www.Voininatangra.org
 
 
 
НАЧАЛО   АКТУАЛНО   ГАЛЕРИЯ   ФОРУМ   ТЪРСЕНЕ
  
   РЕГИСТРАЦИЯ   ВХОД
Саракт

Меню

Цитат
"Да обичаш е по-лесно, отколкото да докажеш любовта си."
--Омир

Още цитати...

за България : Закон и Наредба за предучилищното и училищно образование (извлечения)
Публикувано от Йордан_13 на 13.10.17 (991 прочита)

Публикувам части от закона за предучилищното и училищно образование и наредбата към него, за да послужат на родителите, които желаят децата им да бъдат на полудневна, почасова или самостоятелна форма на организация, но директорът на съответното училище се опитва да им наложи една единствена форма на организация на предучилищното образование – целодневната, изнудвайки ги по най-различен начин и заплашвайки с изключване децата им от предучилищната (при започнала вече учебна година) със заплаха „Ще обявим местата им за свободни” и „Има дълъг списък с желаещи за техните места”.
Ще добавя още, че законът за предучилищното и училищното образование в частта за организацията на предучилищното образование е нелошо написан закон по отношение диалектиката и въпреки очевидните опити за свободно му тълкуване от директорите на училищата в тяхна полза, за постигане на определени цели, които превръщат децата ни в заложници, жертви и средство, то законът и тълкуващата го наредба са пределно ясни и недвусмислени: директорът не може да наложи своята воля във формите на организация на предучилишното образование, защото нито законът, нито наредбата му дават тези правомощия. Законът и Наредбата за предучилищното образование иска да реализира „духът на диалектиката”, и го търси именно като „диалог между две противостоящи си страни”, които не могат една без друга.
Затова, много моля, учителският и директорският състав да съобразят, че срещу тях не стоят овце, които трябва да бъдат подкарани с тоягата в една определена посока, а съответната по значимост страна, с която трябва да се осъществи хармоничната страна на обучителният процес.

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел III.
Организация на предучилищното образование
Чл.67. (1) Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна,полудневна,почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Самостоятелната организация по ал.1 се одобрява след решение на експертна комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на съответната община и на Агенцията за социално подпомагане.

НАРЕДБА No 5
От 03.06.2016 г . за предучилищното образование Обн. . - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г ., в сила от 01.08.2016 г .
Издадена от министъра на образованието и науката
Раздел II
Организация на учебното и неучебното време
Чл . 14. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна , полудневна , почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл . 9, ал. 1.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл . 9, ал . 1.
(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното време .
(4) В почасовата организация се организират основна форма , а ако продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра , почивка и дейности по избор на детето.
(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл . 60, ал . 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование .
Чл . 20. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Глава четвърта
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 37.(1) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти .
Чл . 38. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите , директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл . 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.
Чл. 39. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, съответно училището, се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина или училището, чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
4. други форми за комуникация .

Оценка: 0.00 (0 гласа) - Оцени -


Други новини
1.11.23 - СКАНДАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТСКИ СЪВЕТНИК УЗУНОВ НА СПА-ХОТЕЛ С РУСКИЯ ПОСЛАНИК
6.10.23 - Тенгриянският шаман Габишев затворен в лудница
10.09.23 - Кан Угедей за преложението да приеме исляма
9.09.23 - Регистрациите в сайта
2.09.23 - Главсека на МВР уволнен заради теч на информация към убиеца на Трактора

Вход
Потребителско име:

Парола:

Запомни името
Анонимно

Защитен вход
Забравена парола?

Регистрирайте се!

Подкрепeте ни!
ЦКБ АД-клон СЛИВЕН BIC: CECBBGSF; IBAN : BG56CECB979010C6607000 Георги Йорданов Георгиев. Валута:ЛЕВ
за повече информация...