сте приключили с тези ритуали, изнесете жертвените дарове навън. Ако са храна, оставете животните и насекомите да я изядат. Както писах по-горе, в поднасянето на дарове не става дума за даване на материални неща на нематериални същества, а за използването на материални неща с цел реализирането на вътрешни практики. Онова, което прави ефективна подобна практика, е въображението и ентусиазмът, с които тя се провежда.
Поднасянето на жертвени дарове е жест, излизащ от сърцето и прекрасен израз на щедрост. Ако постоянно предизвиквате подобни преживявания в живота си, те ще имат върху него положителен ефект.

ЗАГУБА НА ДУШАТА
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА EHEPГИЯTA
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

В тибетската традиция, както в много шаманистки традиции, съществува понятието „загуба на душата". Макар това да е дисбаланс на елементите, той е по-сериозен от онзи, който изпитваме в обикновения си живот. Става дума за степен на интензивност. Загубата на душата е сериозна загуба на свойствата на елементите и състояние на извънреден дисбаланс, който обикновено, макар и не винаги, е причинен от травмиращи външни ситуации и същества.
Казваме, че душата може да бъде открадната от злонамерени същества от осемте типа. Това означава, че отрицателни външни същества и сили могат да нарушат нашата способност за положителни човешки качества. Когато тези качества изчезнат, те могат да бъдат възвърнати с помощта на практиката на „връщане на душата". Така превеждам понятието ла-лу (bla bslu). Ритуалът е сложен и ако човек сериозно желае да го усвои, трябва да намери квалифициран учител и определено време да получава указания от него. Това, на което аз уча тук, се отнася за връщането на душата, но е съвсем различна дейност -„връщането на елементите" бюнг-бе чу-дю ('byung ba'I bcud 'dus)
Сутра, Тантра и шаманистките колесници включват действия за повторното ни свързване с положителните свойства на елементите. Тези действия нямат за цел просто да преживеем приятни моменти, става дума за това да осъществим връзка с по-дълбоки нива в нас самите. Макар в крайна сметка да трябва да стигнем отвъд двойствеността на положителното и отрицателното (стр 126-7 липсва част от текста) ,докато реално действаме, положителните свойства  ...ни приближават към опита за основата на съществуването, докато отрицателните свойства ни разстройват и ни отдалечават от този опит.
При загуба на свойствата на елементите се получава загуба на вкуса на преживяванията ни, загуба на богатството и резонанса им. Това наподобява преживяването на разбитото сърце. Мъж или жена губят съпруга си или партньора си по шокиращ начин, измамени или изоставени са и тогава той или тя затварят сърцето си. Тази тема е позната от романите и филмите: човек не може да обича поради страха си да не бъде отново наранен. Същият вид вътрешни щети могат да се получат, когато човек загуби детето си, когато стане жертва на насилник, когато стане свидетел или е подложен на жестокост, когато преживее война, когато пострада при катастрофа или загуби дома си - при всички тези нещастия и беди, които сполетяват нас, хората. Душевният шок изпълва съществото ни със страх, усещането за загуба или друго силно чувство и резултатът е загубата на положителните свойства, загубата на жизнените сили и жизнерадостта ни, загубата на щастието и на способността ни да усещаме изживяванията на други хора. Може също така да се стигне до физическа слабост и до загуба на яснотата на възприятията.
Загубата може да настъпи изведнъж - както става в случай на отделен опустошаващ инцидент - или за определено време, както става под въздействието на травмираща или дехуманизираща среда. Според схващането на шаманизма и в двата случая загубата на душата има отношение към отрицателните духове. На Запад се казва, че когато сме физически или психически отпаднали, ставаме по-податливи на бактериални и вирусни инфекции. По същия начин ние сме по-податливи и на влиянието на нематериални същества. Независимо (стр 127 липсва част от текста) дали вредата ни е нанесена от нематериални отрицател- ...ни сили или от външни събития като нещастен случаи или болест, тя може да е една по същността си: загуба на способностите, на енергиите на елементите. С други думи - загуба на душата.
Например след нещастен случай човек може да усеща изтощение, загуба на вдъхновение и на творчески заряд или загуба на жизнени сили. Това състояние може да отмине от само себе си, но ако не стане така, ако е изчезнала енергията на елемента Огън, състоянието може да се превърне в хронично. То може да се прояви в работата и в личните отношения, а може да намери израз в тялото като болест и в ума — като разстройство на познавателните способности. Нещастният случай е видимата причина за загубата, но всъщност загубата може да произтича както пряко от травмата, така и от обстоятелството, че човекът е отпаднал и уязвим за злонамерени външни същества. При всички случаи вредата се корени в душата на пострадалия.
Може би когато насочите вниманието си към областта на сърдечната си чакра, няма да усетите нищо. Просто задръжте вниманието си на това място. Може да получите странни усещания. Може да усетите болка. Ако сте бил наранен така, че душата ви да е пострадала, някоя от чакрите ви може да е затворена. Може да ви е необходимо продължително време, за да усетите пътя си към нея. Това затваряне може да е дребно - инстинкт да се затворите, за да се защитите, а може да бъде и по-сериозно и да се изрази чрез хронична загуба на способностите.
Загубата на душата може да се изяви като депресия. Или като безпокойство, ако е изчезнал елементът Земя. Ако липсва Огънят, може да се прояви като притъпеност на чувствителността. И тъй нататък. Обикновено за симптомите на загуба на душата се казва, че са бледност, загуба на нормалния тен на лицето; липса на жизненост; неспособност за концентриране, а понякога и неспособност за нормално ходене. Физическото, емоционалното, словесното и психическото поведение са лишени от фокус. Човек може да се чувства безсилен и да не може да действа, както е действал преди. Възможно е да не успява да пристигне навреме на работа и да отмята толкова от задачите, колкото е съумявал да свърши преди. Вероятно е да не може да разсъждава ясно. Това състояние може да продължи, докато загубата на душата не се прояви по един по-материален начин като болест в тялото.
В традиционната тибетска култура, когато хората започват да изпитват страданието от този тип състояние, те искат да им се направи гадаене, на което се гледа като на важно средство за диагностициране на източника на енергийните смущения и за посочване на възможните действия за отстраняване на тези смущения. Понякога гадаенето предлага призоваване на душата. В други случаи, дори без гадаене, хората могат да усещат, че такова призоваване е основателно. Тогава те се обръщат към някой лама или йогин да изпълни ритуала от тяхно име или, ако знаят какво да правят, сами изпълняват необходимите ритуални действия.

СТРЕЛАТА, ТЮРКОАЗЪТ И ЕЛЕНЪТ НА ДУШАТА

При връщането на душата се използват определени ритуални предмети. Макар да ги описвам тук, не приемайте думите ми като инструкция за използването им. В следващата практика те не са нужни. Включвам описанието им, за да предложа едно по-пълно познание за ритуала по връщането на загубена душа. Обикновено при него се използва ритуална стрела, наречена да-дар. Тя е изработена от парче бамбук с три сегмента, символизиращи ла, йи и сем. Стрелата се използва за установяване на контакт с енергиите на елементите. Най-напред шаманът призовава посетителите от четирите ранга и ги моли за помощ. Стрелата е като проводник, свързан с източника на силата, в случая - с посетителите от четирите ранга и с околната среда. По време на ритуала за призоваване на душата, докато богините пътуват, за да възвърнат същността на елементите, шаманът държи стрелата насочена с върха надолу и с другия й край бавно описва над главата си кръг в посока, обратна на часовниковата стрелка. Щом стрелата се отдалечи от изпълняващия ритуала, тя събира енергията на елементите. Щом отново се приближи към него, събраната енергия се пренася върху човека. Енергиите на живота биват призовавани с помощта на пет разноцветни ленти - бяла, зелена, червена, синя и жълта, вързани за върха на стрелата, които представляват петте елемента и символично се съдържат в самата стрела.
Стрелата не е единственото символично вместилище на лечебните енергии. Повечето хора, изповядващи религията Бон, носят на шията си тюркоаз. Това е камъкът на душата, ла-ю - символичното вместилище на душата. По време на ритуала тюркоазът на лекувания човек (ако това не е самият изпълняващ ритуала) се слага пред действащото лице и енергиите, възвръщани с помощта на стрелата, се насочват към камъка.
Третата символична обител на душата е еленът на душата, ша-ва. От тесто се прави фигура на елен, вътре в която се слага къс хартия или плат със сричката НИ, обозначаваща зародиша на човешката душа. Към тази сричка в сърцето на елена се насочват енергиите на силата на живота. В края на ритуала еленът се дава на лекувания човек и той го съхранява в личния си олтар. Добре е да получите конкретни инструкции за подготовката и използването на тези ритуални предмети. Те помагат на практиката, но не са необходими за провеждането и. Истинската роля се пада на вниманието, ума, въображението и на чувството, породено от силното желание на действащото лице.

ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА НА EЛEMEHTИTE

Втози раздел следват указанията за практиката Възвръщане на енергията на елементите. Както казах преди, връщането на душата е сложен ритуал с огромна дълбочина, който трябва да бъде усвояван пряко от учител. Практиката, посочена тук, се отнася до връщането на енергията на елементите. Тя, за разлика от връщането на душата, е предназначена за вас самите, а не за някой друг, макар естествено да може да я посветите на благото на друг човек. Направих в тази практика някои малки изменения, основани на личния ми опит. Така например подредбата на елементите е различна от посочената в каноничния текст. Освен това текстът предлага при работа с елемента Огън действащото лице да обгърне с ръце коленете, а глезените да бъдат кръстосани, Това цели пораждането на повече топлина, но не е задължително. Текстът започва със сричката на зародиша в сърцето и тъкмо от там започва и трансформацията. Аз преподавам практиката, при която сричката се приближава към действащото лице от далечните простори на безкрайния космос. Може би първият вариант е по-подходящ за хора, при които преобладават елементите Земя или Вода, поради което за тях е по-полезно да отделят енергия. Вторият вариант пък може би е по-подходящ за хора, при които преобладава Огънят и Въздухът, поради което за тях е от полза да поемат енергия. Чувствайте се напълно свободни да опитвате и двата начина, за да установите кой е най-добрият за вас.
Включил съм оригиналния текст в приложението, така че ползващите тибетски език ще имат достъп до извора.
С цел улесняване работата с текста по време на практиката отделните етапи са записани в италик, а след тях идва обяснението, записано с обикновен шрифт. Прочетете няколко пъти целия текст, докато схванете всичко. После, когато реално пристъпвате към действие, редовете на италик трябва да са ви достатъчни. След като сте се занимавали известно време, схематичното изложение в началото на следващия раздел би трябвало да е всичко, от което се нуждаете за практикуване.

СХЕМАТИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Встъпителни действия:
Деветте пречистващи вдишвания
Гуру-йога
Призоваване и установяване на контакт с посетителите от четирите ранга
Основни действия:
Три-, пет- или седемкратно произнасяне на мантрата на зародиша; трансформиране в богинята на елемента. Прознасяне на мантрата на богинята. Произнасяне на мантрата на съчетаните елементи.
Събуждане на богинята на елемента в съответния орган. Произнасяне на трите мантри.
Пътуване на богините за възвръщане на изгубените свойства на елементите.
Изпълване на органа с енергията на елементите. Произнасяне на мантрата на зародиша. Изпълване на централния канал със същността на елемента от богинята на съответния орган. Приемане на свойствата и енергията на елементите на най-дълбоко ниво - на най-фините равнища на преживяване по времето на произнасянето на мантра на богинята. Произнасяне на мантрата на съчетаните елементи.
Задържане в чистото присъствие.
Действията се повтарят за всеки от петте елемента.
Произнасяне на мантрата на дълголетието.
Заслугата от действията се посвещава на благото на всички живи същества.

ДЕВЕТ ПРЕЧИСТВАЩИ ВДИШВАНИЯ
Изпълнение на встъпителните действия на Деветте пречистващи вдишвания. Указанията за тях бяха описани по-горе в книгата (вж. стр. 98-100).

ГУРУ-ЙОГА

Изпълнение на гуру-йога.
Гуру-йога е основна практика във всички тибетски традиции. Ако вече не сте обучени в някоя определена форма на гуру-йога, можете да визуализирате всички просветлени същества и учители, с които сте свързани, и да отправите към тях своите молитви. Отпуснете тялото си и разтворете сърцето си. Събудете в себе си чувство на преданост и благодарност. Отправете искрена молитва за помощ и подкрепа по духовния ви път и в частност за практиката, с която се заемате конкретно.
Централна фигура във визуализацията може да е някой Буда или ваш учител. Ако сте получили подходящо посвещение, можете да използвате мъжко или женско божество на визуализацията. Извикайте в себе си представата за голям огън на мъдростта, идващ от сърцето на Учителя и изгарящ вашите отрицателни кармични следи и препятствия. След пламъка си представете мощни ветрове на мъдростта, връхлитащи ви от сърцето на Учителя, измитащи и последните остатъци от огъня и всички останали пречки. Най-накрая извикайте в представите си порой от чиста вода, стичащ се от сърцето на Учителя, отмиващ всички останали негативи и оставящ ви напълно пречистени - чисто вместилище за свещените учения.
Сега приемете посвещението от Учителя. Сноп чиста бяла светлина, излъчван от чакрата зад веждите на Учителя, облива съответната ваша чакра, разположена между и зад веждите ви. Чрез него вие приемате посвещението и тялото ви се изпълва със сила. Усещате цялото си тяло отпуснато. Чиста червена светлина се излъчва от чакрата при гърлото на Учителя към вашата чакра при гърлото. Чрез него вие приемате посвещението и енергията ви се увеличава. Усещате още по-голямо отпускане. След това чиста синя светлина се излъчва от сърцето на Учителя към вашето сърце. Чрез нея вие приемате посвещението и умът ви се изпълва със сила. Усещате отпускане в най-фините измерения на съществото си. Сега си представете как Учителят и заобикалящите го просветлени същества се преобразяват в светлина, която навлиза в тялото ви през теменната чакра и след това се уталожва в сърцето ви. Откажете се от всякакви усилия, визуализация и мисли и почивайте в чистото присъствие. Ако познавате природата на съзнанието, останете в това състояние в продължение на цялата практика. Ако не - останете колкото е възможно по-осъзнат.

ПОСЕТИТЕЛИ ОТ ЧЕТИРИТЕ РАНГА

Поканете посетителите от четирите ранга и установете контакт с тях. Поканете ги и ги визуализирайте в пространството над себе си и от всички страни около вас. Установете контакт с тях. Не си поставяйте ограничения, бъдете отворени. Изпитайте емоционалната и енергийната си връзка с тях. Оставете я да ви промени, да ви направи по-нежни, да възвърне жизнеността ви. Открийте в себе си по-голяма лекота, откажете се от отрицателните неща. Този вид духовна практика не е пасивен, вие трябва да участвате активно в нея. Ако желанието ви е силно и се отворите, висшите сили и същества ще откликнат, но ако извършвате всичко това механично, ползата няма да е голяма.

Поканете посетителите от първи ранг
Посетителите от първи ранг включват будите и просветлените закрилници и бодхисаттви, учителите на школата, с която сте обвързани и божествата, към които имате тантрични дългове. Към посетителите от първи ранг спадат и сияйните богини на елементите. Извикайте ги в представата си и усетете тяхното присъствие. Те са красиви, напълно просветлени богини. Богинята на Пространството е бяла, богинята на Въздуха е зелена, богинята на Огъня е червена, богинята на Водата е синя, а богинята на Земята е жълта. Отправете молитви към богините, като потърсите помощта им при отстраняването на вътрешните и на външните препятствия, при възвръщането на изгубените и нарушени свойства на душата ви и при преодоляването и на най-фините духовни пречки. Помолете ги за благослов, за сила и подкрепа, а също така и за напътствия. Бъдете наясно с това, за какво се молите. Това са просветлени същества и, макар да са отвъд всякакво вълнение и смут, те откликват на нашите намерения и нужди и със сигурност ни помагат. Помолете ги за собственото си възстановяване и за благото на всички същества, нуждаещи се от лечение.
Ако не вярвате в духове, просто се опитайте да установите контакт с висшите сили. Няма значение дали вярваме или не. Всички ние имаме преживявания, свързани с висшите сили. Тук ние им даваме име и се опитваме да ги разберем по начина, по който те биват разбирани и преживявани в древните тибетски традиции. Ако се съсредоточите върху тях и установите връзка с тях, каквото и название да им дадете, можете да черпите положителни качества за себе си от тази връзка.

Поканете посетителите от втори ранг

Свържете се с посетителите от втори ранг. Те са могъщи пазители и закрилници на ученията, богове и богини и съществата, които представляват звездите и планетите. Помолете ги за лечебна сила, за да се възстановите и да излекувате и други хора. Помолете ги да премахнат препятствията и да усмирят безпокойствата. Помолете ги да ви дарят със собствените си положителни качества.

Поканете посетителите от трети ранг
Свържете се с посетителите от трети ранг: осемте вида същества и кармичните посетители. Те включват духовете, свързани с мястото - с планините, с водите, с дърветата и с полята. Те са силите, които можете да усетите на различни места и които могат да са както благоразположени, така и злонамерени. Помолете ги да ви подкрепят и да не ви пречат. Поискайте да ви отведат на мястото и в момента, когато вашата енергия и качествата ви са били загубени, откраднати или увредени. Свържете се с духовете, взели енергията от вас и ги помолете да ви върнат отнетото. Отправете към тях молитви за тяхното щастие.

Поканете посетителите от четвърти ранг

Свържете се с посетителите от четвърти ранг - посетителите на състраданието. Те са същества, по-слаби от вас и такива, които също като вас страдат от ежедневните проблеми, независимо кои сфери обитават. Представете си, че им поднасяте в дар онова, от което се нуждаят, за да бъдат щастливи и здрави. Култивирайте у себе си щедрост при даряването. Помолете ги да ви помогнат при възстановяването на душата и жизнените ви сили и да ви върнат енергията, която са ви отнели.
Трансформация на тялото

Изпейте три, пет или седем пъти мантрата МА КХАМ. Незабавно от безкрайността на огромния космос към вас ще започнат да се придвижват много сияйни златистожълти срички МА КХАМ. Те излъчват чистата жълта светлина на елемента Земя и светлината ви облива целите. Сричките се събират над главата ви, над теменната чакра и после се спускат надолу. Оставете се на усещането във вашето теме, когато те навлизат в тялото ви. В момента, когато те докосват темето ви, цялото ви тяло мигновено се преобразява в богинята на елемента Земя. Визуализирайте тази трансформация, но по-важното е да я усетите.
Вашата кожа, плътта ви, кръвта, нервите, каналите, костите ви - всички клетки на вашето тяло - са преобразени в енергията на елемента Земя. Вие сте Земя! В лявата ви ръка има ваза, пълна с лечебен нектар на елемента Земя. В дясната си ръка държите обърнатата свастика - символ на неизменната вечна истина. Въплътете изцяло енергиите и свойствата на богинята на Земята. Почувствайте присъствието й, любовта и мъдростта й и отправете молитвите си към нея да премахне всички болести, болки и страдания на телесно равнище. После изпейте мантрата на богинята: КХАМ ЛА ШИ КЬЕ ЛЕ ДУ - щом получите благослова й, пораждащ преживяването на положителните качества на елемента Земя във вашето тяло. Почувствайте се стабилен, силен, способен, сигурен и почувствайте, че всички болести, пречки и препятствия на тялото са премахнати.
Накрая, останете в трансформираното състояние, докато пеете мантрата на съчетаните елементи: А ЯМ РАМ МАМ КХАМ БРУМ ДУ. Това придава окончателен характер на действията ви, като укрепва и стабилизира преживяването.
Това е трансформирането на тялото. Има пет части на тази практика - по една за всеки елемент. Посоченият пример се отнася до богинята на елемента Земя. При занимания с останалите елементи и с техните богини променяйте съставните части - мантрата, цвета, предметите и органа (вж. раздела слсд описанието на практиката) и се опитвайте да усетите качествата на отделния елемент. Отвъд различията всички богини са просветлени, любящи, могъщи и красиви. Те са чистата страна на енергията на елементите, която е просветлена и която може да откликне на вас като индивид.
Ако желаете, можете да работите само с един от елементите и с една от богините или пък да работите с елементите един след друг. Най-лесно би било да започнете с богинята на елемента Земя и после да се заемете с все по-невеществени енергии на елементите - Вода, Огън, Въздух и най-накрая Пространство.
Всички мантри на зародиша започват с МА - сричката, която представлява женската божественост. Този звук се отнася за майката в много езици: ма, мама, ама. От тази сричка произтича преобразуването в богиня. Втората сричка е сричката на семето на елемента и от нея произлизат отделните качества на богинята.
Различните текстове използват различни мантри за елементите. Някъде МАМ се появява като БАМ например. Нека това не ви обърква; важна е целта на практиката ви.
Щом породите в себе си положителните качества на елемента и получите благословията на богинята, произнесете нейната мантра: КХАМ ЛА ШИ КЬЕ ЛЕ ДУ.
Няма определен брой пъти за произнасянето й - правете го, докато ви е от полза. Позволете на практиката да отвори и да смекчи сърцето ви.
Сега останете в трансформираното състояние, докато рецитирате мантрата на съчетаните елементи - А ЯМ РАМ МАМ КХАМ БРУМ ДУ - толкова, колкото ви е приятно да го правите.

Мантри на петте елемента:

Пространство - А МУ ЙЕ А КАР А НИ А
Въздух - ЯМ ЯМ НИ ЛИ ТХУН ДУ
Огън    - РАМЦАНГТАНГНЕРАМДУ
Вода   - МАМДАНГРАМАМТИНГДУ
Земя   - КХАМ ЛА ШИ КЬЕ ЛЕ ДУ

Мантра на мандалата на петте елемента:

ДРУМ ДРУНГ ДЗАД МУ ЙЕ ДУ

Мантра на съчетаните елементи:
А ЯМ РАМ МАМ КХАМ ДРУМ ДУ


--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!

18j 29.5.2012, 15:55
Георги, това е уникално, направо отивам да я взема книгата. Важни са не толкова самото лечителство, но описаните практики. То може да се окаже, че задачата е доста по-проста отколкото съм си я представял!

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Георги-НЗ 29.5.2012, 17:19
Смятам, че даденото от бон-монаха Римпоче е предназаначено предимно за тибетци. И при евентуални практики трябва да се има в предвид нашия си български светоглед, както и да се уповаваме на нашите традиции, духовни водачи , Светии и светилища.--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!

18j 30.5.2012, 14:35

Да - това пояснение е важно разбира се.
Когато си посещаваме нашите места които са Свети, да се държим според нашите обичаи и това да става на датите, които са отбелязани в нашия си календар - да се обръщаме към съответните така наречени "посетители" с прозвищата, които на нас са ни дадени,
НО това което е ново и интересно е именно технологията, по която да провеждаме комуникацията: с кои "посетители" посредством кои енергийни структури да общуваме.

И това с "жертвоприношенията" също е много важно - че става дума в еднаква степен за психо-енергиен процес, а не толкова за материята, която принасяме. Много са важни мислите, които се отправят в пространството и към съответните "посетители". Това явно дава резултати.

Между другото докато обсъждаме този текст в нашата групичка, си давам сметка, че при първите ни посещения по Местата - действията ми са били до известна степен по-правилни и пълноценни (спонтанно) отколкото напоследък (след като сме го подложили на съмнение). Първите пъти съм обръщал повече внимание на материалната част от процеса, докато напоследък повече наблягам на психо-енергийната част. Грешката в първите пъти е била, че съм се вглъбявал, докато сега екстериоризирам енергията, но неглижирам материалния елемент. А всъщност двете трябва да вървят успоредно, като материалните елементи служат едва ли не за проводник или по-скоро транспортно средство - с помощта на психиката се превръща енергията на материята в енергия от финия свят. Много ми се строи интересен пасажа с изгарянето и с пушека. Това сме го правили единствено първия път на Щутград. И тогава ми пискаха - "ау, ама това от къде го измисли, не знаем дали се прави така..." Само дето успоредно с изгарянето не сме правили другото - психо-енергийния процес.

И тук вече стигаме до онази тема табу - алхимията. До този момент не си позволявах да мисля по тази тема (и се оказах много прав, в което се убедих, след като станах свидетел на разказ, как една групичка ентусиасти се впуснали в алхимични ритуали, което директно довело до повече или по-малко сериозни проблеми за всеки един от тях).
..и ето тук лъсват някои пробиви в творчеството на Мавров. Дали той самия е в заблуда или просто отвлича съзнания за неясни каузи - предстои да разберем.. но това е друга тема.
--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Канатица 13.6.2012, 11:29
Въпросът за Абсолюта е изключително сложен - преди всичко, защото за него не може да се каже нищо определено. В него няма структура, за която би могла да се „хване" човешката мисъл. Дори негови характеристики като безпределност и вечност не се възприемат от разума същностно, а като абстрактни символи. Абсолютът е нещо изцяло трансцендентно (извън пределите на знанието, опита). Той не поддава на рационалния опит, а човешкият разум не е способен на повече. Нашата душа обаче има възможност да се запознае, ако не със самия Абсолют, поне с някои негови прояви, тъй като тя притежава способността за нелокални енергийни вибрации. Какво означава „нелокални"? Ето пример, който до¬бре илюстрира отговора.
Да си представим голяма камбана. Ако я ударим, определе¬но време тя ще издава свойствения за нея звук. Може да бъде удряна на различни места и с различни предмети - само в пър¬вите мигове звукът ще се промени, а после пак ще зазвучи със „своя глас". Той почти не зависи от индивидуалността на удрящия, като енергията на удара моментално се разпространява по цялото тяло на камбаната. Може да сте ударили в една точка, но звукът принадлежи на цялата камбана.
Ако докоснете с ръка камбаната, звукът бързо започва да отслабва - отива в ръката. Няма значение къде сте я докоснали - на това място преминава звукът: равномерно от цялата кам¬бана и също независимо от индивидуалността на човека, поста¬вил ръката си. Енергията на звука, влязла в камбаната локално (и индивидуално) като удар в една точка, се разнася по цялата камбана и става обща (безлична), нелокална, непринадлежаща на определен участък от тялото й. Точно по същия начин нелокалната и обезличена енергия на звука се превръща в локална там, където е поставена ръката, като при това вече принадлежи на конкретна личност.
Няма съмнение, че всяко сравнение куца, но като се опитва¬ме да разберем как душата ни възприема нелокалните енергии и ги превръща в локални, нека да имаме предвид дадения пример с камбаната и ръката на индивида. Благодарение на това можем да разберем откъде са се появили уникалните знания за Абсолюта, тъй като информацията за него и за финия свят, притежавана от човечеството до края на XX век е един източник на знания - Информационното поле - посредством месии, пророци и светци. Единното информационно поле може да бъде сравнено с камбаната, а пророците или светците – с ръката на индивида.
По този начин в миналото е получена информацията за Абсолюта и за финия свят. Ето какво е казано за Абсолюта в древната книга „Дзиан" (началото на второто хилядолетие пр.Хр), чието съдържание е получено в резултат на медитации: „Нямаше нищо. Само тъмнина изпълваше безпределното Всичко. Нямаше време... Нямаше Вселенски разум, понеже нямаше същества, които да го вместят. Нямаше нито безмълвие, нито звук, понеже нямаше слух, който да го усети. Нямаше нищо освен нерушимото вечно дихание, не знаещо дори себе си. Само единна форма на съществуване - безпределна, безкрайна и безпричинна, се прос¬тираше, потънала в сън, лишен от сънища. Несъзнателен живот пулсираше във вселенското пространство".
Според Елена Рьорих „нерушимото вечно дихание, не зна¬ещо дори себе си“ е великият космически принцип, единното и безкрайно начало, безпричинната причина за битието. Това единно и безкрайно начало в Изтока получава наименовани¬ето „Абсолют". Това единно и безкрайно начало съществува винаги, като е или пасивно, или активно. В началото на пери¬ода на дейността има активизиране на божественото начало, а видимият свят е крайният резултат от продължителна верига космически сили, задействани последователно".
Няма да скрием, че не е лесно да възприемем Абсолюта като „безпричинна причина за битието" или като „космически прин¬цип". А и вероятно не си струва да се опитваме да проникнем в тази Велика тайна, недостъпна за ограничения ни разум. Достатъчно е да се запознаем със знанията, които дава езотериката и които е успяла да получи науката. Защото науката към края 20-ти век е постигнала някои неща.
Руската наука стига отдавна до извода за многослойността на финия свят. Например още през 1981 година академик Марков докладва пред Президиума на Академията на науките СССР: „Информационното поле на Вселената е слоесто и структурно напомня „матрьошка", като всеки слой е свързан йерахично с по-високите слоеве, включително до Абсолюта, и освен информационна банка е и регулатор на началото в съдбините на хората и човечеството". Обърнете внимание, че става дума за 1981 година. Колцина от нас тогава са мислили за Бог или фини материи? Тогава беше опасно да се доближаваме до църквите, можеха да ни изгонят работа. А учените вече са говорели за Информационното поле като регулатор на човешките съдби. Знаели са, че то е слоесто, но не им било известно колко слоя равнища съществуват и какви са те. От училищната скамейка непрекъснато ни повтаряха, че структурата на света е от четири равнища на реалността: твърди тела, течности, газове, поле и елементарни частици (плазма). След десетилетни занимания за създаването на единна теория на полето директорът на Центъра физика на вакуума, докторът на физико-математическите науки Г. Шипов успява да състави система от уравнения, описваща Универсума, и математически моделира представата за света : за система, състояща се от седем равнища на реалността:
1. Абсолютно нищо;
2. първични торзионни полета на усукване;
3. физичен вакуум (ефир);
4. плазма;
5. течност;
6. твърдо тяло.
Четирите последни равнища са добре познати. Те образуват грубия материален свят. Първите три равнища са на финия свят - физичният вакуум, първичните торзионни полета и Абсолютното нищо.
Равнището на физичния вакуум започва да се изучава и усвоява от теоретичната и приложната физика приблизително от 30-те години на миналия век. Що се отнася до шестото равнище, на първичните торзионни полета, които много учени наричат поле на Съзнание на Вселената, предположението за неговото съществуване се появява през втората половина на ХХ век. Но само под формата на хипотези. И ето че академик Шипов математически точно доказва, че равнищата на реалността са седем.
За първи път в математиката се появява необичайно равнище, наречено от Шипов „Абсолютно нищо", за което се оказва, че няма и какво да се каже. Но не защото там няма абсолютно нищо, а точно обратното, защото Абсолютното нищо е Абсо¬лютно всичко!
Оказва се, че за всяко от равнищата на реалността, с из¬ключение на това на Абсолютното нищо, може да се изведат съдържателни уравнения, чието решаване дава описание на свойствата на материята и веществото на всяко от тези равни¬ща. И то толкова точно, както уравненията на Нютон описва законите на движението в материалния свят.
Но най-високото равнище - на Абсолютното нищо, се описва от уравнения, които имат вид на двойка тъждества: 0=0(1), 0=0 (2).
Първото тъждество е символично изражение на закона за запазване на енергията, а втория на закона за запазване на четириизмерния момент на импулса. Тази неопределеност не позволява да се правят изводи за свойствата на това равнище, наречено Абсолютно нищо. Академик Шипов пише: „За тази същност можем единствено да кажем, че има абсолютни творчески способности. Тя е абсолютното нищо за което нищо конкретно не може да се каже, не може да се опише с формули, но въпреки това тя стои над всички и твори всичко. Абсолютното нищо - искам да го подчертая — претендира за образа на Бога".
Ученият успява все пак да изясни, че Абсолютното нищо има две различни състояния, като едното съответства на под¬реденото състояние на абсолютния вакуум, а другото - на не¬подреденото. Но за да се осъзнае Абсолютното нищо и да се направи подредено, е необходимо активно начало.
Академик Шипов на практика потвърждава думите на Елена Рьорих за Абсолюта като единно и безкрайно начало, което е или пасивно, или активно и е необходимо да се актавизира за създаването на видим свят. Той пише: „Пустото, но номерира¬но пространство предполага съществуване на „първично съз¬нание, или свръхсъзнание, способно да осъзнае Абсолютното нищо и да го направи подредено. На това равнище на реалност¬та решаваща роля играе „първичното съзнание", проявяващо се в ролята на активно начало - на Бог - и неподдаващо се на аналитично описание... Без да се прекалява, на Абсолютното „нищо" може да се придаде статут на Творец или Създател, за¬щото всичко започва от Него... И това Нищо не твори материя, а планове замисли".
Оказва се обаче, че Абсолютното нищо трябва да притежава не само съзнание. А. Акимов, директор на Международния институт по теоретична и приложна физика, доктор на физико-математическите науки, академик от РАЕН, пише, че: „Абсо¬лютното нищо е среда, която има, от една страна, програма, матрица на възможното. И в тази матрица са заложени струк¬турата и свойствата на всички долни равнища на реалността. Oт друга страна, за реализацията на тази матрица, на този план е необходимо известно въздействие, или както бихме казали воля и съзнание. Освен наличието на матрици волята и съзнанието са двете свойства, които на всяка цена трябва да притежава дадено равнище. Ролята им е в осъзнатата реализация ( в езотериката биха казали - във въплъщението) на плановете и възможностите, които потенциално съществуват в Абсолютното нищо".
Обърнете внимание, че учените определят свойства като съзнание и воля на Абсолютното нищо. На свой ред езотериката дава същите свойства на Абсолюта. Тя твърди, че неговия висши енергии са любов, воля и разум (съзнание)! Но над всич¬ки е любовта. Науката, за съжаление, никога не е разглеждала любовта като енергия и затова я е оставила „зад борда".Всяко съвпадение обаче на научни предположения и езотерични или религиозни знания във връзка с Абсолюта не може да не радва.
Защото мирозданието може да се разглежда от позициите на съвременните научни знания само от второто равнище - на торзионните полета на усукване. Когато се говори за Абсолют¬ното нищо, или за Абсолюта, се налага да се използват езотерични знания, получени чрез други способи, които в някои аспекти вече се потвърждават от науката.

Светът на идеите

Ако се опираме на антропния принцип, формулиран от нау¬ката в средата на XX век, който гласи, че Вселената още преди раждането си е била програмирана в нея да се появи вещество - на жива материя и разумни вещества, раждането на мирозда¬нието е започнало с възникването на мощна идея, на замисъл. Този принцип добре се съчетава с извода на академик Шипов, че „Абсолютното нищо нищо не твори материя, а планове замисли. След като са готови, започва процесът на раждане на материята от вакуума.
В „Откровенията“, които Творецът дава на хората чрез ака¬демик Маслов, също се казва: „Отначало беше мисълта...
Да си представим, че в дълбината на безпределния Абсолют се е зародила гигантската идея (мисълта) за създаване на физичен свят, населен с хора с лична творческа инициатива. И тази ндея, надарена със съзнание, е успяла да събере колосален запас от енергия.
За да разберем как се е случило това, ще вземем за при¬мер лазера. Лазер е абревиатура от английски, която означава „усилване на светлината чрез принудително излъчване. Най-напред работната среда на лазера докрай се зарежда със свет¬линна енергия. Затова в нея се пуска „запалващ“ лъч, който, получавайки енергия от „възбудената" среда, се усилва лави¬нообразно, принуждавайки всички атоми да излъчват светлин¬на енергия синхронно в една посока. В резултат мощността на лъча нараства милиони пъти, което позволява лазерът да се из¬ползва дори за управляване на термоядрени реакции.
В такъв „запалващ“ лъч за енергията на Абсолюта би могла да се превърне творческата идея. Събрала колосален запас от енер¬гия, тя успява да стане самодостатъчна, самостоятелна, концен¬трирана върху поставената цел. Когато концентрацията й достига определена величина, се ражда обектът. Струва си да се поясни, че във финия свят мислите, мислеформите, идеите и чувствата са реални обекти – като предметите и хората във физичния свят.
На нас, които сме възпитани в материалистични, а често и в атеистични позиции, ни е трудно да приемем твърдението, че мисълта или идеята може да бъде обект. Но това е така. Днес например учените смятат мислеформата, обединяваща двете си съставящи - мисъл и форма,
За един от най-чудните обекти на природата.
На Третата международна конференция, „Особени състоянив на човешкото съзнание. Експериментални и теоритични изследвания в парапсихологията", състояла се в Москва от 18 до 20 април 1997 година, докторът на техническите науки Уляков изнася следния доклад: „Биополяроните в енерго-иформационното пространство". Той заявява:
„В резултат на разпадането на биополярона след клиничната смърт се отделя информационен, духовен комплекс. Най-близко до духовния комплекс е понятието „душа". Друг вид информационни същности са автономните мисловни структури, или мислеформите. Те са продукт на мозъчната и емоционалната дейност на хората и заедно с духовния комплекс съставят взаимодействащата система на нематериалните структури - нека да я наречем духовен свят. Такива автономни структури са солитоните.
Мислите или менталната енергия се разглеждат в нашия физичен свет като виртуални или ненаблюдаеми същността, но на своето равнище (в света на идеите) те са реални обекта.
Във физиката е добре известно, че виртуална същност може да стане реална и наблюдаема, ако към нея се добавя енергия. Тъй като човек може да фокусира енергия с помощта на оп¬ределено вътрешно състояние, нашата енергетика може да се настройва в резонанс с външната реалност и да я променя, и обратно, външната реалност резонира с нашите вътрешни енергийни полета и променя вътрешната ни реалност.
По този повод в „Откровенията" е казано: „Всички ваши мислеобрази са енергия, а енергията е вечна! Което означава, че вашите мислеобрази, добри или лоши, не изчезват, а стават част от божественото пространство, част от Космоса!
Американският неврофизиолог Роджър Спери получава Но¬белова награда за това, че успява да разгадае как мислеформата в разума развива „причинна потенция“, сила, която инициира всичко произхождащо в човешкия живот.
Докторът на биологичните науки А. Дубров, който дълги години се занимава с изследване на парапсихологичните фе¬номени, пише: „Изследвания сочат, че благодарение на особеното състояние на съзнанието и мисловно насоченото дейст¬вие, човекът е в състояние ментално да създава материя и да взаимодейства с най-различни физични полета, частици и излъчвания".
След като науката признава способността на човек с мисъл да създава материя, не бива да се съмняваме в способностите на идеята на Абсолюта да създаде нашата Вселена.
Раждането на идеята означава отделянето й от Абсолюта и преминаването й в света на духа (в света на идеите), понеже в деята, надарена със съзнание, е духът! В източната термино¬логия светът на духа (или светът на идеите) се нарича Атма, или атмичен план. Той е относително плътен в сравнение с Аб¬солюта, но най-фин в сравнение с всички останали планове.
Раждането на всеки обект означава той да придобие форма, и то по-плътна от породилата го субстанция. Например ментал¬ният план ражда по-плътен обект - идея, мисъл, която на свой ред поражда емоция. Емоциите са обекти от още по-плътния астрален план. Те пък създават движение на обекта в най-плътния, физичния план. Фината субстанция на физичния вакуум ражда no-плътни елементарни частици.
С други думи, реализацията на замислите на Абсолюта започва с раждането на идеята и преминаването й в света на идеите.
За съществуването на този свят за първи път заявява големият древногръцки философ Платон (427-347 г. пр. Хр.) Той допуска, че съществуват два свята: на идеите, в който оригинали и типове - ноумени, и на вещите - феномени , тоест копия и снижи на ноумени.
Днес учените от Института по теоретична и приложна физика също признават съществуването на света на идеите. „Светът на идеите е реалност, която по отношение на материята е достатъчно устойчива, образуваща света на висшата реалност. Тя е основата на всичко. Първородна е. Тоест отначало се появява точно тази част от реалността, а едва по-късно привичната за нас груба материя."
Докторът на философските науки С. Аблеев е на мнение, че в природата не съществуват физични обекти, явления и процеси, които нямат съответните информационно-енергийни аналози (оригинали). Което означава, че зараждането на събитията се осъществява в трансфизичните (скритите) сфери, на енергоинформационното равнище на Космоса, в света на идеите, откъдето те се проектират в нашия физичен свят.79
В казаното от Платон и изводите на съвременните учени се говори за едно и също - за дуалността. Първичен е светът на идеите, или вълновият фин свят, а реалният реалният физичен свят е вторичен.
Академик Ф. Шипунов, един от ръководителите на Института за биосферата на Руската академия на науките, казва: „Отвъд пределите на елементарните частици - неутрони, позитрони и други - не съществува материален свят, остава само тяхната вълнова съставяща. Излиза, че Вселената се състои от субстан¬ция, която изобщо не може да бъде наречена материална, а е духовна субстанция с вълнова природа. Точно тя изгражда целия физичен свят".--------------------
"?????? ???? ???????, ?? ???????? ???? - ??? ????? ?? ???? ?? ? ???????"

anti666 17.9.2012, 21:30
QUOTE
Именно Тангра, понякога с другите божества, се разпорежда със всичко произтичащо в света и преди всичко със съдбите на хората: Тангра «разпределя срока (на живота)», но раждането на «синовете човешки» повелява богинята Умай, а смърта — Елериг. Тангра дава на кановете мъдрост и власт, дава кановете на народа, наказва съгрешилите против тях и даже «заповядва» на кана, решава държавни и военни дела. Согдоезичният бугутски надпис (от Согдиана със столица Булкхара), епитафия Таспар-кан (умрял в 581 г.), споменава за постоянни въпроси на кана към бога при решаване на държавни дела. Тангра неявно е антропоморфиран — той е надарен с човешки чувства; изразява своята воля словесно, но своите решения осъществява не с преки въздействия, а чрез природни или човешки агенти.

QUOTE
Съдейки по функциите на двата "ел-Тенгри" (енергийни проявления, б.р.) в древната «Книга на гаданията», единият от които дават на человек  «божествената благодат на душата» (Орендата), а другият създава и устройва държавата, защото и двата по-скоро са посланици на Небесния бог Тангра, непосредствени изпълнители на волята Му. Руническите надписи дават много примери, че именно Тангра нисполира божествената блародат или «заповядва»/подбужда възстановяването на държавата. Самата държава се именува в енисейската руника «божествена ела» (Бой-Терек). И двата "ел-Тенгри" се явяват по такъв начин младши божества, младши родственици на Тангра, които изпълняват волята Му, постоянно са на път и свързват Горния и Среден свят, така както кановете се обръщат към Небето с вопроси и молби и осъществяват обратната връзка на средния свят с Горния

http://kronk.spb.ru/library/klashtorny-savinov-1994-16.htm

Болгар 12.11.2013, 0:33
http://eipomak.eu/

Каква е тази гавра с розетата?

Йордан_13 12.11.2013, 1:21
User posted image

Мамицата им рязана, ще ги избием всичките! smil4334a8edcde62.gif smil4334a8edcde62.gif smil4334a8edcde62.gif smil4334a8edcde62.gif

Йордан_13 12.11.2013, 1:31
Това е мейла, на рязаните сороски махалки, официално ще им изпратим писмо, да свалят това лого от сайта си, инак лошо им се пише, Смолян не е далече.

mail@eipomak.eu

"Едно от основните решения, които бяха приети на това заседание, бе решението за създаване на Фондация, която да носи името ПОМАК.
Взето бе решение за изготвяне символите на сдружението -лого и флаг, като за целта бяха представени работни варианти."
Тази гавра е направена на 10.10.2012 г.

18j 12.11.2013, 14:50
Абсолютна гавра. Незнам защо резания паламуд винаги е най-наглото животно в целия пейзаж. Сега да им се обясни: ако ще ползват седем лъча в емблемата това означава че организацията им се гради или определя от седем неща.. ако искат да кажат че са 7 олигофрена - иди-дойди, но според мен и седем не са. Всички подобни организации са кухи.

Всеки случай подобна помашка европейска организация е нужна на света но само ако изкара на бял свят истината - че помаците от всички страни са българи които са приели да ги считат за мохамедани но тайно пазят атрибутите на вярванията си от преди това включително християнските атрибути. С две думи това са малодушни българи. И в тази връзка тия каквито и планове да имат ще срещнат отпора на истинските памаци. Щото съм сигурен че членовете на този институт не са нито българи нито помаци а обикновени резани членове от турски произход.
Нека наглостта им да ползват неправомерно седмолъчицата им донесе смъртно нещастие. Аз не си позволявам да се кича с този знак пък тия ли резани патладжани.. чак я и осквернили с латински знаци. Смърт телесна и душевна за този паразит.

Отделно цялата патардия става вече много комична. Не е възможно толкова много много организации и организми и членести членестоноги да се борят така панически срещу българите и българщината. И цели държави и междудържавни съюзи да драпат със зъби и без зъби за онуй що е изконно българско. Цели мастодонти владеят целия свят и определят световните процеси а не могат толкова хиляди години да се справят с едни има-няма 10 милиона население и да усвоят едни 100 000 кв.км. За смях станахте бе мухльовци. Смешни сте и непотребни. То не беха дпста мпста сороси и соросидиоти тракийски дружества и мружества партии и нпота все драпат за българското да окупират и узурпират. Донеси им Господи смърт мъчителна и бърза. Понеже сме във времето на Архангела и Свети Димитър мина - нека цялото небесно войнство се моли за нас пред Бога да доведе края на нашите врагове еднаж завинаги.

--------------------
??????? ? ??????? ??????!

Йордан_13 21.4.2014, 13:04
Maria Ruskova:
Тези напъни по Великден и Коледа са опит за запълване на празнината от липсващата духовност. Главите на българите са пълни с мъгла и суеверия. Всичките ни празници опират до обредността, а тя - до келепира: молим Господа за здраве, за берекет, а някои и молебени за успешен бизнес плащат. Искаме от Него, преди да сме дали каквото и да било, без да сме готови да пожертваме каквото и да било от себе си за Него, който иначе искрено вярваме, че е отишъл на кръста заради нас.
=====================================================


Християнството е една държавно наложена вяра в България и като такава се приема само обредно, като налагането й води до именно този брутален материализъм и дори до държавоотрицателни феномени, каквито исторически сме имали и душевно носим. Българинът трябва да си върне старата Вера и ще последва небивал Възход, както вътрешен,. така и външен. Християнството си остава за този, който иска да го изповяда. Но Верата, която Държава трябва да изрази е Старата, в която Държава, Народ и Бог са едно. Само тогава ще добие истинския смисъл, християнското "Свят Бог Наш, во нине, присно и во век и веков". Само тогава.

Ванина 22.4.2014, 19:53
Не че дедите ни не са живяли тежко. Наистина само до преди векъ, не че страдания е нямало, но били са щастливи. Фактъ са шевиците, песните... Въ днешно време кой може да създаде тази красота? Ето как са успявали да бъдатъ щастливи.

“Докато другаде блѣнътъ по безсмъртието се е излѣлъ въ каменни паметници или видения за отвѫдземнитѣ блаженства, изповедниците на Небесната вѣра сѫ виждали безсмъртието въ самата природа, въ самата действителность.
240* И тъкмо въ тази действителность сѫ потърсили да намерятъ безсмъртието – а не извънъ нея – въ безсмъртието на рода. Небесната вѣра е религията на семейството, вѣрaта въ безсмъртието на рода, вѣрата въ неговите бѫдни поколения,“
“237. Небесната вѣра е била и религия на светлата действителность. Тя е очаквала отъ този, а не въ отвѫдния светь най-хубавото. Колко често, като слушаме нашите народни песни, виждаме предъ очите си прекрасните картини на пролетното пробуждане, колко често въ благопожеланията се натъкваме на единъ светъ, изпълненъ съ доволство, щастие, благоденствие и обилна плодовитость.”

anti666 13.3.2015, 11:17
За който разбира руски, в този филм учени от Казахстан съвсем спокойно обсъждат Тенгрианството.

https://www.youtube.com/watch?v=qBxp8bFCpag
Сравнете ги с нашите банаджии, отделно че в "свободна" България такива обсъждания за забранени.
Тенгрианството е тема табу за властта, най-много да ни покажат някой ветеринар, който да ни обясни с руски акцент как старата Вяра на българите не била старата ни Вяра.

Казахските учени, макар и тюрки, в края на филма сами си потвърждават, че корените на тенгрианството са много по-древни от 3-и век, когато е намерен Орхонския надпис при река Енисей. И директно го свързват с шумерите. В края на обсъждането си задават въпроса откъде пък са дошли шумерите. В разговора съвсем спокойно се обясняват основните понятия на тенгрианството, неща, които са обсъждани тук и само тук. Филма е просто за илюстрация, за да сравним нивото на интелектуалния елит там, в "задръстения" Казахстан спрямо еврогейската ни република.

Георги-НЗ 14.3.2015, 0:38
QUOTE (Йордан_13 @ 12.11.2013, 2:31 )
Това е мейла, на рязаните сороски махалки, официално ще им изпратим писмо, да свалят това лого от сайта си, инак лошо им се пише, Смолян не е далече.

mail@eipomak.eu

"Едно от основните решения, които бяха приети на това заседание, бе решението за създаване на Фондация, която да носи името ПОМАК.
Взето бе решение за изготвяне символите на сдружението -лого и флаг, като за целта бяха представени работни варианти."
Тази гавра е направена на 10.10.2012 г.

Розетата в мръсни помашки ръце - предизвика бедствие. И то ще продължава. А лятото им е ебана вярата от порои и свлачища.

Поговорката в случая е ВСЕКИ ЗАСЛУЖАВА ТОВА, КОЕТО Е ПРЕДИЗВИКАЛ!

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!

Йордан_13 14.3.2015, 2:56
На някои хора много им знаеха устите, но бързо им се смръзна усмивката. Сега молят и плачат нещото като държава да ги спаси. На мен въобще не ми пречи тоя купон и както се убедиха някои хора съм безсърдечен към страдания, които са заслужени, а още повече съм и малко луд, сам си изсипах легена със студена вода върху главата (модерно е), на военен език това означава да накараш собствената ти артилерия да те бомбандира, без оглед на жертвите. Нъл се досещате, че, ако някои хора продължават нагло да се прозяват и отварят устите си като кенеф, скоро Планината и ще се притури, не просто сняг ще я затрупа. То първите признаци на притурването вече се виждат - нещо силите, дето държат скалите, взеха та избегаа... smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif Мислете с главите си, за да не се спънете в собственото си мислене и дебилизъм.

Йордан_13 25.9.2015, 22:19
Тенгрианството е Човека-Творец в Държавата като Религия!

Йордан_13 30.9.2015, 22:35
Времето е относително, Тангра може да го свие, може и да го разтегли, Времето не е господар на Творците!

anti666 2.10.2015, 11:18
QUOTE (Йордан_13 @ 30.9.2015, 23:35 )
Времето е относително, Тангра може да го свие, може и да го разтегли, Времето не е господар на Творците!

"Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обгръща и ние него обгръщаме."
Дори малцина да са тези българи, които са запазили божествената искра на Твореца, те биха могли да го свият или разтеглят. Това във връзка със Забранените години, които изтичат чак след 50 години. Ако се запази статуквото и не се свият тези години, България няма да я има така и краят на Проклятието ще е безпредметен

Петър. 3.10.2015, 16:45
Този срок от 50 години наистина ме плаши.Едно нещо се питам.Защо толкова години?Когато е произнесено това проклятие не е ли било ясно,че за такъв огромен период от време България най-вероятно ще изчезне?Или това е част от Проклятието?Дали ще заслужим и извоюваме това,което погубихме тогава?Тоест какво излиза?Че всички български животи след Проклятието са били предречени?Предречени да не живеят в Български Саракт такъв,какъвто е бил.
Тази новина, това знание за оставащите 50 години може да се погледне и под друг ъгъл.
- "Мъдрият човек не се плаши от знанието...Вместо това той го използва,за да го насочва.
- "Как?"
- "Това е нещо,което само ти можеш да решиш."
Това нещо,че остават 50 години до края на Проклятието,и че Ротшийлд е казал до 2030 година да няма нито живи българи,нито България не е ли знание?Защото колко българи знаят за тези неща?Малко...ако примерно 1 милион българи знаеха за тези неща, работите щяха да са други.
Тоест това нещо колкото и страшно да е,не трябва да ме плаши,а да го използвам,както мога.Как?Не знам...


--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Kamikadze 3.10.2015, 20:31
това е част от Проклятието
- С достатъчна продължителност е за да не оцелеем,ако не направим промяна.
Твореца твори.
Сеирджията стои и зяпа.
Творци ли сме или зяпачи?

- "Мъдрият човек не се плаши от знанието...Вместо това той го използва,за да го насочва.

- "Това е нещо,което само ти можеш да решиш."

И 2016 година няма да издържиме,ако това нещо продължава
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=155279918153752&set=ms.c.eJwtycENACAIA8CNjC3Wwv6Licbn5SDRVUgoLA60c2I~%3B098RKznD333XlA~_ZUQzC.bps.a.155279904820420.1073741832.100010152336057&type=3&theater

Това ми е буквално до главата

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=155280334820377&set=ms.c.eJwtycENACAIA8CNjC3Wwv6Licbn5SDRVUgoLA60c2I~%3B098RKznD333XlA~_ZUQzC.bps.a.155279904820420.1073741832.100010152336057&type=3&theater

В България е качеството, в Русия количеството.
Та по този случай, защо в Русия не вземете да поиграете малко българско хоро!? М?
Да развъртите малко СЪзидателна енергия.
Музикални инструменти: гайда и тъпан. Нищо друго.
А? Какво ще кажете? smil4334ad1724132.gif

--------------------
????, ?? ?? ????? ?? ?????????????? ?? ???? ????, ?? ?????? ?? ????????, ?? ?? ???????? ?? ??????????. / ?? /

Йордан_13 18.10.2015, 22:48
Тангра е Всеприсъстващ. Той присъства както в природното естество и общество, така и в човешкото естество и общество.

Йордан_13 11.11.2015, 12:43
30.01.2014 Казахстан переживает второе пришествие Тенгри. В стране растет число сторонников «тенгрианцев» - людей, исповедующих возвращение к религиозному мироощущению "древних тюрков". За своеобразную реинкарнацию веры праотцов ратуют в основном люди творческие: поэты, художники, писатели, музыканты.
===============================================
Забелязвате ли, кои среди в Казахстан се завръщат към старата си вяра? Интелектуалният им елит;))) Не селяните, не работниците, а тези които са призвани да водят към бъдещето. Щото те го имат, този елит. А ние имаме псевдо-такъв, отгледан на хранилка в партийните централи.

https://www.youtube.com/watch?v=9hhbMqazhRw&noredirect=1

Трябва да кажа нещо допълнително за Тенгрианството в Казахстан. Тенгрианството е толкова тюркска вяра, колкото християнството - гръцка;))) При процесът на разпространението си, Тенгрианството е намерило благодатна почва за развитие в тюркската етнична общност и се е развило в религиозна доктрина, така, както християнството е намерило в еладската среда на Балканите, благодатна почва и се е развило като религиозна доктрина, създало е своята догматика чрез светите отци и канони. Преди религиозната доктрина и институт става въпрос за Вяра в чистият и идеен вид. Нелепо е да се твърди, че Тенгрианството в Азия е тюркска вяра. То е древнобългарската небесна вяра, която в Азия получава "религиозна санкция", така да е изразя. Възприема се, свежда се до обикновения бит и става религия. Вярно, в концепцията на казахстанският елит, когато говори за Тенгрианството е само едно, че то създава Държавата. Тя е истинският земен храм на Тенгрианството, неговият Дом. Затова те, когато говорят за Тенгрианството, като го свързват с империята на Чингиз кан. Поне са схванали или запазили основното му значение. Тенгрианство=Държава. Безсмислените са споровете и идейните сблъсъци на тази тема, както и опитите да бъде представено само като философско течение. Тенгрианството е Изначалната Небесна Вяра. Там има един Бог, един Народ и една Държава. Това е Структурата. Затова то е и религия, и философия, и изкуство, защото не може да се ограничава Всеприсъствието на Тангра на планетата и в човешката общност. Било само философия. Това е човешкото схващане на Вярата. Едни ще го схванат като философия, други, като изкуство, трети - като молитва и обредни свещенодействия... Тъй де, това го писах за тези, дето говорят руски;)))

Петър. 30.1.2016, 16:28
С християни Саракт не може да се изгради!Колкото пъти разговарям с баш християни толкова пъти ми се затвърждава мнението,че това учение в по-голямата си част е пагубно.
И едно от нещата,които ми прави най-голямо впечатление относно това колко заблудени и всъщност какви врагове са на самата Бъглария е това,че притчи като да си обърна и другата буза,да бъдем смирени,да не съдим,за да не бъдем съдени ги прилагат не само в личен план,но казват,че така трябва да процедира и самата Държава.Всичките тези неща за тях е нормално да ги прилагат и към враговете си.Тоест на всичките пълчища,които прииждат.Те нямат правилно отношение спрямо враговете.Нямат правилно отношение спрямо воденето на битка,защото са богобоязливи,разбират божията заповед „Не убивай“ така,че не трябва да убиват и тези,които тях убиват.Нямат правилно отношение спрямо въздаването на Справедливост,защото да убиеш убиеца на предците ти за тях е голям грях.Било нещо отдавна минало и заминало.Сега трябва да ги обичаме.Това нещо като го чух ей повярвайте ми просто щях да избухна.Просто само като чуя,че трябва да оставим бруталния геноцид над предците ни ненаказан просто ме побърква.Да не въздадем справедливост за избиването на великите ни предци.За опита да ни унищожат.Било отдавна…няма давност за такива престъпления.Небето бави,но не забравя.Ще има справедливост за всеки един съсипан живот.Ще има справедливост и за 52-та верни на Тангра български рода,които бяха избити в името на хубавото,човеколюбно християнство.
Тези неща не си ги измислям,а съм ги чувал от устата на не един!Ние не трябвало да съдим престъпниците,Ония щял да ги съди.Тоест,ако ги слушаме тях ще настане пълна анархия.Когато разговарях с последния баш християнин,иначе приятен дядо, му споменах за Крумовите Закони и Крумовата Държава.Когато му казах,че тогава престъпления,лъжи,убийства,кражби и т.н. не е имало,защото наказанията са били жестоко справедливи дядото се намръщи.Стори му се нехуманно.
Мнооого може да се изпише,но само едно разбрах.С такива промити мозъци силна и мощна България не може да се изгради.
Тенгрианството не просто трябва,а е задължително да се приложи,както на Държавно ниво така и да се възпита в Духа на всеки един българин.За да бъдем силни воини,както бяха предците ни.Отновно прочетете думите,които написах в подписа ми.
Един е Тангра!


--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 30.1.2016, 23:04
Българският Саракт ви уведомява, да не се подлъгвате по подобни истории, вселенски учения, посвещаващи учители, издаващи дипломи за завършен курс "Тенгрианство" и други подобни щуротии. Първо земно ниво, енергийни ала-балистики. Според мен тук става въпрос за психични въздействия тип "Золотов". Избягвайте ги. Всеки Българин, носи Тангра в душата си и няма нужда някой да му издава удостоверения за това.
Въпросният Деян Колев, който ще ви "посвети" в Тенгрианството е рекламиран по военният канал на МО (Министерство на отбраната), вероятно отдел "Психотроника".

https://z-1-scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12650965_1066596266693793_7981634015223593246_n.jpg?oh=8d33a7b0dd10905b5d87a966da7a616d&oe=5733B894

Само да се насладите какви предавания има по военните ни канали и телевизии

http://www.armymedia.bg/archives/category/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5

Петър. 13.2.2016, 22:35
За да ни помогне Тангра,както и великите Алпи едно от нещата е да засвидетелстваме пред тях,че притежаваме воля.Че сме осъзнали нещата,които ни пречат да се издигнем и се борим с тях.Тези неща могат да бъдат всякакви при различните хора.Тогава,когато ги помолим за помощ в тази борба те ще видят,че наистина я заслужаваме и ще ни я дадат.За да издигнем Орендата в себе си.Защото Небето и неговите проявления, Алпите са наши закрилници,помощници и близки! Затова Кана Субиги и колобърите са били говорители на Небето.Защото са доказали пред Него,че са достойни!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 1.2.2017, 21:46
Ще видим какво ще въведе Путин. Учението на Дойчо Русев бе шаманство, което е само сектор от Тенгриянството. Тангризъм е много счупена откъм енергитичност фраза, твърде мисловна, в нея няма сърце, затова Движение на Тангра използваме Тенгриянство, където макар Тенгри да е отпратка към монголско-тюрското произношение на Тангра е доста по-богато на вибрации. Аз лично не съм срещал епос или писание, в което Тангра, макар и универсален жизнен принцип да е ползван да обединява най-различни формирали вече своя облик и вероизповедание, най-различни народности или да решава религиозни противоречия. Религиозните противоречия са неизбежни. Те са част от духовно-културната еволюция и това, че сега на някой управник не се харесват, понеже заради тях, не може да изгради своят Евразийски съюз и търси подходяща обща вяра, не значи, че чрез Тенгриянството тези противоречия ще бъдат решени. Тенгриянството като Вяра се завръща, за да спре погибелта на Българите и Държавността им и да ги върне към Себе Си, а не да ги вкара в границите отново на някакъв съюз. Точно Съюзите съсипаха и източиха до капка, шам-гобето (амритата) на Българската Държавност и захвърлиха Свещеният й Потир, да се търкаля в разлагащите се останки. Путин щял да въвежда Тангризма, за да изгражда Евразия, а пък ние, за да си върнем Дунавска България. Нашите цели, малко не съвпадат.

Спас Мавров: Тангра е централен жизнен принцип на нашата Вселена (ВИДЕО)

http://portal12.bg/Spas-Mavrov-Tangra-e-tsentralen-zhiznen-printsip-na-nashata-Vselena-VIDEO-.p4593

Йордан_13 1.2.2017, 21:49
"При нас Тангра не е антропоморфен, при нас Той не е дядо Боже – няма бради, няма мустаци, няма вид на благородник или на някой друг, който обаче като се ядоса да не си край него, защото дори от Рая може да те изгони, стига да си направил нещо, което Той не иска да го правиш."
=========================================================

Да, но той е бил антропоморфиран и това води до първото голямо разделение в древнобългарската общност и създава неолита и каменно-медната епоха, където глинените фигурки, сред които със сигурност има и негови изображения, изобилстват. Една част от предците ни го изповяда трансцедентно-символен, а другите антропоморфен. Последните приземяват съзнанието си, рациото почва да работи в тях и те търсят Бога чрез ума. Всъщност сега те са преобладаваща част от населението на планетата.
Оттук е ясно, че не са случайни конфликтите в християнството за двете природи на Сина - човешката и божествената. Еволюцията циклира определени тенденции в определени исторически периоди, за да може човекът да ги изживее душевно. Но не може да се каже - от днес, край, остава само едното, другото го погребваме. Точно погребаното семе, най-бързо кълне.
Трябва да го имаш в неговото Съкровеност, Тенгриянството за да го окастриш от клоните и да си направиш опорен стълб. Аз лично го предпочитам като Дърво с клони, от които мога да вземем плодовете. Аман от греди и гредоред. И от цимент и бетон

anti666 4.2.2017, 0:00
QUOTE (Йордан_13)
QUOTE (anti666 @ Feb 29 2008, 06:34 PM)
Ами ето, Спас Мавров са го обявили официално за колобър.
"Повече от 30 години Спас Мавров се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри, наследници на знанията на първия монотеистичен бог Танг-Ра"
http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page...&nid=3779&sid=8
Мисля, че и Йоло Денев е провъзгласен за такъв.

Както е казано, много са звани, малцина са избрани
Спас не е шаман, нито колобър, познавам го добре и то лично. Почна да пише за тия работи, кога се хвана с Дойчо Русев - "шамана" от Пловдив. Щото и тоя пък беше шаман и имаше и последователи. Иначе не беше лош човек, притежаваше определен багаж от знания, но се удави на Гребната база в Пловдив, при опит да спаси дете. Тези квалификации в книгата "Колобър" на Спасчо е каквото е чул от Дойчо, с негови прибавки и е накъртил един труд.
Все пак е нещо в тази област, защото пък иначе нищо няма написано.
Но смятам да подмина с усмивка както титула на Спас, така и титула на Дойчо. Макар, че Дойчо го уважавах, не беше лош човек.


QUOTE (Спас Мавров)

Колобри има! Аз съм завършил такъв курс при колобъра Дойчо, преминал съм това обучение и това, че съм колобър се получава със знак от небето. Никой не може в тангризма да положи ръце върху тебе и да каже от днес си такъв, а от утре си малко по-друг. Само небето дава знак.

Аз не знам кой е колобър. И не искам да знам, защото ако режима разбере, ще го убие на момента. Така е било от 12 века насам, така е и сега. Те знаят много добре защо се крият. Едва сега в края на Проклятието, старата ни Вяра започна да сваля булото си.
Обаче знам кой НЕ е колобър. И това е този, който се самообявява публично че Е такъв.

Георги-НЗ 26.4.2017, 9:46
QUOTE (Йордан_13 @ 1.2.2017, 23:49 )

Да, но той е бил антропоморфиран и това води до първото голямо разделение в древнобългарската общност и създава неолита и каменно-медната епоха, където глинените фигурки, сред които със сигурност  има и негови изображения, изобилстват. Една част от предците ни го изповяда трансцедентно-символен, а другите антропоморфен. Последните приземяват съзнанието си, рациото почва да работи в тях и те търсят Бога чрез ума. Всъщност сега те са преобладаваща част от населението на планетата.
Оттук е ясно, че не са случайни конфликтите в християнството за двете природи на Сина - човешката и божествената. Еволюцията циклира определени тенденции в определени исторически периоди, за да може човекът да ги изживее душевно. Но не може да се каже - от днес, край, остава само едното, другото го погребваме. Точно погребаното семе, най-бързо кълне.
Трябва да го имаш в неговото Съкровеност, Тенгриянството за да го окастриш от клоните и да си направиш опорен стълб. Аз лично го предпочитам като Дърво с клони, от които мога да вземем плодовете. Аман от греди и гредоред. И от цимент и бетон

Данчо, цитирам те понеже казаното много ми хареса. Сега го препрочетох и повдигам темата.
По напред в тази тема говорихме за също много интересни неща. Цитирах един тибетски Бон монах , който добре описва тяхната духовна практика и как служат на различни природни духове и как духовете служат на тях в симбиоза. Наследствена симбиоза от много поколения.

Нещото, което при нас в Тенгрианството е било изтръгнато с мръсните ръце на Борис под инструкциите на Тъмните сили. Избиването на 52-та верни на Тангра родове и произнасянето на Проклятието....

--------------------
????? ????????? ????, ????? ? ???????????!

Йордан_13 31.8.2017, 21:18
Българите са дали фира, определено. Аз не бих подражавал, толкова плоско на барелефа в Мадара, за да изсека едно бледо и извратено копие на някой велик български алп под формата на християнски светец и то светец, който са споделяли ромеите, а след туй много фанатично и гърците. Ако беше изсякъл свети Димитър как убива Българина, както е в черквата при "св. Дух", Хасковски минерални бани, щеше да е върхът на анти-българщината. И щеше да е от невежество и от загуба на автентично българско самосъзнание.
Неслучайно подобни актове зачестяват при ПП ГЕРБ. те са политически стимулирани от фанариотската група православни, подкрепящи ГЕРБ-а.

http://www.dnes.bg/art/2017/08/29/da-izvaesh-sveti-georgi-v-skalata-2-meseca-i-jela

Йордан_13 31.8.2017, 21:22


Образователна програма за гръко-православните атакисти. Срам е, че тенгрианите ви учат на православие и други работи. Гола водка сте, столичная... И като го откраднете, да ни споменете с добро, все пак, да не сe направите на много умни по телевизиите;

Пет дефиниции за Мусала

https://www.wisdomlib.org/definition/musala


http://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/08/31/radev-otkaza-na-ataka-da-smeni-imeto-na-musala.352059

Йордан_13 2.9.2017, 0:48
Е, поне, като не вярвате на мен, повярвайте на евреина, ще ви е по-лесно, а и е модно. Илюминат ви го казваsmil3dbd4e5e7563a.gif smil3dbd4e5e7563a.gif

"Има такива моменти - идва тласък от небето и той може нещо да промени." Такъв бе даден на 17 срещу 18-ти август 2016 г., от Духовната Сила на Тангра - "Майка Умай". Това доведе до падането на Тиквата от власт и загуба от ГЕРБ на президенстският пост. Голяма Благодат. Особено за Еднажден, когато преговорите за правителство с патриотарите, претърпяха пълно фиаско.

"Първо това е вътрешното чувство, интуицията, когато - ако човек има интуиция - той разбира, че в този момент се извършва нещо знаково в неговата съдба. Но често хората не забелязват избора и го прескачат. Даже не са разбрали, че са пропуснали точката на свобода."

Ще го копирам цялото. Този тласък бе за целият български народ. И на 26 март бе следващата възможност. Ако ГЕРБ бе пречупен тогава, много по-лесно щеше да ни е оттам насетне. Как знам ли? Ами, прочетете, по-горе, какво ви казва илюминатът - Интуицията, която ти дава вътрешното знание, че този момент е знаков, исторически. Неслучайно, тогава, така го написах - Исторически. Това е част от работата с Духовната сила. За съжаление, доста простовато, лековерно и безславно пропилян от българите. Днешният българин е един съмняващ се ум, затова е загубил не само себе си, но ще загуби в бъдещето, абсолютно всичко.

==============================================
Духът се намира над съдбата . Има такива моменти - идва тласък от небето и той може нещо да промени. Но затова е необходимо у човека да има готовност за промяна и готовност да слуша това, което му е казано отвътре или от Учителя отгоре. Но за да се промени човек някой трябва да му помогне-дали ще е книга, или някакъв друг импулс... Може някой човек да срещнете... Но винаги има някакъв помощник, който да ви даде нова посока...

Има ли нещо, което да ни насочи, че това са точките на избор, които трябва да направим?

Първо това е вътрешното чувство, интуицията, когато - ако човек има интуиция - той разбира, че в този момент се извършва нещо знаково в неговата съдба. Но често хората не забелязват избора и го прескачат. Даже не са разбрали, че са пропуснали точката на свобода.

http://portal12.bg/Mihail-Levin-Duhyt-e-nad-sydbata-i-astrologiyata-Sled-2030-a-shte-ima-podem-na-slavyanstvoto-VIDEO-INTERVYu-.p6063

anti666 13.9.2017, 23:23
QUOTE
Ако ГЕРБ бе пречупен тогава, много по-лесно щеше да ни е оттам насетне. Как знам ли? Ами, прочетете, по-горе, какво ви казва илюминатът - Интуицията, която ти дава вътрешното знание, че този момент е знаков, исторически. Неслучайно, тогава, така го написах - Исторически. Това е част от работата с Духовната сила. За съжаление, доста простовато, лековерно и безславно пропилян от българите


Няма какво да реват сега такива като Маринчо. Ама шистов газ искал да копае Тиквата пак. Ами ще копае, ако му заповядат - ще копае. Властта не е в него, а в нас. Той само изпълнява заповеди. За мафиотския бос гласува много народ, други пък решиха да ни се правят на умни. Хайде сега, яжте тиквите! И се пооплачете във фейсбука.
"КВО ЩЯЛО ДА СТАНЕ НА 11-ТИ СЕПТЕМВРИ ?
Планиран протест /от баба ми/, вестници, телевизии гърмят… Кво ше стане на 11-ти септември. Даже тъпата Мутра с усмивка на уста каза: „Хм, ако излязат дори 300 души, подавам оставка…“ Полиция, жандармерия и всякаква друга, иначе бездействаща, паплач ще се стовари пред парламента… Всичко се знае, всички са предупредени и на 11-ти септември няма да стане НИ-ЩО!!!

http://afera.bg/%d0%bd%d0%b0-11-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bb.html
И както беше казано...
http://www.focus-news.net/news/2017/09/11/2434715/desetki-grazhdani-sa-se-sabrali-na-protest-pred-sgradata-na-narodnoto-sabranie.html
Десетки граждани.... Даже няма и 300 души.

Йордан_13 17.10.2017, 16:18
1. Народен представител е този, който не се избира, на парламентарни избори, а се ражда в една всекидневна битка за другите, свещената жертва, на която е самият той. Затова Левски е рекъл "Ако печеля, печели и цял народ, ако губя - губя само мене си".


2. Часовникът в центъра на Кърджали, който отмерва времето с възрожденските ни бунтовни песни, го прави, не заради "българските турци", а за това, да не заспиват българите!


3. Когато цял живот храниш злото с двете си шепи, то става Слон, а ти Мравка, и за да не те смачка, са нужни усилията на целият Мравуняк.

4. Няма как една одрусана круша да роди лъв, а от тиквата да изскочи дракон, (дори на Хелоиун)!

Йордан_13 22.10.2017, 22:05
Битката на Настоящето е със Страха. Страхът се ражда от това, е имаш какво да губиш. Бъдещето е безпритежание и като младенци прекрачваме прага му.

Йордан_13 3.12.2017, 15:00
Аз като наследник на Българите от Първата Българска държава до Борис Михаил, не съм съгласен Константинопол да възкръсва. Константинопол е жив, само, когато е мъртъв. Слава на Тангра!

https://www.dnes.bg/notifikacii/2017/12/03/borisov-i-erdogan-zaedno-otkrivat-jeliaznata-cyrkva-v-istanbul.361132


Анонимен
преди 48 минути
Тангра е тюрксо божество, на турски и до днес думата за божество и езически бог е "танръ". Отделно символът IYI е символ на древните тюрки.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/notifikacii/2017/12/03/borisov-i-erdogan-zaedno-otkrivat-jeliaznata-cyrkva-v-istanbul.361132


Тангра е Вечното Небе (несътвореното) и не му е нужен символен знак, за да бъде изразен.
IYI е символ на Българският Саракт, затова е поставян, най-често върху строителни елементи. И като такъв, той е символ на Умай, Силата на Тангра, с която се създава, първата българска държава на земята. Не повтаряйте заученото от учебниците. Колкото до възникването на либерална партия iyi в Турция, вече го коментирахме някъде тук, Ердоган се готви с отговор на това, което ще дойде откъм България, след време. Бойко затова, сега му е любим. Любим евреин smil4334ad8a149e0.gif

Йордан_13 12.12.2017, 10:12
Разпространението на Тенгрианството - Пришествието на Истината (която създава Държавата).


Из "Сказание за Чулман - част Втора"
39. Как проклятието на Умай тегнело над рода на Талай

(22) Всевишният не пожелал
Зара да роди
от неправедния Къдан –
и тя родила Камък.
(23) На мястото на раждането
поразените хора на Гидж
устроили карамаджа Алат,
защото наричали Илат “Алат”.
(24) Зара предала на Гидж
книгата на наставленията на Тангра,
която бил написал Раджил Авар;
джирците го наричали Авар-Кам.
(25) Гидж превел книгата
на езика на джирците
и почнал да я чете
на своите съплеменници.
(26) Те повярвали в наставленията на Тангра
с истинска вяра
и оттогава славели
Всемогъщия Тангра.
(27) Гидж-Ас Иджим построил
на новото място
първия град Нау-Бут
и основал бейлик.
(28) Гидж-Ас записал
тези закони на джирски
в един ъратът – и бил наречен
заради това Ъратът.
(29) Враговете, които му завиждали,
прогонили рода му
на края на света, където той
основал бейлика Имен;
(30) защото тамошните хора
наричали Илат “Имен”
и Гидж-Ас, който дошъл оттам,
бил за тях именец...
(31) Но скоро този бейлик почнали
да наричат с името Иджим.
Той бил процъфтяващ
и почнали да считат: “Иджим – това е раят”.
(32) Част от мамилците също последвала
наставленията на Иджим
и образувала свой бейлик,
който нарекла Кара-Имен.
(33) Разпространила се истината,
която познал Иджим
и в Къзъл-Къп,
и в славния Джир.
(34) Сетне истината
дошла и в земята на кайлъйците:
тук дори някои царе
я възприели.
(35) Затова те станали силни –
а истината донесъл Миджак,
който се представил
за потомък на Гидж и Зара.
(36) Хората му повярвали
и го направили цар,
но тогава той изопачил истината
и хвърлил страната в бездната на бедствията.
(37) Оттогава
несправедливостта царува
в земята на кайлъйците,
макар и Миджак да е загинал.

Йордан_13 12.12.2017, 14:15
Когато се почувствате слаби и самотни, не ходете да търсите разтуха при предателя и милост
от палача си, а прославяйте тъй:

Слава на Тангра, на Владичица Умай, на сътворителя Чулман и на Тархана на Българската Конница, Слънчевият Мар, Слава във Времената и след тях!

Йордан_13 14.3.2018, 1:02
Субата (семейството) е здраво и несломимо, че дори и от смъртта неразделимо, само, когато "се е търкулнало гърнето и си е намерило похлупака". Тогава имаме "два вола в едно рало, които орат в една посока". Всичко друго е просто сън, от който един ден се събуждаш. Затова семейства изградени на материална основа и въз основа на материалните амбиции за бъдеще, имат в отношенията си множество конфликти, противоречия, сблъсъци, проблеми и понякога, и доста често, стигат до разпад.
Одухотвореният материален израз на субата (семейството) е дома или най-вече една особена, сакрална част от него, наречена "соба". Суба-Соба ( https://bg.wikipedia.org/wiki/Соба), оттук и титлата субаг - управник, домовладетел, както и Кана Субиги - Водач на Народа.

Йордан_13 6.7.2018, 16:30
Българското Православие е: Слава на Тангра, поклон пред Теб, Майко Умай, хвала Тебе, Светлодателю Мар!

Нека помним и славим и Свещеният Тетрактис, Съкровената ни Четворица: Тангра, Умай, Мар и Чулман! Тангра - Абсолют и Баща; Умай - Творческата Сила, Чулман - Сътворител и Демиург и Мар - Светлодател и Вседържител - Слава Тям и отвъд Времената!

Йордан_13 2.8.2018, 21:55
Кравите пият около 100 литра вода на ден. Животните обикновено си набавят част от тази вода, като ядат трева, която е все още мокра сутринта, но това лято няма роса.

"Нощите са прекалено топли", каза говорителят.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/eu/2018/07/31/susha-porazi-germaniia-i-avstriia-zagubite-za-miliardi.383688

Алпът Чулман е на гости в Бълагрия, а неговият полюсен антипод, алпът Шурале, Лисугерът, носещ само суша и смърт е на гости на севера. Ами, да им е честито, на джърмъните, от конекрадците по Долният Дунав. А, тревата, нямала роса, защо ли? Росата, росата...., прави борбата smil4334ad8a149e0.gif smil4341944e6b0c8.gif Неслучайно дойде студията "Гергьовден в Ситово"!

14. Чулман помага на българите

(1) Известно време след това,
по-късно, върху българите
се стоварила нова беда,
предизвикана от Албастъй.

(2) Яга също решил
да отмъсти на българите
за техните нападения
срещу халджавъзите от Тамя.

(3) Отишъл той при Шурале-Лисицата
и му казал:
“Отслабнал ли си или що?
Виж как Субан те притиска!

(4) Сънджак винаги се е считал
за твое владение,
а сега го завладяха
Субан и неговите потомци!

(5) Ако още си силен,
тогава докажи го –
устрой им Велика Засуха
и ги прогони!”.

(6) Лъжел Яга – не е бивал Сънджак
владение на Лисицата,
но Албастъй знаел,
че Шурале не си спомня за това.

(7) Шурале имал
къса памет
и силна омраза
към храбрия Субан.

(8) Като чул Лисугерът
за своя враг Субан,
веднага се изпълнил със злоба
и се втурнал да му навреди.

(9) Алпът Шурале бил
господар на сушата и мъртвите тела –
приличал на изсъхнало дърво
с бодливи клони.

(10) От неговите усти-хралупи
стърчали огромни медни зъби,
чийто вид вселявал ужас
дори в отчаяните храбреци.

(11) Казват: много силен е Лисугерът
и много злобен, -
малцина рискуват
да си имат работа с него.

(12) Стига само той
в образа на жълта кранта
да обиколи някой ил
и тази земя изсъхвала.

Йордан_13 2.8.2018, 22:27
Метереолозите е нормално да са изненадани. Той не идва от нищото. Този "циклон", това е физическото изражение на Чулман или по-скоро "грозното му лице", което е леко обърнато към нас. Докато виждаме, неговият антипод, Лисугерът Шурале си е жива ламя-вихрушка, която всмуква горещ въздух от Африка и попарва, яко с дълготрайни температури над 40 градуса, доста европейски държави, които днес обещаха да достигат и 50-сет. Ние сме, като малък остров, островът на Чулман.

http://retro.bg/obshchestvo/klimatolog-1-prof-georgi-rachev-s-ekskluzivna-prognoza-koga-shche-doyde-lyatoto-kakvo-shche-e-vremeto-prez-avgust-i-shche-ima-li-problemi-za-selskostopanskata-produktsiya-sled-poroite_19919.html

- Странна ли е тази синоптична обстановка?


- Да, много е странна. Появи се и един циклон, който дойде от нищото и премина през България и в момента е на Черно море. И този циклон ще се задържи там още няколко дни. Неговото влияние ще бъде върху целия Балкански полуостров и ще носи сравнително хладно време. Сравнително хладно, защото лятото не ни е напускало. Напротив, лятото по отношение на нормата 1960-1980 година е по-топло с около половин градус, но пък лятото е малко по-хладно, с половин градус, спрямо нормата 1980-2010 година.


Има голяма разлика, но все пак през юли месец дамите на два пъти се наложи да излизат сутрин с есенни якета, което не е типично за нас.


Нормално е лятото, но валежите са повече и нестабилността на атмосферата е изключително голяма и тя ще продължи цялата седмица.

Йордан_13 22.8.2018, 22:04
http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/albums/userpics/10544/DSC_3508-1~0.jpg

Вълкът е символ на формирането на древнобългарските племена и тяхната общност; но, когато трябва от тези племена да се създаде един народ, тогава символ става Лъвът (Снежният Барс), защото той полага основите на необходимият социум (социумът на Божественият Дух), на Държавността, въз основа, на която се изгражда Държавата.

Йордан_13 30.8.2018, 15:11
Ако знаеха, защо човек трябва да събира съкровищата си на небето, капитализмът, като обществен строй на земята, просто ще изчезне, от само себе си, в миг. Много малко са хората, на тази планета, които знаят, защо съкровището ти трябва да е на Небето. Но затова е виновна и самата религиозна институция. Самата тя, също не знае защо, затова и тя трупа съкровищата си на земята. Вследствие, на всичко това, имаме "лошият мат'рял"!

Матей 6:19-21 VBG
Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат; а си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци нито подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
==============================================================
И 13 турски богаташи също плачат… Бурята с лирата потопи парите им!
Според "Форбс общите им загуби от началото на годината са $23 млрд.
https://www.dnes.bg/balkani/2018/08/29/i-13-turski-bogatashi-syshto-plachat-buriata-s-lirata-potopi-parite-im.386339

Йордан_13 1.10.2018, 18:45
Й. П.: Адаш,метъла е сатанинска музика,не се припокрива с Православието и Тенгрианството.Пусни си Лепа Брена.

Й.С.: А, що и с християнството, става, щот там Сатаната е основният отрицателен герой. Требе да има с Кой да се плаши електората, дори в тази област. Лепа е Брена, ма не ми драгова, га не е в кревата. Та тъй... Нивгаш не съм бил фен на сърбежите, както ги казваха по онова време и на гръцкото, па да не говорим за днешното "сирене-смес" от всичкият тоя буламач - гръцко-сръбско-турско-циганско....

Обикновено в религиите има по един силно отрицателен герой, за да може да се подкарва стадото в точно определена, желана посока. Затова имаме пренос на определен тип дуализъм, необходим за изграждане на определени етично-морални норми и следването на определена система от правила, отклонението, от която се санкционира. Докато в Тенгрианството, Яга-Албастъй, лисицата Шурале и т.н. са антагонистични сили, чиято цел е да вдъхновят творческо-героичното начало в Българина, стимулирайки дълбочината на общението му с алпите и Тангра.

...Източните религии са много по-дълбоки в това отношение. Там "Сатана" в смисъла, в който се разбира на Запад като персонаж, не съществува. Там Изкусителят е неспокойният, неудовлетворен и търсещ ум на човека, който енергитизира и стимулира желанията, емоциите и страстите в посока на своите търсения. Затова човек "греши", но не е греховен... И следват практически духовни дисциплини за овладяване и омиротворяване на ума. Източната религиозна доктрина е много по-дълбока, точна и правдива, по отношение, концепции като греха, предизвикан от "изкушението на Сатана". Западната просто произвежда един наплашен социален добитък имащ нужда от Спасител и Спасение. И ИДВА БОЙКО...

Йордан_13 1.10.2018, 18:49
Какво се е опитал? Той направо си го е убил. На умирачка са и двамата, ма са се сдърпали политически. Нема персонал в болниците, всичко убега на Запад и нема кой да варди електората, който бавно гасне в тие скотобойни. Бабата на жената викаше на дофторите - дяволи. Не ща вика, да ода, при ония дяволи;))) Де, казваше един дофтор: "Ма тя, жената не със сърцето не е наред, а с главата";)))
Ма при Боко е така. Ще се нагледаме на куриози.
Па един ситовец, професор, и той върви на умирачката вече, иска да живее вечно, та иска да извлече от едно растение, тайните на безсмъртието, за да остане да тежи на тая планета. тя го не иска, ма той съ натиска;))) Смъртта затова е измислена, за да се рециклира всичко, и да се даде шанс на нещо друго. Смъртта е част от Цикъла на Живота, чрез който Той преобразява и обновява формите и своите проявления. Слава на Цикъла!
https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/10/01/zverstvo-operiran-diado-opital-da-ubie-pacient.389281Европските и евроатлантически ценности, няма как да са стълб на обединението на Българите, тъй като те са продукт на определена политическа идеология и социално инженерство. Примерно, стълб на обединението по време на Възраждането и след Освобождението е Българската Национална Идея и Идеал, които крушираха след Войнишкото въстание, през 1918 г. Вносът на политически идеологии от Запад и Изток уби Българите като народ. Връщането към изконните древнобългарски ценности и Саракт е жизненоважно за оцеляването ни.

Само питам
преди 43 минути
Какво единение между евразийските ценности споделяни от радев и европейските споделяни от по-голямата част от българите?
https://www.dnes.bg/politika/2018/10/01/prezidentsko-utochnenie-doverie-i-obshti-cennosti-izgrajdat-edinenie.389292,2

Йордан_13 13.10.2018, 13:22
Вълкът е родов символ на Българите и като такъв, той дава енергия за образуването на Империи. Затова Българинът е правил Империи в древността. Нормално е, след като сме се отказали от тази Сила, да я вземат други и да ни заробят със собствената ни изповед. Но Тангра се върна!
Апропо, това е символ, най-вече на Бика!

Прочети още на: https://www.dnes.bg/eu/2018/10/12/vylchiiat-pozdrav-turchinyt-triabva-da-e-gospodar-na-chovechestvoto.390351#comment-newest

Йордан_13 25.12.2018, 19:01
Герберски оптимизъм, в иначе липсващото Бъдеще на Българската народност. Поколенията, които ще се върнат в България, ще са непоправимо увредени от евроатлантизъм и от особеностите на страните, в които са живяли. Родените там деца, "дишат" чуждият национален дух, който започва да ритмира гена,в посока различна от Българската. Още повече, някои от децата са с чужди имена Ханс, Джумбуреле и т.н. и т.н.Това, което ще се върне ще бъде нещо от типа на еничарите. Българското се ражда, само в Българска Среда, напоена с Националният Дух. Той е вид Дихание, което захранва всяко новородено. (Затова тюрките говорят за Кут/Кот и за Йер Суб/ Жер Су!) Затова казваме символично, че въздухът, който дишаме е Български.

Николай Урумов: Новото поколение се връща, има бъдеще
Вярата и любовта са двигателят, коментира актьорът в Денят ON AIR

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2018/12/25/nikolai-urumov-novoto-pokolenie-se-vryshta-ima-bydeshte.397499?fbclid=IwAR2cmn2PKfkNVVQotcDBUKd4GXyD1F9rKQDwmiD6ovU_fnLeg5fHv8qgkQ0#comment-newest

Петър. 25.12.2018, 22:03
Нямаш идея колко си прав! Виждам го с очите си. Малките нямат нищо общо с България, с българското. Някои говорят български, други не. Някои знаят нещо за България, други не. Някои са посещавали България, други не. Повечете са с абсолютно промити мозъци от еврейската пропаганда, която е навсякъде в битието. Буквално на улиците с множеството чернилски квартали, където си разпространяват и налагат "културата" върху белите с насилие, обвинения в расизъм и постоянно натякване за някаква си омраза. Мултикултурната им пропаганда е навсякъде. По медиите, по реклами, по улиците, на билбордеве, в магазините, във всичко видове обществен транспорт, по плакати и прочие. В училище, където децата са абсолютно обработвани ежедневно в идеята, че една дърважа е мултикултирна, че белите са лоши, че смесването на расите е естесвения ход на човешката еволюция, че национализма е лош и своего рода проява на агресия и омраза. Учат се, че отворените граници са най-нормалното нещо без значение до какво води това. А до какво води според пропагандаторите? До обогатяване на "приемащата" култура и държава.

Това е само "докосване" по повърхността на всичката гадория, която се случва, и която причиняват на "българите и българските деца". Защо в кавички ли? Защото няма нищо българско в тях. Големи или малки. Това не са българи, това е резултат, който евреите искаха - граждани на света без да имат никакво разбиране за Нация, ген, държава, граници, писменост и прочие!

България ще бъде заличена и единственото решение е Българският Саракт начело с Българският Цар - Йордан Стайков! Това е! Където политиката ще е единствено ориентирана към българския етнос независимо колко изнемощял и малоброен става. Българският Саракт ще прави разлика между различните ЕТНОСИ и тези с български паспорти, но от друг произход няма да се считат за българи! Българският Саракт ще възпитава в обич към Родината, към разбиране за народноствен ген и опазването му, за опазване на държавата, която не е бардак за всички останали. Българкият Саракт ще води независима политика и ще излезе моментално от ЕС или Еврейски Съюз. Ще отмени партийния модел на управление като въведе старите български закони и обичаи, на които се е изграждал Саракта и благодарение, на които е съществувал! Ще се върне в сила Законът за защита на Нацията създаден и приет от Третото Българско Царство!

Всичко това е само за идея какво трябва да предпиеме Българският Саракт, за да може България да пребъде! Всичко друго просто ще доведе до нейното заличаване! Точно това, което наблюдаваме в момента с ГЕРБ и другата сган в парламента, както и овцете гласуващи за тях, които се мислят за вълци, защото пълнят гушата, а са нищо повече от слепци, които губят всичко около тях! Всичко, което има смисъл!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

anti666 5.1.2019, 1:08
Един документален филм по държавния руски канал "Россия"

https://youtu.be/xpPkDjUmTpA

Това е официалната версия за волжска и дунавска България. Там руснака задава въпроса - какво е опазило да съществува България до наши дни. И сам си дава отговор - били "монотеистичните религии", християнство и ислям. Само че България е съществувала много преди да се появят тези религии. А и приемането на исляма от Волжска България не ги е спасило от асимилиране, така че днес да се наричат "татари". Нито пък нас е спасило от падането последователно под византийско, турско, комунистическо и сега юдомасонско иго (християни/мюсюлмани/атеисти/юдаисти).

Така че трябва да е нещо друго. И то е много по-дълбоко и сложно от повърхностните разбирания на тия историци и журналисти. Това е Небесната Вяра!

Йордан_13 5.1.2019, 1:19
Съществувала е с изначалният монотеизъм Тенгриянството. Този изначален монотеизъм се разгръща в многобожие (митология), което в опита да бъде сублимирано в монотеизъм, на три пъти крушира като юдаизъм, като християнство и като ислям. Това доведе до необходимостта, да бъде върнато най-старото учение на Земята, изначалният монотеизъм, Тенгриянството. То изразява в пълнота, всички Тях.

Йордан_13 5.4.2019, 15:18
На света съществува само една Велика Върховна Вяра - Тенгриянството, всичко друго са нейни късни частни случаи, обслужващи еволюционните потреби на един или друг народ. Затова възникват в най-различни региони на света. Раждането на определени индивиди в България е предоставен Златен Шанс да се докоснат до тази най-древна Велика Върховна Вяра, до това, което будизмът с неговите разклонения, няма да им открие. Иначе, не се и съмнявам, че в града, в който е написан Сердикийският едикт, "едикта на толерантността", дал свобода на християнството да се вихри, както намери за добре, може да се построи, какво ли не, на всяка една религия и религийка. Софиянци и до днес се опитват да ни наложат този техен "едикт на толерантността", ръчкайки като изоглави из Българията и чужбината, но не навсякъде толерантността им, ще даде плод, някъде от семената й ще поникне още по-силна омраза

smil3dbd4e5e7563a.gif

Ступа София - тибетско късче в полите на Плана планина

https://novini.bg/razvlecheniq/liubopitno/419577?fbclid=IwAR1Gdl68ms72mDvpIuB_t90hlAGWBMkmtIFiVXDfG2pYGiO1S1FtkpuPtmY

Йордан_13 17.10.2019, 10:58
Белият Кон еТенгрикан Аспандиат, а ритуалът е чисто Тенгриянство. А не си ли представяхмне новата столица на Тенгриянска България именно на един такъв връх, където правителството да се събира и работи? София е бита карта smil4334ad8a149e0.gif

Ким Чен-ун на бял кон в свещена планина, съзряха символика
Според легендата преди над 4000 години от тази планина е слязъл основателят на древната корейска държава

https://www.vesti.bg/sviat/kim-chen-un-na-bial-kon-v-sveshtena-planina-syzriaha-simvolika-6100922

Тенгриянството се завръща навсякъде, където може smil4334ad1724132.gif Дори в България, то да не успее или да го употребим за закриване на територията и на Дунавска България като цяло, има места по света, където То ще възкръсне с Пълната си Мощ. Слава на Тангра! За да има Български Народ, трябва да може Тангра като се "огледа" да може да види своето Отражение в Него. Инак, нема фуфт! smil4334ad1724132.gif

Хубавото е, че днес има по-млади българи, които осъзнават мощният държавнически ресурс, който То носи. Този ресурс е Имперски. Тенгриянството е фундамента въз основа, на който всички Българи независимо от вярата си ще бъдат една Държава.

Йордан_13 17.10.2019, 11:17
"Камирците я почитали и давали нейното име на свойте деца. Те не изтърпяли това, че останалите Синдийци започнали да правят каменни изваяния на върховният бог Тангра в кощунствен вид на обикновен човек, а не в островърха каменна планина с гладки и равни склонове. "

и

"Пектусан, или в превод от корейски "планина с бял връх",
е най-високата точка на Корейския полуостров - 2750 м над морското равнище. Сред най-красивите забележителности там е езерото Чхонджи ("Небесното езеро"), разположено в кратер, образуван преди близо 1000 години след вулканично изригване.
Според легендата преди над 4000 години от тази планина е слязъл основателят на древната корейска държава Тангун,
поради което корейците смятат Пектусан за историческа светиня. "


Ето ви една Тенгриянска държава, която прави барливи американците! Хахахахаха.... Искате ли Победа или ще си останете роби на заплата? smil4341944e6b0c8.gif

Тангун! И какво се оказва, че Северна Корея е една Българска територия smil4341944e6b0c8.gif


И тук е разликата с държави като Турция, например, защото тя е колос на глинени крака. Икономиката й обвързана със САЩ:))) Каква икономика имаш, когато тя силно зависи от САЩ?:))) Мой съ прайш на арслан, ама ако ти спрат кранчето, връщаш се посран;)))

Йордан_13 17.10.2019, 11:55
Ерлик Кан е Всемогъщ - отнема, освобождава и уравнява, за да може Улген Кан да сътвори новото! Ерлик кан е Освободителят, изважда те от Битие; Улген Кан - Сътворителят, който те въвежда в Битие. Затова не е важен жизненият стандарт, с което временно пребиваваш тука, а какво безсмъртно ще остави Улген Кан чрез тебе за следващите, които ще дойдат чрез Него! Слава на Тангра!

Стефан Данаилов в тежко състояние, поставиха го в изкуствена кома
Мярката се е наложила заради затруднения в дишането

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/10/16/stefan-danailov-v-tejko-systoianie-postaviha-go-v-izkustvena-koma.426379?fbclid=IwAR1gRXyG4A0ILD_Nv9jmYN7w3APfBPHRAMfhozungz_o2d8t87yQTHZdqBA#comment-newest

Йордан_13 18.10.2019, 19:45
Публикацията ми, която нарушавала стандартите на Фейсбук била премахната. Вижте сега, тя тая публикация е и на други места в интернет. С една дума, премахването й не решава нищо. Казването на Истината е Уважение. Затова, Тя автоматически се публикува на места където може да бъде прочетена. Фейсбук е просто едно от тях, а не определящото smil3dbd4e5e7563a.gif

Казването на Истината е Уважение!

Докъде може да ни докара Фейсбук с неговите прозападни, евроатлантичекси стандарти. Просто ние сме "Друг Свят"! Казването на Истината е Уважение! Нерде Стамбул, нерде връх Тенгри Кан smil4341944e6b0c8.gif

Йордан_13 23.10.2019, 13:39
Нъл сте наясно, че тази "духовна връзка" не се дължи на християнството. Тази свързаност се дължи на Тенгриянството като Държавност и Небесна Вяра. Затова японците си имат Небесен Император, а вие си имате Бойко Тиквата;))) Време е политиците да спрат да говорят, когато става въпрос за Япония символично, с недомлъкви и завоалирано. Защото ето - излизат междудържавни отношения, които не са градени на база "християнска култура". Време е да се признае публично ролята на Тенгриянството!

Радев: Духовна връзка свързва България и Япония
Държавният глава удостоен с "Доктор хонорис кауза"

Прочети още на: https://www.dnes.bg/world/2019/10/23/radev-duhovna-vryzka-svyrzva-bylgariia-i-iaponiia.427094#comment-newest

Йордан_13 26.10.2019, 22:56
Вижте сега, Тенгриянството е Българоцентрично. Тенгрианство, не Тангризъм. Ако някой му липсват евреите, циганите, негрите и т.н. смята ги за свои братя, иска да живее с тях, много моля д ане намесва Тенгриянството с тези свои лични потреби. Тенгриянството се Завърна, в един Трагично-Катастрофален за Българите, исторически момент, То се завърна заради тях! За да ги върне към тях самите! Не да ги учи как да живеят с циганите, негрите, арабите, евреите, американците, руснаците и т.н., разберете това, Тенгриянството се върна, за да възвърне Българите към Самите Тях, към тяхната Съкровенна Същност на Българи! Българите са Всичко, което тази планета, може да има като Бъдеще. Иначе, няма да има Бъдеще! Затова, който има потреби, лични, да бъде с който си иска, има си други световни религии за тази цел! Ама, те не го удовлетворявали... Вижте, това си е ваш проблем;))) Не намесвайте Тенгриянството в него!

Йордан_13 31.10.2019, 1:41

https://chitanka.info/text/26453/0?fbclid=IwAR0QLonF5_nZBCb_4pBhHgGJrHUuanzF6d2i0fp-6zbQEElHno1rDWHNw1c

"Защото ханът можеше да е всякакъв — и такъв, и онакъв — тъй като изборът и пътищата на бога са неведоми, но поне избраникът на хората трябва да е с всичкия си ум."

Какво нещо е, масонът не може да избяга от рациото;))) Той, ако е с всичкият си ум, не може да мели брашно с Кана Субиги, защото Кана Субиги е изразител на Волята на Тангра! Той, ако прояви спекулативен ум,. не може да бъде проводник на тази Воля. За нея се иска ирационалност и иреалност. Защото Волята на Тангра променя Обективността на света, обръща Времето и създава Историята.

Точно тази непрогнозируемост и непредвидимост на Кана Субиги като фигура, като действия, като творчество, плаши много днешният електорат, който си е стадо на рационалният ум. Умът обича да планира, да си създава проекции на бъдещето с точно определени параметри, докато Кана Субиги е извън рациото като категория, и е носител на внезапността на божието откровение, което води и до непредвидими промени в параметрите на личният живот на човека. Затова политиката днес е едно огромно тресавище, в което царува Безвремието, защото политическият лидер се избира от стадото на рационалният ум, в него няма ирационални податки, всичко е предвидимо и електората може да планира живота си по определени параметри и да живее с точно определен набор от честоти. Та, дори демократските идейни лидери, навремето, които изповядваха тази теза, се завърнаха борже към идеята за прогнозируемият и предвидим лидер и пристанаха всички на Бойко;)))


Йордан_13 31.10.2019, 1:57
Както казвам, доста отдавна, цялото човешко тяло ще може да се конструира, така, както сега се монтира техниката, днес. Разбира се, и тогава ще има освирепели гербери, защото ще искат да живеят вечно, а не се виждат какви празни дамаджани са;))) и че са вредни за Тангра като цяло. Разбира се, тогава науката ще дойде на границата на своите емпирични възможности като технологии и познание и ще опре до познанията на най-древната вяра-древнобългарското Тенгриянство, за това, как да бъдат оживявани телата. Тогава това, което наричаме Духовност и Вяра ще възкръснат с пълна сила и Атеизмът ще умре!

https://www.dnes.bg/health/2019/08/02/probiv-ucheni-syzdadoha-funkcionalni-chasti-na-syrce-ot-kolagen.418387?fbclid=IwAR2nXqUS9q_9HrJsgtcSoYJssEH0mP5mJIT4ZJhn779vm84KsexM7WrKt68#comment-newest

Йордан_13 2.11.2019, 18:51
Вчера (13-14.05.2019 г.) се наслаждавах на опитите на кадрите на ПП ГЕРБ в предаването "История БГ" по Канал 1, да си обяснят Тенгриянството, опитвайки се да съчетаят артефакти и археологически резултати, с които да се докопат или да обяснят религиозните му обряди и обичаи. По емпиричен път, с доказателства за ума и очите, повечето, от които отдавна са унищожени от враговете на Българите, никога няма да разберете древното Тенгриянство. Особено, когато артефактите, които ви служат като опорни точки се намират и в Скития и в Иран...;))) И като са в Скития и Иран, те не са български;))) Грешка;))) Много голяма грешка;))) Учените възприемат древните Българи, много едностранчиво, не четат древнобългарските епоси и на тях се не надейте;))) Опитват се да сравняват артефакти и изпадат в дълбоко недоумение от разликите при наличието на прилики. Въобще много дълъг път предстои на науката към Тенгриянството и докато тя стигне до него, Българският Саракт ще дойде и тогава То, няма да има нужда от обяснение;))))

Йордан_13 13.11.2019, 0:53

(31 юли 2019 г.)

Българските Алпи са сурови. Но те, винаги са давали и ще дават. Но ще дават в Размерност с Хармонията. Защото човекът, винаги ще иска, повече отколкото може да му се даде. Умът оплетен в мрежата на собствените си мисли, спекулации и противоречия често нарушава Хармонията, а Желанието го захранва в амбициите му да бъде Творец. Затова Българските Алпи го недолюбват;))) те не искат Българина на Ума, искат Българина на Въображението, на Интуицията, на Откровението... Затова те бяха сменени...сменени бяха Българските Алпи, станаха Непознаваеми и бяха забравени. На тяхно място сложиха Светците... Стремежът да бъде Светец е любим на Ума, когато Желанието го е хванало в Мрежата на Амбицията и Страстта.

Йордан_13 13.11.2019, 0:59
Браво, Румене! А сега да доуточним...Борбата ние срещу лабътският и кряшки модел на светоусещане! Този модел на светоусещане, който възприехме с налагането на християнството, т.е. на авраамическите вери и сродните им доктрини, обезличи Българите и погуби Българщината. Лабътците и кряшците след като не можаха да ни победят с оръжие, все пак намериха слабото ни място - Съмнението, Съмнението във Вечността на Българското и оттам превзеха Българското медно Гумно! Тангра е Вечен!

В изказването си държавният глава призова да се борим за духовност и единение срещу моралното падение, злоупотребата с държавността, срещу подмяната на истината и обезличаването на обществото ни.

"Казват, че това, което човек прави за себе си, умира заедно с него, но това, което прави за другите, живее вечно", заяви Румен Радев и подчерта, че в сърцата ни винаги ще бъде жива паметта за българските опълченци и руските воини, които преди 142 години на Шипка отстояха нашата свобода.

Радев от Габрово: Завещаната свобода иска и дела!
Вековният морален компас на българите е жив, обяви президентът

https://www.dnes.bg/politika/2019/08/25/radev-ot-gabrovo-zaveshtanata-svoboda-iska-i-dela.420765?fbclid=IwAR0zT16qd3XFA1Y8lTEaT6Kq_fELcbhDl50B4EwVo3uiPEtg_CUapygqnao

Йордан_13 13.11.2019, 1:09

(19 август 2019г.)

Вижте сега, недейте се хваща на тази въдица. Въпросът не е в доминацията на Матриархата над Патриархата или обратното, както го направиха авраамическите вери, а в тяхната Взаимност! Запомнете я тази Дума: Взаимност! Ние, Българите имаме горчив хилядолетен опит, защото създадохме две праисторически матриархални държави, първата, си отиде безславно, а втората бе принудена да включи мъжете в управлението, на подчинено ниво и въпреки това капитулира жестоко. И сега си имаме Матриархат в семействата. Жените управляват, де факто света от Вторият План чрез мъжете си и това си личи при Ж-ГЕРБ;))) Затова казват: мъжете са такива, мъжете са онакива, ама тия мъже, те са ги раждали и възпитавали. С една дума, Завръщането на Тенгриянството, не центрира нито Матриархата, нито Патриархата, а търси тяхната Взаимност! Затова, Умай Биче Артимас, получи мъжки служители;)))

Ако светът беше в женски ръце, щеше да е по-добър! Вярват го 41%
Оказахме се сред най-толерантните нации, на другия полюс са тези от Северна Африка

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/08/19/ako-svetyt-beshe-v-jenski-ryce-shteshe-da-e-po-dobyr-viarvat-go-41.420135?fbclid=IwAR0r8Qnf5F3lTtL5DodfHkYmAcNkxq27uK4h6Q2LPBcWG5-ZsAoycD7y02c#comment-newest

Йордан_13 13.11.2019, 1:29

(5 август 2019 г.)

Изходът е именно този, да се отхвърли философията на лабътството, в което парите и златото играят основна роля и са цел в живота на отделната личност. Лабътците, много добре осъзнават, че една такава промяна, ще прекодира генът на Българина и тогава ще лъсне истината за "богоизбраността" им. Два са основните архиврага на Българите - кряшците и лабътците. Ударът и разгромът на "ценностите" им, ще освободи съзнанието на Българина, и той ще намери себе си, т.е. Тангра! Слава на Тангра!


Пари, коли... Материалисти ли са българите? 71% - не!
Подобни са нагласите и в световен мащаб

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/08/05/pari-koli-materialisti-li-sa-bylgarite-71-ne.418614?fbclid=IwAR1JaPuv5t-lxvDJFtUzpZe49FfmzG8U9b5PSkDspSanJ1VaiFiPjSAXKic#comment-newest

Йордан_13 13.11.2019, 1:35
(3 август 2019 г.)

"Етнографът Димитър Маринов е отбелязал по тоя повод една много стара привичка на нашият народ, която не е изгубила своята актуалност и днес. Когато се разгневял от насилията на управниците си, той призовавал тъкмо тия светии с думите: " Удри, гърми, гръмовник Илия! Удри огън, огнена Марино! Удри вода, воден Пантелей! Едва ли има на земята властелин, който да не се замисли върху такава народна "благословия" (Райчевски, сп. Родопи)


Й. С.: Какво нещо е, трима български алпи, трима християнски светци, хахахахахахха, но в случая подобна клетва е тенгриянско призоваване на трима алпи (два алпа и една алп-бика), щот нъл разбирате, самият Христос в случаят би проповядвал смирение.
М. К.: Време е да Ги призовем отново, значи...

Й. С.: Това, което най-много ми липсва тук е някой да каже, че Тангра нема, че Тенгриянството не съществува, че нема следи от изповед на Тангра в нашият фоклор;))) За да кажеш такова нещо, трябва да знаеш, що е то, Тенгриянството. Те дори не предполагат, какво е неговото Богатство и Дълбочина.


Георги Тончев /Йордан Стайков объркан си"тенгри" и "тангра " са различни.И няма при българите.
Йордан Стайков: И в какво се състои тази разлика?
Зависи, какво разбираш под българи;)))
Георги Тончев/ Йордан Стайков: поинтересувай се.
Георги Тончев/ Йордан Стайков: "българи " е верско нарицателно!Възниква като вяра,по късно като общност,народ.Мога да отстоявам това като се уповавам на бита и фолклора.И Димитър Маринов!
Йордан Стайков: Аз тебе питам, щот ти се излизаш и казваш, че има разлика, и трябва да можеш да се защитиш. За мене, никаква разлика няма. Това е Тенгриянство, независимо дали е Тенгри, Тангра, Тенгер, Тангароа и т.н. Тенгриянството се е изповядало от много народи. Аз смятам, че въпросният Димитър Маринов, цитиран тук, в този текст, не е бил наясно, какво точно изследва;))), когато е изследвал т. нар. "народен фолклор", но т.нар. "народен фолклор" си е Българското Тенгриянство;)))

Георги Тончев/ Йордан Стайков: докажи го.Като се позовеш на бит и фолклор.Както започна.Ако вярваш в нещо то не може да не остави отпечатък върху битието ти.
Йордан Стайков/ Георги Тончев: Ти го докажи! З амене това е Вяра, не наука, обикновено хора, като требе не правят разлика между двете. Науката, особено днешната, историяеска наука, смятам, яе не трябва да се бърка в Тенгриянството. Така, яе на теб ти е проблем тенгри и Тангра, на мен не. Ти имаш зор, не аз. СЛАВА НА ТАНГРА! СЛАВА НА ТЕНРИ!

Йордан_13 13.11.2019, 1:38
Та вие видяхте, какви са хората, които скачат срещу Българското Тенгрианство... Пудели, кученца, на тоя или оня... За тях Господ е научният авторитет, каквото каже, научният авторитет, това е Истината. Ама Истината не е просто една философска категория на ума, тя е Живата Реалност. Та, от коленопреклонението пред научният авторитет до коленолазенето пред Бойко, разстояние няма. Никакво. Затова, аз, когато ползвам даденостите на "народният фолклор", забелязвате ли, че рядко цитирам някого? Защо? Защото няма нужда. Защото това е покритото Българско Тенгриянство... Тук доказателства не са нужни, казвам ви: този светец е този алп, това и това са тайните на неговият празник и ако трябва си подлагам с някой български епос. Рядко, цитирам някого...Особено въпросният Маринов, който стана и повод за огромни скандали между една г-жа Розмари Де Мео и г-на Мишева, т.е. Валерия Фол. Та, така... В случаят, го е цитирал Стоян Райчевски, но той е трябвало да го цитира, за да му стане статията и най-вече, да я признаят и публикуват. Аз искам, това, което идва чрез мене като разбиране за най-древното учение на Земята, Тенгриянството, да остане във вашите души и сърца, прекодирайки вашият ген! Прекодирането е много важно, защото това остава в поколението и вече е несменяемо. Не е нужно, дори да помните всичко, просто си отворете сърцата и душите и попивайте...Умът го хвърлете, той е Великият Раздор! Тезата, че Българи не е етноним е особено пагубна.Това е теза на съвременният глобализъм, който иска да нихилира етносният българоцентричен характер на Тенгриянството, авраамизирайки го, защото авраамическите вери имат претенциите и желанието, всички на тази планета да са им изповедници! Единственият, на Който дължим благодарност и признание, почит и съзерцание, колене и слово е Тангра! Слава на Тангра!

Йордан_13 13.11.2019, 2:50
Статуквото не е начин на живот, Статуквото е Страх от непредвидимостта на Бъдещето и опит за неговото рационално профетиране. Самото рационално профетиране е Страх от Хаоса. Наистина, Хаосът не е за масата, Хаосът е за Творците, т.е. за Елита, който е Малцинство!

Йордан_13 14.11.2019, 0:35
(20 юли 2019 г.)

Илинден...Слава на Тангра! Много сме споменавали за алпа Чулман като Силата- Сътворител в Първичните Води, но малко сме говорили за алпа Кубар Бабай Барадж - Демиург/Домоустроител. Има разлика между Сътворителността и Домоустроителността. Едното създава естеството, а другото го устроява и подрежда, за да изрази Абсолютното в Неговите Творчески Идеи като планетарен бит и живот. И ако алпът Мар е уредник на дома на Алпите, Бай Терек, то алпът Кубар Бабай Барадж е уредник на дома на хората, който трябва да бъде тъй съвършено устроен, за да може в него да пребивават и живеят и алпите. Тъй е било в древните времена. Затова алпът Кубар създава първият прототип, първият идеен модел на Първичната Суша ( и от абстрактният ум извлича конкретно-спекулативният), създава с алп биката Таук (Квачката) първите човешки великански раси и чрез тях устройва и географията на планетата ни, такава, каквато я познаваме днес. Основната идея е Планетата като Дом на Тангра и Българина като Дом на Тангра! Чрез Българина, Тангра се изразява на Планетата като Вечност!

Йордан_13 14.11.2019, 1:42
И Дойчо го познавах добре (той почина, удави се на Гребната база в Пловдив) и Спас го познавам. Дойчо беше един такъв възтъмничък;))) и по принцип той си беше шаман. Дори имаше кръг от шамани в Пловдив, нещо като общество, братство около което се събираха определени групи от хора, изнасяше беседи. Слушал съм 1-2 от тях. Колобърството за мен е нещо различно, доста по-комплексно е, с много по-висока степен на отговорност обхващаща всички сфери на живота, като Върховният Колобър, който е Кана Субиги отговаря за Връзката Тангра-Народ, Държавността и Държавата. Колобър не се става чрез предание, нито чрез писание, Колобърът е пряк Избранник на Тангра. Второ, ще апострофирам Мавров, но Ванга не е казвала, че най-старото Учение, което ще се върне е Тенгриянството;))) Ако беше така, щеше да бъде написано в книгата за нея, от нейната роднина и щеше да се знае, още преди интернета в България;)))Няма такова изказване на Ванга и тука Спас откровено си лъже;))) Защо? Защото, това, че най-старото Учение се е върнало, бе обявено от Йордан Стайков и Движение "Воини на Тангра". Беше необходимо да бъде обявено и бе обявено. Затова ще помоля контактите на Спас Мавров, които ме четат във Фейсбук, да прецизират информацията по отношение нейната истинност. Защото имам час, дата на публикация и т.н. Ние казваме Тенгриянство, а не Тангризъм, защото е налице комплекс от Вярвания, които са формирали всички сфери на живота на Българина, а не го гледаме просто и само като наука. Трето, Тенгриянството не е универсална вяра, която претендира да обединява хората по света, каквото обединение търси християнството, Тенгриянството е Коренната Вяра или Коренната Сила, с която Тангра прави Българите един Народ. То е за Българите и само за Българите. То е Българоцентрично, не Човекоцентрично;))) Четвърто, това дето съм казал, че живеем във времето на Откровението на Иоан, казал съм го;))), но айде, тук ще бъда снизходителен;)))

https://www.youtube.com/watch?v=_S9CjalPhko&feature=share&fbclid=IwAR3-WYl_A3OB9AJ5S3rG685x7qsgEGzChZeUP2CEqQLjFmoY1g4ac_XeYgk

Връщането на Старата ни Вяра в условията на 21 век е едно Велико Събитие, което обаче Малцина ще усетят, познаят, преживеят. Просто, защото То е за оня Българин, който днес е почти изчезнал.

Йордан_13 19.11.2019, 16:41
Можем да кажем, че корените и началата на авраамическите вери са стаени именно в тази линия на древнобългарското Тенгриянство създадени от алп биката Байгал (риба) и нейният син Иджик Балабуга Аспандиат (змия). Не само рибата, но и змията, както и бикът/кравата, еднорогът, лъвът, това са едни от най-често срещаните изображения в "харапанската култура". За всички тях, древнобългарската митологична епос, може да даде обяснение за произхода им. Иначе, индийските учени, могат да си блъскат главите в дравидските и арийски теории още хилядолетия;))) и няма да имат никакъв успех. Ведическата култура е надстроечна култура, развита на базата на древнобългарското Тенгриянство по Инд, т.е. на формата на Тенгриянството изповядана в Булгар Сънджак. А смесването на българите на Джам-Иджик с шаните по женска линия създава т. нар. "индоевропейска раса". Разбира се, това е културно богатство, което никак не принадлежи на днешните индийци, просто то е ползвано от тях след свършека на Булгар Сънджак. Но именно тази линия, трябва да се следва, за да се разплетат тайните на харапанската цивилизация по долината на река Инд, която, ако разгледаме артефактите, които неслучайно публикувах, тя има малко допирни точки с това, което днес виждаме в Индия. Останалото е забравено и си е отишло с Българите, но пък е послужило за основа на развитието на авраамизма в Близкият Изток, където идеята за Месията е свързана с идеята за Спасението, както Джам-Иджик е свързан със спасението на Българите в Булгар Сънджак с тази разлика, че той не е чакан;))). Сега го чакат да дойде или да се върне. Затова и рибата (Майката) влиза като раннохристиянски първи символ, не кръстът. Иджик Балабуга Аспандиат винаги е бил с вързан с рибата, не само като рождение. Чрез уловът на огромна риба в Тракия (Бирак) той става неин владетел. Интересното е, че в критичният период, когато Лисугерът Шурале завзема Булгар Сънджак и предизвиква небивала Суша, Джам-Иджик е детрониран чрез загубата на зрение. Тъй също постъпва с Владимир Расате, княз Михаил, най-вероятно, за да не може Българското Тенриянство да се завърне като Държавност.

https://harappa.com/script/parpola8.html?fbclid=IwAR16KXvm0TkxH71RU_Gh4ZYzbfHindVPp0SA8Bjdh5njecyxmDK6g-0nUWQ


Затова и ето ви го, вече в индуизма: " Матся (मत्स्य – риба) През епохата Сатия-юга Вишну се въплъщава в риба, за да спаси Ману Вайвасвату от потопа – легенда, силно напомняща библейския потоп. Подобно на Ной, Ману, благодарение на Матся, спасява на своя кораб много животни и семена на растения."


16. Джам се отказва от безсмъртието и умира
(1) Джам управлявал 300 години,
съумявайки да предпази царството
от множество беди
и да направи Булгар щастлив.
(2) Никой по негово време не посягал
на земята на българите,
като познавал силата
на българските бахадири.
(3) Нямали брой
тучните стада
по пасбищата на Сънджак
и цъфтящите ниви.
(4) Високи били тревите,
широки били реките,
високи били планините
на Стария Булгар...


Това е основата, коренът на християнската идея за "Богът в плът", за единородният от Отца. В случаят, ролята на Отца, играе алпът Субан Субаш, но това са подробности, защото в християнството няма народностни персонификации, а само лицеви в Троицата - първо лице, второ лице, трето лице. Богът Син е Единороден. Ем, да, такъв е, ако погледнем на Иджик Балабуга Аспандиат. В него първи се поражда желанието от алп да стане човек, да премине през тайната на смъртта. Четете "Сказание за Чулман". след него тайни нямаsmil4334ad8a149e0.gif Четенето на Библията не ви ползва многоsmil4341944e6b0c8.gif Кой е мотивът, който задава такъв динамизъм на втората ипостас, логосен динамизъм, кой е мотивът, който движи Исус Христос да се роди в плът?


anti666 21.11.2019, 0:29
QUOTE (Йордан_13 @ 5 август 2019 г.))

Изходът е именно този, да се отхвърли философията на лабътството, в което парите и златото играят основна роля и са цел в живота на отделната личност. Лабътците, много добре осъзнават, че една такава промяна, ще прекодира генът на Българина и тогава ще лъсне истината за "богоизбраността" им. Два са основните архиврага на Българите - кряшците и лабътците. Ударът и разгромът на "ценностите" им, ще освободи съзнанието на Българина, и той ще намери себе си, т.е. Тангра! Слава на Тангра!
Пари, коли... Материалисти ли са българите? 71% - не!

Едно писмо от волжска българка;

Земля болгар - это практически весь евразийский континент...а потому пусть Тангра очистит весь евразийский континент от лабытцев - жадных, подлых, злобных, живущих за счет других народов...они как клопы, сосут кровь других народов...
Я - с вами, мои родные братья и сестры по крови и по духу! Молю Тангру за чистые, светлые души истинных булгар! Да восторжествует ЕГО справедливость!"

anti666 21.11.2019, 0:54
"Земята на българите - това практически е целият евразийски континент...и затова нека Тангра очисти целия евразийски континент от лабътците - алчни, подли, злобни, живущи за сметка на другите народи... те са като дървеници, смучат кръвта на другите народи...

Аз съм с вас, мои родни братя и сестри по кръв и по дух! Моля се на Тангра за чистите, светли души на истинските българи! Да възтържествува НЕГОВАТА справедливост!"

Йордан_13 28.11.2019, 13:44
" Повечето от кърпите (симади) са явно много стари и са богато обшити с монети и с поне десетина "тама" т.е. сребърни вотиви. Обяснението на нестинарите на думата "тама" е, че това са "душите на хората" (Валерия Фол§Ружа Нейкова. "Огън и музика")

Ххм, понеже Годината Сомор идва, усещам я, малко ми тръпне тъй от нея, купон ще е;))) та,,, дай да се обърнем към Тенгриянството, за да не се занимаваме с глупости
smil4334ad8a149e0.gif

"От разпраните черва на Тама-Тархан - пещерите, излезли навън погълнатите от него алпи/духове/. От глинените крака на алпа на тъмнината Шурале направил фигурите на хората, надявайки се с тяхна помощ да усили своето могъщество. Но фигурите били уродливи и безжизненни. Тогава Шурале помолил алпбиката Улят /тя можела в образа на крилата мишка да достигне до Невидимото Небе - Горния свят/, да открадне кърпата за баня на праотеца на всички алпи - Джам-Бурана.
”Джам-Буран е прекрасен на вид, кърпата с която се обтрива съхранява неговете черти. С нейна помощ аз ще предам неговата красота на хората и ще го унижа заради недружелюбието му към нас” - казал и Шурале.
Улят откраднала кърпата и я хвърлила на Земята, а Шурале избърсал фигурите на хората с нея и те станали красиви. За да ги оживи, той наловил души-птици и ги вложил в телата. Те оживели и така се появили хората. Но Тангра не допуснал Шурале да завладее хората - душите им останали да принадлежат на Тангра. След смъртта отново излитали над Земята, а на Шурале оставали само безжизненните им гниещи тела.
Биргюн-Буран се оплакал на Тангра от Шурале и Улят, и Твореца обезобразил външния им вид, а освен това лишил Улят от крилата и."

Тъма Тархан е елинизиран като Кронос. Затова "тама" на кърпите на нестинарите визира именно него, защото той става владетел на подземният свят Тама или Тъма, а в него цялата елинска митология праща душите на умрелите по подражание на извечното Тенгриянство. Затова и в санскрита в Индия този термин си остава така 1/1 "Тама"!

Де ги траките?smil4334ad8a149e0.gif Траките ги нема. Те са наистина един изчезнал - не, а по-скоро несъществувал народsmil4341944e6b0c8.gifЙордан_13 28.11.2019, 13:51
(Валерия Фол§Ружа Нейкова. "Огън и музика")
Стр. 76.
Конакът в село Агия Елени е издигнат след като жена е сънувала къде е „изворът на светците“ и го споделила с телетарха. Нестинарите разкопали мястото и открили вода.
Стр.77. Когато правех обхождания в района през 1973-1986 г. все още имаше хора, които помнеха свещената горичка около конака и оградата, която е заграждала това свещено пространство.
Стр. 78. Конакът е дом на Бога, където той пребивава, от където бива ритуално изнасян, за да обиколи храма, да отиде до свещеният участък с извор в гората, да посети всички домове на вярващите и да играе в огъня носен от нестинарите
Стр.79. Столнината/иконостасът поема иконите. В миналото когато конакът е бил в дома на главната нестинарка, те са стоели там през цялата година. От това място те участват във всички обредни действия. С тях се играе пред и в жаравата на огнището, те присъстват на обредната трапеза, „получават“ подаръци и си „почиват“ след като са ходили до свещеният извор и са „обикаляли“ домовете, където им е оказвано гостоприемство.

...Свещеното огнище като център на територията се свързва с най-древните пластове на средиземноморското религиозно мислене. Този огнен център се пази от Великата богиня-майка и е средище на социума в етносна среда. Такива функции изпълнява огнището–олтар на т. нар. Дворец в Севтополис. Огнища-сакрални центрове като елементи на пространствената организация са присъщи и на други етносно-културни кръгове от Евро-Азия.

Дайте да не си играем на шикалки, да либерализираме и космополитизираме древнобългарската тенгриянска огнена обредност. Да видим кога и защо сме наследили описаното по-горе.

(18) Като намерил Алабуга,
Джам го помолил
да получи за огнището на българите
малко от вечния огън.
(19) Същевременно той узнал
от добрия Иджик
как да построи
огнището за вечния огън.
(20) Алабуга успял
да се промъкне в пещерата
под планината Гидж и да вземе
малко от вечния огън.
(21) А докато той
ходил за него,
Джам построил край Джамбул
едно голямо огнище.
(22) Огнището поставили до
един чист извор и горичка
и една уба с меч
на самия връх.
(23) Защото, както обяснил Иджик,
“Край вечния огън
трябва да има място
за великите алпи:
(24) извор – за Чулман,
уба – за Кубар,
и горичка – за Субан:
нека и тримата бъдат доволни!”.
(25) Затова, когато Иджик се върнал
с неугасимия огън,
те запалили огнището
и го нарекли Аратеб.


Забележете колко точно "Сказание за Чулман" описва запазената почти до наши дни нестинарска обредност и уредба в Странджа. Затова съм цитирал горе, определени абзаци от изследванията на Фол по въпроса, за да няма измъкване, после;))) Ама това не е така, онова, не е така. Чулман - вода - св. Пантелеймон; Кубар - огън и светлина - св. Илия; Субан - свещена горичка - Загрей/Дионис. И д а добавя Субан и неговата съпруга Чак-чак-Байгал, които загиват заедно (точно както св. Константин и Елена) - Св. Св. Константин и Елена. Това е. Тангра руууулз!


"Сказание за ЧУлман" дори дава сведение за природата на огъня в свещеното огнище. Това е един Хтоничен Огън взет вътре изпод недрата на планината Гидж! Да кажем,че това е огънят от недрата на вулканите. Но, като такъв, той е вечен! Така се формира Гумното на Държавата (Медното Гумно), Свещеният й Център, което ромеите се стремят и достигнат впоследствие, за да унищожат Българската Държавност и Народност. Това е нещо като днешното търсене на Кивота
smil4341944e6b0c8.gif

И тук да добавя, според Сказанието, Св. Елена-Чак-Чак-Байгал като хипостаза на Умай Артимас става покровителка на домашното огнище - алп биката Теб биче, т.е. ако в днешното нестинарство ролята на св. Елена в цялата ритуална нестинарска обредност е по особен начин оскъдно дадена или по-скоро скрита, то "Сказание за Чулман" я пояснява. Тя е свързана именно с обредното свещено огнище.

Айде и оттук да подплатим написанотоsmil4334ad8a149e0.gif т.е. истинността на Сказанието ( от Българска митология.Енциклопедичен речник "Служба, слуга, светец, обрук, обречен курбан, масло..."):

"Изборът на светец патрон има обикновено обреден характер: пече се прясна пита, поставя се върху обърнато трикрако столче; на трите му крака се запалват свещи, завързани с червен конец и наречени на трима светци; избраната от стопанина свещ посочва и избрания патрон."

Дай пакsmil4334ad8a149e0.gif : (23) Защото, както обяснил Иджик,
“Край вечния огън
трябва да има място
за великите алпи:
(24) извор – за Чулман,
уба – за Кубар,
и горичка – за Субан:
нека и тримата бъдат доволни!”.


И да продължа в стила на Валерия Фол свързвайки тенгриянската обредност в случая изначалната тенгриянска троица - Чулман-Кубар-Субан с мегалитен обект в Сърнена Гораsmil4341944e6b0c8.gif Тангра руулз, г-жо Фол http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php… smil4341944e6b0c8.gifИ когато говорим за значението на Свещеният Огън при Българите, той е и само е, за да станат Българите велик народ, защото дотогава били малък народ. Свещеният Огън е и административно централизираща Сила, която играе ролята на мелачка-миксер в разностранният племенен субстрат на древнобългарската общност, за да може да бъде хомогенизирана и създадена от нея Българската Народност.

Ето: (26) Като чули останалите
сънджакски вождове
за запалването в огнището
на вечния огън,
(27) те тутакси дошли
в благословения Сандугач
и се подчинили на Джам:
така целият Сънджак станал Булгар.
(28) Наричали го още
Бурджан, защото родът бурджан
тогава бил главният
сред сънджакските българи.Йордан_13 26.1.2020, 16:05

Само в Тенриянството нема Обрезание Господне. Не е нужно на Българинът да сключва Договор с Тангра за нещо си и като параф под договора да си реже краекожието на чуркатаsmil4341944e6b0c8.gif Българинът е Тангра. Това е! Няма две страни - едната грехопаднала и изменила на Създателя си, а другата, тази, която Изкупва, Спасява и Обожествява... Затова и алпите не са на Олимп, както гърците ги качиха там. Те са сред Българите и с Българите! Огромни са разликите между Тенгриянството и авраамическите вери, наречени "световни религии"

Анонимен
преди 3 секунди
Лицемерието на т.н. християни е шокираща за всеки нормално мислещ человек!
Плюят и критикуват мюсулманките, че се покриват, храчат по мюсулманиите, че имат брада и са образяни.
И след това отиват в църквата да се молят пред иконата на покритата Дева Мария и брадатия и обрязан Исус Христос!

18-годишната Ниа под забрадката: За исляма и предразсъдъците
Семейството й било в шок, когато приела исляма

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/26/18-godishnata-nia-pod-zabradkata-za-isliama-i-predrazsydycite.437103,1

Йордан_13 26.1.2020, 16:29
До Анонимен
Пък аз съм с Тангра всяка милисекунда! Ще ме настигнете и задминете, кога? Другари, просто се чудя, как е възможно това! smil4341944e6b0c8.gif

Анонимен
преди 1 час
Бог е Един и за Християни за Католици за Мюслюмани и за Будисти. Разликата е в това че Мюслюманската вяра е по силна от Християнската. И най вярващият Християнин не се моли по пет пъти на ден на Бог. Докато Мюслюманите се молят. Това че има фанатизирани мюслюмани не означава че всички са такива. В Корана не пише нищо такова което го представят радикализираните фанатици.

Kamikadze 26.1.2020, 19:45
"...Християнин не се моли по пет пъти на ден на Бог. Докато Мюслюманите се молят..."

И едните и другите сте ПРЕСТЪПНИЦИ!
Талмудтистите са човекоядци!

Религии и партии са ДИВЕРСИЯ.
Диверсия,военно дело използвано с-у народите да ги разцепи поне на две части и след това да ги сблъска.

Богоборци.

--------------------
????, ?? ?? ????? ?? ?????????????? ?? ???? ????, ?? ?????? ?? ????????, ?? ?? ???????? ?? ??????????. / ?? /

Йордан_13 4.3.2020, 9:47
Юдаизмът и християнството ни рамкираха отношенията по оста грешен-безгрешен. Това са едни умствени категории облечени в дрехите на първородният грях (властващ там) и в крайна сметка са повече формули за подчинение. Стремежът в живота на човека не бива да се основава на този фундамент "грешен-безгрешен". Несъвършеният, т.е. развиващият се, винаги ще греши, и ако не прозира, че греши, Законът ще го осъди, Съдбата ще го назидава, Съществуването ще го коригира. Дори за този, който е в единение с Тангра, с Небето, не се очаква да е безгрешен. Защото е човек и защото приложението на Орендата изисква непрекъснато йерархиране на собственото му несъвършенство. А това йерархиране е във всекидневното общение с Тангра и с неговите планетарни сили - алпите. Йерархирането е, за да се излезе над ума и да се заработи със силите на Духа, първата, от които е интуицията. Интуицията е окото на алпа Кубар Урус Барыс Бабай.

https://www.vesti.bg/lyubopitno/utresi-iskame-proshka-kakvo-triabva-da-znaem-6106277?fbclid=IwAR2jkx7nKj7AWOcVr6jj3clIu01OfVvJNUykv5309fcZgO6dOKTAelLVEw0

Йордан_13 30.4.2020, 18:41
Авраамическите вери поставиха човека на върха на планетарната верига като единствено разумно същество и отрекоха всякакъв друг разум. Затова днес, науката го търси единствено извън планетата;))) Наличието на Разум извън човека бе обявен за "езическо вярване". Но, Тенгриянството не просто говори, то демонстрира чрез своите епоси и сказания наличието на този Разум, както в планетата, така и извън нея, индуизма също, будизма също, но те са по-късни клонове на Великата Изначална Вяра. Къде отива Великият Творец, Тангра в образа на алпът Чулман, изначало? В Морето. В онази Велика Водна Бездна - Абзу. Първом твори в нея, а след това над нея. И едни от първите сътворени са рибите. И по-натам йерархията на сътворението е един нестихващ творчески динамизъм. Първите сътворени са онези цивилизационни общности на планетата, които ще сътрудничат в изграждането на Българина, не казвам още човека, защото Българинът е нещо като негов предобраз, негова матрица и същевременно бъдещата му божественост. Това е Разум различен от Разумът, който осезаваме и дефинираме, че е такъв чрез спекулативният си рационален ум. Тепърва, когато днес науката започва да борави с абстракциите на ума, а не със спекулации, тя започва да забелязва, че Разумността я има и в заобикалящото човека естество. Затова Българинът първи има своят тотем в лицето на Вълкът. Ама Вълкът не е просто едно животно, Вълкът е една разумна цивилизационна общност. Както рибата Байгал, раждаща алпа Иджика Алабуга е също една цивилизационна общност, която гради образа на Българинът. Въобще, цивилизационната общност на алпите обхваща многобройни видове Разум. Аз човечеството резонно и редовно го оставям настрана;))) Не ми липсва;))) Защо? Защото съм тенгриянин.https://novotopoznanie.com/neshto-stranno-se-sluchva-s-vsichki-delfini-po-sveta/?fbclid=IwAR178Bad1bbxKhIISPafIotF5TF4dvxvuzmwZsBrA-J-74THtRcddKDSGUE


Йордан_13 2.5.2020, 13:17
Тенгриянин
преди 1 секунда
До Анонимен
Да, но това име произхожда от прозвището на алпа Кубар Урус Бабай (Дядото) - Баръс/Барс - Снежният Леопард или Лъвът. Има си древната ни тенгриянска традиция история за произхода на това име. Инак, бихме могли да говорим много дълго върху предателството на Борис станал Михаил;))), но резултатът от това е, днешният атеизъм при българите, защото те отхвърлят наложената им чужда еврейска вера, инстинктивно, на клетъчно ниво. Повечето атеисти днес, са си чисти Тенгрияни, макар и неосъзнати;))) Появата на атеизма при българинът не е свързано с политическите идеологии, като болшевизмът например, както твърдят християните днес;))) Лесно е да прехвърлиш топката в чуждият двор;))) за да излезеш ти невинно чист, появата на атеизма при българинът е протест срещу налагането на християнството, защото то административно е наложено на държавно ниво, тогава, както днес, маските;))) Част от т. нар. "традиции" , дори и в интимните отношения са си чисто авраамически християнски нравствено-морален норматив и вече поколенията след това, няма как да знаят какво е било;))) За тях това е наследие, традиция;))) И не го приемат, че някога е било, иначе;))), казват: това не може да бъде. Може, може;)))...Добре, че са Сказанията и Епосите;)))


Църквата почита Св. цар Борис І Покръстител
Имен ден имат Борис, Борислав, Борислава, Боряна

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/05/02/cyrkvata-pochita-sv-car-boris-pokrystitel.448189#comments

На всички хора изведнъж родоначалникът им се оказа Авраам, един обикновен човек;))) и то прокуден скитник;))) И на българите ли е Авраам?;))) Дайте да се разберем! Аз не смятам, че "моят родоначалник" е Авраам или че аз съм "авраамово семе";))) А и къде отидоха алпът Бури- Вълкът, където отиде Байгал...? Затова правя разлика между Българите и Човечеството. Човечеството може да си е Авраам или Абраам, както и да го напишат различните монотеистични авраамически вери. Ама той бил български кан, както Нариман Тарих ще каже;))) Абе, за вас може да си е кан, но за нас, които носят гените на алпите, той е един обикновен човек;)))


Йордан_13 2.5.2020, 22:59
До До 36
Гърчолята никога не са ни били "братя". "Братя" мой да са на новото поколение православни ристиени, които са изцяло гърцизирани начело с поп Какалайча Пловдивски;))) Да не говорим, че кряшците и лабътците са най-големите врагове на Българите! Слава на Тангра и на великия Кубар Урус Баръс, от който идва името Борис! Това е алпът- гръмовержец, християнизиран като "Свети Илия". Неслучайно гърците са наричали "свети Илия" - български бог и са забивали ножове в портите на параклисите му.

Йордан_13 6.5.2020, 20:57
Цитат: Ще разгледаме материал,който е пряко и сигурно доказателство, че в цикъла има песни и поеми с прабългарски произход. Към “Веда словена” има приложения,някои от които представляват разговори с хора разказали някои от песните включени в сборника.В случая ще разгледаме “Разговор с помака Хасим от село Чавдърли, Пазарджишка кааза относително народността”/ “ Веда словена”- изд.Отворено общество,София,1997 г. ,т.2,стр.432-434/.Разговора е проведен от Иван Гологанов на 10.06.1875 г. Отначало помакът Хасим разказва преданието за преселението на народа си от “край земя” в земите до р.Дунав.
От отговорите на някои от въпросите става ясно за кой народ става дума,независимо от това,че Хасим не назовава директно това име.Ето въпросите и отговорите на тези въпроси:
Въпрос:-“ Когато дошли нашите дедове по тая земя,нямали ли са тия писмо или китапе?”
Отговор:-“ Ама, чорбаджи, какво нещо ма питаш и ти, дурма ти казувам, че тие били най-учени от онова време.Дедо ми казваше,че тие си имали ходжите,които хми колели курбане и гледали на звездите,та казвали пред три години какво ша стане,техната вяра имали много китапе(1),но най- що имали ихтибар(2) били пет,които ги пели когато отивали на юрдия(3), и когато ги нападал някакъв таксират.Ходжата пеял и колел курбан на бога, а моми свирели със свирка и правели хизмет(4).Ако си каил чорбаджи вярвай,че онова време нашите дедове били най-учените на земята и другите сичките дохождали,та се допитвали до ходжите хми за секакви работи”.
Въпрос:-“Чул ли си нейде да е имало скоро от онези книги или китапи?”
Отговор:- “Дедо ми казваше,че такива китапе имало в секо село в Доспат дур станат кауре(5).Тогава нашите душмане като надвили нашите дедове с вярата,което някакъв юнак с пусат или с юнашество не могли да достигнат,зафанали да горят онези стари китапе,най-сетне с техния мурафет,тогавашний наш цар издал буюрутие у кого се намерят стари китапе,ще го накаже със смърт.Тога едни са противили на царската повеля дур и кавга устроили,но царят спомогнат от душманите надвил хми и ги разгонил,като предпочели да оставят отечеството си,а не вярата си и търнали по връст земята,а други скришом си чували старата вяра и китапите.Това го правели нашите душмане не че имали гайле за нашите дедове,но да достигнат с вярата онова ,което с юнашество не могли и да се зачува нашият ихтибар,че всичко от нас излязло,но пак ще дойде време ,когато нашите дедове пак ще си вземат първия ихтибар,защо и
Господу кабул(6) не чини да се тънтът толко онези ,от които всичко излезло на земята.”


Помакът Асан, нарича ристиените "кауре" сиреч "неверници", но не от гледище на сегашната си вяра, мюсюлманската, а на миналата, тенгриянската. За тенгрияните, ристиените също са били "кауре";))), Та така се върти "колелото на историята";))) Но, тук в този разговор, ясно се говори за писменост и книги на Тенгриянството. Точно тези книги, гръцкото духовенство през 18-19 век е издирвало по нашите черкви и ги е изгаряло. Така до нас, не е достигнало почти нищо или ако го има ще е истински късмет да е оцеляло някъде след толкова време. За наша радост, обаче епосите ни са оцеляли във Волжка България и то "на ръба". Там пък един път мюсюлмаското духовенство ги е забранявало, втори път НКВД е унищожавало всички български книги на арабица. Единствено факта, че дядото на Фархат Нурутдинов ги е превел на руски, сиреч на кирилица, ги е спасило за да стигнат до нас. Хубаво е, че и сред НКВД-то е имало прости селяни като при нас, в България smil4341944e6b0c8.gif

anti666 7.5.2020, 13:16
Това да го добавим и към тема отпреди 3 години;
http://www.voininatangra.org/modules/ipboard/index.php?act=ST&f=26&t=2641

QUOTE
И като се заселил в нея, започнали да идват от край земя самодивите и учели човеците на секакви занаяти. После захванали да вярват, че сам Господ слязъл в планината и учел човеците на всяко нещо.... Че когато ние сме имали царе, от нас по-юнаци нямало, защото ни помагали самодивите. Но пак, казваше дедо ми, когато и да е, ще се завърнат за нас онези златни години, в които пак нашите синове ще показват юнашество, с което ще плашат всички.

QUOTE
Тогава нашите душмане, като ги надвили нашите дедове с вярата, която никой юнак с никакво юнаштво не можел да достигне, най сетне зафанали да горят онези наши книги с техното умение. Тогавашни наш цар издал заповед, у кого се намерят онези стари китапе, ще го накажат със смърт. Тогава едни се противили на царската повеля, дори кавга устроили, но царят спомогнат от душманите, нaдвил им и ги разгонил.

QUOTE
И те предпочели да оставят отечеството си, а не вярата си, и тръгнали по земята, а други скришом си чували старата вяра и китапите. Това го правели нашите душмане, не че ги е било грижа за нашите дедове, но да достигнат с вярата онова, което с юнаштво не могли и да се запази почитта към нас, че всичко от нас е излязло

QUOTE
Но пак ще дойде време, когато нашите дедове пак ще си върнат нашата слава, защото и Господ не е съгласен да страдат толко онези, от които всичко е зависело на земята.

Йордан_13 10.6.2020, 20:01
Великият Урус Бабай Кубар-Баръс с Небесната Саръджа (Мълния) си взе своето! Той заедно с алп биката Таук е създател на хората, затова принасяйте му необходимото, когато идва месец юни в Дунавска България. Момчето,което си взе, неслучайно се казва Илия, т.е. носи юдео-християнският вариант на името му. Бикът/кравата (Шегор) е негова вахана (ездитно животно), затова "инцидентът" става точно,когато трябва да се приберът кравите. Ако ги бяха оставили, Урус щеше да си вземе крава. Затова именно на денят "Свети Илия", Българите му колят за курбан теле, вол,крава, бик, защото това е "ваханата" Му.

Закъсняла ли е линейката за момчето, ударено от мълния?
Братът на загиналото дете първо стигнало до него

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2020/06/10/zakysniala-li-e-lineikata-za-momcheto-udareno-ot-mylniia.452759?fbclid=IwAR2VzfrEX2ANOVjd0dor7OkUXUnUKaPbowc5TyEmmFgD3Ni323m29BR9OvM

Йордан_13 4.7.2020, 20:23
http://www.voininatangra.org/modules/xcgal/displayimage.php?pid=14839&fullsize=1

Волен верно е Боленsmil4334ad8a149e0.gif Напекли са го яко летните жеги или го гони некакъв православен национализъм, при все, че християнството не е национална вера, а интернационална. Той се връща към 2004 г., в идейна безизходица е или руснаците му плащат за глупости. Ако кажеш "братя и сестри", това е юдаизъм един път, защото с това обръщение тогава се е визирала расовостта на евреите и втори път си е чисто езичество това "братя и сестри", ако требе да задълбаем в проблематиката на изразът. Основното ядро на християнството е "Обичайте враговете си, добро правете на тези дето ви хулят и т.н.", с една дума, обичайте различните, негрите, циганите, турците и т.н. Това е глобализъм. Второ, християнството не борави със Заповеди. Десетте "Божи" или по-скоро Мойсееви заповеди са фундамента на юдаизма, който има за цел да култивира юдейското племе така, че да го вмъкне в кройката на монотеизмът, който Мойсей взема от Египет, за да развие в друга географска точка на планетата. Хрситиянството си има Деветте Блаженства. Те християните знаят за тях, но не знаят, че това са тейните "Десет Божи Заповеди". Сега започнахте ли да схващате обликът на християнската вера, а кратуни? Човекът, Моше си има задача и си изпълнява с цената на много кръв. Все не го вервах, но така се получава, когато ограниченият човек трябва да порасне и шанс за това му да дава богословското образование. Проблемът е, че, когато си тесногръд, богословското образование не те прави вярващ, още по-малко знаещ, прави те просто фанатик! Какво да кажа сега, за този термин - доктори-християни smil4334ad8a149e0.gif Повечето доктори са или материалисти или атеистиsmil3dbd4e5e7563a.gif Ама Хипократовата клетва... Ами виж сега, Сидеров, много преди Христос да лекува и възкресява и други са лекували и възкресявали. Особено в Египет и Индия и след това вече и в елинистичният святsmil4341944e6b0c8.gif Това, господинчо е обща способност на всеки посветен в обучителна школа в древността, затова и Иисус, когато се връща от Египет, вече пораснал, го прави - лекува. Иисус е египетски школуван посветен!

И кът почнат русофилчетата и русофобчетата да ме учат на православие... ... и фикирлийският ген... Абе, аз, оттам дет съм се върнал, вие сега отивате, бе! Ни стига тва, ами и такива, поучителни... Абе, пикльовци... оня ден, бейте марксисти, днес станахте капиталисти и накрая и православни...

idle 5.7.2020, 10:39

При Волен просто си валят "руските" пари.
Да разграничаваме руския народ от елитите им, които ги управляват и които рядко имат руска принадлежност.

Той Воленчо няма друг полезен ход освен да си изпълнява задълженията. Иначе ще спре кранчето. А може и да му набият канчето, че не слуша!
Като си се хванал да играйкаш ще играйкаш. За това като ти кажат да пишеш срещу Хипократ - пишеш! И падат кинти! Доктори християни - пишем!
Остана ли нещо което да не се "християнизира" в тая държава!?

Това ми се чини като една съставна част от новата политкоректност в световен мащаб - де що има останало и парченце от нещо старо, автентично традиционно, често нарично "езическо" се бърза неимоверно да бъде "християнизирано". Това както знаем не е автентично християнство.

Волен за съжаление си е курва, както нееднократно беше наричан още и от Елтимир. Не вярвам сега когато се е покрил и маргинализирал да се промени изведнъж, ей тъй да го осени и да му просветне! Нема начин! Просто ще си взема паричките и ще публикува казионните си поръчкови шитове(лайнарийки, казано по нашему)!

То нима може А за Б да плати на Капитал и те да не напишат статията, която са им поръчали?!?!?!?
Същото е и тук! Дрънкат доларите с ориджин Русия и Воленчо е доволен! "Български патриот"! Лайно!

Йордан_13 5.9.2020, 13:53
Борисов, ти не бери грижата за Годината Угер Шегор, Годината на Кана Субиги;))) Тя е Негова! И Самор ще е Негова! И тогава ще се каже над Свещеният Аратеб: "Самор бъди алп-бика, бъди Негова!" Как ще се обърнат ролите! Велик е Българският Календар, лабъти, велик е! Велико е Завърналото се Тенгриянство, но то се завърна такова, каквото много хора, не очакваха smil4334ad8a149e0.gif

Борисов очаква най-тежката година: Който и да управлява, трябва да сме подготвени
https://news.bg/politics/borisov-ochakva-nay-tezhkata-godina-koyto-i-da-upravlyava-tryabva-da-sme-podgotveni.html?utm_source=Push%20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%3A%20%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8

Йордан_13 11.9.2020, 13:04
„О, тъй синьо Небе! Не съществува нищо не обгърнато отъ тебе и нищо незакриляно отъ тебъ. Тогава, когато небето и човекътъ са въ хармония помежду си, тогава Вселената става една велика целость, въ която всека разлика пада и изчезва. Но щомъ настъпи въ тяхъ двуначалието, щомъ се появи въ техния духъ и същина янгътъ и йинътъ — горното и долното, положителното и отрицателното, пълното и праздното, горещото и студеното, мъжественото и женственото, откритото и покритото, питомното и дивото, смелото и плахото, светлината и тъмнината — тогава човечеството се поделя на множество държави съ техните владетели и старейшини. Владетелите и старейшините са всъщносгь наследствената последица на янга и йина*. (Вижъ АТ с9). Тиен Йи - Небесно Единство...

Дайте да видим и лакотаsmil4334ad8a149e0.gif "Думата Уакан Танка означава всички същества уакан, защото всички те са Едно. Уакан Танка Кин (Wakan Tanka Kin) обозначава главното или водещото същество Уакан, което е Слънцето. Обаче най-могъщото от съществата Уакан е Наги Танка, Великият Дух, който е също и Таку Сканскан; Таку Сканскан/Шканшкан означава Синьото, с други думи Небето."

И сега ще ви буфна в догмата на кряшенството "Отче Наш, ти Който си на Небесата..." smil4334ad1724132.gif

Йордан_13 25.3.2021, 21:43
Над две хилядолетие веке православието бега от Песаха и не мой да избега от него! ;))) Големо бегане, пада! А, колко е по-велико да си тенгриянин! Ем го тураш в устана на масуржиките, ем не се задъхваш от бегане Песах да ни тъ фане!

https://www.24chasa.bg/amp/6162012

Йордан_13 6.4.2021, 11:28
Западняците слабо са информирани! Тук не говорим просто за корени, а за възстановената, изконна Българска Вера - Тенгриянството заедно с Българският календар! Ние не залагаме на "фестивалността" или "фестивалната календарност", която е западното възприятие на древният свещен обред, а на вътрешният живот на Вярата, която е изграждала през епохите българската духовност,душевност, култура и бит. И всичко това стана въпреки западняците и русофилите, които са си фундаментал чрист и които всеки ден ни противостоят!

АФП: 5 неща за България - изчезващи, русофили, с езически корени
Агенцията определни 5 неща, които трябва да знаете за страната ни

https://www.dnes.bg/stranata/2021/04/04/afp-5-neshta-za-bylgariia-izchezvashti-rusofili-s-ezicheski-koreni.485706?fbclid=IwAR1u3s6WEVNXpDW20-UlBicR8B7vs-mG1gLelMf2d8Zjejx1Mn6Elu9GcmA#comment-newest

Петър. 6.4.2021, 12:09
Много интересно нещо... България е хем изчезваща, но и възраждаща се. Изчезваща най-бързо в света, но духовно възраждаща се с най-бързите темпове по мое разбиране. Колкото и малко представители да има това духовно възраждане в лицето на тенгрианите то е там и е факт!

Слава на Тангра!

--------------------
?? ????????? ???????? ???? ?????,?????????,????????.???????? ???? ???-?????????? ????,???? ? ????????? ??.???? ?? ?????? ???.?? ??????,?? ?? ?? ??????????.?? ?????? ?? ???? ???? ???? ??????????.

Йордан_13 8.6.2021, 11:44
Вървим към цивилизация от ведри темерути
https://darikradio.bg/varvim-kam-civilizacia-ot-vedri-temeruti.html?fbclid=IwAR2znY_GApYq1HDqlTORIHbvqWPR_6iY54K_9td_wRLUGd_kSlelxdATlfE

Определението е как си требе "ведри темерути" smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif smil4341944e6b0c8.gif

Но, Българите не са дълбоко варваризирани, днес, а дълбоко християнизирани! Търсенето на Спасител е юдейство и християнство, това е техният мироглед, при който не правиш история, защото опасността да сгрешиш и да сториш грях е голяма, а като сториш грях, ще бъдеш изгонен от Рая! Това е вече психологията на българинът. Затова се чака Спасител, на който да се стовари, абсолютно всичко грешно, греховно и неосъществено и ако не успее, да бъде оплют, убит и се отива към новият. Проблемът за мен е верови, не социален, защото вярата изгражда личният мироглед и оттам и съответният тип социум и общество. Ку щете, вервайте!

Йордан_13 8.7.2021, 18:41
Ами, като чета легендата, не мога да се съглася с отвращението на некои, които издали по няколко книги за произходът на българите и дават оценки от родът "примитивни";))) Айните са всичко друго, но не и примитивни;))) те са почитатели на алпът Субан Субаш, това говори легендата, на която се обосновава мечият празник, защото "

(231) Ти обичаш хората
и своя баща Субан,
затова приемай образите
на човек, мечка и елен."

Мечката е един от аватарите на Субан и затова тотем на айну, а както знаем, тотемът се консумира ритуално. Християните ядат "Тялото Господне", но не са примитивни, нали? Хахахахаха.... Богочовекът за Айну е Субан - Мечката! Винаги съм твърдял, че учените, от какъвто и ранг да са и интелектуално ниво, не могат да дават духовно-религиозни оценки. Те нямат този оценъчен апарат, техният оценъчен апарат е спекулативно- мисловен! Да не съм по-груб в изказването си, де smil4341944e6b0c8.gif

Медвежий Праздник
https://history.wikireading.ru/378261

Йордан_13 8.7.2021, 18:43
Уникалното е, че ние сме различни от онова плямпало Дънов във вижданията си, относно историческата съдба! Освобождението като наказание;))) Ама всеки приема този акт с радост, че ни е освободил руският император, но всъщност, това е наказание, защото, когато не си готов да бъдеш свободен, Свободата за тебе е непосилен товар!
И днес го виждаме в пълна сила с метаните при Ердоган и "Мерхаба аскер"! С влизането в ЕС! С копнежите за Евразия, т.е. Русия! Българинът вътрешно не е свободен, как да има политическа свобода?

Йордан_13 8.7.2021, 18:48
Борис не е вече Баръс/Барс, той става Михаил, Борис Михаил, признава ромейският император над него. Затова "Освободи Враговете ни от нашият Път". Нашият Път е всичко, в него, дори своите са преходност и когато тази преходност те убива, значи те вече, не са свои. Не може, своят, да те убие smil4334ad8a149e0.gif На християните им се ще, Борис да е нещо велико, но за тенгрияните, той е нещо като Сатаната за християните, хахахахахха ... Та, на въпросът, как ще бъдат освободени враговете, ние, тенгрияните, веднага няма да тръгнем да вадим меч, защото мечът, един път изваден от ножницата, трябва да бъде употребен в люта сеч с презумцията за справедливост и истинност, затова ще изчакаме Съдбата да извади своят! За да може, после да кажем: "Българите строиха много добрини на християните, но християните, не им отвърнаха със същото, но Тангра Вижда!" Над мечът на Съдбата е "Окото на Тангра", да се изразя лаично и вулгарно...

От Борис и след Симеон, нататък, вече, всички наши управляващи, независимо какви са, славни или неславни, добри или лоши са вече "михаиловци"! И това го виждаме днес във фактът, че нито един от тях не ражда идеята за собствената си национална независимост и държава без опекунството и санкцията на "Големият Брат", независимо кой ще играе тази роля. Имперското, държавното мислене, не е мислене под крилото на "Големият Брат". Така може да имаш имение, графство, кантон или бейлик, както го наричат волжките българиsmil4341944e6b0c8.gif, но не можеш да имаш Държава!

Йордан_13 22.7.2021, 23:16
Ким Чен Ун е прав, но отчасти. Защо? Защото, ако традициите не се развиват, тогава те биват заместени или изместени от нещо по-атрактивно. Навремето, традициите, не са били традиции, били са нещо ново, което с времето се е наложило и е изместило или се е съчетало с тогавашната традиция и самото то е станало традиция. Традицията трябва да се развива, за да се съхрани. Така и самият народ, няма да изчезне, нито да се промени под външни давления. Ние, българите имаме същият проблем. Пеем песни създадени столетия назад, а нови не композираме. Новото, което създаваме е под външно давление. Това е началото на краят ни. Трябва да се създава според вътрешният ни живот като нация, но проблемът е, че, точно него го няма! И ние, подражаваме във всичко. Истинската смърт е духовно-културната смърт, смъртта на българосъзнанието. Какво ще стане след това с телата ни е без значение!


Северна Корея предупреди младите: Придържайте се към традициите ни!
Ким се опитва да предотврати допълнителни проблеми в бъдеще

https://www.dnes.bg/index/2021/07/21/severna-koreia-predupredi-mladite-pridyrjaite-se-kym-tradiciite-ni.497517,2

Йордан_13 12.2.2022, 11:48
" Не, били сме и в Азия и тук. Колкото до Тенгриянството, то се завърна, не както много хора го очакваха, нито като богомилство, това изрично да го подчертая. Богомилството си остана прерогатив на Дънов и последователите му. То се завърна с идеята за Българският Саракт като основен Път за спасението му като народност при днешната, последна за него, национална катастрофа. Защото тя е катастрофа и на съзнанието, не само физическа. Колкото до ритуалността, тя няма как да е същата, но основното вече при нея е, че се обосновава на ритмите и годините в българският календар. Много от нещата, за които говориш, няма как да се завърнат, защото просто вече, няма условия за това, епохата е друга. "

Йордан_13 18.2.2022, 15:40
"Най-грозната черта на днешните хора не е това, че сме грешници. Защото Христос затова дойде - за да потърси и да спаси погиналото. Църквата е лечебница за грешници. Най-ужасното и неправославно нещо е усещането ни за невинност - никой не е виновен за нищо, включително и за греховете си. Малцина са тези, които искат да поемат отговорност за тях. Копнея да срещам грешници. Хора, които знаят, че са виновни. И могат да поемат отговорност за това. Каещите се грешници са красиви."

отец Владимир Дойчев


Дайте да ва научим, ние тенгрияните на ристиенство;))) Бахти, колко сте изостанали и какви духовници и свещеници имате. С тия не само нема да прокопсате, а и нас ша затрийте поради глупостта си. Християнска институция, която, за да съществува, има необходимостта от грешници, не е християнска институция, а чисто юдейска такава! Идеята за грешникът е чист юдаизъм и няма общо с проповедите на Христос. По този начин, една институция се поставя над човекът, детерминирайки го със своите канони и догми, като самата тя е лишена от божественост и святост. Това в един обществено-социален аспект поражда войнстващ атеизъм. Атеизма е имунният отговор на човека със свободна воля и пълния провал на християнската институция;))) запазила в темелите си, забраните на десетте "божи заповеди" на юдаизма. "Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят"; "Блажени кротките, защото те ще наследят земята"; "Блажени нищите духом, защото тяхно е царството небесно"и т.н. и т.н.. И те са Десет;))) макар, че има спор, дали са десет, девет или осем, но са десет и на онази планина в Палестина са дадени именно като контрапункт на юдейските 10 заповеди, които откровено са за имбецили! И вижте, колко е интересно, а християните не са се замисляли въобще. На Планината (която има не само физически, но и духовен аспект), Десетте блаженства са дадени пряко в присъствието на двама от учениците му, не са писани на каменни плочи;))) Заповед има там, където съществува идеята за грешника, където тази идея е освободена, вече, съществува идеята за Блаженството! Научете се, и това ми били духовници. Смехурковци, вие не сте християнски духовници, а юдейски администратори!;)))

Йордан_13 8.4.2022, 12:51
Та нашата външна политика трябва рязко да се обърне на Север. Изгребваме ги тези, сегашните, премахваме идеята за Запада, която е идеята за благосъстоянието, но не и духовността, не и културата и връщаме идеята за Севера, но чрез нас, разбира се, ние начело, защото кой друг да го направи, нали, хаха, поколенията отдолу са неспособни (масоните са вредни), те могат да бъдат водени, да следват определени световни тенденции, но не и да творят българските! Идеята за Севера е идеята за Божественото, пътя към боговете, както в индуизма, а юга е пътя към предците, затова и Аспарух завръща в Прародината, част от Българите. Но, сега, ние ще се завърнем към Божественото и това Събитие да се нарича "Великото Завръщане", защото то е Завръщането към Небето, не към Предците! Слава на Тангра!

Йордан_13 16.4.2023, 11:22
Тангра Сила
преди 1 секунда
Изкуфела дрътуфелница по телевизиите... Предателство срещу кого? Срещу един натрапен ни създател на духовно учение и едни натрапени ни създатели на религия, в лицето на неговите двама апостоли Павел и Петър? Ние, никого, не предаваме, защото Тенгриянството е изконната бащина вера и ако си Българин, то ти си тенгриянин, нема как. Християнството, тогава е като глобализма днес - определен набор от ценности, които требе да бъдат натрапени силово на всички, за да няма различия и да се управлява пo-лесно. Отначало, римските императори се съпротивляват силово и това създава въпросните светци и мъченици;))), но впоследствие, след векове в лицето на един Константин, виждат възможност, тази религия да бъде използвана като универсилизиращ и унифициращ фактор в империята съставена от толкова много народи. И започва една масово покръстване - християнската религия се превръща в социално и държавно оръжие. Иначе, римляните си имат богове, другите и те си имат и всеки с изповедта си, но не са един народ и това създава предпоставки за радикализации и бунтове вътре в империята. Инак, ако сички са кротки овчици с грях, който трябва един да изкупи с възкресението си, управлението става много лесно!


Нешка Робева: Народът ни извърши предателство спрямо християнската вяра
Антихрист вече е навсякъде - и по домовете, и между нас, смята треньорката

Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2023/04/15/neshka-robeva-narodyt-ni-izvyrshi-predatelstvo-spriamo-hristiianskata-viara.566681,2