indeximage

Известия на "Българска Орда", 1940 год.


Българска Орда подчертава и поддържа хунорската - първобългарска същност на днешния български народ. Тя знае, че въ жилите на днешния ни народ тече по майчина черта, и значително количество славянска кръв, която носи и присъщите славянски недостатъци: несговорчивост, непостоянство, невярност, противодържавност и други, и тъкмо за това, тя е за подтискането и унищожаването на нейното влияние вържу народа ни. Ордата следва зова само на своята българска кръвъ - кръвта на Мо-Туна -Атила - Испериха.
Българският народ не е славянско племе, не е въобще племе, а отдавна вече е един напълно обособенъ самоценен народ коренно различен отъсвоите съседи и другите европейски народи. Ордата не признава никакви лекомислени роднинства и братства и отрича особено бсяко братство по чертата на общи недостатъци. Ордата обаче, не се отказва отъ никое отъ правата на наследството на българския народ, било по майчина или по бащина черта"
Българска Орда поставя надъ всичко великото дъховно и нравствено наследсво на нашите прадеди. Ордата вярва твърдо въ превъзходството на духовното над вещественото начало. Ордата вярва непоколебимо въ въплотената въ старата българска кръвъ мъдростъ и я противопоставя на всички заблуждения. Нейният мироглед е несъвместим съ ученията на материализм, механизма и рационализма. Ордата е против насаждането на всякакъвъ чуждъ мирогледъ; тя е противъ насаждането на всякакакво подражание; тя е против всякакъв комунизъм, социализъм, радикализъм, демократизъмъ, националъ-социализъм, фашизъмъ или какъвто и да било другъ "изъмъ". Българска Орда е против взимане на образци отъ чужди народи, чиито устройство и разбирания съ коренно противни на българския духъ.
Повече отъ където и да било, за държавното устройство важи вечната истина: чуждият пътъ е безпътица, а само своето е вярно.
Всеки народъ трябва да върви въ свой собствен пжтъ и да следва само посоката, определена отъ неговото минало и отъ изкования въ течение на векове собственй мироглед. Всяко отклонение отъ предопределения пътъ, всяко отстъпление отъ собствения мироглед, водят къмь упадъкъ, къмъ разнебитване и гибелъ. Българският народъ е един отъ най-първите въ света, съ многовековна история, изградена съ велики победи и не по малко велики стремежи. и като се оставятъ на страна винаги възможните превратности на съдбата, българскиятъ народ можеше да избегне много поражения и разочарования, стига само да не се бе отклонявал отъ пътя на България, стига само да не се бе разколебавал въ неизменната вярност на своя вековно определен български мироглед. Въ своята най-стара история, нашите прадеди, водени отъ Кханъ-Ю Мо-Туна, вървяха неуклонно въ посоката, определена от собствения имъ мирогледъ - право напред, съ неотразимосъта на стрела, която лети точно въ целта.

Да живее Българската Орда - Мо-Тунъ ни води!


/Беседа, държана предъ Софийската Орда на 21 ноември 1940 год./