indeximage

Българското везмо и Изтокът, Тачо Танев


Тук ще намерите отговор на въпроса: що е то Тенгрианството - Небесната вяра. В интервю от 30.08.1996г. Тачо Танев коригира собствените си схващания за произхода му.

"Изложението беше отпечатано и с благодар­ност видях, че и сега се отпечатва във вашето списание. Обаче аз самият имам едно голямо възражение срещу него сега, близо 60 години след написването му. След като научих още мно­го работи, разбрах, че истината е точно обрат­ната. Китайците са научили от хунобългарите „своя" 28-звезден кръговрат, а не обратното, как­то съм го писал в „Елбетицата". Сега би тряб­вало да я поправя много основно в друга посока и в сърцето на тази посока ще стоят българите, а не китайците. Те са били само едни доста съ­вестни, извънредно трудолюбиви и крайно мно­гобройни и в ония времена хора, които за късо време - може би за около три века - са възпри­ели принципите на хунобългарската астроно­мия, но след това им се е видяла мъчна и са се отказали от нея. Запазили са само 28-те хюта (съзвездия) в своята астрология, така както ние сега сме запазили 12-те халдеогръцки съзвездия на зодиите. Китайците са ги съхранили най-грижливо в астрономическите си съчинения и главно в астрологическите. Китайските астрологически съчинения и до ден днешен упражня­ват извънредно голямо влияние както и дванадесетте зодии в Европа. Някой друг път би било интересно да се разкаже накъсо докъде всъщ­ност са стигнали в астрономията хунобългари­те. Ще добавя, че китайците са възприели от хунобългарите не само астрономическите знания за небесните съзвездия, за небесните дворци и явления, а също така извънредно много други неща. Като почнем от съвсем обикновения на­шенски шопски сгъваем стол, който шопите ед­но време продаваха през 20-те години на Женс­кия пазар; извънредно много музикални инст­рументи, легла, дрехи, военна музика. Хунобъл­гарите са били музикално много чувствителни, защото тяхната астрономия стои във връзка с тяхната музика, която е напълно жива и до ден днешен в нашата народна песен. Според астро­номията на хунобългарите нашата народна музика още тогава е построена върху неравноделните тактове, които в Европа могат да се срещ­нат само в Уверн и в Южна Италия под влияни­ето на преселени богомили или хунобългари. А на Изток неравноделните тактове ги има как­то покрай Азовско море и в Кавказ, така и в Узбекистан, а така също и в Китай - навсякъде има остатъци от хунобългарската неравноделна ас­трономическа музика. Другите европейски на­роди, да не говорим за славяните въобще, са аб­солютно неспособни да пеят, свирят и танцуват тази музика. Много мъчно те могат да я възпри­емат. Тези влияния на хунобългарите върху Ки­ тай са наистина, подчертавам, големи. Без дру­го и самата китайска култура е нещо много го­лямо, но наистина в древността тя е била силно повлияна от хунобългарите. Това изглежда съвършено еретично за съвременния интелиген­тен човек, да не говорим за самите китайци, ко­ито ще писнат като индианистите, ако го чуят."
ЦЯЛОТО И ПОСЛЕДНО ИНТЕРВЮ С ТАЧО ТАНЕВ